Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Diện tích, sản lượng, năng suất của một số loại cây trồng chính được tổng hợp trong bảng sau:

Diện tích, sản lượng, năng suất của một số loại cây trồng chính được tổng hợp trong bảng sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Năm 2016, công tác chăn nuôi trên địa bàn xã được duy trì và được thể

hiện trong bảng sau:

Bảng 4.3. Thống kê số lượng vật nuôi tại xã Vĩnh Quỳnh

TT

Vật nuôi

Đơn vị

Số lượng

1

Lợn

Con

879

2

Gia cầm

Con

9.276

(Nguồn: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ PTKT -XH, ANQP 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 xã Vĩnh Quỳnh)Kết quả bảng 4.3 cho thấy, vật nuôi chủ yếu trên địa bàn xã là lợn và gia

cầm gồm vịt, gà và ngan; hầu hết được nuôi để lấy thịt, nâng cao giá trị kinh tế.

4.1.2.4. Cơ sở hạ tầng

a. Giao thông

Xã Vĩnh Quỳnh là xã giáp với quốc lộ 1A và đường Phan Trọng Tuệ, nằm

trong khu vực phát triên đô thị trung tâm của Hà Nội nên giao thông rất thuận

lợi trong giao lưu phát triển kinh tế xã hội, thuận tiện giao thông đi lại cho người

dân và lưu thơng hàng hóa.

b. Thủy lợi

Trên địa bàn xã có 07 trạm bơm, 28,9km kênh mương do xã quản lý. Thực

trạng hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất nơng nghiệp và tiêu thốt

nước, đã kiên cố và cứng hóa được 15,8km kênh mương nội đồng phục vụ diện

tích các vùng sản xuất ổn định đạt 100% số km kênh mương cần kiên cố hóa,

nâng cấp đảm bảo tiêu thốt nước phục vụ sản xuất và phòng chống lụt bão.

c. Giáo dục

Xã có trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Ba cấp học: THCS,

Tiểu học và Mầm non xã Vĩnh Quỳnh luôn đảm bảo chất lượng dạy và học. Các

trường thường xuyên tăng cường đầu tư cơ sở vật chất luôn đổi mới phương pháp

dạy và học, thu hút 100% các cháu trong độ tuổi đến trường.Tỷ lệ học sinh tốt

nghiệp THCS: 209 em, đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục

học THPT, bổ túc văn hóa, học nghề đạt 100%.

d. Y tế

Trạm y tế được UBND đầu tư nâng cấp cải tạo tổng thể về quy mơ, diện

tích theo tiêu chuẩn. Nguồn nước sinh hoạt, khu nhà vệ sinh, nơi thu gom rác và

19xử lý chất thải theo quy định. Vị trí của trạm y tế đảm bảo giao thơng thuận tiện,

đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Các hoạt động phòng

chống các bệnh xã hội, sinh đẻ có kế hoạch đều đạt kết quả cao và ngày càng đi

vào nề nếp

e. Văn hóa, xã hội

Trên địa bàn xã có 15/16 thơn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hố đạt

93,75%. Trong đó: 02/03 thôn, 11/11 tổ dân phố đạt danh hiệu làng, tổ dân phố

văn hóa cấp huyện. Các thơn, tổ dân phố đều có Quy ước, nội quy, quy chế quản

lý nhà văn hóa, quản lý nghĩa trang.Tồn xã khơng phát sinh người nghiện mới,

khơng có tụ điểm cờ bạc, mại dâm, ma túy.

4.2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY

DỰNG NTM TẠI XÃ VĨNH QUỲNH

4.2.1. Các bước triển khai xây dựng NTM tại xã Vĩnh Quỳnh

- Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý Chương trình NTM cấp xã:

Ngày 24/02/2010 UBND xã Vĩnh Quỳnh ban hành Quyết định số 35/QĐUBND về thành lập BQL xây dựng nơng thơn mới gồm 26 thành viên do đồng

chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng BQL. Ngày 28/3/2012 Đảng uỷ xã Vĩnh

Quỳnh đã ra Quyết định số 49-QĐ/ĐU về kiện tồn BCĐ xây dựng nơng thơn

mới xã Vĩnh Quỳnh gồm 11 thành viên.

- Bước 2: Tuyên truyền cho cán bộ Đảng viên và nhân dân thấy được sự

quan tâm của Đảng và nhà nước, vận động nhân dân góp cơng, góp sức để xây

dựng các cơng trình. Sử dụng nhiều kênh tuyên truyền để quán triệt chủ trương,

tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

- Bước 3: Tổ chức điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn, UBND

xã thành lập tổ điều tra, khảo sát, chia ra các nhóm theo nhóm tiêu chí (nhóm về

quy hoạch - cơ sở hạ tầng - kinh tế, nhóm về văn hố - xã hội - mơi trường,

nhóm về hệ thống chính trị và an ninh trật tự), trưởng các nhóm là cán bộ chủ

chốt xã và các thành phần gồm các ngành, đoàn thể.

