Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.7: Kết quả cấp GCNQSDĐ của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 – 2016 (tính đến ngày 31/12/2016)

Bảng 4.7: Kết quả cấp GCNQSDĐ của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 – 2016 (tính đến ngày 31/12/2016)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số địa phương chưa triển khai thực hiện đồng bộ cấp GCN cho tất cả

các loại đất mà tập trung chủ yếu vào một số loại đất chính như sản xuất nông

nghiệp, đất ở nông thôn và đất ở thành thị. Mợt sớ nơi còn tờn đọng nhiều GCN

do người sử dụng đất chưa đến nhận hoặc do UBND cấp huyện đã nhận nhưng

chưa bàn giao cho người được cấp giấy. Hầu hết các văn phòng đăng kí đất đai

đều gặp khó khăn về kinh phí và điều kiện việc làm, việc đầu tư kinh phí cho đo

đạc và làm bản đồ địa chính chưa kịp thời, tài liệu không chính xác, hồ sơ cũ bị

hỏng, thiếu, thất lạc ảnh hưởng đến việc cấp GCNQSDĐ Nhiều chủ sử dụng đất

hiểu biết về việc cấp GCNQSDĐ còn hạn chế.

Cơng tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp

GCNQSDĐ là một trong những nội dung quan trọng trong quản lý Nhà nước về

đất đai. Việc tổ chức tuyên truyền cho người dan hiểu biết về pháp luật cũng như

tổ chức cho người dân cách thức tiến hành kê khai đăng kí quyền sử dụng đất,

lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ đang được tiến hành nhanh chóng và

hoàn thiện hơn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

4.4. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN TRONG CÔNG TÁC CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỊA BÌNH

4.4.1. Thuận lợi.

- Giấy chứng nhận QSD đất là một trong những giấy tờ quan trọng nhất

để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Nó cũng chính là một

trong những tài sản, tư liệu sản xuất có giá trị nhất đối với đời sống của nhân

dân. Chính vì vậy công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn thành phố luôn gặp

được sự ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân.

- Trong quá trình cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa

bàn thành phố luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ và tạo điều kiện

thuận lợi của các cấp, các ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

và sự lỗ lực của cán bợ Văn phòng Đăng ký QSD đất thành phớ Hòa Bình.

- Các văn bản Pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện của các cấp, các

ngành được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện của địa phương và dần

47được cụ thể hoá và đơn giản hóa thủ tục hành chính; nhận thức và ý thức tôn

trọng pháp luật về đất đai của Nhân dân dần được nâng cao đã tạo điều kiện

thuận lợi để địa phương hoàn thành nhịêm vụ.

4.4.2. Khó Khăn

- Văn phòng Đăng ký qùn sử dụng đất thành phớ Hòa Bình hiện nay có

6 cán bợ trong đó chỉ có 4 cán bộ có trình độ đại học, 2 cán bộ trình độ cao đẳng

nhưng đang phải thực hiện một lượng công việc quá lớn.

- Bên cạnh đó điều kiện về trang thiết bị để thực hiện cơng việc còn thiếu

thớn, trình đợ của cán bợ tiếp xúc và thực hiện công việc bằng phần mềm và

công nghệ của Bợ ban hành còn chưa cao như: Microstation về biên tập bản đồ

và VilisExfress về in GCN và xây dựng hồ sơ địa chính, chưa đáp ứng được cả

về sớ lượng và chất lượng. Phòng làm việc còn chật hẹp, khơng có phòng lưu trữ

hờ sơ, rất khó khăn cho việc khai thác tài liệu gây ảnh hưởng nhiều đến kết quả

công việc.

- Ở một số xã, phường trong thành phố trong những năm gần đây do tổ

chức bộ máy lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác quản lý Tài nguyên và Môi

trường luôn có sự thay đổi không ổn định nên gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc

quản lý và thực hiện công tác ở địa bàn xã, phường.

- Hiện nay tại 15 xã, phường có 28 cán bộ trong đó có 9 cán bộ có trình

độ đại học chuyên ngành đất đai và trắc địa, 2 cán bộ có trình độ cao đẳng địa

chính và 14 cán bộ có trình độ trung cấp địa chính và chuyên ngành khác và 3

cán bộ công tác lâu năm. Công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi

trường được giao cho cán bộ địa chính phụ trách, tuy nhiên thực tế hầu hết tại

các xã, phường cán bộ địa chính hiện nay đều phải kiêm nhiệm một số lĩnh vực

như: giao thông, thủy lợi, xây dựng, ... nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả

chuyên môn và thực tế đến vấn đề quản lý tình hình sử dụng đất tại địa phương.

