Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.8 Diện tích đất thu hồi trên các phường trong toàn Quận

Bảng 4.8 Diện tích đất thu hồi trên các phường trong toàn Quận

Tải bản đầy đủ - 0trang

Diện tích đất thu hồi năm 2015 (ha)

Chia ra loại đất

STTTên PhườngTổngĐất nơng

nghiệpĐất phi nơng

nghiệpDiện tích đất thu hồi năm 2016 (ha)

Chia ra loại đất

TổngĐất nơng

nghiệpĐất phi nơng

nghiệp1Thanh Trì35,636,7428,8910,316,940,662Vĩnh Hưng41,3638,712,6437,5433,464,083Định Cơng11,066,344,723,490,802,694Mai Động7,562,025,546,861,005,865Tương Mai0,350,330,020,040,020,026Đại Kim40,5240,526,246,247Tân Mai0,510,510,000,008Hồng Văn Thụ1,4715,2412,732,51916,3614,88Giáp Bát0,020,0210Lĩnh Nam14,506,278,232,881,161,7211Thịnh Liệt21,2016,714,4918,8415,283,5612Trần Phú8,538,160,364,704,220,4813Hoàng Liệt23,6116,217,4023,5215,628,6414Yên Sở57,9754,823,1556,2254,481,74279,15171,12108,03185,88147,6738,21Tổng toàn quận(UBND quận Hoàng Mai, 2016, 2017)

Ta có thể thấy diện tích đất nơng nghiệp thu hồi nhiều hơn so với đất phi

nông nghiệp là do định hướng phát triển nền kinh tế phi nông nghiệp của Quận.

Các phường như Thanh Trì (diện tích thu hồi năm 2015 là 36,53 ha, năm

2016 là 10,31 ha), Vĩnh Hưng ( diện tích thu hồi năm 2015 là 41,36 ha, năm

2016 là 37,45 ha), Hồng Liệt (diện tích thu hồi năm 2015 là 23,61 ha, năm

2016 là 23,51) ha, Yên Sở (diện tích thu hồi năm 2015 là 57,97 ha, năm 2016 là

56,22 ha) có diện tích thu hồi tương đối lớn nguyên nhân là do các phường đấy

chưa nằm trong vùng kinh tế chính của Quận nên diện tích đất nơng nghiệp còn

nhiều, theo kế hoạch và định hướng kinh tế của Quận trong những năm gần đây

các phường này sẽ thu hồi một số đất nông nghiệp và chuyển sang phi nơng

nghiệp.44Nhìn chung cơng tác thu hồi đất phục vụ cho các dự án của quận được thực

hiện kịp thời giao đất đúng thời hạn cho các dự án. Song bên cạnh đó vẫn còn

nhiều khó khăn tồn tại.

4.3.5.3. Những tồn tại và nguyên nhân

Trên địa bàn quận Hồng Mai theo kết quả điều tra cho thấy:

Cơng tác quản lý đất đai của các cơ quan chức năng đối với các tổ chức sử

dụng đất còn chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng một số tổ chức được giao đất, cho

thuê đất tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hay không sử dụng hoặc sử dụng

không hết phần điện tích được giao, được thuê gây lãng phí quỹ đất.

Cơng tác giao đất cho th đất còn lỏng lẻo dẫn đến một số trường hợp cho

thuê đất trái thẩm quyền.

Cơng tác giám sát tình hình sử dụng đất sau khi đã giao, cho thuê chưa

được quan tâm, chú trọng.

Trong cơng tác thu hồi đất thì còn 1 số tồn tại:

 Giá đất bồi thường chưa sát giá thị trường trong điều kiện bình thường

,Tuy theo chủ trương sát giá thị trường nhưng trên thực tế, người dân không bao

giờ thông báo giá thật để tránh nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng.

Nên quy định giá đất đền bù khi được địa phương báo cáo lên TP dù cao hơn từ

1-2 lần vẫn thấp hơn thực tế rất nhiều, dẫn đến hiện tượng người dân không

đồng ý với phương án giá đền bù, gây chậm trễ cho công tác GPMB.

 Xác định nguồn gốc đất đai gặp khó khăn

 Thực hiện chính sách pháp luật khơng nhất quán và đảm bảo công bằng

 Một số bộ phận người dân có đất bị thu hồi thiếu sự hợp tác

 Yếu tố tâm lý của người có đất bị thu hồ

Khó khăn tồn tại lớn nhất trong cơng tác giao đất, cho thuê đất là việc đền

bù giải phóng mặt bằng và việc tổ chức thực hiện các công tác đền bù do trên

địa bàn Quận chưa thống nhất quy trình và giá đền bù.

4.3.5.4. Chuyển mục đích sử dụng đất

Cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Quận được căn cứ vào

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Quận và nhu cầu sử dụng đất mà cho phép45người sử dụng đất được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác ngay trên diện

tích đất mà họ đang sử dụng sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài

chính và cơng nhận cho họ chuyển sang sử dụng vào mục đích khác . Căn cứ theo:

- Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục

đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/200 của Quận Hoàng Mai đã được thành phố

phê duyệt tại Quyết định số 225/2005/QĐ-UB ngày 16/12/2005.

