Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thêm sửa xóa Nhà phân phối, nhà sản xuất: Nguyễn Thị Trang

Thêm sửa xóa Nhà phân phối, nhà sản xuất: Nguyễn Thị Trang

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ CÀI ĐẶT DỮ LIỆU HỆ THỐNG

2.1 Mô tả hệ thống dưới dạng mối quan hệ dữ liệu

2.1.1. Xác định kiểu thực thể, kiểu tḥc tính

- Thuoc (IDThuoc, MaThuoc, TenThuoc, TenNhom, NguonGoc, TenNSX,

SoLuong,GiaBan,TenDVT,ThanhPhan,HamLuong,CongDung,PhanTacDung, CachDung, ChuY, HanSuDung, BaoQuan, DangBaoChe).

- NhomThuoc (MaNhom, TenNhom, GhiChu).

- NhaSanXuat (MaNSX, TenNSX, DiaChi, DienThoai, Fax, Email,

GhiChu).

- DonViTinh (MaDVT, TenDVT).

- BenhNhan (IDBN, MaBN, HoTen, Tuoi, DiaChi, DienThoai).

- NhaPhanPhoi (MaNPP, TenNPP, DiaChi, DienThoai, Fax, Email,

MaSoThue, GhiChu).

- HoaDonNhap (MaHDN, TenNPP, DiaChi, DienThoai, NguoiGiao,

NguoiNhan,TenThuoc,SoLuongNhap,GiaNhap,TongTienThuoc,TongThue, TongTienHD, NgayViet, NgayNhap).

- HoaDonXuat (MaHDX, HoTen, Tuoi, DiaChi, DienThoai, TenThuoc,

GiaBan,SoLuongXuat,Thue,DonVi,NgayLap,TongTienThuoc,TongThue, TongTienHD).

2.1.2. Xác định kiểu liên kết662.2 Xây dựng mơ hình liên hết thực thể

 Ký hiệu sử dụngBảng quan hệ (Table)Quan hệ (Relational)

77 Mơ hìnhHình 1: Mơ hình thực thể mở rộng

2.3 Vẽ mơ hình quan hệ88Hình 2: Mơ hình quan hệ

2.5 Đặc tả các bảng

2.5.1 Bảng hóa đơn nhập – HoaDonNhap99ST

TKhóa

chính1XTên trườngKiểu dữ liệuDiễn giảiMaHDNIntMã hóa đơn nhậpMaNPPIntMã nhà phân phới3NguoiGiaoNvarchar(50)Người giao4NguoiNhanNvarchar(50)Người nhận5TongTienThuocMoneyTởng tiền th́c6TongThueFloatTởng thuế7TongTienHDMoneyTởng tiền hóa đơn8NgayVietDatetimeNgày viết hóa đơn9NgayNhapDatetimeNgày nhập hàng2Khóa

ngoạiXBảng 1: Bảng dữ liệu hóa đơn nhập

2.5.2 Bảng nhà phân phối - NhaPhanPhoi

STTTên trườngKiểu dữ liệuDiễn giảiMaNPPIntMã nhà phân phối2TenNPPNvarchar(100)Tên nhà phân phối3DiaChiNvarchar(200)Địa chỉ NPP4DienThoaiVarchar(100)Điện thoại NPP5FaxVarchar(100)Fax6EmailVarchar(100)Email7MaSoThueVarchar(100)Mã số thuế8GhiChuNvarchar(200)Ghi chú1KhóaKhóachínhngoạiXBảng 2: Bảng dữ liệu nhà phân phối

2.5.3 Bảng chi tiết hóa đơn nhập - ChiTietHoaDonNhap

STT Khóa chính

10Khóa ngoạiTên trườngKiểu dữ liệu Diễn giải

101X2

3

4

5MaCTHDNIntX

XMaHDN

Int

IDThuoc

Int

SoLuong

Int

GiaNhap

Money

Bảng 3: Bảng dữ liệu chi tiết hóa đơn nhậpMã chi tiết hóa đơn

nhập

Mã hóa đơn nhập

Sớ hiệu th́c

Sớ lượng

Giá nhập2.5.4 Bảng đơn vị tính - DonViTinh

STT Khóa chính

1

X

2Khóa ngoạiTên trường

MaDVT

TenDVTKiểu dữ liệu

Int

Nvarchar(50

)

Bảng 4: Bảng dữ liệu đơn vị tínhDiễn giải

Mã đơn vị tính

Tên đơn vị tính2.5.5 Bảng thuốc - Thuoc

STT Khóa chính Khóa ngoại Tên trường

1

X

IDThuoc

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1411MaThuoc

X

X

XKiểu dữ liệu

IntNvarchar(100

)

