Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhân dân. Song vượt lên trên những khó khăn ấy, Đảng bộ huyện đã tập trung

lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bám sát địa bàn cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện

vọng của nông dân, triển khai đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ những vướng mắc,

rào cản để đẩy mạnh sản xuất phát triển. 5 năm qua, Lục Yên ln duy trì tốc độ

tăng trưởng kinh tế bình qn 16,5%/năm, cơ cấu kinh tế của huyện đã có những

chuyển dịch tích cực: Năm 2014, sản xuất nơng nghiệp chiếm 23%; công

nghiệp, xây dựng 46,1%, thương mại, dịch vụ 31%, thu nhập bình quân đầu

người đạt trên 20 triệu đồng/năm, vượt thời gian và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.

- Sản xuất nông ,lâm nghiệp: Tập trung triển khai thực hiện các chính sách

hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành

nông nghiệp của huyện, trong đó tập trung thực hiện đề án trồng măng tre, cây

ăn quả.

Sản xuất nơng, lâm nghiệp có sự chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng

ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi; chú trọng đẩy mạnh việc

chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất; xây dựng và triển

khai thưcc hiện một số mơ hình đạt hiệu quả tốt như cánh đồng mẫu lớn, hình

thành vùng sản xuất lúa, ngơ, tre măng Bát Độ, cây ăn quả có múi. Đưa vào sản

xuất các loại giống mới có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao, đã đưa

sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 56.000 tấn, góp phần đảm bảo an ninh

lương thực và cung cấp một phần lương thực cho thị trường.

- Sản xuất công nghiệp:

Công nghiệp đã phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từng bước

trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế của huyện. Trong 5 năm gần đây,

huyện khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục

đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn, đầu tư xây dựng cụm công nghiệp

Yên Thế theo qui hoạch, đến nay, huyện đã có 18 nhà máy, cơ sở sản xuất cơng

nghiệp hoạt động có hiệu quả, trong đó có 02 doanh nghiệp 100% vốn nước

ngoài. Các ngành nghề thế mạnh của địa phương như sản xuất tranh đá quí,

5tượng đá, đá cảnh, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác, chế biến gỗ rừng

trồng...phát triển mạnh mẽ.

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 79,45 tỉ đồng,lũy kế 2 tháng đầu năm

2017 đạt 174 tỉ đồng, bằng 13,3% kế hoạc,tăng 13,4%so với cùng kì 2016, trong

đó: Giá trị sản xuất cơng nghiệp ngồi quốc doanh đạt 103,8 tỷ đồng,giá trị sản

xuất cơng nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đạt 70,2 tỷ đồng.

Xây dựng cơ bản chủ yếu tập trung hồn thành các cơng trình chuyển tiếp

của năm 2016; giá trị xây dựng cơ bản tính từ đầu năm đến nay ước đạt 45 tỷ

đồng bằng 8,1% kế hoạch.

-Thương mại-Dịch vụ

Hoạt động thương mại dịch vụ trong hai tháng đầu năm 2017 nhìn chung

diễn ra ổn định. Các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa được đảm bảo, đáp

ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.Công tác kiểm tra,xử lý

vi phạm trong lĩnh vực thương mại được duy trì thường xuyên.

- Thu chi ngân sách

Thu ngân nhà nước trên địa bàn huyện đến hết tháng 2/2017 đạt 23,017 tỷ

đồng, bằng 17,3% kế hoạch tỉnh giao, bằng 16,1% kế hoạch huyện giao và tăng

74,9% so với cùng kì năm 2016.Chi ngân sách đảm bảo chi thường xuyên và các

nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn huyện.

-Công tác tài nguyên môi trường

Trong tháng 2 đa cấp 96 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ho29 hộ gia đình, cá nhân; chuyển

mục đích sử dụng đất cho 09 trường hợp với diện tích 1.472m2; tiếp tục chỉ đạo

rà sốt các hộ gia đình , cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; thực

hiện công tác thu hồi đất để thực hiện một số chương trình dự án đầu tư và theo

kế hoạch sử dụng đát được phê duyệt.