Từ năm 2013 đến nay, Quận đã thực hiện chuyển 567,291 ha diện tích đất

nơng nghiệp sang mục đích sử dụng phi nơng nghiệp, theo đúng định hướng

phát triển kinh tế của Quận cụ thể là:

- Đã chuyển sang đất ở đô thị là: 320,727 ha.

-Đáp ứng nhu cầu nhà ở trên địa bàn Quận đã chuyển sang đất chuyên

dùng là: 50,364 ha.

Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và quy hoạch, kế hoạch Quận đã chuyển

từ đất nông nghiệp sáng thành:

- Đất thương mại, dịch vụ là: 8,355 ha

- Đất phát triển hạ tầng là : 102,372 ha

- Đã chuyển sang đất an ninh là: 34,543ha.

- Đã chuyển sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là: 30,605 ha.

- Đã chuyển sang đất có mục đích cơng cộng là: 20,325 ha.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất được quận thực hiện đúng theo kế hoạch

sử dụng đất của Quận.

Tuy nhiên cơng tác chuyển mục đích sử dụng đất còn khó khăn tồn tại như:

- Vấn đề chuyển tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn

nhiều vướng mắc.46- Có nhiều doanh nghiệp kêu đóng tiền hai lần, cá nhân tự ý chuyển đổi

mục đích sử dụng đất mà khơng khai báo và đăng kí biến động.

4.3.6. Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính,

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Công tác đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai được tổ

chức thực hiện tương đối tốt ngay từ khi thực hiện Luật Đất Đai năm 1993. Gần

100% các hơ gia đình, cá nhân ttrong Quận đã đăng ký quyền sử dụng các loại

đất sản xuất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất ở. Đối

với các tổ chức cũng đã tiến hành kê khai, đăng ký và cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất.

Hiện nay, công tác cấp GCN quyền sử dụng đất của Quận đang được tiếp

tục triển khai theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành

phố Hà Nội; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 của UBND

Quận về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an tồn quốc phòng quận

Hồng Mai năm 2016; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 19/4/2016 của UBND

quận Hoàng Mai về đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, UBND quận Hoàng Mai. Đến nay

hầu hết 14/14 phường trong Quận đã đảm bảo tiêu chí cơng bố cơ bản hồn

thành cơng tác cấp GCN quyền sử dụng đất với diện tích đất ở.

Theo báo cáo của UBND quận Hoàng Mai hiện nay toàn quận có 50.203

thửa đất đã kê khai hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, bằng 100% số

thửa phải đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Tính đến hết tháng 2 năm 2017,

quận đã cấp GCNQSDĐ cho 41.466 thửa đất, đạt 82,06%; 8.737 hồ sơ đăng ký

đất đai, cấp giấy chứng nhận còn tồn tại, chưa cấp.

Bảng 4.9: Kết quả cấp GCN ở Quận Hoàng Mai

STTKhu vựcSố GCN đã cấp theo các nămTổng số

GCN đã cấp2013201420152016Số hộ chưa

được cấp1Linh Nam99839832223543102Trần Phú38520414631403Mai Động580286200553924Giáp Bát960485158292255475Hồng Liệt685367114201346Tân Mai28414218123137Tương Mai7533121692472598Vĩnh Hưng1791466450753122209Định Cơng16045782797470310Đại Kim103752724019179211Thịnh Liệt1968508476921811012n Sở953298230386392113Thanh Trì101250619426349014Hồng Văn Thụ14496372414401311515Cty QL& PT nhà HN93915325047165016NĐ 61/CP15242534433794493917Cty Bộ Qp94164038018Các khu ĐT1448533106883973519Tồng số17060619842406463159178(UBND quận Hoàng Mai, 2016, 2017)

Theo bảng thống kê trên ta thấy trong những năm gần đây tổng số giấy

chứng nhận được cấp là 17060 giấy còn lại 178 giấy chưa được cấp do nhiều

nguyên nhân khác nhau. Quận phấn đấu đến năm 2018 cơ bản hoàn thành việc

cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ các hộ gia đình sử dụng đất trên địa bàn Quận.

Thời gian qua, quận đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch để triển khai, tổ

chức thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ; tổ chức giao ban chuyên đề hàng tháng

về công tác cấp giấy chứng nhận, trật tự đô thị; tổ chức các tổ công tác đến các

xã, phường, sát sao với địa phương; công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải

quyết KNTC liên quan đến cấp, phát giấy chứng nhận được quận quan tâm

thường xuyên để có căn cứ cấp giấy chứng nhận; UBND quận tích cực phối hợp

chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường về cấp giấy chứng nhận, với Sở Xây

dựng về bán nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn

liền với đất gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do một số thửa đất không phù hợp48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.8 Diện tích đất thu hồi trên các phường trong toàn Quận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×