Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Hưướng dẫn về nhà.(2 phút) : - Học bài theo vở ghi và SGK.

IV. Hưướng dẫn về nhà.(2 phút) : - Học bài theo vở ghi và SGK.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo viên: Bùi Đắc Tài

Giang TiênTrờng THCSTit 11 :luyện tậpA. MC TIấU:

- Kiến thức: Củng cố và khắc sâu các phép biến đổi đơn giản

căn thức bậc hai, áp dụng vào việc đơn giản biểu thức và phân

tích đa thức thành nhân tử.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng biến đổi các biểu thức toán học trong và

ngoài căn.

- Thái độ: Gi¸o dơc ý thøc nghiêm túc, tự giác, cẩn thận

- Năng lực cần đạt: Năng lực tính tốn, năng lực tư duy, NL tự học

B. THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Gi¸o viên:

C. Các hoạt động dạy, học :

I. n định tổ chøc líp. (1 phót)

vắng

II. KiĨm tra bµi cò (8’)

HS1: KHư mẫu của biểu thức lấy căn: a)

HS2: Trục căn thức ở mẫu: a)1

=?

3 205

=?

98;;b) aba

=?

b1

=?

x yb)(Giả thiết các biểu thức có nghĩa)

=> Nhận xét, đánh giá.

III. Dạy học bài mới:(35 phót).

Hoạt động 1: Bài tập rút gọn biểu thước chứa căn bậc hai: (26 phót)

Mục tiêu: HS biết vận dung kin thc ó hc gii c bi tp

Hoạt động của giáo

Hoạt động

Nội dung ghi bảng

viên

của học sinh

- Gv: Yêu cầu Hs

1- Rút gọn biểu thức

đọc đề bài 53 ý b. - Hs: đọc đề Bài 53(30)

? Nêu cách rút gọn ở bài.

b)

phần a) ?

1

a 2b 2 1

a 2b 2  1

ab 1  2 2  abab

- Hs: Trôc căn

ab

a 2b 2

ab

thức ở mẫu rồi

a 2b 2 1 ; ab �0

rót gän=�

 a 2b 2  1 ; ab 0Bi 54(30)

c)- Gv: Yêu cầu Hs

2 3 6đọc đề bài 54 ý c,

8 2

d

3. 2- Gv: Yêu cầu Hs

- Hs: đọc đề =

( 2) 2

nêu cách tính.

bài

- Gv: Yêu cầu Hs

Kế hoạch dạy học môn đại số 36

9 trang

Năm học 2017 - 20183(2 2)

3. 2( 2 1)2 2 2

2( 2 1)

3

3.

2

2Giáo viên: Bùi Đắc Tài

Giang Tiên

làm theo nhóm ,

mỗi dãy một ý

- Gv: Gọi đại diện

nhóm lên trình

bày.

- Gv: Yêu cầu Hs

đọc đề bài 55 ý

a,b

? Nêu các phơng

pháp phân tích đa

thức thành nhân tử

?

- Gv: Gọi hai HS lên

bảng làm còn HS

khác hoạt động cá

nhân.

=> Nhận xét.Trờng THCS

- Hs: Trả lời

- Hs: Làm bài

tập theo

nhóm.

- Hs: Lên

trình bày lời

giải.

- Hs: Đọc đề

bài.

- Hs: Nêu các

phơng pháp

phân tích đa

thức thành

nhân tử.

- 2Hs: Lên

bảng làm bài

tập, Hs còn lại

làm vào vở.- Gv: Hãy làm bài

56-SGK ?

? Muốn sắp xếp đợc ta phải làm gì?

Hs: Đọc đề

- Gv: Gọi HS lên làm bài.

=> Nhận xét.

- Gv: Tơng tự về

nhà làm b)a a

a ( a 1) a.

1 a

( a  1)

(víi a �0, a �1 )d).2- Phân tích thành nhân

tử

Bài 55(30)

a) ab + b a  a  1

= b a ( a  1)  ( a  1)

= ( a  1)(b a  1) .

b)

x 3  y 3  x 2 y  xy 2= ( x3  x 2 y )  ( y 3  xy 2 )

= x2 ( x  y )  y 2 ( y  x )

= ( x  y )( x  y) (với x, y 0)

3- Bài 56 - SGK(30):

Sắp xếp theo tự tăng

dần.

a) 3 5, 2 6, 29, 4 2.

Ta cã: 3 5  32.5  45 .

2 6  22.6  24 .

4 2  42.2  32 .

=> 24  29  32  45

VËy 2 6, 29, 4 2,3 5.Hs: Đa thừa số

vào trong dấu

căn

- 1Hs: Lên

bảng lµm bµi

Hoạt động 2: Bài tập: trắc nghiệm (6 phót)

- Gv: Cho Hs quan

- Hs: Đọc đề

4- Bài 57-SGK(30)

sát đề bài 57-SGK bài.

qua bảng phụ.

- Hs: + Tìm x

? Muốn chọn đợc

rồi so sánh

đáp án đúng làm

+ Thay

ntn ?

các giá trị ở

- Gv: Cho HS làm cá từng trờng hợp Chọn (D).

nhân

- Hs: Làm bài

- Gọi HS trả lời.

tập.