-Văn hóa-xã hội

Huyện Lục Yên thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội từng

bước nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Chất lượng giáo dục tồn diện

khơng ngừng được nâng lên, năm 2015, tồn huyện có 31 trường học từ Mầm

6non đến THCS đạt chuẩn Quốc gia; 24/24 xã, thị trấn đạt chuẩn về y tế. Phong

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với nếp sống văn minh

trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã trở thành nếp nghĩ và hành động tự giác của

đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến nay có 78% số thơn, bản, tổ dân phố;

94,5% số cơ quan, đơn vị và 73% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 10 xã ra mắt

xây dựng đạt chuẩn văn hóa nơng thơn mới. Khơi phục và tổ chức nhiều lễ hội

truyền thống như hội chọi trâu, lễ hội đền Đại Cại, đền Suối Tiên...Các chính

sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa thường xuyên được các cấp ủy Đảng,

Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đồn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm

thực hiện tốt.

Công tác thường trực cấp cứu , khám chữa bệnh được các cơ sở y tế duy

trì ổn định , đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Thực hiện tốt công tác trợ cấp thường xuyên và trợ cấp đột xuất cho các

đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, triển khai công tác đào tạo nghề

và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Tổ chức các hoạt động kỉ niệm, cơng tác phát thanh-truyền hình đảm bảo

thời lượng phát sóng và tiếp sóng, thực hiện tốt việc quản lý, vận hành khai thác

màn hình cơng cộng của huyện.

- Công tác thanh tra tư pháp

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ,kiến nghị của

công dân được thực hiện nghiêm túc. Công tác chứng thực đượ thực hiện theo

đúng các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục và thời hạn trả hồ sơ.

- Cơng tác Quốc phòng –an nimh

Cơng tác quốc phòng, an ninh được xác định là nhiệm vụ trọng yếu

thường xuyên, từ nhận thức đúng đắn ấy, trong những năm qua, huyện Lục Yên

đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là an ninh tôn giáo, an ninh

nông thôn, xây dựng nền quốc phòng tồn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

ngày càng được củng cố vững chắc. Tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu

nại, tố cáo của công dân, xử lý dứt điểm vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, giữ

ổn định tình hình chính trị ở địa phương. Cơng tác cải cách hành chính đã được

7thực hiện đồng bộ, tạo nhiều chuyển biến rõ nét, việc giải quyết thủ tục hành

chính theo cơ chế “một cửa” đã đi vào nền nếp.

Thực hiện nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh chính

trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tổ chức khám sức khỏe cho tân

binh nhập ngũ năm 2017 theo đúng kế hoạch. Tổ chức lễ giao nhận quân trang

trọng, giao tân binh cho các đơn vị nhận quân đảm bảo qn số. Cơng tác tuần

tra, kiểm sốt đảm bảo trật tự an tồn giao thơng được duy trì thường xuyên.

1.2. Hệ thống văn bản của UBND Huyện Lục Yên

* Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND Huyện Lục Yên

- Chức năng:

Uỷ ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu là cơ quan chấp

hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu

trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản

của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp

nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng

cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương,

góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà

nước từ trung ương tới cơ sở.

- Nhiệm vụ,quyền hạn:

Căn cứ vào Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 thì UBND Huyện

có nhiệm vụ và quyền hạn trên các lĩnh vực kinh tế, đất đai, công nghiệp, xây

dựng, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế, văn hóa,

thơng tin, thể dục thể thao, khoa học cơng nghệ, tài ngun mơi trường,an ninh

quốc phòng, trật tự an tồn xã hội .Thực hiện các chính sách dân tộc tơn giáo,

xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính.

* Nội quy, quy chế hoạt động của UBND Huyện Lục Yên

- Nội quy làm việc:

Chế độ làm việc

8+ Hàng tuần làm việc các ngày Thứ 2, 3, 4, 5, 6; nghỉ các ngày Thứ 7,

Chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định.

+ Giờ làm việc: Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30'

Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h30'

Nội quy đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan:

+ Đến cơ quan làm việc đúng giờ quy định, trang phục gọn gàng, đeo thẻ

công chức, viên chức trong thời gian làm việc.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân cơng nhiệm vụ của cấp trên; hòa nhã,

văn minh, lịch sự trong giao tiếp. Nghiêm cấm mọi biểu hiện cửa quyền, hách

dịch, gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc.

+ Khi giải quyết công việc phải tuân theo Quy chế làm việc của cơ quan,

nếu giải quyết công việc chưa xong phải báo cáo lãnh đạo phòng và hẹn thời

gian giải quyết rõ ràng.

+Trong giờ làm việc phải giữ gìn trật tự, khơng qua lại các phòng khác

khi khơng có u cầu.

+ Khơng được uống rượu bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của

ngày làm việc; không hút thuốc lá, không ăn quà vặt trong giờ làm việc.

