Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4: Hoạt động bảo lãnh tại NHNN & PTNT huyện Đại Lộc năm 2017 - 2018

Bảng 4: Hoạt động bảo lãnh tại NHNN & PTNT huyện Đại Lộc năm 2017 - 2018

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Ths Võ Hoàng Diễm TrinhĐVT: Triệu đồng

Năm 2017

Chỉ tiêuSL

STNăm 2018

TT

(%)SL

STChênh lệch

TT

(%)+-Mức+-(%)1. Bảo lãnh dự

41

26.910 35,1 87

40.580 26,0 13.670

50,8

thầu

2. Bảo lãnh

38

14.030 18,3 69

17.580 11,3 3.550

25,3

THHĐ

3. Bảo lãnh

29

21.132 27,5 18

52.639 33,7 31.507 149,1

thanh tốn

4. Bảo lãnh hồn

26

11.320 14,8 52

38.080 24,4 26.760 236,4

tạm ứng

5.BL bảo hành

17

3.329

4,3

5

7.230

4,6

3.901

117,2

TổngDSBL

151 76.721 100 231 156.109 100 79.388 103,5

Số thư PH

769

1.124

355

46,2

DS BQ

93.09

110.99

1.790

19,2

(Nguồn: Báo cáo hoạt động bảo lãnh – NHNN & PTNT huyện Đại Lộc)

Doanh số bảo lãnh chính là tồn bộ số tiền mà ngân hàng đứng ra bảo lãnh cho

khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Hay đó cũng chính là giá trị bảo

lãnh.

Qua bảng tổng hợp trên ta thấy: Hoạt động bảo lãnh của ngân hàng ngày một

nâng cao. Tổng giá trị toàn bộ ngân hàng tăng 103,5% từ 76.721 triệu đồng năm 2017

lên 156.109 triệu đồng năm 2018 tương ứng với lượng tuyệt đối 79.388 triệu đồng. Sở

dĩ có được điều này là do NH thực hiện bảo lãnh trong giao thông và xây dựng chiếm

tỷ trọng lớn như ...Các doanh ngiệp, công ty được NH bảo lãnh trúng thầu vay vốn NH

để thực hiện hợp đồng bảo lãnh dự thầu có an tồn, hiệu quả thì mới lơi kéo được

khách hàng đến với bảo lãnh thực hiện hợp đồng và hợp đồng ứng trước tiền vốn. Bởi

các bảo lãnh này là một mắt xích liên kết trong bảo lãnh xây dựng.

Đặc biệt là các hoạt động cho vay, thanh tốn từ đó các doanh nghiệp cũng đặt

mối quan hệ bảo lãnh dẫn đến doanh số bão lãnh tăng. Đây là mức tăng khá mạnh so

với năm trước (năm 2017). Điều này chứng minh ngân hàng đã và đang có những tác

động tích cực và có những biện pháp hữu hiệu nhằm gia tăng nghiệp vụ bảo lãnh của

mình. Đây là nhân tố chủ quan có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh

của ngân hàng mà trước tiên phải kể đến nổ lực hết mình của đội ngũ cán bộ trongSVTH: Lê Thị Thu HằngTrang: 26Chun đề tốt nghiệpGVHD: Ths Võ Hồng Diễm Trinhcơng tác thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng. Bên cạnh đó nhờ có những

chính sách hợp lý ưu đãi đúng đắn thì mới có được kết quả khả quan đó.

Doanh số bảo lãnh dự thầu năm 2018 tăng 13.670 triệu đồng tương ứng 50,8 %

so với năm 2017. Do hiện nay huyện Đại Lộc đang từng bước xây dựng cơ sở vật chất

hạ tầng, phục vụ cho quá trình cơng nghiệp hố hiện đại hố, các hợp đồng xây dựng

ngày càng nhiều, có nhiều cơ hội cho các nhà thầu tham gia đấu thầu. Dẫn đến bảo

lãnh dự thầu tăng là điều tất yếu. Qua hai năm tỉ trọng của bảo lãnh dự thầu chiếm tỉ

trọng khá cao 26 %, thể hiện ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu bảo lãnh cho các đơn

vị trên địa bàn, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

Trong xây dựng nếu bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng tiền đặt cọc

