Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a) Khi momen quán tính tăng gấp 5 lần

a) Khi momen quán tính tăng gấp 5 lần

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Trang 90-160140120100Tốc độ khi có PI

mờ80604020000.511.522.533.54160140120Tốc độ khi có PI

thơng thường10080604020000.511.522.533.54Hình 7.25. So sánh tốc đợ khi điều khiển có bợ PI mờ và PI thơng thường

87Mơmen khi có PI

mờ6543210

00.511.522.533.54Chương 7. Điều khiển định hướng trường động cơ không đồng bợ-Trang 91-876Mơmen khi có PI

thơng thường543210

00.511.522.533.54Hình 7.26. So sánh mơmen khi điều khiển có bợ PI mờ và PI thơng thường

4030Dòng điện có bộ

PI mờ20100­10­20­30­4000.511.522.533.5440Dòng điện có bộ

PI thơng thường3020100­10­20­30­4000.511.522.533.54Hình 7.27. So sánh dòng điện khi điều khiển có bợ PI mờ và PI thông thườngChương 7. Điều khiển định hướng trường động cơ không đồng bộ-Trang 92-b) Khi momen quán tính tăng gấp 5 lần, điện trở stator tăng 20%

1.41.210.8Từ thơng có bộ PI

mờ0.60.40.2000.511.522.533.5422.533.541.41.21Từ thơng có bộ PI

thơng thường0.80.60.40.2000.511.5Hình 7.28. So sánh từ thơng khi điều khiển có bợ PI mờ và PI thông thườngChương 7. Điều khiển định hướng trường đợng cơ khơng đồng bợ-Trang 93-160140120Tốc độ có bộ điều

khiển PI mờ10080604020000.511.522.522.533.54160140120Tốc độ có bộ điều

khiển PI thơng

thường10080604020000.511.533.54Hình 7.29. So sánh tốc đợ khi điều khiển có bợ PI mờ và PI thông thường88

66

44

22

Chương 7. Điều khiển định hướng trường đợng cơ khơng đồng bợ00000.50.511-Trang 94-87Momen có bộ điều

khiển PI mờ6543210

00.511.522.533.542.533.5487Momen có bộ điều

khiển PI thơng

thường6543210

00.511.52Hình 7.30. So sánh mơ men khi điều khiển có bợ PI mờ và PI thông thườngChương 7. Điều khiển định hướng trường đợng cơ khơng đồng bợ-Trang 95-40Dòng điện có PI

mờ3020100­10­20­30­4000.511.522.531.522.533.5440Dòng điện có PI

thơng thường3020100­10­20­30­4000.513.54Hình 7.31. So sánh dòng điện khi điều khiển có bợ PI mờ và PI thơng thường

Nhận xét:

Trong các trường hợp trên, dòng điện khởi động của động cơ sử dụng 3 bộ PI

mờ nhỏ hơn so với dòng khởi động của động cơ khi sử dụng 3 bộ PI thông thường.

Momen điện từ của động cơ lúc có PI mờ và PI thông thường thì đạt giá trị

xấp xỉ nhau, và không bị nhiễu.

Điều khiển định hướng trường kết hợp với bộ ước lượng từ thông và bộ điều khiển

mờ PI đã cung cấp những kết quả mô phỏng phù hợp với những thay đổi các thông

số của động cơ tương tự như đối với điều khiển PI thông thường.Chương 7. Điều khiển định hướng trường động cơ không đồng bộChương 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

Thông qua đề tài “Ứng dụng mạng neural điều khiển tốc độ động cơ không

đồng bộ”, người nghiên cứu đã thực hiện những nội dung nghiên cứu sau:

-Tìm hiểu phương pháp điều khiển định hướng trường-Đề xuất thay thế bộ ước lượng từ thông cổ điển bằng bộ ước lượng từ thơng

dùng mạng trùn thẳng nhiều lớp. Nó có ưu điểm là khơng cần biết chính

xác cấu trúc của mơ hình.-Đề x́t thay thế các bợ điều khiển PI cổ điển bằng các bộ PI mờ. Nó có ưu

điểm là có thể đưa kinh nghiệm của người thiết kế dưới dạng ngôn ngữ.-Mô phỏng hệ thống điều khiển đã được đề xuất trên trong môi trường Matlab

Simulink.Kết quả thực hiện cho thấy: Hệ thống làm việc tin cậy, ít bị ảnh hưởng bởi thay đổi

của các thông số động cơ.

Trong tương lai, đề tài có thể được phát triển theo hướng sau:

-Thực hiện trên hệ thực.-Ước lượng trực tiếp các thông số của động cơ để thích nghi với sự thay đổi

của các thông số Rs, Rr, Ls, Lr, Lm, J.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Phùng Quang, Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều ba pha,

Nhà xuất bản giáo dục – 1988.

[2]. Andrezej M.Trzynadlowski, The field orientation priciple in Control of

Induction Motors, Kluwer academic Publishers, 1994.

[3]. B. Leke Betechuoh, T. Marwala and T. Tettey, Using Inverse Neural Networks

for HIV Adaptive Control, International Journal of Computational Intelligence

Research, ISSN 0973-1873 Vol.3, pp. 11-15, No. 1, 2007.

[4]. Mouloud Azzedine Denai_, Sid Ahmed Attia, Fuzzy and neural control of an

induction motor, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 2002, Vol.12, No.2, 221–233.

[5]. Ercument Karakas And Soner Vardarbasi, Speed control of SR motor by selftuning fuzzy PI controller with artificial neural network, Sadhana Vol. 32, Part 5, ,

pp. 587–596, October 2007.

[6]. Hassan Baghgar Bostan Abad, Ali Yazdian Varjani, Taheri Asghar, Using Fuzzy

Controller in Induction Motor Speed Control with Constant Flux, Proceedings Of

World Academy Of Science, Engineering And Technology Volume 5 April 2005

Issn 1307-6884

[7]. Holtz, J., Methods for speed sensorless control of AC drives. In: Sensorless

Control of AC Motor Drives, pp. 21-29. IEEE Press, NewYork, NY, U.S.A, 1993.

[8]. K. L . Shi, T . F. Chan, Y. K. Wong And S. L . Ho, Modelling And Simulation

Of The Three-Phase Induction Motor Using Simulink, Int. J. Elect. Enging. Educ.,

Vol. 36, pp. 163–172. Manchester U.P., Printed in Great Britain, 1999.

[9]. Kevin warwick, Arthur Ekwue, Raj Aggarwal, Artifical intellisgence

tenchniques in Power System, Published by the Institution of Electrical Engineers,

London, United Kingdom, 1997.

[10]. Loi Lei Lai, Intelligent System Application in Power Engeneering, Jonh Wiley

and Son, Inc, 605 Third avenue, NewYork, NY 10158-0012, USA, 1998.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a) Khi momen quán tính tăng gấp 5 lần

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×