- Bước 4: Xây dựng quy hoạch NTM của xã. Năm 2011, UBND xã Vĩnh

Quỳnh đã hoàn thành thuyết minh quy hoạch xây dựng NTM xã Vĩnh Quỳnh

giai đoạn 2010 - 2020. Quy hoạch NTM gồm 2 giai đoạn: 2010 - 2015 định20hướng đến năm 2020 nhằm đánh giá rõ các điều kiện tự nhiên, đất đai, con

người và đưa ra các định hướng phát triển về không gian, về mạng lưới dân cư,

về hạ tầng kỹ thuật, xã hội nhằm khai thác các tiềm năng thế mạnh vốn có, đáp

ứng các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình nơng thôn mới

của Đảng và Nhà nước đề ra.

- Bước 5: Lập, phê duyệt đề án xây dựng NTM của xã (gồm kế hoạch tổng

thể đến năm 2020, kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và kế hoạch từng năm cho các

giai đoạn 2010 - 2015).

Ngày 28 tháng 10 năm 2011, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành quyết định

số 5852/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng mơ hình NTM xã Vĩnh

Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015. Đề án xây dựng

NTM cũng đã đánh giá được các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện thực

trạng 19 tiêu chí, đưa ra nhiệm vụ xây dựng NTM, khái quát nguồn vốn cần đầu tư,

nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện xây dựng NTM trong giai đoạn 2010 - 2015.

- Bước 6: Tổ chức thực hiện đề án: Ban quản lý, ban chỉ đạo tiến hành quản

lý và triển khai thực hiện các hạng mục cơng trình đồng thời tổ chức thực hiện

các tiêu chí dựa theo đề án xây dựng NTM.

- Bước 7: Giám sát, đánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện chương

trình. Hàng tháng BCĐ, BQL và các Ban phát triển thôn họp để đánh giá những

kết quả đạt được cũng như kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Duy trì thường xuyên chế độ

giao ban, hội ý, báo cáo tiến độ thực hiện công việc, bàn và chỉ đạo các giải

pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

4.2.2. Bộ máy tổ chức trong xây dựng NTM tại xã Vĩnh Quỳnh

Cơ cấu tổ chức trong xây dựng NTM của xã gồm ban chỉ đạo, ban quản

lý và và tiểu ban xây dựng nông thôn mới ở các thôn. Cụ thể:

4.2.2.1. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Vĩnh Quỳnh

- BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã gồm 11 thành viên do đồng chí Bí

thư Đảng ủy xã làm trưởng ban, đại diện Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND,

Ủy ban Mặt trận tổ quốc và đại diện một số ban nghành đoàn thể làm ủy viên.

- Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới có nhiệm vụ: Chỉ đạo Ban quản lý

xây dựng nơng thôn mới xã triển khai thực hiện nội dung theo đề án được duyệt.

214.2.2.2. Ban quản lý xây dựng NTM xã Vĩnh Quỳnh

- Ban quản lý xây dựng NTM gồm 26 thành viên do đồng chí Chủ tịch

UBND xã làm trưởng ban, các ban ngành đoàn thể làm ủy viên. Ban quản lý xây

dựng NTM có nhiệm vụ:

+ Xây dựng quy chế hoạt động của ban quản lý và phân công nhiệm vụ cho

từng thành viên phụ trách từng mặt công việc và địa bàn các thôn.

+ Tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ và đóng góp của các cá nhân, tổ chức tập

thể và cộng đồng.

+ Tổ chức triển khai các dự án sau khi đã phê duyệt; chỉ đạo và điều hành

các tiểu ban tại các thôn và khu dân cư. Báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả thực

hiện đề án với Đảng ủy xã, BCĐ huyện và thành phố.

4.2.2.3. Tiểu ban xây dựng nông thôn mới ở các thơn

- Trưởng tiểu ban do đồng chí trưởng thôn làm trưởng tiểu ban. Thực hiện

nhiệm vụ do ban quản lý xây dựng NTM của xã phân công. Trục tiếp tuyên

truyền, vận động, tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng NTM trên địa bàn

xóm. Tổ chức các sinh hoạt cộng đồng theo quy chế dân chủ (cộng đồng dân cư

tham gia bàn bạc và quyết định) theo sự chỉ đạo của ban quản lý xã.