đảm bảo quyền lợi của chủ thầu thì bảo lãnh thanh tốn đảm bảo quyền lợi cho nhà

thầu. Đây là loại hình bảo lãnh mới được ngân hàng triển khai trong một vài năm trở

lại đây. Tuy vậy với chính sách thu hút khách hàng số tiền thu được từ loại hình này đã

dần tăng lên qua các năm cụ thể năm 2017 là 21.132 triệu đồng đến năm 2018 là

52.639 triệu đồng. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cũng có xu hướng tăng so với năm

2017 là 25,3%, tương ứng 3.550 triệu đồng. Do các chủ thế trong nền kinh tế ngày một

nhiều, dẫn đến các chủ đầu tư có nhiều lựa chọn, và để đảm bảo việc thực hiện hợp

đồng một cách đúng tiến độ thì bảo lãnh thực hiện hợp đồng là rất cần thiết. Tuy hai

loại bảo lãnh này chiếm tỷ trọng không cao hơn nhiều so với những loại bảo lãnh khác

nhưng đây là một vấn đề đáng khích lệ, quan tâm. Mặt khác, so với biểu phí thì mức

phí bảo lãnh áp dụng với bảo lãnh thanh toán là cao hơn so với các loại bảo lãnh khác,

bên cạnh đó thì còn phát sinh các chi phí khác khi thực hiện hợp đồng tín dụng. Đây là

một trong những khó khăn của ngân hàng.

Ngoài ra một số loại bảo lãnh khác cũng có xu hướng tăng lên rất nhiều, đặc biệt

đó là bảo lãnh hoàn tạm ứng năm 2017 chỉ chiếm tỷ trọng 14,8%, nhưng đến năm

2018 thì chiếm tỷ trọng cao nhất là 24,4%, với mức tăng là 26.760 triệu đồng tương

ứng với 236,4%. Tuy hợp đồng bảo lãnh hoàn tạm ứng không tăng nhưng giá trị mỗi

hợp đồng là rất cao, đó cũng là một trong những nguyên nhân là dẫn đến sự gia tăng

đột biến của bảo lãnh hoàn tạm ứng hay là các loại bảo lãnh khác. Với doanh số tăng

đáng kể chứng tỏ hoạt động bảo lãnh hoàn tạm ứng là loại bảo lãnh đầy tiềm năng của

ngân hàng.

Bên cạnh đó số thư phát hành bảo lãnh có xu hướng tăng cao với mức 46,2%

tương ứng với 355 thư phát hành, nhưng doanh số bình quân lại có xu hướng tăng thấp

hơn chỉ với tỉ lệ tăng 19,2% tương ứng với mức tăng là 1.790 triệu/thư phát hành. QuaSVTH: Lê Thị Thu HằngTrang: 27Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Ths Võ Hồng Diễm Trinhđó chứng tỏ ngân hàng chưa thật sự gia tăng nhiều về giá trị của mỗi hợp đồng, giá trị

mỗi hợp đồng đang còn thấp. Điều này cho thấy quy mô bảo lãnh của doanh nghiệp

đang được mở rộng, qua đó phân tán được rủi ro. Thể hiện sự thận trọng của ban lãnh

đạo ngân hàng đối với hoạt động bảo lãnh, mở rộng quy mô hoạt động bảo lãnh nhưng

không phải tràn lan mà phải tính đến hiệu quả của nó. Tuy nhiên, hoạt động bảo lãnh

của ngân hàng vẫn còn rất nhỏ, cơ cấu bảo lãnh vẫn còn hạn chế, tập trung chủ yếu vào

bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán. Bảo lãnh vay vốn hồn tồn khơng phát sinh

qua các năm, đây cũng là một vấn đề cần được ngân hàng quan tâm và xem xét.

Tóm lại với sự gia tăng của tất cả các loại bảo lãnh chứng minh rằng ngân hàng

đã và đang thực hiện chính sách mở rộng các loại hình bảo lãnh nhằm đáp ứng ngày

càng đầy đủ nhu cầu của các chủ thể trong nền kinh tế.

* Biểu đồ biểu diến tình hình thực hiện giá trị bảo lãnh của ngân hàng qua 2

năm 2017 – 2018.

