Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.14: Kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về lĩnh vực đất đai của quận Hoàng Mai

Bảng 4.14: Kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về lĩnh vực đất đai của quận Hoàng Mai

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cùng với đó, tổng số đơn tố cáo tiếp nhận trong giai đoạn này là 57 đơn,

trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND quận là 37 đơn,các cơ

quan tư pháp khác là 09 đơn, đã giải quyết 30 đơn; Chủ tịch UBND các phường

đã giải quyết 9/10 đơn. Cũng trong 4 năm qua, UBND quận đã tiếp 3.751

lượt/4.601 cơng dân, trong đó lãnh đạo UBND quận tiếp 1.100 lượt/1.427 công dân.

Việc giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn quận Hồng Mai đã đảm bảo

trình tự theo quy định của pháp luật, trong quá trình giải quyết ln coi trọng

cơng tác hòa giải và đối thoại trực tiếp với công dân, đồng thời phối hợp chặt

chẽ với chính quyền và các đồn thể, chủ động xin ý kiến UBND TP và các sở,

ngành để tháo gỡ vướng mắc trong q trình thực hiện. Thơng qua cơng tác này,

quận Hoàng Mai đã kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của

công dân, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN, trong năm 2016,

UBND quận Hoàng Mai đã triển khai 5 đoàn thanh tra các lĩnh vực kinh tế - xã

hội, trong đó có 2 cuộc thanh tra về việc thực hiện Luật PCTN, 2 cuộc thanh tra

việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân và Luật KNTC… đã ban hành

8 kết luận thanh tra (bao gồm cả các vụ việc của kỳ trước chuyển sang) để kịp

thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua công tác

thanh tra.

4.4. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG

MAI

4.4.1. Hoàn thiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai

- Đối với công tác ban hành văn bản về quản lý sử dụng đất và thực hiện các văn bản:

 Chú ý đến việc phê duyệt chỉ thị kế hoạch để đưa ra đúng thời gian tránh

ảnh hưởng đến các công tác khác.

 Bộ phận cán bộ cần sát sao hơn khi đưa ra các chỉ thị, kế hoạch sao cho

gần với thực tế trên địa bàn Quận.

- Đối với công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất:56 Đảm bảo nguồn lực và nguồn vốn cho công tác, dự án quy hoạch, kế

hoạch sử dụng đất tránh để các dự án treo.

 Công tác lập quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử

dụng đất theo hướng tiếp cận phương pháp tiên tiến.

 Quan tâm đến vấn đề kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, mục tiêu bảo

đảm an ninh lương thực, có tính đến tác động của biến đổi khí hậu.

 Tạo sự đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy

hoạch các ngành, tham vấn các bên liên quan trong quá trình lập quy hoạch.

 Đẩy mạnh xử lý sai phạm, đặc biệt là các sai phạm khiến tình trạng nhiều

khu đất để hoang, dự án “treo” kéo dài gây ra thiệt hại, lãng phí nguồn đất và

ngân sách nhà nước.

- Công tác giao đất cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng

đất:

 Quản lý chặt chẽ hơn công tác giao đất cho th đất tránh tình trạng tự

chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cho thuê đất trái thẩm quyền.

 Làm tốt công tác đền bù GPMB:

1. Quy định về cơ chế linh hoạt trong xác định giá đất; cần sửa đổi Luật Đất

đai theo hướng khi Nhà nước giao đất, cho th đất mới, bồi thường giải phóng

mặt bằng thì áp dụng theo giá thị trường, trên cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất

hoặc tính tương đương. Việc áp dụng giá thị trường để đền bù cho người bị thu

hồi đất sẽ hạn chế nhiều về khiếu kiện liên quan đến đất đai.

2. Cần xây dựng bảng giá đất, giá cả đền bù đảm bảo lợi ích thỏa đáng của

người bị thu hồi đất. Trong đó người dân cần được đền bù theo giá thị trường

trong điều kiện bình thường

3. Nên có chính sách về khung giá chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất

thành đất ở trong khu dân cư phù hợp hơn để quản lý đất, thu thuế sử dụng đất

và định giá đất khi có tranh chấp.

- Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất:

 Tăng cường công tác cập nhập biến động trên địa bàn Quận57 Bổ sung biên chế cán bộ làm công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

và có chính sách bảo đảm về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật.

 Quan trọng hơn là việc hỗ trợ các phường trong cơng tác hồn thiện hồ sơ

đối với các dự án giao đất trái thẩm quyền; các trường hợp danh sách giao đất

trong quyết định ban đầu không khớp với danh sách thực tế được giao đất và cụ

thể hóa vấn đề hạn mức cấp cơng nhận quyền sử dụng đất.

- Đối với cơng tác tài chính về đất đai : Đề xuất những trường hợp định giá,

áp giá chưa phù hợp. Tích cực triển khai cơng tác đấu giá QSDĐ. Kiểm tra chặt

chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

- Đối với công tác quản lý thị trường BĐS : đẩy nhanh tiến độ công tác cấp

GCNQSDĐ, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cung cấp thơng tin đất đai, xây

dựng kế hoạch quản lý các Trung tâm dịch vụ nhà đất trên địa bàn.

