Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2011-2015

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2011-2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.2. Nội dung cải cách hành chính

- Cải cách thể chế

- Cải cách thủ tục hành chính

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Cải cách tài chính cơng

- Hiện đại hóa hành chính

2.1.3. Mục tiêu của cải cách hành chính

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu

quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

- Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thơng thống, thuận lợi, minh

bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp

thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

- Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới

cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính

dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ

quan hành chính nhà nước.

- Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ

quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất

nước.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng

lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: Cải cách thể

chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú

trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công

chức, viên chức thực thi cơng vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất

lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ cơng.162.2. Thực trạng cải cách hành chính của UBND Huyện Lục Yên Tỉnh

Yên Bái giai đoạn 2011-2015.

2.2.1. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện

* Phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (20112015) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, UBND huyện Lục Yên đã ban hành

Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 về việc ban hành kế hoạch cải

cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Lục Yên giai đoạn 2011-2015.

Trong đó xác định các nội dung cải cách hành chính cần tập trung chỉ đạo thực

hiện với các nhiệm vụ cụ thể hàng tháng, quý, năm và phân công trách nhiệm

đối với từng cấp, từng ngành với mục tiêu như sau:

- Hồn thiện hệ thống thể chế hành chính nhà nước;

- Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm

pháp luật;

- Xóa bỏ các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền

hà cho doanh nghiệp và người dân, hoàn thiện thủ tục hành chính mới theo

hướng cơng khai, đơn giản và thuận tiện.

Nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước là cải cách

thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi

mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức; cải cách tài chính cơng

và hiện đại hóa hành chính.

Việc qn triệt chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn

2011-2015, làm cho nhận thức của lãnh đạo các cấp và cán bộ công chức trong

các cơ quan đơn vị có sự chuyển biến tích cực, chức năng và hoạt động của các

cơ quan trong hệ thống chính trị có nhiều thay đổi, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt

công tác quản lý nhà nước sau khi được quán triệt học tập công tác này.

Về cơ cấu bộ máy trong các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến

cơ sở đã có sự xắp xếp điều chỉnh tinh giản hơn trước, bộ máy hoạt động được

phát huy tác dụng. Việc quản lý và sử dụng cán bộ, công chức được đổi mới một

bước theo các quy định của Luật công chức và Luật viên chức, từ khâu tuyển

17chọn, đánh giá, thi nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật đến đào tạo, bồi dưỡng, chế

độ, chính sách tiền lương bước đầu được cải cách theo hướng tiền tệ hóa.

* Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Căn cứ kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai

đoạn 2011-2015 và của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã xây

dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm, trong đó xác định các nội dung cải cách

hành chính cần tập trung chỉ đạo thực hiện với các nhiệm vụ cụ thể hàng tháng,

quý, năm và phân công trách nhiệm đối với từng cấp, từng ngành. Qua đó chỉ

đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của huyện

xây dựng kế hoạch cho đơn vị, địa phương mình sát với thực tế và triển khai

thực hiện. Với mục tiêu chung là: xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy các cơ

quan hành chính nhà nước ở địa phương trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp,

hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức

có đủ phẩm chất năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự

phát triển của huyện; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thơng thống, thuận

lợi, minh bạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, huy động và

sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của

huyện. Việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính từng bước thành một tiêu

chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được các cấp, các ngành

quan tâm thực hiện. Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình phối hợp với các

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình cải

cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho đội ngũ

cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

* Kiểm tra cải cách hành chính

Năm 2013 Phòng Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng

và tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch kiểm tra số 110/KH-UBND ngày 02

tháng 4 năm 2013 của UBND huyện Lục Yên về việc kiểm tra công tác công vụ

tại các xã, thị trấn thuộc huyện Lục Yên và Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày

10 tháng 9 năm 2013 về việc kiểm tra công tác quản lý đối với các đơn vị sự

18nghiệp cơng lập huyện Lục n, trong đó lồng ghép kiểm tra việc thực hiện

công tác cải cách hành chính ở 24 xã, thị trấn, 04 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND

huyện và 24 đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

* Thông tin, tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được các cấp, các ngành

quan tâm thực hiện. Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình phối hợp với các

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình cải

cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho đội ngũ

cán bộ, cơng chức, viên chức và nhân dân.

