Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Học thuyết X một số những nguyên tắc của Unilever trong bố trí và sử dụng nhân lực như:

1 Học thuyết X một số những nguyên tắc của Unilever trong bố trí và sử dụng nhân lực như:

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2 Học thuyết Y

• Nhà lãnh đạo cũng cần chú ý tới

những phản hồi của nhân viên,

chú ý xây dựng mối quan hệ giữa

nhà quản trị và nhân viên

• Khi có những xung đột xảy ra

trong cơng ty, trước mắt, giúp các

nhân viên giải quyết những mâu

thuẫn

• Nhà lãnh đạo cũng phải có tinh

thần hăng hái, có trách nhiệm với

cơng việc3.3 Học thuyết Z

• Nhà lãnh đạo cần quan tâm đến phúc lợi của nhân

viên, tìm cách để nhân viên cảm thấy thoải mái

• Khuyến khích nhân viên đưa ra những đề nghị của

họ rồi sau đó cấp trên mới quyết định.

• Quan sát nhân viên một cách tồn diện, trong thời

gian dài để đánh giá chính xác nhân viên.4.Vận dung trong đánh giá nhân lưc

• Đánh giá thực hiện trên Tiêu chí

(KPI);

• Thực hiện đánh giá online, nhiều

chiều linh hoạt theo quy định mỗi

doanh nghiệp;

• Nhân viên tự đánh giá;

• So sánh các nhân viên cùng vị trí về

kết quả của mỗi lần đánh giá;

• Đưa ra lộ trình phát triển sự nghiệp

tiếp theo của mỗi nhân viên;5. Vận dung trong đãi ngộ nhân lưc

* Kế thừa và phát huy học

thuyết Z:

 Unilever đã vạch ra

những kế hoạch chiến lược

lâu dài.

Đào tạo, bồi dưỡng, kèm

cặp đội ngũ nhân sự tiềm

năngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Học thuyết X một số những nguyên tắc của Unilever trong bố trí và sử dụng nhân lực như:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×