4.2.3. Đề án xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Quỳnh

- Đề án xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Quỳnh đã được UBND huyện

Thanh Trì phê duyệt theo Quyết định số 5852/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm

2011 “Về việc phê duyệt Đề án xây dựng mơ hình nơng thơn mới xã Vĩnh

Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội”.

- Mục tiêu của đề án: Phấn đấu tới năm 2015 xây dựng xã Vĩnh Quỳnh cơ

bản đạt tiêu chí mơ hình nơng thơn mới thời kỳ cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa

theo hướng phát triển bền vững, văn minh, sạch sẽ, giữ gìn bản sắc văn hóa của

địa phương thể hiện các đặc trưng chủ yếu: kinh tế phát triển, đời sống vật chất

tinh thần được nâng cao, hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, phát triển nhanh

thương mại dịch vụ. Xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa, dân trí

được nâng cao, mơi trường sinh thái được bảo vệ, các tổ chức trong hệ thống

chính trị vững mạnh.22- Nội dung đề án xây dựng nông thôn mới của xã gồm 3 phần: Phần I: Thực

trạng kinh tế - xã hội nông thôn xã Vĩnh Quỳnh; Phần II: Nội dung xây dựng

nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015; Phần III: Tổ chức thực hiện.

+ Phần I chủ yếu đánh giá về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội

trên địa bàn xã. Nêu thực trạng các tiêu chí trên địa bàn xã theo 19 tiêu chí nơng

thơn mới so bộ tiêu chí quốc gia về đạt chuẩn NTM.

So với yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia NTM thì năm 2010 xã đạt 9 tiêu

chí đó là: Quy hoạch, điện, bưu điện, nhà ở dân cư, hình thức tổ chức sản xuất,

giáo dục, y tế, hệ thống tổ chức chính trị và an ninh trật tự.

Và 10 tiêu chí chưa đạt so với bộ tiêu chí quốc gia NTM là: Giao thơng,

thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nơng thơn, thu nhập, tỷ lệ hộ

nghèo, cơ cấu lao động, văn hóa và mơi trường.

+ Phần II đó là nội dung chương trình xây dựng NTM hướng tới xã đạt

chuẩn nơng thôn mới năm 2015 và đưa ra các cơ chế chính sách đặc thù phù hợp

với điều kiện của xã để từng bước hồn thành chương trình xây dựng NTM.

Nội dung bao gồm: Rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch của xã cho

phép phù hợp với tiêu chí NTM. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nơng thơn.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất. Phát triển và bảo

vệ văn hóa - xã hội - mơi trường. Củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của

các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở.

Để được cơng nhận xã đạt chuẩn NTM, xã Vĩnh Quỳnh đưa ra các mục

tiêu để thực hiện đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã theo hướng công

nghiệp - thương mại - dịch vụ, tăng thu nhập bình quân đầu người và giảm tỷ lệ

lao động trong lĩnh vực nông nghiệp…

Với từng tiêu chí, xã đã đưa ra nội dung cụ thể để thực hiện từng hạng mục

cơng trình kèm theo đó là kinh phí khái tốn cho từng tiêu chí. Với tổng kinh phí

thực hiện xây dựng mơ hình NTM theo đề án là 426,185 tỷ đồng và các giải pháp

để huy động nguồn vốn từ trung ương, thành phố, từ các doanh nghiệp, nguồn vốn

lồng ghép và huy động đóng góp của nhân về tiền của và cơng sức lao động.

+ Phần III, nhiệm vụ tổ chức thực hiện của ban quản lý, ban chỉ đạo

chương trình xây dựng nơng thôn mới, các tiểu ban quản lý của các thôn và

nhiệm vụ của người dân trong quá trình thực hiện NTM. Đề ra các kế hoạch tổ

23chức thực hiện chương trình, một số giải pháp chủ yếu để thực hiện nông thôn

mới đạt hiệu quả cao nhất.

4.2.4. Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Quỳnh

- Đã tổ chức các hội nghị quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo của cấp

trên về thực hiện xây dựng “Nông thôn mới” tới đội ngũ cán bộ, Đảng viên và

mọi tầng lớp nhân dân trong xã hiểu, nắm rõ được mục đích, yêu cầu trong thời

kỳ cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa.

- Cơng tác thơng tin tuyên truyền được chú trọng thực hiện có hiệu quả với

nội dung đa dạng, hình thức phong phú, đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện

công tác tuyên truyền về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị, Nghị

quyết, các chương trình cơng tác của cấp ủy Đảng về thực hiện xây dựng “Nông

thôn mới” thời kỳ cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa giai đoạn 2010 - 2015;

- Đã xây dựng chuyên mục riêng thực hiện tuyên truyền trên hệ thống

truyền thanh của xã với các nội dung thực hiện chương trình xây dựng Nơng

thơn mới, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt có nhiều đóng góp trong

thực hiện xây dựng Nơng thơn mới.