+ Có ý thức phòng gian bảo mật, khơng tiết lộ và cung cấp tài liệu cho

người khác khi chưa được phép của lãnh đạo

+ Có ý thức tiết kiệm, bảo quản tài sản công, không tự ý di chuyển làm

thay đổi vị trí các trang thiết bị và phương tiện làm việc khi chưa được sự đồng

ý của lãnh đạo

+ Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về phòng chống cháy nổ; tiết kiệm

điện, nước; không để các vật dễ nổ, chất dễ cháy trong phòng làm việc và kho

tài liệu; ngắt điện, khóa cửa phòng được giao quản lý trước khi ra về.

+ Có ý thức giữ gìn vệ sinh phòng làm việc, khu vực vệ sinh chung; vứt

rác, phế thải đúng nơi quy định.

+ Đối với thân nhân, bạn bè đến thăm, đón tiếp tại phòng họp cơ quan,

khơng đưa thân nhân, bạn bè vào phòng làm việc.

- Quy chế hoạt động của UBND Huyện Lục Yên:

9Nguyên tắc làm việc :

+ UBND huyện làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm

phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể UBND; đồng thời đề cao trách nhiệm cá

nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện.

+ Giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, đúng thẩm quyền; bảo

đảm sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện và sự

chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước cấp trên.

+ Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ được giao một cơ quan, đơn

vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay

công việc cho cấp dưới, tập thể không làm thay công việc cho cá nhân và ngược

lại. Công việc được giao cho cơ quan, đơn vị thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó

phải chịu trách nhiệm về cơng việc được giao.

+ Tn thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy

định của pháp luật, chương trình, kế hoạch cơng tác và Quy chế làm việc của

UBND huyện.

+ Đề cao sự phối hợpcông tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công

việc, bảo đảm dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND Huyện Lục Yên

Tổ chức bộ máy UBND Huyện Lục Yên gồm:

- 01 Chủ tịch UBND là người lãnh đạo và điều hành cơng việc của

UBND.

-02 Phó Chủ Tịch UBND là người giúp chủ tịch được chủ tịch phân công

phụ trách, thực hiện những công việ nhất định và chủ tịch UBND về phần việc

được giao

- 04 thành viên UBND được chủ tịch UBND phân công phụ trách những

chuyên môn nhất định.

- 13 phòng ban chức năng:

+ Văn phòng HĐND-UBND

+ Phòng Nội Vụ

10+ Phòng Tài chính kế hoạch

+ Phòng Kinh tế-hạ tầng

+ Phòng nơng nghiệp và phát triển nơng thơn

+ Phòng Tài ngun mơi trường

+ Phòng dân tộc

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Phòng Văn hóa thơng tin

+ Phòng y tế

+ Thanh tra huyện

+ Phòng tư pháp

+ Phòng lao động thương binh và xã hội

Và các đơn vị sự nghiệp khác.

- Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân

dân huyện:

+ Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được

giao theo quy định của Luật này; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân

chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân

dân cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên, trước Nhân dân địa

phương và trước pháp luật.

+ Trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực ở

địa phương. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể thành lập

các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch giải quyết công việc.

+ Ủy nhiệm một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt Chủ tịch điều

hành công việc của Ủy ban nhân dân khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt.

+ Thay mặt Ủy ban nhân dân ký quyết định của Ủy ban nhân dân; ban

hành quyết định, chỉ thị và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó ở

địa phương.11Sơ đồ hóa tổ chức bộ máy của UBND Huyện Lục Yên

UBND Huyện

(Chủ tịch)Phó Chủ tịchPY

tế;P

giáo

dục &

ĐT; P

TNM

TP Lao

động

TB&X

HP Dân

tộc; P

Văn

hóa

thơng

tinPhó Chủ tịchVăn

P

P

Phòng Nội Thanh

vụ tra; PphápP

Kinh

tế hạ

tầngP Tài

P

chính kế NN&P

hoạch

TNT1.4. Đội ngũ nhân sự của UBND Huyện Lục YênUBND Huyện Lục Yên Khóa XX - Nhiệm kỳ 2016 - 2020