TenThuoc

Nvarchar(50)

MaNhom

int

NguonGoc

Nvarchar(100

)

MaNSX

Int

SoLuong

Int

GiaBan

Money

MaDVT

Int

ThanhPhan

Nvarchar(500

)

HamLuong

Nvarchar(500

)

CongDung

Nvarchar(500

)

PhanTacDung Nvarchar(500

)

CachDung

Nvarchar(500

)Diễn giải

Số hiệu của thuốc

Mã thuốc

Tên thuốc

Mã nhóm th́c

Nguồn gớc

Mã nhà sản xuất

Sớ lượng tồn

Giá bán

Mã đơn vị tính

Thành phần

Hàm lượng

Cơng dụng

Phản tác dụng

Cách dung1115ChuYNvarchar(500

)

HanSuDung

Nvarchar(500

)

BaoQuan

Nvarchar(500

)

DangBaoChe Nvarchar(500

)

Bảng 5: Bảng dữ liệu thuốc16

17

18Chú ý

Hạn sử dụng

Bảo quản

Dạng bào chế2.5.6 Bảng nhà sản xuất - NhaSanXuat

STT Khóa

chínhTên trườngKiểu dữ liệuDiễn giảiMaNSXIntMã nhà sản xuất2TenNSXNvarchar(100)Tên nhà sản xuất3DiaChiNvarchar(200)Địa chỉ4DienThoaiVarchar(100)Điện thoại5FaxVarchar(100)Fax6EmailVarchar(100)Email1Khóa

ngoạiX7GhiChu

Nvarchar(200)

Bảng 6: Bảng dữ liệu nhà sản xuấtGhi chú2.5.7 Bảng nhóm thuốc - NhomThuoc

STT Khóa chính

1

X

2

3Khóa ngoạiTên trường Kiểu dữ liệu

MaNhom

Int

TenNhom

Nvarchar(100)

GhiChu

Nchar(100)

Bảng 7: Bảng dữ liệu nhóm thuốcDiễn giải

Mã nhóm th́c

Tên nhóm th́c

Ghi chú2.5.8 Bảng hóa đơn xuất - HoaDonXuat

STT Khóa

chính

1

2

3

4

5

12xKhóa

ngoạiTên trườngKiểu

liệudữ Diễn giảiMaHDX

IDBN

TongTienThuoc

NgayLap

TongThueInt

Int

Money

Datetime

FloatMã hóa đơn xuất

Mã sớ bệnh nhân

Tởng tiền th́c

Ngày lập hóa đơn

Tởng tiền thuế

126TongTienHD

Money

Bảng 8: Bảng dữ liệu hóa đơn xuấtTởng tiền hóa đơn2.5.9 Bảng chi tiết hóa đơn xuất - ChiTietHoaDonXuat

STT Khóa

chính

1

x

2

3

4

5

6

7Khóa

ngoại

X

XTên trườngKiểu dữ liệuDiễn giảiMaCTHDX Int

Mã chi tiết hóa đơn xuất

MaHDX

Int

Mã hóa đơn xuất

IDThuoc

Int

Sớ hiệu của th́c

SoLuong

Int

Sớ lượng

GiaBan

Money

Giá bán

Thue

Float

Thuế

DonVi

Nvarchar(50)

Đơn vị

Bảng 9: Bảng dữ liệu chi tiết hóa đơn xuất2.5.10 Bảng bệnh nhận - BenhNhan

STT Khóa chính Khóa ngoại Tên trườngKiểu dữ liệuDiễn giải1IDBNIntMã số bệnh nhân2MaBNNvarchar(100)Mã bệnh nhân3HoTenNvarchar(50)Họ tên bệnh nhân4TuoiIntTuổi bệnh nhân5DiaChiNvarchar(500)Địa chỉ6DienThoaiVarchar(50)Điện thoạiXBảng 10: Bảng dữ liệu bệnh nhân

2.6 Cài đặt mơ hình dữ liệu

1. Câu lệnh tạo bảng bệnh nhân

CREATE TABLE [dbo].[BenhNhan](

[IDBN] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[MaBN] [nvarchar](100) NOT NULL,

[HoTen] [nvarchar](50) NOT NULL,

[Tuoi] [int] NOT NULL,

[DiaChi] [nvarchar](500) NULL,

[DienThoai] [varchar](50) NULL)

2. Câu lệnh tạo bảng chi tiết hóa đơn nhập

CREATE TABLE [dbo].[ChiTietHoaDonNhap](

[MaCTHDN] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[MaHDN] [int] NOT NULL,1313[IDThuoc] [int] NOT NULL,

