Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mặt khác, trên địa bàn huyện thực hiện quyết định ln chuyển cán bộ nói chung

và cán bộ địa chính nói riêng của UBND tỉnh chỉ đạo nên tiến độ cấp GCN

nhanh, khắc phục được những tồn tại lâu nay tại các xã, vì vậy cơng tác cấp

GCN hiệu quả và nhanh hơn.

Hiện nay công tác cấp GCN quyền sử dụng đất trên đại bàn huyện Bắc Hà

đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như :

- Tính đến ngày 31/12/2016 huyện Bắc Hà có tỷ lệ cấp GCN cho hộ gia

đình cá nhân khá cao với tổng số giấy là 44 730 giấy/ 18930.2 ha đạt 89.57% so

với diện tích cần cấp cho hộ gia đình, cá nhân. Trong đó:

+ Đất nơng nghiệp đã cấp 20 879 giấy/ 18550.74 ha đạt 89.53 % theo diện

tích.

+ Đất phi nơng nghiệp đã cấp 23 851 giấy/37.46 ha đạt 94.19 % theo diện

tích.

Cơng tác cấp GCN huyện Bắc Hà đang từng bước thực hiện tốt hơn, tạo

điều kiện quy hoạch đất ở các xã trong huyện đúng mục đích hơn, giúp cơ quan

quản lý đất đai quản lý sổ sách tốt và cập nhật nhanh hơn, làm cơ sở để hoàn

chỉnh bộ hồ sơ địa chính, tạo điều kiện cho cơng tác quản lý đất đai ở huyện

ngày càng thuận tiện góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội, bổ sung kinh

nghiệm và trình độ chun mơn cho các cán bộ địa chính trong tồn huyện, giúp

địa phương nắm chắc được quỷ đất để quản lý và xây dựng phương án quy

hoạch sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa.

Cùng với những chuyển biến trên thì tình hình quản lý nhà nước và đất đai

trên địa bàn huyện cũng đã từng bước thực hiện chặt chẽ hơn, giảm bớt những

bất cập trong việc quản lý đất đai, đã dần đi vào ổn định và có hiệu quả hơn so

với những năm trước đây

5.2. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá tình hình cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn huyện Bắc

Hà tơi xin có một số kiến nghị sau:

- Phòng Tài ngun và mơi trường kết hợp với Chinh nhánh VPĐKĐĐ

huyện thường xuyên đôn đốc, giám sát ban địa chính xã, bộ phận một cửa củaUBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ, có trách nhiệm trong việc tham mưu cho Chủ

tịch UBND xã kiểm tra, xác nhận về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình

trạng tranh chấp đất đai, sự phù hợp quy hoạch, định hướng tháo gỡ, giải quyết

kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện cơng tác kê khai hồ sơ để

phục vụ công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận.

- Do lượng hồ sơ kê khai cấp đổi quá nhiều, để xử lý vấn đề thiếu sót trong

kê khai hồ sơ của hộ gia đình cá nhân, hạn chế phải sửa đi sửa lại nhiều lần khi

nộp hồ sơ trình duyệt các cấp, đề nghị phòng tài ngun và môi trường thị xã cử

cho một cán bộ chuyên môn giúp cơ sở trực tiếp sử lý hồ sơ kê khai ngay từ lúc

đầu, rút ngắn thời gian cho công tác cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Đề nghị UBND huyện Bắc Hà tuyên truyền thực thúc đẩy nhanh tiến độ

đăng ký cấp GCN tại các xóm.

- Đối với các cán bộ địa chính phải theo dõi q trình cấp GCN để phát

hiện ra những hộ gia đình cá nhân, các tổ chức chưa đủ điều kiện hay chưa đăng

ký cấp giấy chứng nhận. Tạo điều kiện thuận lợi và hưỡng dẫn một cách cụ thể

để hộ gia đình cá nhân, các tổ chức chưa có GCN nhanh chóng được cấp GCN.

- Khi giải quyết các giấy tờ về đất đai cần thực hiện nhanh chóng, đúng

hẹn, tránh sự đi lại phiền hà cho nhân dân. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố

cáo một cách dứt điểm.

- Mỗi cán bộ, công chức trong ngành đất đai cần xem công tác cấp GCN là

trách nhiệm của chính bản than mình thì cơng tác cấp GCN mới thực sự hiệu

quả và có ý nghĩa với người sử dụng đấtTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007.), Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai,

Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên.

2. Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Luật Đất đai năm 2013 – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – năm 2013.

4.Chính phủ, 2014. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.5. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền

với đất.

6. Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định

về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

7. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Băc Hà - Thống kê, kiểm kê đất

đai năm 2016.

8. Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bắc Hà – Báo cáo thuyết minh tổng

hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2017.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×