Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Hệ thống tài chính (tiếp)

4 Hệ thống tài chính (tiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.4.2 Cấu trúc hệ thống tài chính Việt Nam

c. Căn cứ vào đặc điểm hoạt

động của từng lĩnh vực tài

(tiếp)

chính

- Ngân sách nhà nước

- Tài chính doanh nghiệp

- Bảo hiểm

- Tín dụng

- Tài chính các tổ chức xã hội và tài chính hộ gia đình, cá

nhân (tài chính dân cư)

Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp25Mối quan hệ giữa các khâu trong HTTCNSNN

Tín dụngTCDN

Thị trường

tài chínhTC HGĐ

và TCXHBảo hiểm

Quan hệ trực tiếp

Quan hệ gián tiếp1.5 Chính sách tài chính quốc gia

1.5.1 Khái niệm và mục tiêu của chính sách tài chính quốc

gia (CSTCQG)

* Khái niệm

CSTCQG là chính sách của Nhà nước về việc sử dụng các công

cụ TC, bao gồm hệ thống các quan điểm, mục tiêu, chủ trương

và giải pháp về tài chính - tiền tệ nhằm bồi dưỡng phát triển các

NLTC, khai thác, huy động, phân bổ và sử dụng hợp lý các

NLTC đó phục vụ có hiệu quả cho việc thực hiện các chiến lược

và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia trong từng

thời kỳ.

Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp271.5.1 Khái niệm và mục tiêu của chính sách tài

chính quốc gia (tiếp)

* Mục tiêu

- Mục tiêu tổng quát

- Mục tiêu cụ thểBộ môn Tài chính Doanh Nghiệp28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Hệ thống tài chính (tiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x