Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4 KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Chương 4 KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

295Bƣớm chanh di cƣCatopsilia pomona pomona f. hilaria1,2,4,6,7,8,10706Bƣớm mòng nhỏCepora nadina nadina(Lucas,1852)3, 4207107Eurema alitha Felder

Eurema blanda hylama Corbet et8106,8,1080Eurema blanda silhetana Wallace210Eurema hecabe (Linnaeus, 1758)5Pendlebury9

Bƣớm cánh vàng viền

đen1, 2, 3,4,5,10Hebomoia glaucippe glaucippe (Linnaeus)2, 4, 103012Ixias pyrene yunnanensis Fruhstorfer, 19024, 9,2013Leptosia nina niobe (Wallace)2, 3, 5, 6403, 5, 6, 7, 105091011Bƣớm trắng lớnH3HỌ BƢỚM ĐỐM1Bƣớm hổ vằnDANAIDAE

Danaus genutia Cramer, 17792Euploea algae (Godart)3Euploea camaralzeman Butler, 18667, 8, 930Euploea core f. layardi Druce, 18745, 7205Euploea doubledayi Felder & Felder, 18657, 9206Euploea midamus (Linnaeus, 1758)610Euploea mulciber (Cramer, [1777])5.6201, 5, 7, 940Euploea sylvester (Fabricius, 1793)3, 420Euploea tulliolus (Fabricius, 1793)110Ideopsis vulgaris Butler, 1874810Parantica aglea Cramer, 17817, 8201102, 6, 7301, 4203104Bƣớm nâu Ấn Độ7Bƣớm đốm xanh lớn8Bƣớm quạ lớn9

10Bƣớm đốm xanh nhỏ11

12

H4Bƣớm hổ đốm

HỌ BƢỚM MẮT

RẮNEuploea radamanthus FabriciusSATYRIDAE1Mycalesis perseoides (Moore, 1892)2Mycalesis sangaica Butler, 18773Bƣớm xám 4 mắtOrsotriaena medus Fabricius, 17754Bƣớm 5 đốm mắtYpthima baldus (Fabricius, 1775)305Ypthima dohertyi Moore, 18936106Ypthima savara Grose-Smith, 1887510H5HỌ BƢỚM GIÁPNYMPHALIDAE1Ariadne merione Cramer, 17773102Athyma larymna (Doubleday, 1848)5103Athyma ranga Moore, 185810104Cethosia biblis (Drury, 1773)610Cethosia cyane Drury, 17737, 8205Bƣớm báo hoa vàng6Cynitia lepidea Moore9107Charaxes aristogiton C. & R. Felder, 1867310Doleschallia bisaltide Cramer, 17792, 4, 530Euripus nyctelius (Doubleday, 1845)2, 5208Bƣớm lá vàng9

10Bƣớm cánh rộng11Bƣớm hoa đuôi công12Bƣớm màu sôcôlaHypolimnas bolina (Linnaeus, 1758)

Junonia almana almana Linnaeus

Junonia iphita Cramer, 17792, 3, 4, 5, 9,

10601, 102091013Junonia lemonias Linnaeus, 17581, 22014Lexias cyanipardus Butler, 1868610Lexias pardailis (Moore, 1878)210Mimathyma ambica (Kollar, 1844)5106, 7203, 4, 103051015Bƣớm ăn quả thối16

17Bƣớm chỉ huy18

19Moduza procris Cramer, 1777

Neptis cartica MooreBƣớm lính thủyNeptis hylas (Linnaeus, 1758)20Neptis yerburii Butler, 18861, 22021Pantoporia sandaka (Butler, 1892)3, 62022Polyura arja (C. & R. Felder, [1867])2, 52023Rohana tonkiniana Fruhstorfer31024Terinos clarissa Boisduval, 1836510Vagrans egista Cramer, 17808102, 5, 7, 8, 105025Bƣớm đuôi26Bƣớm giáp lớnVindula erota (Fabricius, 1793)31H6HỌ BƢỚM NGAO1Bƣớm nâu nhỏH7HỌ BƢỚM XANH1

2RIODINIDAE

310210Castalius rosimon (Fabricius)2, 620Drupadia ravindra (Horsfield, 1829)1010Hypolycaena erylus (Godart, 1823)4, 520Zemeros flegyas (Cramer, 1780)

