Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Nguồn: Kết chấm điêm các tiêu chí nông thôn mới xã Vĩnh Quỳnh)

(Nguồn: Kết chấm điêm các tiêu chí nông thôn mới xã Vĩnh Quỳnh)

Tải bản đầy đủ - 0trang

hội đồng nhân dân và tiến hành san nền và huy động kinh phí xã hội hóa đầu tư.

Vì vậy cần tiếp tục hồn thiện các tiêu chí NTM hơn nữa.

4.4. THUẬN LỢI, KHĨ KHĂN TRONG Q TRÌNH THỰC HIỆN XÂY

DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NTM TẠI XÃ VĨNH QUỲNH

4.4.1. Thuận lợi trong quá trình thực hiện xây dựng chương trình NTM tại

xã Vĩnh Quỳnh

- Xã có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi cho thâm

canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi

trong nông nghiệp.

- Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và chính quyền, sự

đầu tư của thành phố, của huyện, đời sống của nhân dân trong xã khơng ngừng

được cải thiện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu,

từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nơng thơn, cơ sở hạ tầng

ngày càng được hồn thiện; an ninh chính trị, trật tự xã hội đảm bảo ổn định,

Đảng bộ chính quyền và nhân dân rất đồn kết.

- Với lực lượng lao động dồi dào và tiềm năng thu hút vốn đầu tư. Cơ sở hạ

tầng được nâng cấp, xây dựng ngày càng nhiều như giao thông, thủy lợi, môi

trường đều được các cấp ngành và nhân dân quan tâm đây là cơ sở phục vụ cho

sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

- Tình hình chính trị, xã hội ổn định. Hệ thống chính trị của cơ sở vững

mạnh, đội ngũ cán bộ xã đã được bổ sung, kiện tồn đáp ứng được nhiệm vụ

chính trị ở địa phương.

- Cơng tác xây dựng Đảng, chính quyền, đồn thể ln được quan tâm coi

trọng. Đảng bộ giữ vững sự đồn kết cao, cơng tác giáo dục chính trị tư tưởng,

đặc biệt là thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương

đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Có sự chỉ đạo đồng bộ của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa

phương. Cả hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc tích cực tham gia chỉ đạo,

tuyên tryền, vận động nhân dân nắm được chủ trương, chính sách. Các chỉ tiêu

và tiêu chí phải thực hiện xây dựng nơng thơn mới theo lộ trình đến năm 2015

với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm để xã Vĩnh Quỳnh trở thành

xã nông thôn mới. Đặc biệt điểm nhấn là phát huy vai trò của ban chỉ đạo, ban

49quản lý, ban phát triển nơng thơn kết hợp với các đồn thể, tổ chức chính trị xã

hội trên địa bàn xã và kêu gọi các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng NTM.

- Nhân dân đã xác định rõ mình là “Chủ thể” trong xây dựng nông thôn

mới. Với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ. Mỗi cơng trình

xây dựng NTM triển khai ở địa phương đều được thực hiện một cách cơng khai

dân chủ và có sự tham gia giám sát chặt chẽ của người dân.

4.4.2. Khó khăn trong q trình thực hiện xây dựng chương trình nơng thơn

mới tại xã Vĩnh Quỳnh

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi để đảm bảo cho việc thực hiện cơng cuộc xây

dựng NTM thì ở Vĩnh Quỳnh vẫn còn nhiều tồn tại khó khăn dẫn đến tiến độ xây

dựng chưa đạt kết quả như mong muốn. Những khó khăn đó có thể kể đến đó là:

- Trình độ chun môn kỹ thuật của lao động nông nghiệp chưa cao là yếu

tố cản trở đáng kể đến việc chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công

nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp vẫn cao.

- Công tác tuyên truyền và phát động phong trào xây dựng nông thôn mới trên

địa bàn xã Vĩnh Quỳnh còn hạn chế, nên một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân

dân nhận thức chưa đầy đủ về chương trình xây dựng nơng thơn mới. Xã còn lúng

túng trong công tác chỉ đạo. Phân định chức năng nhiệm vụ của các ngành trong

chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chưa rõ, dẫn đến hiệu quả chỉ đạo chưa cao.

- Cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ cấp trên đến địa phương

còn thiếu kinh nghiệm. Chưa được đào tạo bài bản trong nghiệp vụ xây dựng

NTM.

- Nguồn vốn xây dựng nơng thơn mới còn eo hẹp; việc huy động vốn đóng

góp của nhân dân xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng còn gặp khơng ít khó khăn.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn còn đứng ngoài cuộc chưa thực hiện việc

chung tay xây dựng nông thôn mới.

- Hoạt động chăn nuôi và trồng trọt trên địa bàn xã vẫn còn diễn ra ở quy

mơ hộ gia đình vừa và nhỏ, manh mún. Nên năng suất và chất lượng sản phẩm

còn thấp. Chưa tập trung và xa khu dân cư. Còn thiếu giống mới, kỹ thuật và

thời tiết sâu bệnh hại, đất xấu là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới năng suất chất

lượng sản phẩm thấp.504.5. ĐỀ XUÂT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI XÃ VĨNH QUỲNH4.5.1. Kế hoạch tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, tiêu chí xây dựng NTM tại

xã giai đoạn 2016-2020.

