Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Cung cầu tiền tệ (tiếp)

4 Cung cầu tiền tệ (tiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.4. Cung cầu tiền tệ (tiếp)

452.4.3 Các chủ thể cung ứng tiền trong nền kinh tế

 Ngân hàng Trung ương: độc quyền phát hành giấy

bạc ngân hàng vào lưu thông.

 Các Ngân hàng trung gian: tạo bút tệ

 Các chủ thể khác: cung cấp các loại giấy tờ có giá

(các DN phát hành cổ phiếu, trái phiếu, Chính phủ

phát hành trái phiếu Chính phủ,…)

Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.4 Cung cầu tiền tệ (tiếp)

46

2.4.4 Một số lý thuyết về

tiền tệ và lưu thôngtiền tệ

 Quy luật lưu thông tiền tệ của K.Mark

 Thuyết về số lượng tiền tệ

- I.Fisher (Nhà kinh tế học người Mỹ)

- Milton Friedman

 Thuyết về ưu thích thanh khoản của Keynes

Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.5. Lạm phát, thiểu phát

472.5.1 Lạm phát

a. Khái niệm và các mức độ lạm phát

* Khái niệm:

Là hiện tượng phát hành tiền vào lưu thông

vượt quá lượng tiền cần thiết trong lưu thông,

khiến sức mua của đồng tiền giảm, không phù

hợp với giá trị danh nghĩa mà nó đại diện.Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.5.1 Lạm phát (tiếp)

48* Các mức độ lạm phát:

- Lạm phát vừa phải (Lạm phát 1 con số)

- Lạm phát phi mã

- Siêu lạm phátBộ môn Tài chính Doanh Nghiệp2.5.1 Lạm phát (tiếp)

49b. Nguyên nhân chủ yếu:

- Do chính sách của Nhà nước (NN):

- Do các chủ thể kinh doanh:

- Do điều kiện tự nhiên:

- Nguyên nhân khác: chiến tranh, giá dầu mỏ tăng…Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.5.1 Lạm phát (tiếp)

b. Nguyên nhân chủ yếu

- Nhãm nguyên nhân liên quan đến các

chính sách của Nhà nớc: chÝnh s¸ch thu chi

NSNN; chÝnh s¸ch tiỊn tƯ; chÝnh s¸ch giá cả,

chính sách tỷ giá

- Nhóm nguyên nhân liên quan đến các chủ

thể kinh doanh: tng tiền lơng; tng giá các

nguyên vật liệu đầu vào,...

- Nhóm nguyên nhân liên quan đến điều

kiện tự nhiên: dịch bệnh, thiên tai, hoả

hoạn,...

- Nhóm nguyên nhân khác: chiến tranh, giá

B mụn Ti chớnh doanh nghip

dầu mỏ tng, giá vàng tng, chính trị không5.2. Lm phát (tiếp)

51

c. Ảnh hưởng của lạm phát

đến nền KT* Ảnh hưởng tích cực: là động lực thúc đẩy phát triển KT

* Ảnh hưởng tiêu cực:

- Trong lĩnh vực sản xuất

- Trong lĩnh vực lưu thơng hàng hóa

- Trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng

- Đối với tài chính của Nhà nước

- Đối với tiêu dùng thực tế và đời sống của nhân dân

Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.5.1 Lạm phát (tiếp)

52

d. Các biện pháp kiểm soát

lạm phát* Các giải pháp cấp bách

- Chính sách TT: thắt chặt cung ứng TT, thực hiện

chính sách đóng băng TT; quản lý và hạn chế khả

năng tạo tiền của NHTM; nâng cao lãi suất tín dụng;

đa dạng hóa các hình thức huy động vốn của NHTM

- Chính sách thu chi NSNN: Tăng thu; giảm chiBộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.5.1 Lạm phát (tiếp)

53* Các giải pháp cấp bách (tiếp)

- Chính sách giá cả: kiểm soát giá, điều tiết giá cả

thị trường đối với HH thiết yếu

- Các giải pháp khác: khuyến khích tự do mậu dịch,

nhập khẩu HH; ổn định giá vàng và ngoại tệ,…Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.5.1 Lạm phát (tiếp)

54

* Các giải pháp chiến lược- Lập kế hoạch phát triển sản xuất và lưu thông

HH của nền KTQD.

- Điều chỉnh cơ cấu KT, phát triển ngành HH mũi

nhọn cho xuất khẩu

- Nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý NNBộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.5.2 Thiểu phát

a. Khái niệm55Là hiện tượng lượng tiền trong lưu thơng ít hơn

nhu cầu tiền cần thiết của nền KT, khiến giá cả

của các HH, DV giảm xuốngBộ mơn Tài chính Doanh NghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Cung cầu tiền tệ (tiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×