Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN SINH, KINH TẾ XÃ HỘI

Chương 3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN SINH, KINH TẾ XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

24- Lƣợng mƣa bình quân năm 3059 mm, cao nhất 3595,9 mm tập trung

vào tháng 7, 8, 9 và thấp nhất 254 mm vào tháng 4 và 11.

Khu vực tỉnh Bo ly kham xay nằm ở lƣu vực sông Mê Kông, Nặm Ka

Đinh, Nặm Thơn, Nặm Săn, Nặm Chinh, Nặm Măng, Nặm Nghiệp và các sông

suối khác. Các hệ thống sơng ngòi nói trên là nơi cung cấp nƣớc sản xuất và

sinh hoạt cho cả tỉnh. Nặm Thơn là Thuỷ Điện lớn nhất của nƣớc Lào, có hai

nhà máy là Thuỷ điện Nặm Thơn Hin Bun và Thuỷ điện Nặm Thơn 2. Còn

Nam Ka Đinh đang có dự án chuyển khai làm Thuỷ điện. Ngồi ra các dòng

sơng là nguồn cung ứng các cá cho ngƣời dân của tỉnh và các tỉnh lân cận. Với

đặc điểm khí hậu, thuỷ văn trên đây, trong SXKD cần chú ý phòng chống cháy

rừng, xác định mùa vụ, chọn giống cây trồng, vật nuôi cho phù hợp.

3.4. Tài nguyên rừng

Tài nguyên rừng trên địa bàn nghiên cứu thuộc lồi rừng kín thƣờng

xanh nhiệt đới vùng thấp và vùng cao. Trải qua một thời gian dài khai thác và

sử dụng quá mức tài nguyên rừng đã bị suy giảm đi khá nhiều, khơng còn

đƣợc ngun vẹn nhƣ trƣớc, nhƣng vẫn có thể khẳng định tài nguyên rừng ở

đây khá phong phú cả về mức độ tập trung và thành phần loài.

- Về thực vật rừng:

Đến nay chƣa có cuộc khảo sát chuyên biệt nào về hệ thực vật rừng của

tỉnh Bo Ly Kham Xay, nên đề tài không thể đƣa ra con số thống kê đầy đủ,

chi tiết số lƣợng và thành phần loài thực vật rừng trong khu vực nghiên cứu.

Mặc dù vậy, sau nhiều năm tiếp xúc, làm việc thông qua các cuộc điều tra

khác, bƣớc đầu đã thống kê đƣợc 180 loài thực vật thân gỗ thuộc 83 chi, 59

họ với các loài cây gỗ chủ yếu: Gụ mật (Sindora cochinchinensis), Sang đá

(Hopea ferrea), Dầu rái (Dipterocarpus alatus), Dầu mít (Dipterocarpus

costatus), Cẩm xe (Xylia xylocarpa), Sao đen (Hoppea odorata), Thiên niên

nam bộ (Hoppea cochinchinensis), Sấu đỏ (Sandoricum indicum), Thung25(Tetrameles nudiflora), Chò chỉ lào (Parashorea buchananii), Săng lẻ

(Lagerstroemia tomentosa Prest), Chò chỉ (Parashorea chinensis), Táu mật

(Vatica tonkinensis), Sến mật (Madhuca pasquieri), Giổi (Michelia medoicris

Dandy), Gội (Aphanamixis grandifolia Blume)…và một số loài cây quý hiếm

nhƣ: Sƣa đỏ (Dalbergia tonkinensis Prain), Trắc (Dalbergia cochinchinensis),

Giáng hƣơng (Pterocarpus macrocarpus), Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa), Trầm

hƣơng (Aquilaria crassna)... .

- Động vật rừng:

Địa bàn tỉnh Bolykhamsay còn rừng nguyên sinh khá nhiều, chiếm

khoảng 75,84 % của diện tích cả tỉnh, có độ che phủ của rừng rất cao nên hệ

động vật rừng ở đây còn khá phong phú. Các lồi hiện đang có số lƣợng nhiều

là: Lợn rừng, Cầy, các loại Chim, Gà rừng, Sóc, ... Đặc biệt là khu vực rừng

Khu Bào tồn Năm Ka Đinh và Khu Bào tồn Phu Khẩu Khoai là sinh cảnh

phân bố của nhiều loài động vật nhƣ: Khỉ, Voi, Gấu, Hổ mèo, Tê tê, Nhím,

Dê núi, Trăn đất, Hồng hồng, Nai…26Bảng 3.1: Cơ cấu diện tích các loại rừng và đất lâm nghiệp

Loại rừng

TTLoại đất, loại rừngTổngRừng SXRừng

PHRừng ĐDTổng diện tích đất LN 1.196.486,0 224.608,0 617.369,0 354.509,0

AĐất có rừng1.091.533,1 187.550,9 549.473,2 354.509,0IRừng tự nhiên908.214,78.986,6544.719,1 354.509,01.Rừng gỗ lá rộng765.080,76.665,4410.237,0 348.178,31.1 Rừng giàu321.759,70184.854,7 136.905,01.2 Rừng trung bình368.266,82.080,9208.318,6 157.867,31.3 Rừng nghèo60.683,12.875,04.402,153.406,01.4 Rừng phục hồi14.371,11.709,512.661,60,02.Rừng tre nứa53.928,277,547.520,06.330,73.Rừng hỗn giao7.262,5833,06.429,50,04.Rừng núi đá81.943,31.410,780.532,60,0IIRừng trồng183.318,4178.564,3 4.754,10,098.962,798.101,2861,50,01.Rừngtrồngtrữlượng2.Rừng trồng chưa có TL84.355,780.463,13.892,6BĐất chƣa có rừng104.952,937.057,167.895,80,0(Nguồn: Sở Nơng lâm nghiệp tỉnh Bolykhamxay, 2010)

