Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trên cơ sở thực trạng xây dựng NTM tại xã Chàng Sơn, đề tài đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng NTM. Từ đó đề xuất được 5 nhóm giải pháp ứng với 5 nhóm tiêu chí góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM tro

Trên cơ sở thực trạng xây dựng NTM tại xã Chàng Sơn, đề tài đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng NTM. Từ đó đề xuất được 5 nhóm giải pháp ứng với 5 nhóm tiêu chí góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM tro

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trên cơ sở thực trạng xây dựng NTM tại xã Chàng Sơn, đề tài đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng NTM. Từ đó đề xuất được 5 nhóm giải pháp ứng với 5 nhóm tiêu chí góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM tro

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×