LYCAENIDAE

Acytolepis puspa Horsfield, 1828Bƣớm lãng tử3

4Bƣớm ngô5Bƣớm ngựa vằnJamides celeno (Cramer, 1775)6106Bƣớm màu cà rốtLoxura atymnus (Cramer, 1780)3107Rapala refulgens de Niceville,18912108Tajuria maculata Moore, 18833109Tajuria melastigma de Nicéville, 1887310H8HỌ BƢỚM NHẢYHESPERIIDAE1Bƣớm nhảy nâu đenAncistroides nigrita Latreille, 18246102Bƣớm nhảy atkinsonArnetta atkinsoni Moore, 1878510Halpe zola Evans, 1937410Odontoptilum angulata Felder, 1862510Pelopidas mathias Fabricius, 17985103

4

5

6Bƣớm khía hạt dẻPithauria stramineipennis Wood-Mason &

de Nicéville, 1886410324.2. Cấu trúc thành phần loài bƣớm ngày của khu vực nghiên cứu

Số liệu thống kê về số loài, số giống của các họ bƣớm ngày đƣợc thể

hiện trong bảng 4.2.

Bảng 4.2: Tỉ lệ phần trăm loài, giống của các họ bƣớm ngày

STTTên khoa học họLoài% LoàiGiống % Giống1Papilionidae1214,1147,692Pieridae1315,29713,463Danaidae1214,1147,694Satyridae67,0535,765Nymphalidae2630,581936,536Riodinidae11,1711,927Lycaenidae910,58815,388Hesperiidae67,05611,53Tổng8510052100Bảng 4.2 cho thấy trong thời gian nghiên cứu, có bốn họ bƣớm ngày đã

thu đƣợc trên 10 loài là họ Bƣớm giáp (26 loài), họ Bƣớm phấn (13 loài) và

họ Bƣớm phƣợng, họ Bƣớm đốm mỗi họ có 12 lồi. Họ Bƣớm ngao mới chỉ

thu đƣợc 1 loài, hai họ bƣớm ngày khác là họ Bƣớm ngọc và họ Bƣớm rừng

khơng thu đƣợc lồi nào. Hai họ bƣớm có kích thƣớc cơ thể nhỏ là họ Bƣớm

xanh và họ Bƣớm nhảy có số lồi thu thập đƣợc khá ít. Sự khác biệt về số lồi

thu đƣợc này mới phản ánh tình hình nhất thời của khu vực nghiên cứu. Khi

thời gian nghiên cứu dài hơn, số loài thu đƣợc chắc chắn sẽ nhiều hơn.

Phần lớn các lồi bƣớm ngày trong khu vực nghiên cứu thuộc nhóm rất

ít gặp, số lồi thƣờng gặp chiếm tỉ lệ rất ít. Hình 4.01 thể hiện rõ điều này.33Hình 4.1: Độ bắt gặp của các loài bướm ngày trong khu vực nghiên cứu

Những loài thƣờng gặp đƣợc thể hiện ở bảng 4.03

Bảng 4.3: Các lồi thuộc nhóm thƣờng gặp

Tên họSTTTên lồi1Appias lyncida eleonora (Boisduval, 1836)2Catopsilia pomona pomona f. hilaria3EuremablandahylamaCorbetet60

PieridaePendlebury

4Hypolimnas bolina (Linnaeus, 1758)P%7080

Nymphalidae60Bốn loài thƣờng gặp tại khu vực nghiên cứu đều thuộc những họ bƣớm

ngày phổ biến nhƣ, bƣớm phấn và bƣớm giáp. Đây đều là những lồi có phân

bố khá rộng, thích bay lƣợn và thƣờng có số lƣợng cá thể lớn. .

