Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sinh vật tự nhiên có thành phần chủ yếu là cacbon (C), hydro (H) và oxy (O) có thể chuyển đổi thành năng lượng xanh và tổng hợp thành vật liệu cacbon có chi phí thấp. Nhiều sinh khối có nguồn gốc thực vật như vỏ dừa, vỏ hạt cao su, tre, vỏ trấu, vỏ bắp ng

Sinh vật tự nhiên có thành phần chủ yếu là cacbon (C), hydro (H) và oxy (O) có thể chuyển đổi thành năng lượng xanh và tổng hợp thành vật liệu cacbon có chi phí thấp. Nhiều sinh khối có nguồn gốc thực vật như vỏ dừa, vỏ hạt cao su, tre, vỏ trấu, vỏ bắp ng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sinh vật tự nhiên có thành phần chủ yếu là cacbon (C), hydro (H) và oxy (O) có thể chuyển đổi thành năng lượng xanh và tổng hợp thành vật liệu cacbon có chi phí thấp. Nhiều sinh khối có nguồn gốc thực vật như vỏ dừa, vỏ hạt cao su, tre, vỏ trấu, vỏ bắp ng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×