2.2.2. Kết quả đạt được của cải cách hành chính của UBND Huyện

Lục Yên Tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2011-2015

Thực hiện tổng thể chương trình cải cách hành chính nhà nước 2011-2020

, cơng cuộc cải cách hành chính đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp

phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng

an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2.2.2.1. Cải cách thể chế

- Tiếp tục đổi mới và quy định chặt chẽ, cụ thể quy trình xây dựng và ban

hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đề cao trách nhiệm của từng cơ quan

trong quá trình xây dựng thể chế và nâng cao chất lượng văn bản QPPL. Nâng

cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính

hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và mang tính khả thi cao.

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban

nhân dân huyện đều tuân thủ theo trình tự thủ tục của Luật ban hành văn bản

quy phạm pháp luật và theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên về trình tự, thủ tục

xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản.

- Hàng năm cơng tác rà sốt văn bản QPPL được tổ chức triển khai thực

hiện nghiêm túc, các văn bản đều tuân thủ theo trình tự thủ tục của Luật ban

hành văn bản quy phạm pháp luật và đều có chất lượng đảm bảo tính hợp hiến,

hợp pháp theo quy định của pháp luật.

19- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 110/KH-UBND ngày 02 tháng 4 năm

2013 của UBND huyện Lục Yên về việc Kiểm tra công tác công vụ tại các xã

thuộc huyện Lục Yên năm 2013, Phòng Tư pháp thực hiện cơng tác kiểm tra, xử

lý, rà sốt, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở 24/24 xã, thị trấn trên địa

bàn huyện.

- Công tác kiểm tra văn bản QPPL tiếp tục được triển khai thực hiện

nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về

kiểm tra xử lý văn bản QPPL. Trong 03 năm số văn bản QPPL được kiểm tra là

60/142 văn bản. Qua kiểm tra không phát hiện các vấn đề cần xử lý.

2.2.2.2. Cải cách thủ tục hành chính

Cơng tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm sốt thủ tục hành chính trên

địa bàn huyện trong thời gian qua tiếp tục thực hiện và đạt được những kết quả

nhất định. Trong những năm qua Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng ban

chun mơn tổ chức rà sốt 19 thủ tục hành chính thuộc 06 lĩnh vực, trong đó:

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 04 TTHC; lĩnh vực Tư pháp 02 TTHC; lĩnh

vực LĐTB&XH 06 TTHC; lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 03 TTHC; lĩnh vực

Công thương 02 TTHC; lĩnh vực Nội vụ 02 TTHC. Trong đó nghiêm túc thực

hiện, đảm bảo quy định và phù hợp với bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 UBND

huyện đang áp dụng.

- Việc thực hiện đánh giá tác động và lấy ý kiến đơn vị kiểm sốt thủ tục

hành chính đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về

TTHC.

Thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn

giản hóa TTHC.

- Cơng tác rà sốt thủ tục hành chính.

Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính hàng

năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã ban

hành kế hoạch rà sốt quy định, thủ tục hành chính theo từng năm như sau:

+ Năm 2013 ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 về

việc ban hành kế hoạch rà sốt quy định, thủ tục hành chính . Theo kế hoạch các

20cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành rà soát 19 thủ tục hành chính thuộc 06 lĩnh vực,

trong đó: Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 04 TTHC; lĩnh vực Tư pháp 02

TTHC; lĩnh vực LĐTB&XH 06 TTHC; lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 03 TTHC;

lĩnh vực Công thương 02 TTHC; lĩnh vực Nội vụ 02 TTHC. Mặc dù Ủy ban

nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch rà sốt, đánh giá quy định, thủ tục hành

chính ngay từ đầu năm, tuy nhiên việc triển khai của các cơ quan đơn vị trong

thực tế không thực hiện theo đúng với kế hoạch, tính đến thời điểm báo cáo còn

04 lĩnh vực chưa có báo cáo rà sốt xong (lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường,

lĩnh vực LĐTB&XH, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, lĩnh vực Công thương).

