Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số kiến nghị

2 Một số kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

hạn chế và bất cập. Chẳng hạn như việc quy định phải có sáng kiến, giải pháp

hữu ích, giải pháp cơng tác… là tiêu chí xét thi đua hằng năm trên thực tế rất

khó thực hiện đối với một số trường hợp, chưa tạo được sự công bằng trong

công tác thi đua, khen thưởng. Luật thi đua khen thưởng đã ra đời cách đây gần

15 năm, không thể tránh khỏi việc một số quy định khơng còn phù hợp với tình

hình kinh tế, xã hội hiện nay. Thi đua khen thưởng đóng vai trò rất quan trọng

trong đời sống xã hội, tạo khơng khí thi đua, tích cực lao động sản xuất trên cả

nước, vì vậy mà Nhà nước và các ban ngành có liên quan cần thiết phải cân nhắc

đến việc xây dựng hoặc sửa đổi bổ sung lại Luật để đảm bảo tính cập nhật và

phù hợp với xu thế phát triển của xã hội

Bên cạnh đó, đối với cơng ty CP Ngân Sơn nói riêng, cũng cần thiết phải

đánh giá lại tính phù hợp của quy chế thi đua khen thưởng đã ban hành từ năm

2009, để kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp với tình hình phát triển

hiện nay của cơng ty. Làm phong phú hơn nữa nội dung và cách thức xây dựng

phong trào thi đua khen thưởng để phù hợp với định hướng phát triển bền vững,

tăng trưởng doanh thu đi liền với việc cải thiện đời sống của NLĐ mà cơng ty đã

đề ra21KẾT LUẬN

.Qua những phân tích, nghiên cứu trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn,có thể thấy rằng quy chế thi đua khen thưởng chiếm một vị trí khơng nhỏ trong

mục tiêu, chiến lược của doanh nghiệp, nó góp phần vào thắng lợi chung của

doanh nghiệp, vào sự thành cơng của doanh nghiệp. Vì vậy, không thể xem nhẹ

vấn đề xây dựng và ban hành quy chế thi đua khen thưởng. Nếu như quy chế

được nghiên cứu và xây dựng một cách hợp lý, sẽ trở thành tiền đề để tổ chức có

những phong trào thi đua thiết thực, lành mạnh, công bằng; xây dựng được mối

quan hệ lao động tốt đẹp giữa NLĐ với người quản lý và NLĐ với NLĐ.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Thanh Hà, Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Lao động xã hội,

Hà Nội, 2009

2. Luật thi đua khen thưởng 2003 số 15/2003/QH11

3. Luật Số 47/2005/QH11: Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua

khen thưởng Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

4. Luật số 39/2013/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua,

khen thưởng

5. Thông tư số 07/2014/TT-BNV hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị

định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

6. Quy chế thi đua khen thưởng công ty CP Ngân SơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×