Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân loại các loại vốn?

Phân loại các loại vốn?

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.2. Vốn lưu động• Là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động nên đặc điểm vận động của vốn lưu động chịu sự chi phối bởi những đặc

điểm của tài sản lưu động. Trong các doanh nghiệp người ta thường chia tài sản lưu động thành hai loại: tài sản lưu động

sản xuất và tài sản lưu động lưu thơng.2.2. Căn cứ vào nguồn hình thành thì vốn được chia làm hai loại: Vốn chủ sở hữu và nợ phải trả.

2.2.1. Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là phần vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có đầy đủ các quyền chiếm hữu, chi phối

và định đoạt. Số vốn này không phải là một khoản nợ và doanh nghiệp không phải cam kết thanh tốn. Tuỳ theo loại hình

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau mà vốn chủ sở hữu có nội dung cụ thể riêng như: vốn đầu tư từ ngân

sách Nhà nước, vốn do chủ doanh nghiệp bỏ ra, vốn góp cổ phần... Vốn chủ sở hữu được xác định là phần vốn còn lại trong

tài sản của doanh nghiệp sau khi trừ đi toàn bộ nợ phải trả.2.2. Căn cứ vào nguồn hình thành thì vốn được chia làm hai loại: Vốn chủ sở hữu và nợ phải trả.

2.2.1. Nợ phải trả

Là khoản nợ phát sinh trong quá trình kinh doanh mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thanh tốn cho các tác nhân kinh tế.

Đó là số tiền vốn mà doanh nghiệp đi vay, chiếm dụng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân như: vốn vay của ngân hàng thương

mại, các tổ chức tài chính khác, vốn vay thông qua phát hành trái phiếu, các khoản nợ khách hàng chưa thanh toán.3. Quy định về vốn thành lập DN? huy định vốn?Trả lời 3 câu hỏi:

1. Có quy định mức tối thiểu?

2. Hồờ̀ sơ đăng ký?

3. Hồ sơ tại doanh nghiệp1. Có quy định mức tối thiểu1.1. Vốn pháp định

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Vốn pháp định 1 số ngành nghề cụ thểTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại các loại vốn?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×