Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Hướng dẫn về nhà.(2)

IV. Hướng dẫn về nhà.(2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo viên: Bùi Đắc Tài

Giang Tiên

biến đổi căn thức

bậc hai, ta phối hợp

để rút gọn các biểu

thức chứa căn bậc

hai.

- Gv: Giới thiệu đề

bài ví dụ 1.

? Muốn rút gọn biểu

thức A ta làm ntn?

- Gv: Gọi HS lên làm,

HS khác làm vào vở.

=> Nhận xét.

? Điều kiện a > 0 để

làm gì?

- Gv: Yêu cầu Hs

làm ?1

Rút gọn:

3 5a  20a  4 45a  a ví

i a �0 .

? Hãy nêu cách làm?

- Gv: Gọi một HS lên

bảng làm, HS khác

hoạt động cá nhân.

=> nhận xét.

- Gv: Hãy lµm vÝ dơ 2

SGK ?

- GV cho HS n\ cøu

SGK

? Muốn chứng minh

một đẳng thức ta

làm ntn?

? Ta thờng biến ®ỉi

vÕ nµo ?

- Gv: H·y lµm ?2

SGK ?

( ?2 ghi trên bảng

phụ)

? Bài này ta biến

đổi vế ?

- Gv: Yêu cầu HS hoạt

động nhóm trong 3

phút.Trờng THCS

A = 5 a 6

- Hs: Đọc đề

bài.

- Hs: Khử mẫu

của biểu thức

lấy căn , đa về

căn thức đồng

dạng.

- 1Hs: Lên bảng

làm bài tập.

- Hs: Để tồn tại

a và mẫu có

nghĩa

- Hs: Đọc đề

bài.

- Hs: Đa thừa số

ra ngoài dấu

căn, đa về căn

thức đồng

dạng.

- 1Hs: Lên bảng

làm bài tập.- Hs: Đọc ví dụ

2.a

4

a

5 víi a >

4

a0.

Gi¶i. Ta cã

a

4

a

 5

4

a

6

4a

= 5 a  a a 2  5

2

a

= 5 a 3 a 2 a  5

= 6 a  5.A = 5 a 6?1-SGK

B = 3 5a  4.5a  4 9.5a  a

= 3 5a  2 5a  12 5a  a

= 13 5a  a .2- VÝ dô 2 : ( SGK )?2-SGK: Chứng minh đẳng

thức

a a b b

ab ( a b )2

a b- Hs: Biến đổi

vế này về vế

kia.(với a, b > 0)

Giải. Biến đổi vế trái, ta có- Hs: Biến đổi

vế phức tạp về

đơn giản

- Hs: Đọc đề

bài

- Hs: Làm bài

tập theo nhóm.

- Hs: Trình bày

bài làm của=Kế hoạch dạy học môn đại số 39

9 trang

Năm häc 2017 - 2018a a b b

( a )3  ( b ) 3

 ab 

 ab

a b

a b

( a  b) �

( a ) 2  ab  ( b ) 2 �� ab

a b

2

= ( a )  2 ab  ( b )2  ( a  b )2=> VP = VT. Vậy đẳng thức

đợc chứng minh.Giáo viên: Bùi Đắc Tài

Trờng THCS

Giang Tiên

- Gv: Yêu cầu các

nhóm mình.

nhóm trình bài của

- Hs: Có thể

nhóm mình.

quy đồng rồi

- Gv: Treo đáp án

nhóm các hạng

đúng cho HS tham

tử

khảo.

? Có cách làm nào

khác khụng?

Hot ng 2: Bi toỏn tng hp (15 phút).

- Gv: Treo bảng phụ

3- Ví dụ 3:

ghi đề bài ví dụ 3

- Hs: Đọc đề

a) P =

2

lên bảng.

bài.

a

1 � � a 1

a 1�P=

�2  2 a �

�. �

� a 1  a 1 ��a

1

�2 2 a

2� � a 1

a 1�

.

� � a 1

a 1 �

��víi a > 0 và a 1 .a) Rút gọn biểu thức

P;

b)Tìm giá trị của a

để

P > 0.

- Gv: Hãy nêu các bớc

để rút gọn P ?

- Gv: Gọi HS lên bảng

làm, HS khác lµm vµo

vë.

=> NhËn xÐt.

- Gv: Chó ý HS rót

gän triƯt để.

? Muốn tìm a để P

< 0 ta làm ntn ?

? Làm thế nào tìm

đợc a ?

- Gv: Gọi HS lên làm

=> Nhận xét.GV yêu cầu HS làm

cá nhân

+ Một nửa làm phần

a)

+ Một nửa làm phần

b)

Kế hoạch dạy học môn

Năm học 2017 - 2018

2a. a 1

=

2 a �

�.  a  1

 a  1  a  1

2a 1 2Hs: rót gän

2

�a  1 � a  2 a  1  a  2 a  1

tõng ngc

= � �.

a 1

�2 a �

b»ng cách quy

đồng .

a 1 4 a  1  a  .4 a 1  a

- 1Hs: Lên bảng =

.

2

4a

a

2

a

làm bài tập.

