Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngân hàng Trung ương

Ngân hàng Trung ương

Tải bản đầy đủ - 0trang

A. Khái niệm

- Ngân hàng trung ương (ngân hàng dự trữ) là cơ quan đặc trách quản lý hệ

thống tiền tệ của quốc gia/nhóm quốc gia/vùng lãnh thổ và chịu trách nhiệm thi

hành chính sách tiền tệ.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là ngân hàng trung ương của Việt Nam trực

thuộc Chính phủ Việt Nam là cơ quan đảm trách việc phát hành tiền tệ, quản lý tiền

tệ và tham mưu các chính sách liên quan đến tiền tệ cho Chính phủ Việt Nam5B. Sự ra đời của ngân hàng Trung ương-Ngân hàng trung ương ra đời chính thức đầu tiên ở châu Âu, vào thế kỷ

XVII.-Từ đầu thế kỷ XX, các ngân hàng trung ương đã hình thành tuy nhiên

các ngân hàng này vẫn thuộc sở hữu tư nhân, sau cuộc khủng hoảng

1929-1933 thì mới trở thành ngân hàng sở hữu của nhà nước.6C. Mơ hình ngân hàng trung ương

- Mơ hình NHTW độc lập với chính phủ là mơ

hình trong đó NHTW khơng chịu sự chỉ đạo

của chính phủ mà là quốc hội. Quan hệ giữa

NHTW và chính phủ là quan hệ hợp tác.

- Mơ hình NHTW trực thuộc chính phủ là mơ

hình trong đó NHTW nằm trong nội các chính

phủ và chịu sự chi phối trực tiếp của chính

phủ về nhân sự, về tài chính và đặc biệt về

các quyết định liên quan đến việc xây dựng

và thực hiện chính sách tiền tệ.78D. Chức năng của ngân hàng trung ươngPhÁt hành tiền tệNgân hàng của cácNgân hàng của chínhngân hàngphủ9E. Vai trò của ngân hàng trung ương.1. Vai trò quản lý vĩ mơ

- Ổn định sức mua của đồng tiền quốc gia

- Chỉ huy đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng trung

gian.

- Thiết lập và điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

- Góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội.

2. Trực tiếp quản lý dự trữ quốc gia: như nhập khẩu gấp

chống khan hiếm và chống lạm phát, khi có thiên tai,

chiến tranh,...

 102. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngân hàng Trung ương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×