Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM

B. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Các oxit, peoxit & ozonit:

- Khi đốt nóng KLK trong khơng khí sẽ thu được hỗn hợp sản phẩm có thành

phần phức tạp, bao gồm oxit M2O, peoxit M2O2 và supeoxit MO2

a) Tính chất hóa học:

Phản ứngvới nước:

M2O + H2O → 2MOH

M2O2 + 2H2O → 2MOH + H2O2

2MO2 + 2H2O → 2MOH + H2O2 + O2 ↑

Phản ứng với CO2

M2O + CO2 → M2CO3

2M2O2 + 2CO2 → 2M2CO3 + O2 ↑b) Ứng dụng:

Làm nguồn cung cấp oxi trong các bình lặn và tàu ngầm

Dựa vào phản ứng với khí CO2 người ta dùng Na2O2 làm nguồn cung cấp oxi ở

trong các bình lặn và tàu ngầm .Trộn Na2O2 với KO2 theo tỉ lệ 1:2 về phân tử thỳ

thể tích khí O2 sinh ra sẽ bằng thể tích của khí CO2 được hấp thụ:

Na2O2 + 2KO2 + 2CO2 → Na2CO3 + K2CO3 + 2O22. Hidroxit kim loại kiềm: MOH

Các hidroxit kim loại kiềm là các bazơ mạnh, tính bazơ tăng dần trong dãy.

Do có tính bazơ mạnh nên chúng phản ứng với hầu hết các chất có bản chất

axit.

a) Tính chất vật lý: Chất rắn khơng màu, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan

nhiều trong nước.

b) Tính chất hóa học:

- Tác dụng với Axit:

H+ + OH– → H2O

- Tác dụng với oxit axit:

2MOH + CO2 → M2CO3 + H2O

- Phản ứng với muối tạo thành bazơ mới và muối mới:Ứng dụng:

− Nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm, tơ nhân tạo, tinh chế quặng nhôm trong công

nghiệp luyện nhôm,…..

− Đun sôi chất béo trực tiếp với dung dịch xút ở 1000C dưới áp suất không khí. Khi

đó, xà phòng được tạo thành :3. Các muối clorua, cacbonat, nitrat kim loại kiềm

Natri clorua (NaCl) (Muối ăn)a) Tính chất vật lý:Tinh thể có dạng mạng lưới lập phương tâm diện, khơng có màu và hồn tồn trong suốt, dễ tan

trong nước.

Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sơi cao (tonc= 800oC, tos= 1454oC)

b) Tính chất hóa học:

- NaCl vẫn phản ứng với một muối:

  NaCl + AgNO3  → NaNO3 + AgCl↓

- Phản ứng với H2SO4 đậm đặc nóng:

  NaCl + H2SO4    →  NaHSO4 + HCl

- Điện phân nóng chảy:c) Ứng dụng:

Là nguyên liệu để điều chế Na, Cl2, HCl, NaOH và hầu hết các hợp chất quan

trọng khác của natri. Ngồi ra, NaCl còn được dùng nhiều trong các ngành

cơng nghiệp như thực phẩm (muối ăn…), nhuộm, luyện kim,....Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×