Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tín phiếu ngân hàng trung ương

Tín phiếu ngân hàng trung ương

Tải bản đầy đủ - 0trang

7.3. Thị trường vốn7.3.1. Khái niệm: là nơi diễn ra quá trình giao dịch phát

hành, mua bán, chuyển nhượng các cơng cụ tài chính dài

hạn.

7.3.2. Cơng cụ

* Cổ phiếu

* Trái phiếu

* Chứng chỉ quỹ

* Chứng khoán phái sinh7.3.2.1. Cổ phiếuLà chứng khốn chứng nhận số vốn đã góp vào cơng

ty cổ phần và quyền lợi của chủ sở hữu chứng khốn

đó đối với cơng ty cổ phần.

Người sở hữu cổ phiếu gọi là cổ đông. Lợi tức mà công

ty trả cho cổ đơng gọi là cổ tức.

Cổ phiếu có hai loại: cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu

đãiĐặc điểm của cổ phiếu

• Thời hạn: cổ phiếu có thời hạn thanh tốn vốn bằng thời

gian hoạt động của cơng ty (vơ hạn)

• Giá trị:

Mệnh giá: là số tiền ghi trên bề mặt cổ phiếu. Mệnh giá

thường được ghi bằng nội tệ và bằng bao nhiêu là do luật

chứng khoán hoặc điều lệ của công ty cổ phần quy định.Giá trị ghi sổ: là giá trị của mỗi cổ phần căn cứ vào giá trị

tài sản ròng của cơng ty trên bảng tổng kết tài sản.Giá trị thị trường: là giá cả của cổ phiếu khi mua bán trên

thị trường.Cổ phiếu phổ thơngCổ phiếu phổ thơng là loại cổ phiếu có mức cổ tức phụ

thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty cổ phầnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tín phiếu ngân hàng trung ương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x