4.4.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật về

đất đai

Quận cần chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, các tổ

chức xã hội để xây dựng các chương trình với nội dung tuyên truyền đến các

tầng lớp xã hội để tham gia có hiệu qủa trong cơng tác QLNN về đất đai, chấp

hành tốt những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của NSDĐ, đảm

bảo thực hiện tốt chức năng đại diện sở hữu toàn dân của Nhà nước, chức năng

quyền lực thống nhất QLNN về đất đai của chính quyền các cấp.

Quận cần tập trung chỉ đạo và có cơ chế hoạt động cụ thể để tăng cường

chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc, HĐND các cấp và Thanh tra nhân dân

trong việc tổ chức thực hiện công tác QLNN về đất đai

4.4.3. Kiện tồn hệ thống thơng tin quản lý nhà nước về đất đai

Quận cần tiếp tục kiện toàn hệ thống thông tin QLNN về đất đai theo

hướng kịp thời, hiệu quả. Quận cần tạo nguồn thông tin đo đạc, hồn chỉnh quy

hoạch chi tiết quận, phường, cơng khai quy hoạch, cập nhật sự biến động về diện

tích đất đai, mã hoá số liệu, thay thế quản lý thủ cơng bằng hệ thống tin học có

độ chính xác cao, thuận lợi trong tra cứu trên Internet nhằm cung cấp các số liệu

hồ sơ lưu trữ về đất đai, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản. Thiết lập bộ

phận tư vấn đất đai tại Văn phòng đăng ký QSDĐ để giải đáp các vấn đề có liên quan.584.4.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai

Quận cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử

dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm

các trường hợp vi phạm. Quận cần mở thêm các khoá đào tạo, tập huấn, bồi

dưỡng cho cán bộ làm công tác thanh tra ở cấp quận và phường. Thanh tra quận

cần tăng cường phối hợp với các đơn vị trong nội bộ như Toà án, Viện Kiểm sát

để nâng cao vai trò của các cơ quan tư pháp, các đơn vị bên ngoài quận để học

tập, trao đổi, đúc rút kinh nghiệm.

4.4.5. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất của đội ngũ

cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai

Để tăng cường hiệu lực QLNN về đất đai quận Hoàng Mai cần củng cố và

hoàn thiện bộ máy QLNN về đất đai đặc biệt là ở cấp phường. Vai trò quản lý

của chính quyền cơ sở nhất là quản lý đất đai là rất quan trọng. Nâng cao năng

lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ QLNN về đất đai ở cấp phường để tạo ra một

đội ngũ công chức cơ sở vững mạnh là một trong những khâu then chốt để góp

phần tăng cường hiệu lực QLNN về đất đai. Thời gian tới, quận cần có kế hoạch

đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác QLNN về đất đai phù hợp

với yêu cầu của thời kỳ mới. Chăm lo, giáo dục tư tưởng, vật chất đời sống cho

cán bộ, quy định chế độ khen thưởng và kỷ luật rõ ràng. Nâng cao vai trò, trách

nhiệm của UBND các phường, các chủ đầu tư.59PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. KẾT LUẬN

Qua thời gian thực tập và làm việc nghiêm túc tại Phòng TN & MT quận

Hồng Mai thành phố Hà Nội. Tơi đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá

một số nội dung công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Quận Hoàng

Mai thành phố Hà Nội” và rút ra một số kết luận sau.

Hoàng Mai là một quận với diện tích lớn, nguồn lao động dồi dào, KT-XH

phát triển mạnh trong những năm qua, đời sống nhân dân ngày càng được cải

thiện và nâng cao.

Đội ngũ cán bộ địa chính được trang bị đầy đủ về số lượng, tuy nhiên trình

độ vẫn chưa đáp ứng được u cầu chun mơn, ngồi ra do phải đảm nhiệm

nhiều công việc nên công tác quản lý Nhà nước về đất đai nhiều nơi còn chưa

được kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Công tác ban hành các văn bản về quản lý sử dụng đất và thực hiện các văn

bản trên địa bàn Quận được thực hiện khá tốt và đúng luật pháp.

Cơng tác xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành

chính, lập bản đồ hành chính được thực hiện khá tốt trên địa bàn mặc dù gặp

nhiều khó khăn trong việc tranh chấp đất giữa các Quận trên địa bàn Thành Phố.

Công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch của quận thực hiện rất tốt. Có thể

nói Quận Hồng Mai thay da đổi thịt nhờ quy hoạch mặc dù gặp khá nhiều khó khăn.

Cơng tác giao đất, cho th đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực

hiện khá đúng theo kế hoạch của Quận và quy định của pháp luật.

Công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được

UBND Quận quan tâm và chú trọng.

Công tác quản lý tài chính về đất đai của quận Hồng Mai đã thực hiện khá

tốt góp phần khơng nhỏ vào ngân sách nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế

của quận và công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất

đai, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai và Công tác giải quyết tranh chấp đất60đai giải quyết khiếu nại và tố các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai

được thực hiện rất tốt theo quy định của pháp luật.