- Ngay từ khi mới triển khai thực hiện, UBND xã đã chỉ đạo Ban VHTT,

đài truyền thanh xây dựng kế hoạch tuyên truyền các nội dung về xây dựng nông

thôn mới với nhiều hình thức như mở chuyên mục phát thanh thời lượng 15

phút/ngày, treo 04 pa nô, nhiều băng rôn tại trụ sở UBND xã, các thôn, cụm dân

cư và các khu vực công cộng, phát hơn 12.000 tờ gấp tuyên truyền về công tác

xây dựng nông thôn mới.

- Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đã được triển khai đồng

bộ, quyết liệt tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đã vận động 05 hộ hiến 73m 2

đất thổ cư, đất vườn để mở rộng đường ngõ xóm. Thực hiện dự án nâng cấp, cải

tạo đường trục chính, đã vận động 58 hộ với 1.390m 2 đất nơng nghiệp bàn giao

mặt bằng trong đó có 45 hộ hiến 276m 2 đất nông nghiệp và 31 hộ bàn giao mặt

bằng với tổng diện tích 354,35m2 đất ở. Huy động 275 ngày công đào đắp, nạo

vét giao thông nội đồng và trên 2.000 ngày cơng làm đường ngõ xóm.

- Ngày 30/12/2012 BCĐ, BQL xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Quỳnh đã

tổ chức thành cơng lễ phát động “Tồn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”

24với sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân trong xã, tại lễ phát động

đã huy động được 744 triệu đồng.

- Hàng năm phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy, phòng kinh tế tổ chức

các hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp cùng ủy ban

mặt trận tổ quốc xã tổ chức các hội nghị đại biểu nhân dân ở các thôn, tổ dân

phố bàn xây dựng đời sống văn hóa lồng ghép tuyên truyền về xây dựng nông

thôn mới với gần 2.000 lượt người tham dự mỗi năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy-UBND xã đã ban hành các văn

bản phân công thành viên BCĐ-BQL phụ trách, hỗ trợ các đơn vị cũng như điều

động 01 đồng chí Đảng ủy viên-thành viên BQL tăng cường về phụ trách thôn Vĩnh

Ninh. Các thành viên BCĐ, BQL được phân công phụ trách các đơn vị đã chủ trì

các cuộc họp dân bàn chủ trương, cơ chế huy động vốn nâng cấp đường ngõ xóm.

4.3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI

ĐOẠN 2011 - 2016 TẠI XÃ VĨNH QUỲNH

4.3.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quy hoạch nơng thơn mới

- Tình hình triển khai: Sau khi thực hiện rà soát, điều chỉnh cục bộ đồ án

quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo nội dung yêu cầu quy hoạch xây dựng

nông thôn mới tới các ngành, thôn trong xã:

+ Đã được UBND huyện Thanh Trì phê duyệt tại Quyết định số 1218/QĐUBND ngày 30/3/2012 về việc phê duyệt quy hoạch nông thôn mới xã Vĩnh

Quỳnh đến năm 2020 trên cơ sở điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng điểm

dân cư nông thơn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/2000;

+ Đồng thời UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 1219/QĐUBND ngày 30/3/2012 của UBND huyện Thanh Trì về việc ban hành Quy định

quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Quỳnh đến

năm 2020 trên cơ sở điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông

thôn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/2000.

- Kết quả: + Sau khi được UBND huyện phê duyệt Quy hoạch bao gồm:

Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến trúc, quy hoạch giao thông, quy hoạch

cấp nước, quy hoạch cấp điện, quy hoạch thốt nước và vệ sinh mơi trường.

UBND xã đã tổ chức công khai, công bố Quy hoạch rộng rãi ở các thôn; Bản vẽ25quy hoạch đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các

thơn theo đúng quy định.

