Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017Dành cho HS lấy điểm 5, 6.Câu 12. Hàm số y = − x 4 + 2 x 2 + 1 nghịch biến trên

A. ( −∞; −1) và ( 0,1)(B. ( −1, 0 ) và ( 1, +∞ ) . C. ¡ .Câu 13. Hàm số y = − x 4 + 2 x 2 + 1 đồng biến trên

A. ( −1, 0 ) và ( 1, +∞ ) .B. ¡ .)D. − 2, 2 .()D. ( −∞; −1) và ( 0,1) .C. − 2, 2 .Câu 14. Hàm số y = − x 4 − x 2 + 2 nghịch biến trên

A. ( −∞;0 ) .B. ( −1, 0 ) và ( 1, +∞ ) . C. ¡ .D. ( 0; +∞ ) .Câu 15. Hàm số y = x 4 + 4 x 2 − 1 nghịch biến trên

A. ( −∞;0 ) .B. ( 0; +∞ ) .()()()()C. −∞, 2 ; 0, 2 . D. ¡ .Câu 16. Hàm số y = − x 4 − x 2 + 2 đồng biến trên

A. ( −∞;0 ) .B. ( 0; +∞ ) .C. −∞; 2 ; 0; 2 . D. ¡ .Câu 17. Hàm số y = x 4 + 2 x 2 − 4 đồng biến trên các khoảng

A. (−∞;0) .

B. (0; +∞) .

C. (−1;0) và (1; +∞) .D. (−∞; −1) và (0;1) .Câu 18. Hàm số y = x 4 + 4 x 2 − 1 đồng biến trên

A. ( −1, 0 ) và ( 1, +∞ ) .B. ( 0; +∞ ) .()D. − 2, 2 .C. ¡ .Câu 19. Hàm số y = x 4 − 2 x 2 − 3 đồng biến trên khoảng

A. (−∞; −1) và (0;1) .

B. (−1;0) và (1; +∞) .

C. (−∞; −1) và (0;1) .

D. (−1;0) và (1; +  ∞) .

Câu 20. Hàm số y = − x 4 + 4 x 2 − 3 nghịch biến trên:

A. (−∞; − 2), (0, 2) .B. ¡ .C. − 2;0 ,D. − 2, 2 .()()(2, +∞ .)x4 x2

− + 2017 là

4 2

B. ( −1, 0 ) và ( 0,1) . C. ¡ \ ( −1,1) .Câu 21. Các khoảng nghịch biến của hàm số y =

A. ( −∞, −1) và ( 0,1) .D. ¡ .Dạng 3: Sự biến thiên của hàm bậc phân thức:

Câu 22. Hàm số y =2x − 5

đồng biến trên

x+3A. ¡ .

C. ( −3; +∞ ) .B. ( −∞;3) .D. ( −∞; − 3) ; ( −3; + ∞ ) .x+2

nghịch biến trên các khoảng

x −1

A. ( −∞;1) và ( 1; +∞ ) . B. ( 1; +∞ ) .

C. ( −1; +∞ ) .Câu 23. Hàm số y =Câu 24. Hàm số y =

A. ¡ .2x +1

đồng biến trên

x+3

B. ( −∞;3) .C. ( −3; +∞ ) .D. ¡ \ { 1} .D. ( −∞; −3) ; ( −3; + ∞ ) .

Trang 4Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017Dành cho HS lấy điểm 5, 6.7x − 2

nghịch biến trên các khoảng

x −1

A. ( −∞;1) và ( 1; +∞ ) . B. ( 1; +∞ ) .

C. ( −1; +∞ ) .D. ¡ \ { 1} .x −1

đồng biến trên

x +1

A. (−∞; −1); (−1; +∞) . B. (−1; +∞) .D. (−∞;1) .Câu 25. Hàm số y =Câu 26. Hàm số y =C. ¡ .−2 x − 3

(C). Chọn phát biểu đúng?

x +1

A. Hàm số luôn nghịch biến trên miền xác định.

B. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.

C. Hàm số luôn đồng biến trên ¡ .

D. Hàm số có tập xác định D = ¡ \ { 1} .Câu 27. Cho sàm số y =2x +1

. Chọn khẳng định đúng?

x +1

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( −∞; −1) và ( −1; +∞ ) .Câu 28. Cho hàm số y =B. Hàm số đồng biến trên các khoảng ( −∞; −1) và ( −1; +∞ ) .C. Hàm số đồng biến trên các khoảng ( −∞; −1) và ( −1; +∞ ) nghịch biến trên ( −1;1) .

D. Hàm số đồng biến trên tập ¡ .

5x + 1

Câu 29. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y =

là đúng?

x +1

A. Hàm số luôn đồng biến trên ¡ .

B. Hàm số luôn nghịch biến trên ¡ \{−1} .

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng ( −∞ ; − 1) ; ( −1; + ∞ ) .

D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( −∞ ; − 1) ; ( −1; + ∞ ) .

2x +1

Câu 30. Cho hàm số y =

(C). Chọn phát biểu đúng?