Vậy P =1 a

với a > 0 vµ a �1 .

a- Hs: Ghi nhí.

- Hs: cho

1 a

0

ab) Do a > 0 và a 1 nên

P<0 �1 a

 0 � 1  a  0 � a 1.

a- Hs: Trả lời

- 1Hs: Lên bảng

làm bài tËp.

?3-SGK: Rót gän2

 x  3  x  3  x  3 .

a) x  3 x 3- Hs: Đọc đề.

- Hs: Phân

tích tử và mẫu

thành nhân tử

rồi rút gọn.

đại số 40

9 trangx 31 a

b) 1 a a 

1 a

1 a= 1 a   1a a3  11 a

( víi a �0 vµ a �1. )a a.Giáo viên: Bùi Đắc Tài

Giang Tiên

- Gv: Yêu cầu 2 Hs lên

bảng trình bày lơig

giải.

- Gv: Chốt chỉ khi tử

và mẫu ở dạng tích

mới đợc rút gọn.Trờng THCS

- Hs: Làm ?3

vào vở.

- 2Hs: Lên bảng

trình bày lời

giải.

- Hs: Theo dâi

vµ ghi nhí.4 Cđng cè. (2 phót)

? Mn rót gọn biểu thức chứa căn thức ta làm ntn ?

TL: + Biến đổi đa về căn thức đồng dạng.

+ Nếu biểu thức có dạng phân thức thì quy đồng hoặc phân

tích tử và mẫu về dạng tích.

IV. Hớng dẫn về nhà.(6 phút)

- Xem kĩ các ví dụ đã chữa.

- Làm bµi tËp 58; 59; 60; 61 - SGK (32) + 80; 81; 82 - SBT (25).

- HS kh¸ giái : Cho biÓu thøc

� 1  b 

1 b b �

1 b b1b

:

B=

.b b1 b

1 b

3a) Tìm ĐK để B có nghĩa.

b) Rút gọn B.

1

2c) Với giá trị nào của b thì B = ?

HD bài 61b- SGK:

+) Khử mẫu của biểu thức lấy căn.

+) Thu gọn các căn thức

+) Thực hiện phép chia.

V. Rỳt kinh nghim

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................

Ngy

18/9/2017

Duyt tit 11+12 ca TCMNgày soạn: 23/9/2017

25/9/2017

Kế hoạch dạy học môn đại số 41

9 trang

Năm học 2017 - 2018Trn Th Hng nh

Ngày dạy :Giáo viên: Bùi Đắc Tài

Giang TiênTit 13 :Trờng THCSlun tËpI. MỤC TIÊU:

- KiÕn thøc : RÌn lun kÜ năng rút gọn biểu thức có chứa căn thức

bậc hai. Chú ý tìm ĐKXĐ của căn thức, của biểu thức.

- Kĩ năng: Sử dụng kết quả rút gọn để chứng minh đẳng thức, so

sánh giá trị của biểu thức với một hằng số.Vận dụng việc rút gọn

biểu thức để giải một số dạng toán có liên quan.

- Thái độ: Giáo dục ý thức tự học, tự làm toán.

- Nng lc: Năng lực tính tốn, năng lực tư duy, NL tự hc

II. CHUN B:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi đề bà tập.

- HS: Ôn các phép biến đổi căn thức bậc hai.

III. Các hoạt động dạy, học :

1. n định tổ chøc líp. (1 phót)

vắng :

2. KiĨm tra bµi cò (8’)

HS1: - Lµm bµi 59a - SGK trang 32.

(ĐS: -5ab ab )

HS2: - Lµm bµi 84 - SBT trang 18.

(ĐS: x = -1)

=> Nhận xét, đánh giá.

3. Dạy học bài mới:(35 phót).

Hoạt động 1: tổ chức luyện tập : (26 phót)

Ho¹t động của

Hoạt động của

Nội dung ghi bảng

giáo viên

hs

- Gv: Yêu cầu Hs

- Hs: Đọc đề

1- Rút gọn biểu thức

quan sát đề bài

bài.

Bài 62(33)

62a, 63b trên bảng

a)

phụ.

1

33

1

48 2 75

5 1

A

=

? Nêu cách rút gọn - Hs: Đa về căn

2

3

11

từng bài ?

thức đồng

1

33

4.3

16.3 2 25.3

5 2

=

dạng rồi rút

2

11

3

gọn.

1

10

3

= .4 3  10 3  3 

- Gv: Gäi ba HS lên - 3Hs: Lên bảng

2

3

bảng làm, HS khác làm bài tập, Hs

17

3.

=

làm cá nhân vào

còn lại làm bµi

3

vë.

tËp vµo vë.

c) ( 28 - 2 3 + 7 ) 7 + 84

( mỗi dóy làm một

= (2 7 -2 3 + 7 ) 7 + 2 21

ý )

= 14 - 2 21 + 7 + 2 21

=> NhËn xét bài

= 21

trên bảng.

- Hs: Theo dõi,

ghi nhớ.

Bài 63b(33)

Kế hoạch dạy học môn đại số 42

9 trang

Năm học 2017 - 2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Hướng dẫn về nhà.(2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×