5.2. KIẾN NGHỊ

Để việc sử dụng đất trên địa bàn Quận ngày càng có hiệu quả, phát huy

được vai trò quản lý của các cấp chính quyền, đòi hỏi Nhà nước phải có các cơ

chế, chính sách hợp lý về công tác quản lý đất đai.

-Nâng cao đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước hoàn

chỉnh thống nhất hơn

- Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức ngày công thực hiện

đối với mỗi loại công việc, không nên chỉ đề ra thời gian quy định về thời gian

giải quyết mà khơng tính đến số lượng hồ sơ phải giải quyết.

- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ đạo đẩy mạnh cơng tác lập hồ

sơ địa chính, nghiên cứu cải tiến cơng tác quản lý hồ sơ địa chính theo hướng

ứng dụng tin học để các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai sử dụng và khai

thác được thuận tiện và hiệu quả.

- UBND Quận cần cương quyết đối với các trường hợp vi phạm pháp luật

đất đai một cách nghiêm khắc để tạo niềm tin cho nhân dân. Và cần đặc biệt

quan tâm đến vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai vì

cơng tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai ln là vấn đề

nóng bỏng và có liên quan lớn đến chính trị xã hội của Quận.

- Phòng tài ngun và mơi trường quan tâm hơn đến công tác bồi dưỡng

nghiệp vụ cho các cán bộ địa chính. Thơng qua các cán bộ địa chính để tuyên

truyền kiến thức pháp luật đất đai cho người dân tại địa phương nhằm nâng cao

công tác quản lý đất đai tại quận Hoàng Mai.61TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chính phủ (2014), Nghị định 43/2014/ND-CP ngày của Chính phủ về thi

hành luật đất đai.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường ( 2015), báo cáo công tác quản lý nhà nước về

đất đai năm 2014, tháng 6 đầu năm 2015 và tình hình triển khai thi hành luật

đất đai và những vấn đề cần giải quyết tháo gỡ.

3. Vũ Ngọc Chuẩn (2013), Giáo trình luật đất đai 2013. Nhà xuất bản đại học

Lâm nghiệp.

4. Nguyễn Bá Long (2007a), bài giảng Quản lý hành chính về đất đai, Trường

Đại học Lâm Nghiệp, Hà Nội.

5. Nguyễn Bá Long (2007b), bài giảng Đăng ký và thống kê đất đai, Trường

Đại học Lâm Nghiệp, Hà Nội.

6. Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình quản lý Nhà nước về đất đai, nhà

xuất bản nông nghiệp.

7. Quốc hội (2003), Luật đất đai 2003. Nhà xuất bản chính trị Quốc Gia.

8. Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013. Nhà xuất bản chính trị Quốc Gia.

9. UBND quận Hoàng Mai ( 2015a), Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất 2015.

10. UBND quận Hoàng Mai ( 2015b), Báo cáo thuyết minh tài chính 2015.

11. UBND quận Hồng Mai ( 2016a), Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất 2016.

12. UBND quận Hoàng Mai ( 2016b), Báo cáo thuyết minh tài chính 2016.

13.UBND quận Hồng Mai ( 2017a), Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh

tế - xã hội năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

14. UBND quận Hoàng Mai ( 2017b), Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất 2017.

15. UBND quận Hoàng Mai ( 2017c), Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch

sử dụng đất đến năm 2020.63PHỤ LỤC

Biểu :Diện tích đất chuyển mục đích trên các phường trong tồn Quận

(2015,2016)

STTTên phườngĐất nông

nghiệp

chuyển

sang phi

nôngĐất trồngĐất trồnglú chuyển

sang đất

trồng cây

lâu nămlúa

chuyển

sang đấtnghiệpnuôi trồngĐất trồng

cây hàng

năm khác

chuyển

sang đất

nuôi

trong

thủy sảnĐất rừng

chuyển

sáng đất

nông

gnhiệp

không

phải rừngĐất phi

nông

gnhiệp

không

phát đất ở

chuyển

sang đất ởthuỷ sản

2015

1Thanh Trì2Vĩnh Hưng38,713Định Cơng6,343,764Mai Động2,020,235Tương Mai0,336Đại Kim7Tân Mai8Hoàng Văn Thụ9Giáp Bát0,0210Lĩnh Nam6,270,1211Thịnh Liệt16,713,1112Trần Phú8,1613Hoàng Liệt16,2114Yên Sở54,82Tổng tồn quận6,7439,6814,885,34171,2252,23

20161Thanh Trì10,312Vĩnh Hưng43,15633Định Cơng0,804Mai Động1,005Tương Mai0,336Đại Kim7Tân Mai8Hồng Văn Thụ9Giáp Bát0,0410Lĩnh Nam4,7711Thịnh Liệt15,2812Trần Phú7,9813Hoàng Liệt15,9714Yên Sở62,70Tổng toàn quận3,106,0813,812,444,45176,1516,0763Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.14: Kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về lĩnh vực đất đai của quận Hoàng Mai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×