- Vấn đề về kê khai và cấp GCNQSDĐ hiện nay tương đối khó khăn do

trước đây một số người dân mua bán, chuyển nhượng qua tay không thông qua qua

cơ quan có thẩm quyền nên không đầy đủ giấy tờ hợp lệ để cấp GCNQSD đất.48- Ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ, đất đai của các hộ khi kê khai đăng ký cấp

GCNQSD đất phần lớn lŕ không có giấy tờ. Do vậy trong quá trěnh lập hồ sơ

gặp rất nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng đến tiến độ của công tác cấp

GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

- Công tác quản lý Nhà nước về đất đai là công tác hết sức phức tạp, quá

trình thực hiện phải tuân thủ qua nhiều bước, nảy sinh nhiều vấn đề, trong đó có

những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

4.5. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC CẤP GIẤY

CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỊA BÌNH

Ngun nhân chủ ́u của những hạn chế trên là do công tác tham mưu,

tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ngành chun mơn tỉnh còn hạn chế,

chưa chủ đợng, chưa qút liệt; sự phối hợp giữa đơn vị chuyên môn thành phố

và UBND phường, xã trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có

lúc, có việc chưa chặt chẽ, đồng bộ…Nhận thức của một bộ phận người dân về

quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất chưa đầy đủ, chưa tự giác kê khai,

đăng ký đất đai theo quy định. Công tác quản lý nhà nước và các chính sách liên

quan đến đất đai còn bất cập dẫn đến khó khăn trong việc xác định nguồn gốc,

quá trình sử dụng đất.

Về nghĩa vụ tài chính cũng là một nguyên nhân lớn. Sổ đỏ đã hoàn thiện

nhưng người dân đã không đến nhận, hoặc tồn tại tâm lý: có sổ hay không thì những

người không có nhu cầu chuyển nhượng vẫn sống tại mảnh đất đấy ngôi nhà ấy lệ

phí cao đã không khuyến khích người sử dụng đất thiết tha với mảnh “sổ hồng”.

4.6. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

VÀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ

DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỊA BÌNH

Để có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, đòi hỏi phải dựa trên cơ sở thực tế của từng địa phương, những thuận

lợi, khó khăn đã và đang gặp phải, từ đó có thể đề xuất ra những giải pháp phù49hợp với thực tế để đem lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình tiến hành đăng kí đất

đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Qua thời gian nghiên cứu thực tập, thu thập sô liệu trên địa bàn tỉnh Hòa

Bình. Bên cạnh những kết quả đạt được vẵn còn nhiều khó khăn vướng mắc

trong cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, tôi xin đề xuất

một số giải pháp để khắc phục như sau:

4.6.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, nâng

cao hiểu biết cho người dân

Để góp phần đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận qùn sử dụng đất,

đòi hỏi cơng tác tun trùn, phổ biến pháp luật về đất đai cho người dân cần

được chú trọng.

Thực tế cho thấy, một số người sử dụng đất chưa có GCNQSDĐ là do họ

thiếu hiểu biết về pháp luật nên chưa nhận thấy được tầm quan trọng của

GCNQSDĐ, chưa có ý thức chấp hành về việc kê khai đăng kí cấp GCNQSDĐ.

Các cán bộ địa chính cần sát dân hơn nữa, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng

của người dân, thấu hiểu khó khăn cũng như giải đáp các vướng mắc cho người

dân, cung cấp sách báo tài liệu về pháp luật đất đai phổ biến tại các nhà văn hóa

xóm, xã, phường.. các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tích cực tuyên truyền,

vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của

người sử dụng đất, thực hiện việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất và chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định; phối

hợp với chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc.