STTHọ và tênChức vụ, đơn vị cơng tácSố điện thoại1

2

3Bùi Văn Thịnh

An Hải Nam

Hồng Kim TrọngChủ tịch UBND Huyện

Phó Chủ tịch UBND Huyện

Phó Chủ tịch UBND Huyện029345354

0293845314

0293845257Ủỷ viên UBND Huyện Lục n khóa XX nhiệm kì 2016-2021

STT

1

2

3

4

5

6

7

8Họ và tên

Phan Văn Việt

Dương Ngọc Trạch

Đoàn Ngọc Tuấn

Bùi Việt Hùng

Hoàng Văn Đạo

Hoàng Viễn

Hoàng Văn Số

Nguyễn Ngọc SơnChức vụ, đơn vị cơng tác

Chỉ huy Trưởng BCHQS Huyện

Trưởng phòng Tư pháp

Chánh văn phòng HĐND-UBND Huyện

Trưởng Cơng an Huyện

Chánh Thanh tra Huyện

Trưởng phòng Tài chính-kế hoạch

Trưởng phòng Nơng nghiệp và PTNT

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

12Số điện thoại

0293845336

02938457409

10

11

12

13

14Phạm Trung Kiên

Hoàng Thị Thủy

Nguyễn Ngun Đúng

Nguyễn Thu Hương

Hồng Văn Thảo

Lý Đạt LamTrưởng phòng Tài Ngun và Mơi trường

Trưởng phòng Lao động- TB&XH

Trưởng phòng Dân tộc

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Trưởng phòng Y tế

Trưởng phòng Văn hóa và Thơng tin1.5. Cơ sở vật chất, tài chính của UBND Huyện Lục Yên

* Trang thiết bị và điều kiện làm việc:

Phương tiện và các điều kiện làm việc là yếu tố không thể thiếu để cán bộ,

nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân sự tốt và điều kiện làm việc tốt là hai nhân tố quyết định đến hiệu

quả làm việc của cơ quan đơn vị. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội,khoa học

kĩ thuật kéo theo điều kiện làm việc của con người ngày càng hiện đại,đầy đủ và

phong phú cả về số lượng và chất lượng.

Việc mua sắm bao gồm định mức và kinh phí mua trang thiết bị , phương

tiện làm việc theo quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006

của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn định mức trang

thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức,viên chức nhà

nước.

Hiện nay lãnh đạo cơ quan đã và đang ngày càng quan tâm, chú trọng đến

việc áp dụng các phương tiện làm việc tiên tiến, hiện đại vào công việc giúp làm

tiết kiệm thời gian, giải quyết công việc dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao.

- Trang thiết bị

STT

1

2

3

4

5

6

7

8Trang thiết bị

Máy tính để bàn

Máy tính xách tay

Máy photocopy

Máy in

Máy điều hòa

Bàn làm việc

Điện thoại bàn

Bàn tiếp kháchSố lượng

09

03

03

09

08

10

10

04

13Đơn vị

Bộ

Chiếc

Chiếc

Cái

Cái

Bộ

Chiếc

Bộ9

10

11

12

13

14

15Tủ hồ sơ, tài liệu

Loa đài

Quạt

Bàn ghế phòng họp

Máy chiếu

Máy fax

Máy scan10

02

10

50

01

01

03Cái

Bộ

Cái

Bộ

Cái

Cái

Cái* Điều kiện tài chính:

Hiện nay tình hình tài chính của UBND Huyện đã ổn định,việc thu,chi

ngân sách được thực hiện quyết toán, đáp ứng được nhu cầu, phục vụ cơng việc,

duy trì và đảm bảo hoạt động của cơ quan, đơn vị.14CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CƠNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND

HUYỆN LỤC N TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2011-20152.1. Lí luận chung về cải cách hành chính

2.1.1. Một số khái niệm

- Cải cách hành chính:

+ CCHC được hiểu là một q trình cải biến có kế hoạch đồng bộ chế độ

hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương pháp hành chính mới trên các

phương diện: thể chế hành chính, cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính, đội ngũ

cán bộ cơng chức và tài chính cơng nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt

động của nền hành chính Nhà nước.

+ CCHC được xác định là hành vi có tính hướng đích của con người

nhằm cải biến nền hành chính của một quốc gia theo hướng hồn thiện hơn.

Cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu

nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cải cách hành

chính khơng làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ

thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn; các thể chế

quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn; cơ chế hoạt động,

chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức hành

chính hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội của một

quốc gia.

- Cải cách thủ tục hành chính :

Cải cách thủ tục hành chính là điều kiện cần thiết để tăng cường củng cố

mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, tăng cường sự tham gia quản lý Nhà

nước của nhân dân. Cải cách thủ tục được coi là khâu đột phá trong cải cách nền

hành chính Nhà nước, nghĩa là để tạo sự chuyển động của toàn bộ hệ thống nền

hành chính quốc gia; thủ tục hành chính là khâu được chọn đầu tiên, cải cách thủ

tục hành chính sẽ gây ra sự chuyển động của toàn bộ hệ thống khi bị tác động.

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×