+ Năm 2014 ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 20/5/2014 về

việc rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn huyện

Lục n.

- Cơng tác tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ

chức về các quy định hành chính.

Cơng tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định

hành chính theo quy định thực hiện tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14

tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá

nhân, tổ chức về quy định hành chính, đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa

phương đều đã công bố công khai địa chỉ, số điện thoại chuyên dùng và địa chỉ

(Email nếu có) để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tuy nhiên, công tác này tại các

cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa được coi trọng. Việc công khai quy định

về TTHC ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc.

- Tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo nội dung đã cơng

bố.

Phần lớn các TTHC đã được các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thực

hiện theo quy định về hồ sơ, thời gian giải quyết, yêu cầu, điều kiện, mẫu đơn,

tờ khai… Một số TTHC đã được thực hiện theo cơ chế một cửa. Thái độ của cán

bộ, công chức giải quyết TTHC khơng có hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn

cho các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

21- Việc niêm yết cơng khai các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của

các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn về cơ bản đã được thực hiện bằng

hình thức cơng khai các TTHC trên bảng được cheo ở bộ phận tiếp nhận và trả

kết quả. Tuy nhiên qua kiểm tra việc công khai bộ TTHC của các cơ quan, đơn

vị, địa phương chưa đồng bộ, chưa đầy đủ và chưa cập nhật thường xuyên các

thủ tục mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

2.2.2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Thực hiện Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát

triển quỹ đất huyện Lục Yên trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất

với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;

- Thực hiện Quyết định số18/2011/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 củaUBND tỉnh Yên Bái quy định danh mục các vị trí cơng tác và thời hạn định kỳ

chuyển đổi vị trí cơng tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ

quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND

huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái. Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã ban

hành Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 15/5/2014 về việc định kỳ chuyển đổi vị

trí cơng tác đối với cán bộ, cơng chức, viên chức năm 2014. Qua đó đã Quyết

định chuyển đổi vị trí cơng tác cấp xã đợt 1 đối với 12 công chức gồm các chức

danh chuyên môn: Kế tốn ngân sách, Địa chính xây dựng, Tư pháp hộ tịch,

LĐTB&XH;

- Xây dựng cơ cấu tuyển dụng công chức, viên chức cấp huyện; công

chức cấp xã năm 2014; lập danh sách đăng ký thi nâng ngạch công chức năm

2014 theo kế hoạch của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái.

- Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã thúc đẩy việc rà soát, sắp xếp lại

bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực; bố trí, sử dụng cán

bộ, cơng chức, viên chức phù hợp với năng lực chuyên môn và yêu cầu của vị trí

cơng tác. Sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp

công lập đã từng bước được giảm dần, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị chủ

động sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm

22vụ được giao, chủ động phân bổ nguồn tài chính của đơn vị phù hợp yêu cầu của

nhiệm vụ và có điều kiện để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức,

người lao động.

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị

sự nghiệp công lập, tạo điều kiện cho đơn vị chủ động tổ chức hoạt động dịch vụ

tăng nguồn thu, chủ động phân bổ nguồn tài chính của đơn vị theo nhu cầu chi

tiêu đối với từng lĩnh vực trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực hiệu quả. Cơ chế tự

chủ tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp thực hiện việc kiểm soát chi tiêu nội bộ,

phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo của người lao động; nâng cao kỹ năng

quản lý, chất lượng hoạt động sự nghiệp. Kết quả triển khai thực hiện chế độ tự

chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập là đúng

hướng và phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự

nghiệp công lập.

2.2.2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,

viên chức

*Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đã từng

bước đi vào nề nếp.

