Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 5.2: Ước tính chi phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Bảng 5.2: Ước tính chi phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Thể tích bê tơng lấy bằng thể tích bê tơng cốt thép

- Thể tích cốt thép lấy bằng 2% thể tích bê tơng cốt thép

- Các hạng mục cơng trình đặt cách mép ngồi móng khoảng 0,2m

Bảng 5.3: Chi phí xây dựng hệ thống nước thải

STTChi phí1Song chắn rác2Bể điều hòa (12 x 5 x 3,5)Đơn

vịSố

Đơn giá

lượng (VNĐ)Thành tiền

(VNĐ/m3)cái1200.000200.000Đào móng bằng máy dày 0,3m thể tích

móng 12,3 x 5,3 x 3,8m32489.6752.399.400Xây tường bằng gạch dày 0,25mm319426.0008.094.000m3181.060.00019.080.000Tấn2,82613.400.00037.868.400Ống chính 1 ống dài Dc=75mmm1135.511390.621Ống nhánh 8 ống Dn= 42mmm328.277264.864Thể tích tường 2 x (12 + 5) x 3,5 x 0,25

Đổ bê tông đáy dày 0,3m

Thể tích đáy 12 x 5 x 0,3

Khối lượng cốt thép

18x 0,02 x 7,85Tổng cộng

368.097.285Bể keo tụ (1,45 x 1,45 x 1,2)

Xây tường bằng gạch dày 0,25mm31,74426.00741.240m30,641.060.000678.400Tấn0,113.400.0001.340.000Thể tích tường 2 x (1,45+ 1,45) x 1,2 x 0,25

Đổ bê tơng đáy dày 0,3m

Thể tích đáy 1,45 x 1,45 x 0,3

Khối lượng cốt thép

0,64 x 0,02 x 7,85

Tổng cộng

42.759.640Bể lắng đứng 1 (D= 2,9m, H= 4,6m)

Đào móng thủ cơng dày 0,3m, đường kính

3,15m

Thể tích móng 3,14 x3,15 2

x 0,3

477m32,3341.50096.695Xây tường dày 0,25mm37,71.060.0008.162.000Tấn1,2513.400.00016.750.000Thể tích tường xung quanh và đáy là

23,15 2 − 2,9 2

3,15

(

) × 3,14 × 4,6 + (

× 3,14 × 0,3)

4

4Khối lượng cốt thép cần dùng

7,9x 0,02 x 7,85Tổng cộng

525.008.695Bể aerotank (5 x 2 x 3,5)

m346,441.5001.925.600m312,25426.0005.218.500Khối lượng cốt thép (5 x 2) x 0,3 x 0,02 x

7,85Tấn0,47113.400.0006.311.400Đổ bê tông đáy dày 0,3mm331.060.0003.180.0001 ống chính Dc= 20mmm56.94234.7104 ống nhánh Dn= 20mmm16.94227.768Đào móng thủ cơng dày 0,3m

Thể tích móng (2,3 x 3,8 x 5,3)

Xây tường gạch dày 0,25m

Thể tích tường 2 x (5 + 2)x 3,5 x 0,25Thể tích đáy 5 x 2 x 0,3Tổng cộng

616.697.978Bể lắng đứng 2 (D = 2,8; H = 4,5)

Đào móng thủ cơng dày 0,3m, đường kính

3,05m

Thể tích móngm32,1941.50090.885m37,71.060.0008.162.000Tấn1,213.400.00016.080.0003,05 2

x 3,14 x 0,3

4Xây tường dày 0,25m

Thể tích tường xung quanh và đáy là

3,05 2 − 2,8 2

3,05 2

(

) × 3,14 × 4,5 + (

× 3,14 × 0,3)

4

4Khối lượng cốt thép cần dùng

7,5 x 0,02 x 7,85

Tổng cộng24.242.091

787Bể khử trùng (3,5 x 1,3 x 2)

Đào móng thủ cơng dày 0,3mm31441.500581.000m34,55426.0001.038.300m31,41.060.0001.484.000Tấn0,2113.400.0002.814.000Thể tích móng 3,8 x 1,6 x 2,3

Xây tường gạch dày 0,25m

Thể tích tường 2 x 3,5 x 1,3 x 2 x 0,25

Đổ bê tông đáy dày 0,3m

Thể tích đáy 3,5 x 1,3 x 0,3

Khối lượng cốt thép

1,4 x 0,02 x 7,58

Tổng cộng

85.917.300Bể chứa bùn (5 x 4 x 4)