4.3. Phân bố của bƣớm ngày trong khu vực nghiên cứu

Nhƣ chúng ta đã biết các loài bƣớm ngày thƣờng tập trung ở những nơi

chúng ƣa thích và phù hợp với đặc điểm sinh thái của chúng, nhƣ nguồn thức

ăn, khí hậu… Tuy nhiên chúng có thể di chuyển từ dạng sinh cảnh này sang

dạng sinh cảnh khác. Vì vậy, phân bố của các lồi bƣớm ngày thƣờng chỉ

mang tính chất tƣơng đối.344.3.1. Phân bố của các lồi bướm ngày theo sinh cảnh

Ở pha trƣởng thành của bƣớm ngày chúng có thể di chuyển đi khá xa,

đặc biệt lồi bƣớm có khả năng di cƣ. Tuy nhiên chúng có sự lựa chọn về sinh

cảnh sống khá rõ ràng: Yếu tố thức ăn, ánh sáng, gió, nhiệt độ, độ ẩm…ảnh

hƣởng lớn tới sự lựa chọn này nên số lƣợng loài thu đƣợc ở các sinh cảnh rất

khác nhau. Kết quả điều tra phân bố của bƣớm ngày theo sinh cảnh đƣợc thể

hiện ở bảng sau:

Bảng 4.4: Đặc điểm phân bố loài theo sinh cảnh

STTTên khoa họcSinh cảnh bắt gặp

SC1SC2SC3SC4SC51Papilionidae835332Pieridae684563Danaidae225754Satyridae323105Nymphalidae9713476Riodinidae010007Lycaenidae343018Hesperiidae02400312937202222,3020,8626,6214,3915,83Tổng số loài

% Tổng số loàiSC1: Rừng thứ sinh phục hồi sau nƣơng rẫy

SC2: Rừng trồng Tếch

SC3: Rừng kín thƣờng xanh ven suối

SC4: Rừng kín thƣờng xanh trên đồi núi thấp

SC5: Rừng hỗn giao tre nứa

Qua bảng bảng 4.04 cho thấy sinh cảnh 03 có tổng số lồi nhiều nhất (37

lồi), sinh cảnh 4 có tổng số lồi ít nhất (20 lồi). Trong đó, lồi có tỷ lệ bắt gặp35nhiều nhất là loài Catopsilia pomona pomona f. hilaria 60%, gặp ở cả 5 sinh cảnh.

Sự khác nhau trong phân bố của bƣớm ngày theo sinh cảnh đƣợc thể

hiện rõ hơn trong hình 4.02.

30,0025,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

SC1SC2SC3SC4SC5Hình 4.2: Tỷ lệ phần trăm số lồi bướm ngày theo sinh cảnh

Nhìn vào bảng 4.04 và hình 4.02 ta thấy có 03 sinh cảnh phát hiện đƣợc

trên 20% số lồi của khu vực nghiên cứu đó là SC01, SC02, SC03. Nhƣ vậy

ta có thể thấy rằng tại các sinh cảnh khác nhau, thành phần loài bƣớm là

tƣơng đối khác nhau. Điều này có thể giải thích nhƣ sau: Trong q trình

sống, các lồi bƣớm phải thích nghi với mơi trƣờng để có thể khai thác thức

ăn, giao phối và đẻ trứng. Đa số các lồi bƣớm thích nghi với mơi trƣờng

sống rộng, những lồi này thƣờng sống ở các sinh cảnh bìa rừng, cây bụi hay

các khoảng trống trong rừng. Do vậy ở các sinh cảnh này thƣờng có nhiều

lồi hơn các sinh cảnh trong rừng sâu, thiếu ánh sáng và ít cây bụi. Các lồi

sống sâu trong rừng thƣờng phân bố hẹp và ít gặp ở các sinh cảnh ngoài rừng.

Các khu vực dân cƣ với đất canh tác nơng nghiệp nhƣ SC01; SC02; SC03 là

nơi có nhiều khoảng trống, gần nguồn nƣớc thuận lợi cho việc bay lƣợn và

tìm kiếm thức ăn nên số lƣợng lồi ở đây phong phú và đa dạng hơn nhiều so

với các sinh cảnh khác. Khu vực rừng nguyên sinh ở SC04 bắt gặp 20 loài do36ánh sáng yếu, mật độ cây dày, chủ yếu là núi đá vôi không thuận lợi cho quá

trình di chuyển và tìm kiếm thức ăn của bƣớm ngày.