- Năm 2011: Thực hiện điều động 01 cán bộ từ Văn phòng HĐNDUBND sang Ban tổ chức Huyện ủy, 01 phó phòng Giáo dục và Đào tạo sang làm

Phó Chánh văn phòng Huyện ủy, điều động và bổ nhiệm 01 phó phòng Lao

động - TBXH sang làm Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, điều động và bổ

nhiệm 01 phó phòng Tài ngun và Mơi trường sang làm phó Giám đốc Trung

tâm phát triển quỹ đất, điều động và bổ nhiệm 01 phó Giám đốc Văn phòng

đăng ký quyền sử dụng đất sang làm phó phòng Tài ngun và Mơi trường; bổ

nhiệm lại Trưởng phòng Tư pháp và phòng Y tế, bổ nhiệm lại Giám đốc và phó

Giám đốc Trung tâm Dạy nghề; bổ nhiệm 02 phó phòng Giáo dục và Đào tạo,

01 phó phòng Lao động - TBXH, 01 phó giám đốc Trung tâm văn hóa thơng tin

và Thể thao. Tuyển dụng 11 cơng chức đã trúng tuyển trong đợt thi tuyển năm

232010. Trong năm tổ chức khen thưởng cho 220 tập thể và 1594 cá nhân đã có

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

- năm 2012: Thực hiện bổ nhiệm 02 lãnh đạo các phòng và điều động 07

cán bộ, trong đó: 02 người từ QLNN huyện về Văn phòng Đồn đại biểu Quốc

hội tỉnh Yên Bái, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; từ sự nghiệp giáo dục và đào

tạo huyện về Văn phòng HĐND-UBND huyện 01 người, Phòng Lao động,

Thương binh và Xã hội 01 người, Huyện đoàn Lục n 01 người, Phòng Tài

chính-Kế hoạch huyện 01 người và về sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố

Yên Bái 01 người; tổ chức thi tuyển công chức cấp xã, kết quả đã tuyển dụng

được 54 cán bộ công chức cấp xã; phê duyệt cơ cấu tuyển dụng và tuyển dụng

được 05 viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp Đài TT-TH huyện, Trung tâm Văn

hố Thơng tin và Thể thao huyện, Trạm Khuyến nông huyện. Trong năm tổ chức

khen thưởng cho 283 tập thể và 1614 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong

thực hiện nhiệm vụ.

- Năm 2013: Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 09 lãnh đạo các phòng,

ban, đơn vị sự nghiệp và điều động 07 cán bộ, trong đó: 01 người từ Phòng Tài

nguyên và Môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; 01 người

từ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện về Văn phòng HĐND-UBND huyện; 01

người từ Trung tâm Văn hóa thơng tin và Thể thao về UBND xã Khai Trung; 01

người từ Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện về Hội người cao tuổi; 01 người từ

Văn phòng HĐND-UBND huyện Lục Yên về Huyện ủy Lục Yên; 01 người từ

Văn phòng HĐND-UBND huyện Lục n về Phòng Nơng nghiệp và Phát triển

nông thôn; tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 01 trường hợp từ đơn vị sự

nghiệp (Ban quản lý dự án huyện Lục Yên) về quản lý nhà nước (Phòng Tài

chính - Kế hoạch huyện Lục Yên). Trong năm tổ chức khen thưởng cho 158 tập

thể và 1169 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Năm 2014 bầu kiện toàn bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân

huyện; Bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã Mường Lai; Phó chủ tịch HĐND xã Tân

Lĩnh, Phó chủ tịch UBND các xã Tân Lập, Mường Lai, Vĩnh Lạc; Bầu Uỷ viên

UBND xã Khai trung, Khánh Thiện; thỏa thuận điều động giữa sự nghiệp về các

24phòng ban QLNN, từ cơ quan này sang cơ quan khác, từ huyện về tỉnh 18 cán

bộ; tuyển dụng không qua thi tuyển đối với 07 cán bộ hợp đồng dài hạn thuộc

trạm Khuyến nông, tiếp nhận không qua thi tuyển 02 cán bộ, công chức huyện;

Quyết định hợp đồng theo chức năng nhiệm vụ đối với các cơ quan quản lý nhà

nước là 20 người; trình UBND tỉnh thẩm định hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế

đối với công chức cấp xã là 37 người và trình tỉnh thẩm định cơ cấu tuyển dụng

là 72 chỉ tiêu; hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế 19 người; thực hiện quy trình bổ

nhiệm mới Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; bổ nhiệm lại 01

Trưởng phòng, 01 Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 01 Phó trưởng

Phòng Nội vụ, bổ nhiệm mới 03 cán bộ quản lý trường học, điều động, luân

chuyển 01 cán bộ quản lý trường học; cho thôi việc 01 cán bộ quản lý trường

học. Tổ chức tuyển dụng viên chức đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện

theo đúng quy trình quy định và chỉ tiêu biên chế giao năm 2013; điều chỉnh

phân loại đơn vị hành chính cấp xã, kết quả có 01 xã loại I, 02 xã loại III, 21 xã

loại II.

