Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.5: Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch năm 2016

Bảng 4.5: Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch năm 2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo bảng trên ta có thể thấy:

- Đất trồng cây hàng năm của năm 2016 đã giảm so với năm 2015 nhưng

vẫn chưa thực hiện được kế hoạch. Nguyên nhân là do nhiều cơng trình, dự án

có kế hoạch thu hồi đất trồng cây hàng năm nhưng chưa được thực hiện hoặc bỏ

thực hiện và do kiểm kê lại diện tích đất trồng cây hàng năm thực tế đang sử

dụng theo CT21/CT-TTg.

- Đất chuyên dùng vượt so với kế hoạch là 18,17 ha do đất sản xuất phi

nông nghiệp tăng.Nguyên nhân chủ yếu là do kiểm kê lại quỹ đất này theo thơng

tư TT28/2014-BTNMT, một số cơng trình dự án trước thuộc đất sản xuất phi

nông nghiệp được thống kê sang đất thương mại, dịch vụ

- Đất ở đô thị thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 147,42 ha .Nguyên

nhân là do nhiều dự án xây dựng nhà ở, chung cư, khu di dân, khu tái định cư

chưa được thực hiện hoặc bỏ thực hiện.

Nhìn chung việc tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác lập quy hoạch, kế

hoạch sử dụng đất cấp Quận được quan tâm và tiến hành đúng kỳ theo luật định.

4.3.4.2.Cấp Phường

Dựa theo quy hoạch chi tiết của Quận Hoàng Mai đã được thành phố phê

duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch

giao thông) tại Quyết định số 225/2005/QĐ-UB ngày 16/12/2005. Các phường

trong Quận đã thực hiện các quy hoạch như:

- Quy hoạch đô thị

- Quy hoạch xây dựng

-Quy hoạch cải tạo, chỉnh trang đô thị cũ

- Quy hoạch giao thông

- Quy hoạch cấp nước

- Quy hoạch thoát nước

- Quy hoạch nghĩa trang và nhà tang lễ

- Quy hoạch cấp điện ...

Một số dự án quy hoạch trên địa bà quận39- Quy hoạch dự án đầu tư xây dựng tại số 1 ngõ 319 phố Vĩnh Hưng,

phường Thanh Trì

-Quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị tại phường Thịnh Liệt tỷ lệ 1/500.

- Quy hoạch 1/500 tuyến đường Vành đai 2.5 từ nút giao đường Giải Phóng

– Kim Đồng đến nút giao đường Lĩnh Nam– Vành Đai 3: Dự kiến mở rộng

40.0m;

- Quy hoạch 1/500 hai bên tuyến đường Vĩnh Hưng từ ngã ba Lĩnh Nam –

Vĩnh Hưng đến Dốc Đoàn Kết: Dự kiến mở rộng 21.5m.

- Quy hoạch tuyến đường Giải Phóng: Dự kiến mở rộng 46.0m.

- Quy hoạch tuyến đường Trương Định: Dự kiến mở rộng 40.0m.

- Quy hoạch tuyến đường Kim Ngưu – Mai Động – Tam Trinh: Dự kiến mở

rộng 40.0m;

- Quy hoạch tuyến đường Hoàng Mai, Lĩnh Nam: Dự kiến mở rộng 22.5m;

- Quy hoạch tuyến đường Giáp Nhị, Nam Dư: Dự kiến mở rộng 21.5m;

- Quy hoạch tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh: Dự kiến mở rộng 17.5m;

Công tác thực hiện quy hoạch của quận thực hiện rất tốt. Có thể nói Quận

Hồng Mai thay da đổi thịt nhờ quy hoạch. không những thay đổi về mĩ quan đô

thị Quận đang từng bước có những phát triển đột phá về quy hoạch và hạ tầng

giao thơng, góp phần khơng nhỏ cho giá bất động sản khu vực này tăng

mạnh.Các dự án đã hoàng thành và các dự án đã được phê duyệt nhằm góp phần

phát triển và hồn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn quận, hỗ trợ san sẻ lưu

lượng giao thông cho tuyến đường.

4.3.4.3.Những tồn tại, khó khăn và ngun nhân dẫn đến khó khăn trong

cơng tác thành lập và thực hiện quy hoạch , kế hoạch của Quận

- Đơi khi kế hoạch còn bị phê duyệt chậm làm ảnh hưởng đến công tác giao

đất cho th đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

- Có một số dự án chưa thực hiện được hoặc bỏ không thực hiện ảnh hưởng

đến chỉ tiêu của kế hoạch sử dụng đất.

