Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

34A. Giải pháp về việc tạo môi trường, tạo điều kiện thuận lợi-Cần hoàn thiện hành lang pháp lý về

hệ thống ngân hàng – tài chính-Cần có các biện pháp khuyến khích

phù hợp nhằm tạo ra những nếp thói

quen mới trong tâm lý của các cá

nhân, các doanh nghiệp35B. Giải pháp về hồn thiện các cơng cụ của Chính sách tiền tệ-Xác định rõ ràng các CSTT phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế

Xây dựng lựa chọn và điều hành có hiệu quả hệ thống các cơng cụ CSTT

Hệ thống các công cụ cần phải được xây dựng và hoàn thiện theo hướng hỗ

trợ, phối hợp thúc đẩy lẫn nhau tránh tình trạng triệt tiêu hiệu quả của

nhau.36Kết luận

CSTT – đặc biệt là các công cụ của nó có vai trò rất quan trọng trong nền kinh

tế thị trường nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Việc sử dụng các cơng

cụ đó như thế nào sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của nền kinh tế . Sử

dụng linh hoạt các công cụ của CSTT sao cho phù hợp nhất với các mục tiêu và

thời điểm là vô cùng quan trọng và Ngân hàng trung ương sẽ là người ra quyết

định cuối cùng đối với các công cụ này .37thanks for listeningTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×