Bên cạnh những loài phổ biến, một số lƣợng khá lớn các loài bƣớm chỉ

thấy từ 1 cá thể điển hình nhƣ giống Zemeros. Sự đa dạng của các lồi cơn trùng

nói chung và sự đa dạng của các lồi bƣớm ngày nói riêng phụ thuộc khá chặt

chẽ vào sự đa dạng về thực vật.

Điều này đƣợc thể hiện qua bảng sau:

Bảng 4.5: Đa dạng thành phần loài bƣớm ngày theo sinh cảnh

STTCác dạng sinh cảnhSố lƣợng loàiSố lƣợngChỉ số đa(S)cá thể (N)dạng (d)1SC131527,592SC229547,023SC337529,114SC420494,885SC522405,69Từ bảng 4.05 ta có thể thấy SC3 chỉ số đa dạng lớn nhất (d=9,11) do

sinh cảnh này là nơi gần khu vực dân cƣ sinh sống đồng nghĩa với việc có

chăn thả gia súc, cây bụi thảm tƣơi và hoa màu nhiều. Đây là nơi có nhiều

nguồn thức ăn cho các lồi bƣớm ngày. Các dạng sinh cảnh khác có chỉ số đa

dạng thấp hơn không đáng kể. Sự chênh lệch rõ ràng nhất là ở SC4 có chỉ số

đa dạng nhỏ hơn (d=4,88) so với các sinh cảnh còn lại.

SC4 “Rừng kín thƣờng xanh trên đồi núi thấp” là khu vực rừng rậm

rạp, ít bị tác động, khoảng trống khơng có nhiều kèm theo ánh sáng yếu. Vì

vậy ở đây khơng có nhiều nguồn thức ăn và nơi cƣ trú cho trƣởng thành của

các lồi bƣớm ngày. Chỉ có một số lồi điển hình và cũng là sinh vật chỉ thị ở

sinh cảnh này xuất hiện nhƣ các loài thuộc họ Bƣớm mắt rắn.37- Mức độ tƣơng đồng về thành phần lồi cơn trùng thu thập đƣợc ở các

sinh cảnh thông qua chỉ số Sorensen (SI) đƣợc thể hiện trong bảng 4.6

Bảng 4.6: Mức tƣơng đồng của các dạng sinh cảnh

STTQuan hệ1Số lƣợng lồiSICABsc1/sc2931280,312sc1/sc31331370,383sc1/sc4931210,354sc1/sc5931220,346sc2/sc3928370,287sc2/sc4528210,208sc2/sc5928220,3610sc3/sc4837210,2811sc3/sc5737220,2413sc4/sc5921220,42Nhìn chung, hầu hết các sinh cảnh có độ tƣơng đồng tƣơng đối cao, chỉ

có sinh cảnh 4 “rừng kín thƣờng xanh trên đồi núi thấp” là khác biệt với tất cả

05 sinh cảnh còn lại. Đây cũng là sinh cảnh có số lƣợng lồi thấp nhất (20 lồi).

Độ cao lớn cũng nhƣ diện tích nhỏ, ít chỗ trống nên số lƣợng bƣớm ở sinh cảnh

này ít, dẫn đến mối quan hệ tƣơng đồng với các lồi khác là khơng cao.

Tại thời điểm nghiên cứu, trong khu vực có một loài bƣớm đã đƣợc

phát hiện thấy xuất hiện ở tất cả 05 loại sinh cảnh (xem bảng 4.01), đó là lồi

Catopsilia pomona pomona f. hilaria ngƣợc lại có một số loài chỉ mới phát

hiện thấy ở một loại sinh cảnh nhƣ các loài ở trong họ bƣớm Ngao.

Một số loài khác xuất hiện ở 4/5 sinh cảnh nhƣ họ Bƣớm phấn có 01 lồi, họ

họ Bƣớm đốm có 01 lồi, họ Bƣớm mắt rắn có 01 lồi, họ Bƣớm giáp có 0238lồi (xem bảng 4.01). Hai lồi bƣớm phƣợng thuộc giống Papilio là P.

demoleus và P. memnon mới chỉ thấy ở sinh cảnh gần khu dân cƣ. Đó chính là

nơi hoạt động thƣờng thấy của hai loài bƣớm này do nguồn thức ăn chính của

sâu non là các cây họ Cam có nhiều trong các vƣờn nhà dân.