+ Đối với sự nghiệp Giáo dục đã tổ chức thực hiện quy trình, hồn thiện

thủ tục hồ sơ xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với 26 cán bộ

quản lý trường học.

+ Tiến hành kiểm tra công tác quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công

lập trên địa bàn huyện. Thành lập Hội đồng kỷ luật 01 Hiệu trưởng (hình thức kỷ

luật: cách chức).

+ Tổ chức thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước

thời hạn, vượt khung cho 96 cán bộ, công chức cấp huyện và 188 cán bộ công

chức cấp xã; thực hiện chế độ thu hút theo Nghị định 116/NĐ-CP cho cán bộ,

công chức cấp xã tại 10 xã Vùng III, 02 xã Vùng II có trụ sở đóng trên thơn đặc

biệt khó khăn; giải quyết nghỉ hưu theo Nghị định 67/NĐ-CP cho 6 trường hợp,

trong đó: 02 người nghỉ trước tuổi, 04 người nghỉ chờ.

+ Bổ nhiệm Trưởng Cơng an, Phó trưởng Cơng an xã và Phó Chỉ huy

trưởng cấp xã là 05 cán bộ; xếp lương đối với các trưởng đoàn thể sau khi có

quyết định phê chuẩn: 9 cán bộ; hồn thiện hồ sơ và trình tỉnh thẩm định kinh

25phí đối với những cán bộ không đủ tuổi tái cử 1 nhiệm kỳ theo Nghị định 67/CP:

10 cán bộ công chức; thi nâng ngạch đối với công chức cấp huyện học nâng cao

trình độ chun mơn: 04 Cơng chức; ra Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu

trí đối với 13 cán bộ công chức cấp huyện, xã.

* Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

- Năm 2011: Tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức mở lớp đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2011. Trong đó 01 lớp tin học với 30

cán bộ, 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ chính quyền cơ sở với

270 cán bộ và 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN cho cán bộ trưởng thôn bản

với 180 cán bộ.

- Năm 2012: Cử 4 cán bộ tham gia học lớp bồi dưỡng giảng viên, báo cáo

viên tại tỉnh và 5 cán bộ đi bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên

viên và chuyên viên chính; Mở 06 lớp bồi dưỡng với 602 người cho đại biểu Hội

đồng nhân dân cấp xã, thị trấn; mở 02 lớp tập huấn công tác văn thư lưu trữ cho

cán bộ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng ban, các

xã, thị trấn và tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm sốt thủ tục hành chính

năm 2012; Lập danh sách cử 01 cán bộ đi tập huấn công tác thi đua, khen

thưởng năm 2012 do Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương tổ chức; cử 02 cán

bộ đi tập huấn nghiệp vụ kế toán tại tỉnh Yên Bái và cử 02 cán bộ tập huấn

nghiệp vụ văn thư, lưu trữ do Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tổ chức; cử 05 cán bộ đi

tập huấn Luật viên chức và cử 10 cán bộ đi tập huấn công tác quản lý nhà nước

về tôn giáo năm 2012 do Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tổ chức; cử 01 cán bộ tham gia

lớp bồi dưỡng ngắn hạn kỹ năng quản trị chiến lược và kế hoạch trong bối cảnh

hội nhập quốc tế.

- Năm 2013: Cử 03 cán bộ, lãnh đạo tham gia chương trình tập huấn quản

lý nhà nước về cơng tác tơn giáo do Ban tơn giáo Chính phủ tổ chức tại thành

phố Đà Nẵng; Lập danh sách cử 17 cán bộ, cơng chức tham ra chương trình tập

huấn quản lý nhà nước về công tác tôn giáo do Ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Yên

Bái tổ chức; Phối hợp với Ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị

tập huấn quản lý nhà nước về công tác tôn giáo cho 110 học viên là cán bộ, công

26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2011-2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×