Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Rủi ro đạo đức

Rủi ro đạo đức

Tải bản đầy đủ - 0trang

8.1.4 Phân loại tổ chức TCTG

* Căn cứ vào phạm vi cung ứng các dịch vụ ngân hàng:

- Ngân hàng: là một tổ chức tài chính trung gian thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt

động kinh doanh khác có liên quan.

Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên

là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng dịch vụ thanh toán.

- Tổ chức tài chính phi ngân hàng: là loại hình tổ chức tài chính trung gian khơng hội đủ các điều kiện

để trở thành ngân hàng.8.1.4 Phân loại tổ chức TCTG

* Căn cứ vào đặc điểm hoạt động: NHTM

 Các quỹ tiết kiệm

 Quỹ tín dụng

 Cơng ty bảo hiểm Cơng ty tài chính

 Các loại quỹ đầu tư

 Ngân hàng tiết kiệm hỗ tương

 Quỹ hưu trí

 Cơng ty chứng khốn

 Cơng ty cho thuê tài chính8.1.4 Phân loại tổ chức TCTG

* Căn cứ vào mức độ thực hiện chức năng trung gian(Bsung t222 GT)Các tổ chức nhận tiền gửi

Các ngân hàng thương mại

Các quỹ tín dụng

Các quỹ tiết kiệm

Các ngân hàng tiết kiệm hỗ tươngCác tổ chức tiết kiệm theo hợp đồngCác tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng thu nhận vốn theo định kỳ trên cơ sở các hợp

đồng thoả thuận với khách hàng và đầu tư chúng vào thị trường vốn dưới các loại tài

sản tài chính dài hạn như: chứng khốn vốn, chứng khốn nợ. Do ng̀n vốn huy động

có đặc điểm là ổn định và dự đốn được, nên tính lỏng của các tài sản tài chính không

phải là tiêu thức ưu tiên hàng đầu trong quản lý tài sản của các định chế tiết kiệm

theo hợp đờng Các cơng ty bảo hiểm

 Các quỹ hưu tríTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Rủi ro đạo đức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x