Trong những năm tiếp theo để góp phần thực hiện thành cơng chương

trình NTM, cần có những kế hoạch tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng

NTM sau:

Bảng 4.18. Kế hoạch tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM

tại xã Vĩnh Quỳnh giai đoạn 2016-2020

Tiêu chí

Tiêu chí số 1: Quy

hoạch và thực hiện

quy hoạch

Tiêu chí số 2 - Giao

thơng

Tiêu chí số 3 - Thuỷ

lợi

Tiêu chí số 4 - Điện

Tiêu chí số 5 Trường học

Tiêu chí số 6 - Cơ sở

vật chất văn hố

Tiêu chí số 7 - Chợ

nơng thơn

Tiêu chí số 8 - Bưu

điện

Tiêu chí số 9 - Nhà ở

dân cư

Tiêu chí số 10 - Thu

nhập

Tiêu chí số 11 - Hộ

nghèo

Tiêu chí số 12 - Tỷ lệKế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020

- Duy trì bền vững, nâng cao tiêu chí đã đạt- Tiếp tục duy trì tiêu chí đã đạt, thường xuyên kiểm tra tu

bổ nâng cấp các hệ thống đường trục chính, thơn, xóm.

- Hàng năm cần tiếp tục tu bổ bảo dưỡng hệ thống kênh

mương thuỷ lợi đảm bảo tưới tiêu phục vụ nhu cầu sản xuất

dân sinh.

- Duy trì, nâng cao tiêu chí đã đạt

- Phân đấu 4/4 trường đạt danh hiệu “Trường tiên tiến các

cấp”, 1 trường tiên tiến cấp thành phố, 3/4 trường đạt chuẩn

quốc gia.

- Nhà văn hố và khu thể theo thơn đạt chuẩn: Đến nay theo

đánh giá của ban chỉ đạo NTM xã đã 3/3 thơn, có nhà văn

hố và khu thể thao đạt chuẩn.

Duy trì bền vững, nâng cao tiêu chí đã đạt. Nâng cao chất

lượng, phục vụ nhu cầu mua sắm.

- Duy trì bền vững, nâng cao tốc độ đường truyền internet

đến các thôn và tổ dân phố.

- Duy trì, giữ vững số hộ có nhà kiên cố đạt chuẩn theo quy

định của Bộ xây dựng là 100%.

- Phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người 40 triệu

đồng/năm.

- Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã hiện còn 1,17 % đạt tiêu chí

NTM cần duy trì và giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8%.

- Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã năm 2015

51lao động có việc làm cần tiếp tục duy trì đạt trên 93%.

thường xun

Tiêu chí số 13 - Hình - Hợp tác xã hoạt động hiệu quả: Đảm bảo hoạt động của 3

thức tổ chức sản xuất HTX theo quy định của Luật HTX năm 2012 cung cấp dịch

vụ điều tiết nước, bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư NN,

giống cây trồng phục vụ SXNN trên địa bàn xã.

Tiêu chí số 14 - Giáo - Phổ cập giáo dục THCS: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS

dục

100%.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT,

bổ túc, học nghề: Duy trì hàng năm đạt 100%.

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 70%.

Tiêu chí số 15 - Y tế

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế xã đạt trên 80%

Tiêu chí số 16 - Văn - Phấn đấu 14/14 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn danh hiệu

hóa

văn hóa theo quy định trong năm 2016-2017.

Tiêu chí số 17 - Mơi - Hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn

trường

quốc gia: Đạt, cần duy trì và giữ vững tỷ lệ hộ sử dụng.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về mơi

trường: Duy trì nội dung đã đạt, thường xun kiểm tra.

- Khơng có hoạt động làm suy giảm mơi trường, có các hoạt

động làm cho mơi trường xanh sạch đẹp.

- Nghĩa trang ở ba thôn được xây dựng theo quy hoạch.

- Chất thải, nước thải được thu gom, xử lý theo quy định.

Tiêu chí số 18 - Hệ - Cán bộ xã đạt chuẩn: Cần được cử đi đào tạo về trình độ

thống tổ chức chính chun mơn với những đồng chí có trình độ trung cấp.

trị - xã hội vững - Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy

mạnh

định: Duy trì và giữ vững nội dung đã đạt.

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững

mạnh: Thực hiện tốt các quy định về đánh giá chất lượng tổ

chức cơ sở đảng và đảng viên tại Hướng dẫn số 07HD/BTCTTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức TW.

- Các tổ chức đồn thể chính trị của xã đạt danh hiệu tiên

tiến trở lên: Duy trì, giữ vững nội dung đã đạt.

Tiêu chí số 19 - An Cần duy trì, giữ vững ổn định tình hình an tồn trật tự xã

ninh trật tự xã hội

hội trên địa bàn xã, đẩy mạnh phòng chống tội phạm và

cụm dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

(Nguồn: Thảo luận nhóm)52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Nguồn: Kết chấm điêm các tiêu chí nông thôn mới xã Vĩnh Quỳnh)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×