3.5. Hiện trạng sử dụng đất, phát triển sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn

Cơ cấu đất đai là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong quá trình

xác định phƣơng hƣớng và chiến lƣợc phát triển của bất kỳ ngành sản xuất

nào đặc biệt là đối với ngành lâm nghiệp.27Bảng 3.2: Cơ cấu đất đai và sử dụng đất đai trong tỉnh

Hạng mụcĐVTỷ lệ (%)Năm 2011Tổng diện tích đất tự nhiênHa1001.577.593,36Diện tích đất Nơng NghiệpHa7,85123.876,5Đất trồng lúa và hoa màu ở đồng bằngHa91.584,3Đất trồng lúa và hoa màu ở miền núiHa32.292,2Diện tích đất lâm nghiệpHaRừng sản xuấtHa224.608Rừng phòng hộHa617.369Rừng đặc dụngHa354.5093Diện tích rừng trồng kinh tếHa1,6926.615,064Đất phi nơng nghiệpHa2,6541.838,2Đất ởHa11.268Đất sân bayHa41Sông suối, hồ aoHa27.816Giao thongHa2713,2Đất khácHaTT12575,8411,971.196.486188.777,60(Nguồn: Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Bolykhamxay, 2010)28Chƣơng 4

KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

4.1. Thành phần loài bƣớm ngày tại Vƣờn Quốc Gia Nam Ka Đinh

Qua các đợt điều tra từ 04/2016 đến 08/2016 tại khu vực nghiên cứu đã

ghi nhận đƣợc 85 loài thuộc 08 họ bƣớm ngày. Kết quả đƣợc thể hiện trong

bảng 4.1.

Bảng 4.1: Danh lục thành phần loài bƣớm ngày có trong khu vực nghiên cứu

STTH1Tên tiếng ViệtTên khoa họctra bắt gặpP%HỌ BƢỚM

PHƢỢNGPAPILIONIDAE

210Graphium arycles (Boisduval, 1836)4, 1020Graphium eurypylus Linnaeus4, 6201Chilasa paradoxa (Zincken, 1831)2

3

4Điểm điềuBƣợm phƣợng xanh

đuôi nheoLamproptera meges Zincken, 18316105Losaria coon insperata (Joicey et Talbot)8, 9206Papilio alcmenor Felder & Felder2, 520Papilio demoleus demoleus Linnaeus1, 8202, 5, 9, 10405102, 7202, 4, 8301102107Bƣớm phƣợng cam8Papilio helenus helenus Linnaeus9Bƣớm quạ miến điện10Bƣớm phƣợng lớnPapilio mahadeva Moore, 1879

Papilio memnon agenor Linnaeus11Papilio nephelus Boisduval12Papilio polytes mandane RothschildH2HỌ BƢỚM PHẤN1Bƣớm nâu thƣờng2Bƣớm nâu lớnPIERIDAE

Appias albina confusa FruhstorferAppias lyncida eleonora (Boisduval, 1836) 1, 2, 3,4, 7, 10603Captopsilia pyranthe chryesis Drury7104Captopsilia scylla scylla (Linnaeus)910295Bƣớm chanh di cƣCatopsilia pomona pomona f. hilaria1,2,4,6,7,8,10706Bƣớm mòng nhỏCepora nadina nadina(Lucas,1852)3, 4207107Eurema alitha Felder

Eurema blanda hylama Corbet et8106,8,1080Eurema blanda silhetana Wallace210Eurema hecabe (Linnaeus, 1758)5Pendlebury9

Bƣớm cánh vàng viền

đen1, 2, 3,4,5,10Hebomoia glaucippe glaucippe (Linnaeus)2, 4, 103012Ixias pyrene yunnanensis Fruhstorfer, 19024, 9,2013Leptosia nina niobe (Wallace)2, 3, 5, 6403, 5, 6, 7, 105091011Bƣớm trắng lớnH3HỌ BƢỚM ĐỐM1Bƣớm hổ vằnDANAIDAE

Danaus genutia Cramer, 17792Euploea algae (Godart)3Euploea camaralzeman Butler, 18667, 8, 930Euploea core f. layardi Druce, 18745, 7205Euploea doubledayi Felder & Felder, 18657, 9206Euploea midamus (Linnaeus, 1758)610Euploea mulciber (Cramer, [1777])5.6201, 5, 7, 940Euploea sylvester (Fabricius, 1793)3, 420Euploea tulliolus (Fabricius, 1793)110Ideopsis vulgaris Butler, 1874810Parantica aglea Cramer, 17817, 8201102, 6, 7301, 4203104Bƣớm nâu Ấn Độ7Bƣớm đốm xanh lớn8Bƣớm quạ lớn9

10Bƣớm đốm xanh nhỏ11

12

H4Bƣớm hổ đốm

HỌ BƢỚM MẮT

RẮNEuploea radamanthus FabriciusSATYRIDAE1Mycalesis perseoides (Moore, 1892)2Mycalesis sangaica Butler, 18773Bƣớm xám 4 mắtOrsotriaena medus Fabricius, 17754Bƣớm 5 đốm mắtYpthima baldus (Fabricius, 1775)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN SINH, KINH TẾ XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×