=> Nhận xét.- 1Hs: Đứng tạiKế hoạch dạy học môn đại số 37

9 trang

Năm học 2017 - 2018Giáo viên: Bùi Đắc Tài

Trờng THCS

Giang Tiên

- Gv: Kết luận?

chỗ trả lời.

4. Củng cố. (2 phút)

- Nêu cách rút gọn biểu thức ? Khi rút gọn cần chú ý gì ?

- Muốn so sánh các căc bậc hai ta làm ntn ?

IV. Hớng dẫn về nhà.(2)

- Xem kĩ các bài tập đã chữa

- Làm các bài tập còn lại SGK + 74; 75; 76; 77; 78 - SBT(14-15)

V. Rỳt kinh nghim

..

Ngày soạn: 16/9/2017

Ngày dạy : 20/9/2017

Tiết 12: rút gọn biểu thức chứa

căn thức bậc hai

A. Mục tiêu:

- Kiến thức: Hs biết phối hợp các kĩ năng biến đổi biểu thức chứa

căn thức bậc hai.

- Kĩ năng: Biết sử dụng kĩ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức

bậc hai để giải các bài toán liên quan.

- Thái độ: Có ý thức học tập đúng đắn, yêu thích môn học.

- Nng lc cn t: Nng lc tính tốn, năng lực tư duy, NL tự học

B. THIẾT B DY HC:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi các phép biến đổi căn bậc hai đã học,

đề bài tập.

- Hs: Ôn tập các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức

bậc hai, bảng nhóm

C. Các hoạt động dạy, học

I. n định lớp:( 1 phút)

vng

II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

HS1: Nêu các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức

bậc hai?

Viết dạng tổng quát?

HS2: Rút gọn5 5 5 5 ? ( §S: 3 )

5 5 5 5=> Nhận xét, đánh giá.

III. Dạy học bài mới:(30 phút).

Hot ng 1. Gii mt s dng bi tp:(15 phút).

Hoạt động của

Hoạt động của Nội dung ghi bảng

giáo viên

học sinh

- Gv: Đặt vấn đề:

1- Ví dụ 1: Rút gọn

Trên cơ sở các phép

- Hs: Theo dõi.

Kế hoạch dạy học môn đại số 38

9 trang

Năm học 2017 - 2018Giáo viên: Bùi Đắc Tài

Giang Tiên

biến đổi căn thức

bậc hai, ta phối hợp

để rút gọn các biểu

thức chứa căn bậc

hai.

- Gv: Giới thiệu đề

bài vÝ dơ 1.

? Mn rót gän biĨu

thøc A ta lµm ntn?

- Gv: Gọi HS lên làm,

HS khác làm vào vở.

=> Nhận xét.

? Điều kiện a > 0 để

làm gì?

- Gv: Yêu cầu Hs

làm ?1

Rút gọn:

3 5a 20a 4 45a a vớ

i a 0 .

? Hãy nêu cách làm?

- Gv: Gọi một HS lên

bảng làm, HS khác

hoạt động cá nhân.

=> nhận xét.

- Gv: Hãy làm ví dụ 2

SGK ?

- GV cho HS n\ cứu

SGK

? Muốn chứng minh

một đẳng thức ta

làm ntn?

? Ta thờng biến đổi

vế nào ?

- Gv: Hãy làm ?2

SGK ?

( ?2 ghi trên bảng

phụ)

? Bài này ta biến

đổi vế ?

- Gv: Yêu cầu HS hoạt

động nhóm trong 3

phút.Trờng THCS

A = 5 a 6

- Hs: Đọc đề

bài.

- Hs: Khử mẫu

của biểu thức

lấy căn , đa về

căn thức đồng

dạng.

- 1Hs: Lên bảng

làm bài tập.

- Hs: Để tồn tại

a và mẫu có

nghĩa

- Hs: Đọc đề

bài.

- Hs: Đa thừa số

ra ngoài dấu

căn, đa về căn

thức đồng

dạng.

- 1Hs: Lên bảng

làm bài tập.- Hs: Đọc ví dụ

2.a

4

a

5 với a >

4

a0.

Giải. Ta cã

a

4

a

 5

4

a

6

4a

= 5 a  a a 2  5

2

a

= 5 a 3 a 2 a  5

= 6 a  5.A = 5 a 6?1-SGK

B = 3 5a  4.5a  4 9.5a  a

= 3 5a  2 5a  12 5a  a

= 13 5a  a .2- VÝ dô 2 : ( SGK )?2-SGK: Chøng minh ®¼ng

thøc

a a b b

 ab  ( a  b )2

a b- Hs: Biến đổi

vế này về vế

kia.(với a, b > 0)

Giải. Biến đổi vế trái, ta có- Hs: Biến đổi

vế phức tạp về

đơn giản

- Hs: Đọc đề

bài

- Hs: Làm bài

tập theo nhóm.

- Hs: Trình bày

bài làm của=Kế hoạch dạy học môn đại số 39

9 trang

Năm học 2017 - 2018a a b b

( a )3  ( b ) 3

 ab 

 ab

a b

a b

( a  b) �

( a ) 2  ab  ( b ) 2 �� ab

a b

2

= ( a )  2 ab  ( b )2  ( a  b )2=> VP = VT. Vậy đẳng thức

đợc chứng minh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Hưướng dẫn về nhà.(2 phút) : - Học bài theo vở ghi và SGK.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×