Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRÌNH TỰ CÁC GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT (tt)

TRÌNH TỰ CÁC GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. THỰC HÀNH

Sử dụng thiết bị trắc địa :

+ máy Toàn đạc điện tử

+ máy thủy chuẩn

+…

Dẫn thủy chuẩn:

Dẫn thủy chuẩn Hạng IV từ mốc cao độ quốc

gia về công trình84. THỰC HÀNHe

ab cfdMốc cao độ cơng

trình

HB ?

Mốc cao độ quốc gia

HA=XXXHB=HA+a-b+c-d+e-f94. THỰC HÀNH

Bố trí Tim tuyến:

Là cơng tác chuyển tọa độ tim từ bản vẻ

thiết kế ra thực địa phục vụ cho mục đích thi

cơng …10Tim tuyến114. CƠNG TÁC BỐ TRÍ CƠNG TRÌNH

Độ chính xác của cơng tác bố trí cơng trình quy

định như bảng sau:

Cấp

chính

xácĐặc điểm cơng trình xây dựng1Kết cấu kim loại ghép nối, bêtông đúc

sẵn lắp ghép theo khớp nối51:15.00012Nhà cao hơn 16 tầng, khẩu độ >36m,

cơng trình cao hơn 60m101:10.00023Kết cấu kim loại, bêtơng cốt thép, thi

công theo cốppha trượt, nhà 5-10

tầng, khẩu độ 6-36m, cơng trình cao

15-60m201:5.0002.54Nhà dưới 5 tầng, khẩu độ dưới 6m,

cơng trình cao dưới 15m, đóng

cốppha tại chỗ, nhà khung301:3.0003Sai số trung phương bố trí

Góc (“)

Cạnh và trục Một trạm

thẳng đứng

đo cao

(mm)12VD: Bố trí đường cong trònθ

ĐT

β /2TcPG

Rθ /2T

θ /2O

R13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRÌNH TỰ CÁC GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×