- Sự thay đổi chi tiêu theo thông tư mới cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch40- Quy hoạch, kiến trúc đô thị thiếu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã

hội, chưa thực sự chú ý tới yếu tố bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

- Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, thường xuyên

- Quy hoạch nhiều khi bị trì trệ khơng đúng tiến độ do:

1. Nguồn lực về đất đai không đảm bảo, công tác thu hồi đất và bồi thường

giải phóng mặt bằng còn lỏng lẻo

2. Khơng đủ nguồn vốn để thực hiện quy hoạch, hoặc sử dụng nguồn vốn

chưa hợp lý.

3. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt của một số dự án quy hoạch chưa phù

hợp về thời gian, nội dung với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ

thuật và hạ tầng xã hội

4. Chất lượng của nhiều quy hoạch còn thấp, thiếu đồng bộ trong sử dụng

đất cũng như chưa đầy đủ căn cứ pháp lý thể hiện ở việc các quy hoạch phải

điều chỉnh, bổ sung nhiều lần; thiếu tính khả thi, không đảm bảo nguồn lực

đất đai để thực hiện

5. Cơng tác thu hồi đất trong quận còn nhiều vướng mắc dẫn đến chậm tiến

độ thực hiện quy hoạch.

4.3.5. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử

dụng đất

Đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước

giao đất cho các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ

chức chính trị - xã hội, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định dưới hình thức

giao đất, cho thuê đất. Giao đất, cho thuế đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử

dụng đất nhằm phân bổ và phân bổ lại đất đai một cách hợp lý, tiết kiệm vào

hiệu quả.

4.3.5.1 Giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hồng Mai

Tính đến ngày 31/ 12/ 2016 quận Hồng Mai đã giao và cho thuê để sử

dụng là 3560,424 ha đất chiếm 88,29% tổng diện tích tự nhiên trong đó:

Bảng 4.6: Diện tích và cơ cấu giao đất tính đền ngày 31/12/2016

STT

1Đơn vị được giao đất

Hộ gia đình, cá nhânDiện tích (ha)

1910,8738

41Cơ cấu (%)

47,42

3

4

5

6

7

8UBND cấp xã

tổ chức kinh tế

cơ quan, đơn vị của nhà nước

tổ chức khác

nhà đầu tư liên doanh

nhà đầu tư 100% vốn NN

cộng đồng dân cư720,478

17,8

552,842

13,7

24,9559

0,61

301,472

7,47

32,8621

0,81

7,4154

0,18

9,5248

0,23

(UBND quận Hoàng Mai, 2017)Thực hiện Luật Đất đai và Nghị Định 64/NĐ-CP của Chính phủ về việc

giao đất lâu dài ổn định cho nhân dân, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND

thành phố, quận đã tiến hành công tác giao đất và cho thuê đất cho các đối tượng

sử dụng đất trên địa bàn.

Trên địa bàn quận Hoàng Mai hiện có 725 tổ chức được Nhà nước giao

đất, cho thuê đất với tổng diện tích là 1.587,3 ha, chiếm 50,28% tổng diện tích

đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo đối tượng sử dụng.

-Theo kết quả tổng hợp tính đến ngày 31/12/2016 thì trên địa bàn quận

Hồng Mai tổng diện tích các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

đang sử dụng đất là 1.587,3 ha với 1.061 khu đất.

Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên

địa bàn quận ln được quan tâm. Hàng năm, phòng Tài nguyên và Môi trường

quận đều tổng hợp, cập nhật tình hình sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình,

cá nhân. Theo đó, phân loại để theo dõi việc sử dụng đất của các

Quận Hoàng Mai là một quận của thành phố Hà Nội nên có nhiều điều kiện

phát triển kinh tế. Do vậy trên địa bàn quận có rất nhiều tổ chức, cơ quan co nhu

cầu thuê đất để phục vụ kinh doanh.Tính từ năm 2014 đến nay quận đã giao hơn

700 ha đất cho các doanh nghiệp và công ty để xây dựng nhà máy và trụ sở. Để

quản lý tốt tình hình sử dụng đất của các xí nghiệp, nhà máy, hàng năm quận

Hồng Mai vẫn thường xuyên tiến hành tổ chức, kiểm tra tình hình quản lý và sử

dụng đất của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn quân.

4.3.5.2.Thu hồi đất

Công tác thu hồi đất được ủy ban nhân dân quận tiến hành rất kiên quyết và

kịp thời,đáp ứng dự án lớn trên địa bàn dự án cầu Thanh Trì và đường vành đai

3, các khu đô thị...42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.5: Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch năm 2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×