Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chế độ lưu thông tiền dấu hiệu

Chế độ lưu thông tiền dấu hiệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.4. Cung cầu tiền tệ

Các loại tiền tệ trong nền kinh tế hiện đại:

* Tiền có tính lỏng cao:

- Tiền pháp định

- Tiền gửi KKH hay các khoản tiền gửi trên các

tài khoản thanh toán tại các NH, các TCTD

* Các loại tiền tài sản:

- Các loại tiền gửi CKH của cá nhân và tổ chức

tại các NHTM, quỹ TD

- Các khoản tiền gửi ở thị trường tiền tệ

- Các chứng từ nợ ngắn hạn, trung hạn được

mua bán trên thị trường tiền tệ

Bộ mơn Tài chính doanh nghiệp2.4. Cung cầu tiền tệ

• Khái niệm khối lượng tiền trong lưu

thơng: dùng để chỉ tất cả các phương

tiện được chấp nhận làm trung gian

trao đổi với mọi hàng hóa, dịch vụ và

các khoản thanh toán khác tại một thị

trường cụ thể trong một khoảng thời

gian nhất định”Bộ mơn Tài chính doanh nghiệp2.4. Cung cầu tiền tệ

422.4.1 Các khối tiền trong lưu thơng

M1(khối tiền giao dịch) gồm:-Tiền đang lưu hành (do NHTW phát hành)-Tiền gửi không kỳ hạn ở NHTM (tiền gửi có

thể phát séc)M2 (khối tiền giao dịch mở rộng) bao gồm:-Lượng tiền theo M1-Tiền gửi

tiết

kiệm,

Bộ mơn

Tài chính

Doanhtiền

Nghiệp gửi có kỳ hạn tại các2.4. Cung cầu tiền tệ (tiếp)

• M3: bao gồm:43- Lượng tiền theo M2

- Các khoản tiền gửi tại các định chế tài chính khác

• L: bao gồm:

- Lượng tiền theo M3

- Các loại giấy tờ có giá trong thanh tốn có tính lỏng

cao: thương phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, trái phiếuBộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.4 Cung cầu tiền tệ (tiếp)

442.4.2 Nhu cầu tiền trong nền kinh tế

- Nhu cầu về tiền dành cho đầu tư:

+ Chủ thể đầu tư? Mục đích đầu tư ?

+ Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư:

mqh giữa lãi suất tín dụng của ngân hàng và

mức tỷ suất lợi nhuận; thu nhập.

- Nhu cầu dùng cho tiêu dùng:

+ Chủ thể tiêu dùng? Mục đích tiêu dùng?

+ Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng:

Thu nhập và giá cả.

Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.4. Cung cầu tiền tệ (tiếp)

452.4.3 Các chủ thể cung ứng tiền trong nền kinh tế

 Ngân hàng Trung ương: độc quyền phát hành giấy

bạc ngân hàng vào lưu thông.

 Các Ngân hàng trung gian: tạo bút tệ

 Các chủ thể khác: cung cấp các loại giấy tờ có giá

(các DN phát hành cổ phiếu, trái phiếu, Chính phủ

phát hành trái phiếu Chính phủ,…)

Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.4 Cung cầu tiền tệ (tiếp)

46

2.4.4 Một số lý thuyết về

tiền tệ và lưu thôngtiền tệ

 Quy luật lưu thông tiền tệ của K.Mark

 Thuyết về số lượng tiền tệ

- I.Fisher (Nhà kinh tế học người Mỹ)

- Milton Friedman

 Thuyết về ưu thích thanh khoản của Keynes

Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.5. Lạm phát, thiểu phát

472.5.1 Lạm phát

a. Khái niệm và các mức độ lạm phát

* Khái niệm:

Là hiện tượng phát hành tiền vào lưu thông

vượt quá lượng tiền cần thiết trong lưu thông,

khiến sức mua của đồng tiền giảm, không phù

hợp với giá trị danh nghĩa mà nó đại diện.Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.5.1 Lạm phát (tiếp)

48* Các mức độ lạm phát:

- Lạm phát vừa phải (Lạm phát 1 con số)

- Lạm phát phi mã

- Siêu lạm phátBộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.5.1 Lạm phát (tiếp)

49b. Nguyên nhân chủ yếu:

- Do chính sách của Nhà nước (NN):

- Do các chủ thể kinh doanh:

- Do điều kiện tự nhiên:

- Nguyên nhân khác: chiến tranh, giá dầu mỏ tăng…Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.5.1 Lạm phát (tiếp)

b. Ngun nhõn ch yu

- Nhóm nguyên nhân liên quan đến các

chính sách của Nhà nớc: chính sách thu chi

NSNN; chính sách tiền tệ; chính sách giá cả,

chính sách tỷ giá

- Nhóm nguyên nhân liên quan đến các chủ

thể kinh doanh: tng tiền lơng; tng giá các

nguyên vật liệu đầu vào,...

- Nhóm nguyên nhân liên quan đến điều

kiện tự nhiên: dịch bệnh, thiên tai, hoả

hoạn,...

- Nhóm nguyên nhân khác: chiến tranh, giá

B mụn Ti chớnh doanh nghip

dầu mỏ tng, giá vàng tng, chính trị khôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chế độ lưu thông tiền dấu hiệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×