4.6.2. Kiện toàn bộ máy đăng kí, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

trên địa bàn

Các cán bộ địa chính cần được đào tạo qua trường lớp, có chuyên môn

nghiệp vụ về đất đai, từ đó hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ cấp xã, thị trấn

thực hiện tốt các công việc liên quan, giải quyết nhanh chóng các tình huống,

các thắc mắc hay vụ việc sảy ra liên quan đến đất đai. Tăng cường đủ số lượng

đi kèm với chất lượng đội ngũ cán bộ để tránh tình trạng công việc chất đống

không có người giải quyết kịp thời, gây tình trạng chậm chễ, ùn tắc.

50Cần thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về đăng

kí, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cán bộ, cử cán bộ đi

học tập tham khảo các nước, các địa phương khác, cập nhật khoa học kĩ thuật,

máy móc thiết bị, phần mềm máy tính mới để nâng cao hiệu quả và chất lượng

công việc.

4.6.3. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cần phải nâng cao chất lượng QH KHSDĐ, đảm bảo sự thống nhất, chặt

chẽ giữa QHSDĐ và quy hoạch của các ngành khác như giao thông, xây dựng,

thủy lợi…phân định rõ ràng trách nhiệm và cơ chế phối hợp giũa cơ quan quản

lý đất đai và cơ quan liên quan khác.

Tại các xã cần hoàn thiện việc đánh giá hiện trạng SDĐ, đưa ra các thơng

sớ chính xác về việc SDĐ, phòng TNMT dựa vào đó thống kê được diện tích kê

khai, diện tích đất lấn chiếm… từ đó đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp

GCNQSDĐ.

QHSDĐ cần có khả năng dự báo dài hạn,có tầm chiến lược cao, kế hoạch

sử dụng đất càng chi tiết bao nhiêu càng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cấp

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh chóng bấy nhiêu.

4.6.4. Các giải pháp đối với từng loại đất cụ thể

Đất nông nghiệp sau khi thực hiện chuyển đổi ṛng đất, GCNSDĐ đã

khơng còn đúng so với thực tại nữa, nhưng chưa có kinh phí để đo đạc, cấp đổi lại

giấy, vì vậy vấn đề quan trọng hiện nay là việc nhanh chóng bổ sung kinh phí, tiến

hành đo đạc thành lập bản đồ địa chính, như vậy giúp cho công tác cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất được tiến hành nhanh chóng, chính xác.

Đối với đất ở, loại đất thường xuyên sảy ra những tranh chấp, khiếu nại,

người dân thường sử dụng GCNQSDĐ của loại đất này để tiến hành giao dịch

vay vốn với ngân hàng… vì vậy với loại đất này cần tập trung nguồn nhân lực

để thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính xác, hiệu

quả, cập nhật, chỉnh lý thường xuyên và kịp thời.

4.6.5. Quản lý tốt việc giao đất51Cần ngăn chặn và chấm dứt tình trạng một số cá nhân được xin giao đất theo

chế độ ưu tiên nhưng không phải để ở mà có mục đích đầu cơ kiếm lời.

Việc giao đất cần thành lập hội đồng xét duyện đối tượng được giao đất

theo đúng quy định của pháp luật, khi giao đất cần phận định rõ vị trí, danh giới

thửa đất, công tác đấu giá thực hiện công khai, minh bạch.

4.6.6. Nâng cao các yếu tố phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất

Về mặt kĩ thuật: Nâng cao cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật, máy móc trang

thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác đo đạc bản đồ địa chính. Thực hiện công

tác thiết kế bản đồ, quản lý thông tin từng thửa đất bằng các phần mềm máy

tính.

Hệ thống HSĐC hiện nay chưa được hoàn hiện, cần được chỉnh lý kịp

thời, tránh gây khó khăn cho công việc xét duyệt, cấp GCNQSDĐ, cần linh hoạt

và cấp nhật các ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ máy móc tiên tiến, ứng

dụng công nghệ thông tin, các phần mềm máy tính trong quản lý về đất đai.

Về mặt nhân lực: tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao năng

lực công tác của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Sở TN&MT, Phòng

TN&MT, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, cán bộ địa chính các phường,

xã đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ. Cân đối, bố trí đảm bảo kinh phí thực

hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Kiểm

điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người

đứng đầu đối với những đơn vị không hoàn thành kế hoạch; xử lý nghiêm các

trường hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân khi thực

hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4.6.7. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát công tác cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất

Cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường kiểm tra việc chỉ đạo của ủy ban

nhân dân các cấp, kiểm tra tính tuân thủ các quy dịnh của công tác cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiểm tra giám sát việc đo dạc, thành lập bản đồ

địa chính…

52Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm trái quy định.