Đào móng thủ cơng dày 0,3mm39841.5004.067.000m320426.0008.520.000m361.060.0006.360.000m30,9513.400.00012.730.000Thể tích móng 5,3 x 4,3 x 4,3

Xây tường gạch dày 0,25m

Thể tích tường 5 x 4 x 4 x 0,25

Đổ bê tông đáy dày 0,3m

Thể tích đáy 5 x 4 x 0,3

Khối lượng cốt thép

6 x 0,02 x 7,85

Tổng cộng31.947.000Tổng vốn đầu tư trước thuế174.869.989Thuế VAT (10%)17.486.999Tổng vốn xây dựng192.356.988Chi phí dự phòng phát sinh =10% vốn xây dựng19.235.699Chi phí dự phòng trượt giá =15% vốn xây dựng28.853.549Tổng vốn xây dựng240.446.236Tổng vốn đầu tư xây dựng trạm xử lý: 240.446.236 đồng (Bằng chữ: Hai trăm

bốn mươi triệu bốn trăm bốn mươi sáu nghìn hai trăm ba mươi sáu đồng).

5.3.2. Dự tốn chi phí cho máy móc, thiết bị, lắp đặt

5.3.2.1. Dự tốn chi phí máy móc, thiết bị79Chi phí cụ thể các máy móc, thiết bị trong cơng trình được tính cụ thể trong

bảng sau:

Bảng 5.4: Chi phí máy móc, thiết bị

Giá thànhThành tiền(VNĐ)(VNĐ)114.280.00014.280.000Cái117.280.00017.280.000Máy bơm nước Tsurumi

50B2,4S. P ≤ 0,5 KWCái111.080.00011.080.000Thiết bị khuấy trộn hóa chấtBộ125.750.00025.750.000Hệ thống ống, van kết nối nội

bộ, phao định mức,Hệ

thống23.200.0006.400.000Tụ điệnHệ

thống1150.000.000150.000.000Tên thiết bị

Máy thổi khí Longtech LT-040Đơn vịSố lượngCáiP = 1,54 KW

Máy thổi khí Longtech LT-505

P ≤ 5,64 KWP = 1,5 kWTổng tiền trước thuế224.790.000Thuế VAT (10%)22.479.000Tổng sau thuế247.269.0005.3.2.2. Dự toán phí lắp đặt và vận chuyển

Bảng 5.5: Chi phí lắp đặt, vận chyển

STT

1

2

3

4Nội dung chiChi phí bốc dỡ

Chi phí vận chuyển

Chi phí lắp đặt

Chi phí hướng dẫn vận

hành

5

Chi phí đi lại (15km)

Tổng phí trước thuế

Thuế VAT (10%)Đơn vịSố lượngTấn

Chuyến

Hệ thống

Hệ thống8,7

3

1

1Lần3580Chi phí

(VNĐ)

6.000.000

36.000.000

100.000.000

55.000.000

8.400.000

205.400.000

20.540.000Tổng phí sau thuế225.940.000

Bảng 5.6: Tổng chi phí cho tồn bộ cơng trình

Danh mụcChi phí (VNĐ)Chi phí xây dựng các hạng mục đã thiết kế240.436.691Chi phí cho thiết bị, máy móc247.269.000Chi phí vận chuyển, lắp đặt225.940.000Tổng713.645.6915.4. Đánh giá hiệu quả đầu tư

5.4.1. Chi phí điện năng tiêu thụ

Bảng 5.7: Chi phí điện năng

ST

T

1Tên thiết bị

Máy thổi khí Longtech-040Số lượngVận hànhCơng suất (kw)111,54115,64320,8P ≤ 1,54 KW

2Máy thổi khí Longtech-505

P ≤ 5,64 KW3Máy bơm nước Tsurumi

50B2,4S. P ≤ 0,4 KWTổng lượng điện tiêu thụ:8 kw/hTheo quyết định 2256/QĐ – BCT ngày 12/03/2015 của Bộ Cơng thương thì giá

điện công nghiệp bán cho các ngành sản xuất cấp điện áp từ 110kV là 1.272 đồng/kWh

– Do các thiết bị sử dụng điện khơng đồng thời nên ta tính trung bình các thiết bị hoạt

động một ngày 12h. Chi phí cho điện năng cho sản xuất trong 1 ngày:

8 × 12 h/ngày × 1.272 đồng = 122.112 (đồng)

⇒ Tổng chi phí điện cho 1 ngày = 122.112 (đồng)

5.4.2. Chi phí hóa chất

Lượng hố chất sử dụng để xử lý nước thải trong một ngày được trình bày trong

bảng dưới đây:81Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 5.2: Ước tính chi phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×