+ Ngồi ra UBND xã đã triển khai tổ chức hội nghị toàn dân tại 3 thôn phổ

biến quy hoạch để nhân dân nắm được và thực hiện quy hoạch, do làm tốt công

tác tuyên truyền phổ biến quy hoạch, trong 5 năm nhân dân các thôn đã tự

nguyện bàn giao mặt bằng với tổng diện tích trên 28.272m 2 đất giao 64, và

41.060m2 đất cơng do UBND xã quản lý để xây dựng các dự án như: Đường 70

dọc sơng Hòa Bình, chợ Vĩnh Ninh, trường mầm non thôn Quỳnh Đô, dự án xây

dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư, giãn dân thôn Quỳnh Đơ…

Bảng 4.4. Mức độ đáp ứng tiêu chí quy hoạch và phát triển theo quy hoạch

tại xã Vĩnh QuỳnhT

TTên tiêu

chíNội dung tiêu chíBộ tiêu

chí

quốc

giaHiện

trạng

năm

2010Kết

quả

đến

tháng

7/20151.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ

tầng thiết yếu cho phát sản xuất nông

Đạt

Đạt

Đạt

nghiệp,

công

nghiệp,

tiểu

thủ

công

Quy

hoạch nghiệp, dịch vụ

1

1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng

và thực

kinh tế - xã hội môi trường theo

Đạt

Đạt

Đạt

hiện

chuẩn mới

quy

1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân

hoạch cư mới và chỉnh trang các khu dân cư

Đạt

Đạt

Đạt

hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn

được bản sắc văn hóa tốt đẹp

(Nguồn: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng NTM xã Vĩnh

Quỳnh giai đoạn 2010 - 2015)Kết quả bảng 4.4 cho thấy tiêu chí số 1 - quy hoạch và thực hiện quy hoạch

ở xã đã được thực hiện từ trước đó. Năm 2009, xã Vĩnh Quỳnh đã được UBND

huyện phê duyệt quy hoạch bao gồm: Quy hoạch khu dân cư nông thôn, quy

hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến trúc, quy hoạch giao thông, quy hoạch cấp

nước, quy hoạch cấp điện, quy hoạch thốt nước và vệ sinh mơi trường. Bổ sung

26thêm về quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, dịch vụ, giao thơng nội

đồng… UBND xã đã tổ chức công khai, công bố Quy hoạch rộng rãi ở các thơn.Hình 4.1. Bản đồ quy hoạch điểm dân cư xã Vĩnh Quỳnh

4.3.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Trong 5 năm giai đoạn 2010 - 2015 thực hiện NTM, xã Vĩnh Quỳnh đã xây

dựng, nâng cấp cải tạo một số cơng trình cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất văn hóa

phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế góp phần chỉnh trang, thay đổi

diện mạo của xã. Một số cơng trình được xây mới, nâng cấp và cải tạo như:

Bảng 4.5. Mức độ đáp ứng nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội

tại xã Vĩnh Quỳnh

TT2Tên tiêu

chíGiao

thơngNội dung tiêu chí2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên

xã được nhựa hố hoặc bê tơng hóa

đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ

GTVT

2.2. Tỷ lệ km đường trục thơn, xóm

được nhựa hố hoặc bê tơng hố

đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ

GTVT27Bộ tiêu

chí quốc

giaHiện

trạng

năm

2010Kết quả

đến

tháng

7/2015100%90%100%100%50%100%2.3. Tỷ lệ km đường ngõ xóm sạch

khơng lầy lội vào mùa mưa

2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội

đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi

lại thuận tiện

34563.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp

Thủy lợi

ứng được yêu cầu sản xuất và dân

sinh

3.2. Tỷ lệ kênh mương do cấp xã

quản lý được kiên cố hóa

4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu

cầu kỹ thuật của ngành điện

Điện

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường

xuyên, an toàn từ các nguồn

Tỷ lệ trường học các cấp: mầm

Trường

non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có

học

cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia

6.1. Nhà văn hóa, khu thể thao xã

đạt chuẩn theo quy định của Bộ

Cơ sở vật VH-TT-DL

chất văn 6.2. Thơn có nhà văn, khu thể thao

hóa

theo quy định của Bộ VH-TT-DL7Chợ nơng thơn đạt chuẩn theo quy

Chợ nơng

định

thơn8Bưu điện98.1. Có điểm phục vụ bưu chính

viễn thơng

8.2. Có internet đến các thơn

9.1. Nhà tạm, dột nát

Nhà ở dân

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩntheo quy định100%56%100%100%0%100%ĐạtChưa đạtĐạt85%20,7%100%ĐạtĐạtĐạt99%100%100%90%50%100%ĐạtChưa đạtĐạt100%66%100%ĐạtChưa đạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt

KhôngĐạt

KhôngĐạt

Không90%100%100%(Nguồn: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng NTM xã Vĩnh

Quỳnh giai đoạn 2010 - 2015)Kết quả bảng 4.5 cho thấy nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội có những

thay đổi như sau:28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Diện tích, sản lượng, năng suất của một số loại cây trồng chính được tổng hợp trong bảng sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×