4.3.2. Phân bố của các loài bướm ngày theo đai cao

Khu vực nghiên cứu có độ cao trung bình so với mặt nƣớc biển là

304m. Trong quá trình điều tra tại đây cho thấy ít nhiều có sự khác biệt trong

phân bố của cơn bƣớm theo đai cao. Số lồi bƣớm ngày thu hoặc quan sát

thấy ở ba đai cao đƣợc phân chia một cách tƣơng đối nhƣ sau:

Bảng 4.7: Phân bố của các loài bƣớm ngày theo đai cao

STTĐai caoSố loàiTỷ lệ %1< 300m6475,292300 – 400m3642,353> 400m2225,88Số loàiTỷ lệ %75,2

42,3

25,864

36Dƣới 300m300 – 400m22Trên 400mHình 4.3: Tỷ lệ phần trăm cơn trùng theo đai cao

Qua bảng 4.7 và hình 4.3 ta thấy càng lên cao khả năng phát hiện ra các

loài bƣớm ngày càng giảm. Hầu hết các điểm điều tra tại vị trí đai thấp có39diện tích lớn, nhiều cỏ và cây bụi, cây hoa màu cùng với các cây nông nghiệp

khác. Ở đây có nguồn thức ăn dồi dào cho sự sinh trƣởng và nơi cƣ trú thích

hợp của nhiều lồi bƣớm ngày. Tại vị trí đai cao từ 300-400 m mặc dù nhiệt

độ chênh lệch không đáng kể so với đai thấp nhƣng rừng có thực bì đơn giản

hơn so với đai thấp, số lƣợng hoa và nƣớc khoáng, khoảng trống cho hoạt

động bay lƣợn của trƣởng thành cũng ít hơn. Ngoài sự suy giảm về sinh cảnh

thuận lợi (thiếu thức ăn, nơi cƣ trú...) tại đai cao trên 400m, yếu tố khí hậu

nhƣ gió mạnh cũng ảnh hƣởng lớn đến sự hiện diện của các loài bƣớm nên tại

khu vực này thƣờng chỉ thu thập đƣợc ít lồi.

4.4. Các lồi có vai trò là sinh vật chỉ thị

Đa số các lồi bƣớm sau khi vũ hóa thƣờng bay đi để tìm hoa, cây thức ăn

để đẻ trứng. Chúng thƣờng bay khá xa từ nơi vũ hóa, trong khi đó một số loài

Bƣớm chỉ di chuyển một vài mét từ nơi vũ hóa. Lồi này thƣờng là những lồi

phân bố hẹp và sống dƣới tán rừng. Vì vậy những lồi này có thể đƣợc sử dụng

nhƣ là chỉ thị sinh thái cho tình trạng của nơi ở hay chất lƣợng rừng, các lồi này

cũng có thể đƣợc sử dụng để theo dõi đánh giá hiệu quả của công tác bảo tồn

thông qua việc theo dõi sự biến động quần thể các loài bƣớm theo thời gian.

Ngoài ra một số loài bƣớm có quan hệ chặt chẽ với sinh cảnh trảng cỏ, cây bụi.

Những lồi này có thể đƣợc sử dụng nhƣ là chỉ thị sinh thái cho sinh cảnh đó.

Trong số các loài bƣớm ghi nhận đƣợc tại VQG Nam Ka Đinh, một số lồi

bƣớm có thể đƣợc sử dụng nhƣ là chỉ thị sinh thái cho tình trạng của rừng vì chúng

sống gắn liền với rừng và khi rừng bị phá hay bị tác động đều ảnh hƣởng rõ rệt đến

chúng. Nếu xét về mặt phân bố có thể chia bƣớm ngày ra làm hai nhóm cơ bản là

nhóm có phân bố gắn chặt với rừng và nhóm còn lại, trong đó nhóm có đời sống

gắn chặt với rừng bao gồm một số loài thuộc các họ Bƣớm mắt rắn (Satyridae).

Các loài này chỉ thấy xuất hiện trong tán rừng, nơi rừng ít bị tác động.

Các lồi đại diện cho nhóm này đƣợc trình bày trong bảng 4.8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4 KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×