[SoLuong] [int] NOT NULL,

[GiaNhap] [money] NOT NULL)

3. Câu lệnh tạo bảng chi tiết hóa đơn xuất

CREATE TABLE [dbo].[ChiTietHoaDonXuat](

[MaCTHDX] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[MaHDX] [int] NOT NULL,

[IDThuoc] [int] NOT NULL,

[SoLuong] [int] NOT NULL,

[GiaBan] [money] NOT NULL,

[Thue] [float] NOT NULL,

[DonVi] [nvarchar](50) NOT NULL)

4. Câu lệnh tạo bảng đơn vị tính

CREATE TABLE [dbo].[DonViTinh](

[MaDVT] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[TenDVT] [nvarchar](50) NOT NULL)

5. Câu lệnh tạo bảng hóa đơn nhập

CREATE TABLE [dbo].[HoaDonNhap](

[MaHDN] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[MaNPP] [int] NOT NULL,

[NguoiGiao] [nvarchar](50) NOT NULL,

[NguoiNhan] [nvarchar](50) NOT NULL,

[TongTienThuoc] [money] NOT NULL,

[TongThue] [float] NOT NULL,

[TongTienHD] [money] NOT NULL,

[NgayNhap] [datetime] NOT NULL,

[NgayViet] [datetime] NULL)

6. Câu lệnh tạo bảng hóa đơn xuất

CREATE TABLE [dbo].[HoaDonXuat](

[MaHDX] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[IDBN] [int] NOT NULL,

[NgayLap] [datetime] NOT NULL,

[TongTienThuoc] [money] NOT NULL,

[TongThue] [float] NOT NULL,

[TongTienHD] [money] NOT NULL)

7. Câu lệnh tạo bảng nhà phân phối

CREATE TABLE [dbo].[NhaPhanPhoi](

[MaNPP] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[TenNPP] [nvarchar](100) NOT NULL,

[DiaChi] [nvarchar](200) NOT NULL,

[DienThoai] [varchar](100) NOT NULL,

[Fax] [varchar](100) NOT NULL,

[Email] [varchar](100) NOT NULL,

[MaSoThue] [varchar](100) NOT NULL,

[GhiChu] [nvarchar](200) NOT NULL)

8. Câu lệnh tạo bảng nhà sản xuất

CREATE TABLE [dbo].[NhaSanXuat](

[MaNSX] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[TenNSX] [nvarchar](100) NOT NULL,

[DiaChi] [nvarchar](200) NOT NULL,

[DienThoai] [varchar](100) NOT NULL,

[Fax] [varchar](100) NOT NULL,

[Email] [varchar](100) NOT NULL,

[GhiChu] [nvarchar](200) NOT NULL)

9. Câu lệnh tạo bảng nhóm thuốc

CREATE TABLE [dbo].[NhomThuoc](

[MaNhom] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,1414[TenNhom] [nvarchar](100) NOT NULL,

[GhiChu] [nchar](100) NULL)

10. Câu lệnh tạo bảng thuốc

CREATE TABLE [dbo].[Thuoc](

[IDThuoc] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[MaThuoc] [nvarchar](100) NOT NULL,

[TenThuoc] [nvarchar](50) NOT NULL,

[MaNhom] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_MaNhom] DEFAULT ((1)),

[NguonGoc] [nvarchar](100) NOT NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_NguonGoc] DEFAULT

(N''),

[MaNSX] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_MaNSX] DEFAULT ((1)),

[SoLuong] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_SoLuong] DEFAULT ((0)),

[GiaBan] [money] NOT NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_GiaBan] DEFAULT ((0)),

[MaDVT] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_MaDVT] DEFAULT ((1)),

[ThanhPhan] [nvarchar](500) NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_ThanhPhan] DEFAULT (N''),

[HamLuong] [nvarchar](500) NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_HamLuong] DEFAULT (N''),

[CongDung] [nvarchar](500) NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_CongDung] DEFAULT (N''),

[PhanTacDung] [nvarchar](500) NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_PhanTacDung] DEFAULT

(N''),

[CachDung] [nvarchar](500) NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_CachDung] DEFAULT (N''),

[ChuY] [nvarchar](500) NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_ChuY] DEFAULT (N''),

[HanSuDung] [nvarchar](500) NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_HanSuDung] DEFAULT (N''),

[BaoQuan] [nvarchar](500) NULL CONSTRAINT [DF_Thuoc_BaoQuan] DEFAULT (N''),

[DangBaoChe] [nvarchar](500) NULL,Bảng Diagram15151616Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thêm sửa xóa Nhà phân phối, nhà sản xuất: Nguyễn Thị Trang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×