Công tác thanh tra giám sát này cần được tiến hành thường xuyên và sát sao hơn

nữa. Giúp cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đúng

tiến đọ, chính xác hiệu quả hơn.

4.6.8. Giải quyết tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tranh chấp, khiếu kiện là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến

việc tồn đọng trong cấp GCNQSDĐ. Để giải quyết vấn đề khó khăn này đòi hỏi

cấn bợ địa chính phải có trình đợ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, kết

hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật để giải quyết kịp thời, tránh

kéo dài từ năm này qua năm khác.

4.6.9. Tăng ng̀n lực tài chính cho hoạt động quản lý đất đai

Điều chỉnh mức thu thuế theo từng giai đoạn phát triển kinh tế của đất

nước sao cho phù hợp. Từ đó làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước để tăng

chi phí vào công tác cấp giấy chứng nhận.

Hiện nay, nguồn lực tài chính cho hoạt đợng này còn hạn chế, giải pháp

là trích mợt phần kinh phí trong nguồn kinh phí hàng năm, sử dụng nguồn kinh

phí thu được từ quỹ đất để hỗ trợ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất.

4.6.10. Cải cách thủ tục hành chính

Thủ tục cấp GCNQSDĐ đơn giản, ngăn gọn, tránh rườm rà khó thực hiện,

thì người dân mới dễ dàng trong việc thực hiện. Cần tăng cường chỉ đạo, cụ thể

hóa, công khai minh bạch, hướng dẫn cụ thể chi tiết trình tự thủ tục cấp

GCNQSDĐ, GCNQSDĐ trả đúng hẹn, đúng thời gian quy định tạo lòng tin cho

người dân.53PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1. KẾT LUẬN

Có thể nói công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

tỉnh Hòa Bình ngày càng được các cấp có thẩm quyền quan tâm, chú trọng hơn,

phần nào đáp ứng được nhu cầu của người dân cũng như yêu cầu quản lý đất đai

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến nay, tỉnh Hòa Bình

đã cơ bản hoàn thành cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế

hoạch đề ra. Đây là một nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương và ngành

chức năng trong việc khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ để

hoàn thành nhiệm vụ.

Qua quá trình nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 - 2016” tôi rút ra

một số kết luận như sau:

- Theo kết quả thống kê đất đai, tính đến thời điểm 31/12/2016, tỉnh Hòa Bình

có tổng diện tích tự nhiên là 459.053,46 ha, phân bố trên 10 huyện và 1 thành

phố gồm DT đất nông nghiệp 38.7314,50 ha chiếm 84,37% tổng diện tích tự

nhiên; DT đất phi nông nghiệp 52.595,58 ha chiếm 11,46% tổng diện tích tự

nhiên; DT đất chưa sử dụng 19.152,49 ha chiếm 4,17% tổng diện tích tự nhiên.

- Dưới sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình cũng như Sở TN&MT kết

hợp với VPĐKQSDĐ đã tiến hành cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức, hộ gia đình,

cá nhân với tổng DT là 366.011,91 ha trên tổng DT cần cấp là 399.063,23 đạt

91,25% tỷ lệ DT đã cấp GCN. Mặt khác, tỉnh cũng đã tiến hành cấp được

555.561 GCN trên tổng số 593.375 GCN cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

đạt 93.06% tỷ lệ số GCN đã cấp. UBND tỉnh đang đốc thúc nhanh chóng hoàn

thành công tác cấp GCN cho tất cả các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh tương đối cao, không có huyện

nào có tỷ lệ cấp giấy dưới 50%. Tính đến ngày 31/12/2016 công tác cấp

GCNQSDĐ đạt được kết quả như sau:54+ Về đất sản xuất nông nghiệp: Trên địa bàn tỉnh đã cấp được 250.373 GCN cho

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đạt 94,16% tỷ lệ GCN cần cấp, với diện tích cấp

được là 81.752,20 ha chiếm 92,19% tổng diện tích cần cấp đối với đất sản xuất

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Về đất lâm nghiệp: Đã được cấp 232.041 GCN đối với các tổ chức, hộ

gia đình, cá nhân trên tổng số 251.706 GCN cần cấp đạt 91,26%, với diện

tích cấp được là 271.123,40 ha trên tổng số 296.454,95 ha đạt 90,80% diện

tích cần cấp.

