Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô hình phân bố 1 phần ở vùng đất bằng, trong các vườn hộ, còn lại phần lớn đất nằm ở triền đồi, bên dưới là ruộng lúa. Ở đây nổi bật nhất là các mô hình trồng ngô lai cho thu nhập ổn định.

Mô hình phân bố 1 phần ở vùng đất bằng, trong các vườn hộ, còn lại phần lớn đất nằm ở triền đồi, bên dưới là ruộng lúa. Ở đây nổi bật nhất là các mô hình trồng ngô lai cho thu nhập ổn định.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô hình phân bố 1 phần ở vùng đất bằng, trong các vườn hộ, còn lại phần lớn đất nằm ở triền đồi, bên dưới là ruộng lúa. Ở đây nổi bật nhất là các mô hình trồng ngô lai cho thu nhập ổn định.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×