Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1. MỞ ĐẦU

PHẦN 1. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn

liền với đất hiện nay.

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và

tài sản khác gắn liền với đất (GCN) là một trong các nội dung quan trọng trong

các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, xác lập quyền và nghĩa vụ của người

sử dụng đất và là cơ sở để Nhà nước thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất

đai. GCN là chứng cứ pháp lý quan trọng chứng minh quyền sử dụng đất, quyền

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đối tượng sử dụng đất, chủ

sở hữu tài sản; là cơ sở pháp lý để người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực

hiện các quyền và nghĩa vụ đối với đất đai theo quy định của Nhà nước, nâng

cao trách nhiệm bảo vệ, cải tạo đất để đem lại hiệu quả cao nhất trong sử dụng

đất. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận còn bộc lộ

một số hạn chế như quy định về nộp tiền sử dụng đất khi cấp giấy còn quá cao

so với tài chính của đa số người dân, quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận

còn chưa phù hợp với thực tế sử dụng đất.

Bắc Hà là huyện vùng cao nằm ở phía Đơng Bắc tỉnh Lào Cai, cách thành

phố Lào Cai 70 km; là cầu nối giữa các huyện Sín Mần tỉnh Hà Giang, Huyện Si

Ma Cai với thành phố Lào Cai và các tỉnh miền xi. Huyện có nhiều lợi thế để

phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện thời tiết khí hậu ơn hòa, phù hợp phát triển

du lịch nghỉ dưỡng; có nhiều danh thắng đẹp, nhiều di tích lịch sử được xếp

hạng, nhiều phong tục lễ hội truyền thống giữ được bản sắc lợi thế cho phát triển

du lịch.

Để đảm bảo quản lý Nhà nước về đất đai một cách hợp lý, hiệu quả đến

từng thửa đất, từng đối tượng sử dụng, huyện Bắc Hà đã xác định cấp GCN là

nội dung quan trọng để nâng cao trách nhiệm quản lý và bảo vệ quyền lợi cho

người sử dụng. Thực tế thời gian xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận

động và tạo điều kiện để người dân thực hiện các thủ tục hoàn thành cấp GCN.

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, cơng tác đăng ký cấp

GCN vẫn còn nhiều tồn tại và gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tế cũng như nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyến sở hữu nhà ở và tài sản gắnliền với đất cùng với sự nhận thức ở trên, tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh

giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

giai đoạn 2014 – 2016’’.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- Tìm hiểu tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất tại huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai.

- Xác định những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp nhằm

hồn thiện cơng tác cấp GCN trên địa bàn huyện Bắc Hà.

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Đối tượng: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 –

2016.

- Thời gian: Từ năm 2014 - 2016

- Không gian: Đề tài được nghiên cứu trên địa bàn huyện Bắc Hà, tình Lào

Cai.PHẦN 2. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

2.1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CẤP GCN QUYỀN SỬ DỤNG

ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

2.1.1. Khái niệm và vai trò của Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất, sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận (GCN ) là chứng thư pháp lý

xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất để họ yên tâm đâu

tư, cải lạo nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thực hiện các quyền, nghĩa vụ sử

dụng đất theo pháp luật. Do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử

dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, GCN

chính là cơ sở pháp lý đê Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của

chủ sử dụng.

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 3, Luật Đất đai 2013: “Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là

chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

ở và tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền

sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.

GCN có vai trò rất quan trọng, nó là các căn cứ để xây dựng các quy định

về đăng ký, theo dõi biến động đất đai, kiểm soát giao dịch dân sự về đất đai,

các thấm quyền và trình tự giải quyết các tranh chấp đất đai, xác định nghĩa vụ

về tài chính của người sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất đai, xử lý vi phạm

về đất đai.

- Đối với Nhà nước:

GCN là một trong những biện pháp để Nhà nước quản lý chặt chẽ về đất

đai, xác nhận mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước và người sử dụng đất, là một

bảo đảm quan trọng của Nhà nước đối với người sử dụng đất. Điều này được thể

hiện qua nhiều khía cạnh khác nhau:

Giấy chứng nhận giúp Nhà nước nắm bắt cụ thể hiện trạng, nguồn gốc cũng

như biến động của quá trình sử dụng đất.Thơng qua GCN Nhà nước từng bước hiện đại hóa trong công tác quản lý

đất đai. Trên cơ sở nhiều loại giấy tờ, do nhiều cơ quan cấp trong từng thời kỳ

khác nhau, tiến tới Nhà nước chỉ quản lý bằng một hệ thống hồ sơ thống nhất để

thuận tiện cho công tác quản lý đất.

GCN là cơ sở pháp lý để phân định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất

đai giữa Tòa án nhân dân và UBND. Nếu người sử dụng đất có GCN hoặc một

trong các giấy tờ hợp lệ về đất đai quy định tại khoản 1 và 2 Điều 203 Luật Đất

đai năm 2013 thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp sẽ thuộc về Tòa án nhân dân.

Còn nếu họ khơng có các giấy tờ đó thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp sẽ

thuộc về cơ quan hành chính là UBND. Phân định thẩm quyền như trên đã tránh

được hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giữa UBND và Tòa án, đồng thời cũng

tránh được sự chồng chéo về thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước cùng có

thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

GCN giúp minh bạch, cơng khai hóa thị trường bất động sản; nhằm thúc

đẩy thị trường quyền sử dụng đất nói riêng và thị trường bất động sản nói chung

phát triển chính quy và lành mạnh. Nếu khơng thì việc mua bán giấy tờ truyền

tay, thị trường ngầm sẽ khiến Nhà nước không quản lý được giá, không thu thuế

được và không điều chỉnh được.

- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất:

Thứ nhất, GCN là chứng thư pháp lý xác nhận mối quan hệ hợp pháp giữa

nhà nước và người sử dụng đất; là cơ sở để Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích

hợp pháp của người sử dụng đất trong quá trình sử dụng đất như: Nhà nước bảo

vệ khi có tranh chấp đất xảy ra cũng như khi người khác xâm hại đến quyền và

lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là

cơ sở để Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất. Đây cũng là căn cứ để Nhà nước

phân biệt phân biệt diện tích sử dụng đất hợp pháp và bất hợp pháp. Nhờ đó mà

khắc phục được tình trạng bồi thường khơng thỏa đáng, cũng như đảm bảo

quyền lợi chính đáng cho người dân, giảm thất thốt lãng phí cho ngân sách Nhà

nước.

Thứ hai, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở, điều kiện để người

sử dụng đất được hưởng đầy đủ các quyền mà pháp luật ghi nhận, đặc biệt là cácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×