Năm 2008

5%Năm 2007

15%26%4%24%35%28%11%18%

34%Qua biểu đồ ta thấy tổng giá trị bảo lãnh tăng mạnh qua 2 năm. Trong đó bảo

lãnh dự thầu chiếm một tỉ trọng lớn qua 2 năm, nhưng đến năm 2018 thì bảo lãnh

thanh tốn chiếm tỉ trọng cao nhất (34%). Để thấy được nguyên nhân tăng giảm của

từng loại bảo lãnh ta đi và phân tích từng loại bảo lãnh trong phần sau.

2.2.3 Phân tích tình hình hoạt động bảo lãnh tại NH qua 2 năm 2017-2018.

2.2.3.1. Tình hình bảo lãnh dự thầu.SVTH: Lê Thị Thu HằngTrang: 28Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Ths Võ Hoàng Diễm TrinhTrong các hợp đồng xây dựng và các hợp đồng cung cấp hàng hoá lớn việc lựa

chọn nhà thầu thường được thực hiện bởi đấu thầu. Trong quy định của “quy chế đấu

thầu” nhà thầu phải nộp một thư bảo lãnh với giá trị 1% -3% tổng giá trị ước tính giá

bỏ thầu với cả hai hình thức dấu thầu mua sắm hàng hoá và đấu thầu xây lắp.

Trước xu thế hội nhập, nổi bật là sự kiện gia nhập WTO đã đặt ra cho các doanh

nghiệp khơng ít cơ hội và thách thức. Sự phát triển của nền kinh tế, trong đó sự phát

triển mạnh mẽ của ngành cơng nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ… đã tác động

mạnh mẽ đến hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Đặc biệt huyện Đại Lộc là mảnh đất đầy

tiềm năng đang trên đà phát triển, các cơng trình lớn được đầu tư, theo đó nhu cầu

được bảo lãnh để có thể tham gia đấu thầu ngày một nhiều. Để có thế tham gia vào sân

chơi đó thì các doanh nghiệp thường chọn cho mình ngân hàng có uy tín và năng lực

tài chính vững mạnh để bảo lãnh. Qua nhiều năm hoạt động hoạt động bảo lãnh dự

thầu đã đáp ứng được phần nào trong nhu cầu của khách hàng.

a, Phân tích tình hình BL dự thầu theo thời gian

Bảng 5: BL dự thầu theo thời gian tại ngân hàng

ĐVT: triệu đồng2017

Chỉ tiêu

Ngắn hạn

Trung, dài hạn

TổngDSBLSL41

412018STTT(%)26.910

0

26.910100

100SL

ST87 40.580

0

87 40.580Chênh lệch

TT(%) +-Mức

100

10013.670

0

13.670+-%

50,8

50,8(Nguồn: Báo cáo hoạt động bảo lãnh –NHNN & PTNT huyện Đại Lộc )

Thời hạn bảo lãnh được xác định căn cứ vào thời hạn thực hiện nghĩa vụ được

bảo lãnh của bên được bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có thoả thuận

hoặc cam kết khác.

Qua bảng số liệu doanh số bảo lãnh dự thầu tại NHNN & PTNT huyện Đại Lộc

ta thấy hoạt động bảo lãnh dự thầu chủ yếu là bảo lãnh ngắn hạn. Đó là do tính chất

của hoạt động bảo lãnh dự thầu, thường là ngắn hạn, trung bình từ 60 - 90 ngày, tính từ

lúc mở thầu đến ngày sau khi công bố kết quả đấu thầu. Làm cho bảo lãnh dự thầu trở

nên an tồn hơn đối với ngân hàng, vì với thời hạn ngắn doanh nghiệp thường khơng

có sự thay đổi đột biến và ngân hàng có khả năng kiểm sốt được tình hình. Qua 2

năm 2017 và 2018 thì hoạt động bảo lãnh ngắn hạn chiếm 100%.

b, Phân tích tình hình BL dự thầu theo đối tượng.SVTH: Lê Thị Thu HằngTrang: 29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4: Hoạt động bảo lãnh tại NHNN & PTNT huyện Đại Lộc năm 2017 - 2018

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×