+ Về đất ở: Đã cấp được 72.147 GCN đạt 92,94% tỷ lệ GCN cần cấp, với

diện tích cấp được là 13136.31 ha chiếm 93,88% tổng diện tích cần cấp

trên địa bàn toàn tỉnh.

5.2. ĐỀ NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên

địa bàn tỉnh Hòa Bình, tơi có mợt sớ kiến nghị như sau:

- Đề nghị Sở TN&MT, Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký quyền sử

dụng đất tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm thường xuyên xuống cơ sở cùng với cán

bộ địa chính xã, thị trấn hướng dẫn người dân kê khai đồng thời thẩm định hồ

sơ, trực tiếp kiểm tra hiện trạng sử dụng đất.

- Đề nghị sở TNMT, phòng TNMT tăng cường cơng tác đào tạo, tập h́n

cho cán bộ địa chính cấp xã, trang bị đầu tư thêm mấy móc trang thiết bị phục

vụ cho công tác đo đạc, thành lập bản đồ..từ cấp huyện đến cấp cơ sở.

- Sở TN&MT cần đơn giản hóa hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ, cắt bớt

các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt trong

các trường hợp đặc biệt.

- Một trong nhiều bức xúc nhất của người dân trong cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất chính là vấn đề thời gian, khi giấy hẹn đã tới hạn rồi xong cơ

quan có thẩm quyền cấp vẫn chưa cung cấp được giấy chứng nhận cho người

dân, có khi phải đợi một thời gian rất dài sau đó. Nên đề nghị Phòng TNMT cần

xem xét lại vấn đề này theo đúng quy định pháp luật.55TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Bá Long (2007), Bài giảng Quản lý hành chính nhà nước về đất đai,

trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội.

2. Nguyễn Bá Long (2008), Bài giảng Đăng ký thống kê đất đai, trường Đại học

Lâm nghiệp, Hà Nội.

3. Bảo Anh (2013), Bộ Tài nguyên và Mơi trường vừa có báo cáo trả lời chất

vấn về kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất, quyền sở hữu

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Truy cập ngày 25/02/2017 từ trang mạng

http://vneconomy.vn/bat-dong-san/da-cap-hon-41-trieu-so-do-tren-ca-nuoc20140604093435930.htm.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy

định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở.

5. Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của chính

phủ về việc thi hành Luật đất đai.

6. Chính phủ (2009), Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về việc cấp

giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất,

Hà Nội

7. Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 về việc quy

định chi tiết thi hành một số điều Luật đất đai2013, Hà Nội.

8. Cục Đăng kí và Thống kê đất đai (2011), Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền

sử dung đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên cả nước,

Truy cập ngày 25/02/2017 từ http://diachinh.org/vi/news/Tin-tuc/Ket-qua-capgiay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-ganlien-voi-dat-62/.

9. Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – 2013,

Hà Nợi.

10. Q́c hợi (2013), Hiến pháp 2013, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia – 2013,

Hà Nội.

11. Quốc hội (2015), Bộ Luật Dân sự 2015, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia –

2015, Hà Nợi.

5612. UBND tỉnh Hòa Bình (2016), Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2020, kế hoạch sử dung đất 5 năm kỳ cuối (2015 – 2020).

13. UBND tỉnh Hòa Bình (2016), Báo cáo hàng năm kết quả cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất tỉnh Hòa Bình.

14. UBND tỉnh Hòa Bình (2016), Báo cáo kết quả thống kê đất đai tỉnh Hòa

Bình năm 2016.

15. UBND tỉnh Hòa Bình (2016), Quyết định 2485/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

về việc cơng bố thủ tục hành chính ch̉n hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý

của Sở TN&MT, Truy cập trang mạng https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bomay-hanh-chinh/Quyet-dinh-2485-QD-UBND-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-SoTai-nguyen-va-Moi-truong-Hoa-Binh-2016, ngày 25/02/2017.57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.7: Kết quả cấp GCNQSDĐ của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 – 2016 (tính đến ngày 31/12/2016)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×