−x +1

A. Hàm số nghịch biến trên ¡ \ { −1} .

B. Hàm số đồng biến trên các khoảng (– ∞; 1) và (1; +∞) .

C. Hàm số đồng biến trên ¡ \ { −1} .

D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (– ∞; 1) và (1; +∞) .

Dạng 4: Xét sự biến thiên của hàm số dựa vào bảng biến thiên:Câu 31. Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên ¡ và có bảng biến thiên sau

13 00

3Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( 1;3) .B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −∞;1) và ( 3; +∞ ) .C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −∞;3) và ( −1; +∞ ) .

Trang 5Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017Dành cho HS lấy điểm 5, 6.D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( 3; +∞ ) và ( −∞;1) .

Câu 32. Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên ¡ và có bảng biến thiên sau

x02y′ 00y

0Hàm số đồng biến trên khoảng

A. ( 0; 4 ) .

B. ( −∞;0 ) ; ( 4; +∞ ) .C. ( 0; 2 ) .D. ( −∞;0 ) ; ( 2; +∞ ) .Câu 33. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau

xy′ ––yHàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng

A. ( −1; +∞ ) và ( −1; +∞ ) .B. ( −1; −∞ ) và ( +∞; −1) .C. ( −∞; +∞ ) .D. ( −∞; −2 ) và ( −2; +∞ ) .Câu 34. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau

x–∞0+∞y′ –0+0–0+y+∞00+∞Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng:

A. ( −∞; −1) ; ( 0;1) .5 

B. ( −∞;0 ) ;  ;0 ÷.

2 C. ( −1;0 ) ; ( 1; +∞ ) . 5

D.  0; ÷; ( 0; +∞ ) .

 2Mức độ 2: THÔNG HIỂU

Dạng 1: Dựa vào bảng biến thiên, dựa vào đồ thị của hàm số:

Câu 35. Cho hàm số y = f ( x) liên tục trên ¡ và có bảng biến thiên như sau. Khẳng định nào sau đây là

SAI ?

−∞xy

y+,−∞−2

0

0A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; +∞).

C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = −2 .+∞0

0+

+∞−4

B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−2;0).Trang 6Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017Dành cho HS lấy điểm 5, 6.Câu 36. Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên.

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( 0;1) .B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −∞;0 ) và ( 1; +∞ ) .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −∞;3) và ( 1; +∞ ) .

D. Hàm số đi qua điểm ( 1; 2 ) .Câu 37. Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên.

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( −1;1) .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −1;3) .C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −∞; −1) và ( 1; +∞ ) .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −1;1) .Câu 38. Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên.

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( −1;0 )

.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −∞;0 ) và ( 1; +∞ ) .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −1;0 ) và ( 1; +∞ ) .D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( −∞; −1) và ( 1; +∞ ) .

Dạng 2: Xét sự biến thiên của hàm số:

Câu 39. Cho hàm số f ( x ) = x 3 − 3x + 2 . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

1B. f ( x ) nghịch biến trên khoảng  −1; ÷ .

21 

C. f ( x ) đồng biến trên khoảng ( −1;1) .

D. f ( x ) nghịch biến trên khoảng  ;1÷.

2 

Câu 40. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (−∞; −1)

A. f ( x ) nghịch biến trên khoảng ( −1;1) .A. y = 2 x 3 − 3x 2 − 12 x + 4 .

B. y = 2 x 3 + 3 x 2 − 12 x + 4 .

C. y = −2 x 3 − 3x 2 + 12 x − 4 .

D. y = −2 x3 + 3x 2 + 12 x − 4 .

Câu 41. Hàm số y = x 4 – 2 x 2 + 3 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( – ∞; –2 ) và ( 1; +∞ ) .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( – ∞;1) và ( 2; +∞ ) .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( –1;1) và ( 1; +∞ ) .D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( –1;0 ) và ( 1; +∞ ) .

Câu 42. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó ?

x−2

−x + 2

x−2

A. y =

.

B. y =

.

C. y =

.

−x + 2

x+2

x+2D. y =x+2

.

−x + 2Câu 43. Hàm số nào sau đây đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó ?Trang 7Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017

A. y =−x + 2

.

x+2B. y =Dành cho HS lấy điểm 5, 6.

x−2

.

x+2C. y =x−2

.

−x + 2D. y =x−2

.

−x − 2Câu 44. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên ¡ ?

4x +1

A. y =

.

B. y = x 3 + 1 .

C. y = x 4 + x 2 + 1 .

x+2D. y = tan x .Câu 45. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên ¡ ?

1

x+5

A. y = x .

B. y =

.

C. y = − x 4 − x 2 − 1 .

2

x+2D. y = cot x .Câu 46. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y =

A. m ≤ –1 hoặc m > 1 .

C. m < –1 hoặc m ≥ 1 .mx + 1

đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

x+m

B. m < –1 hoặc m > 1 .

D. –1 < m < 1x−2

. Tìm khẳng định đúng

x+3

A. Hàm số xác định trên ¡ .

C. Hàm số có cực trị.

định.Câu 47. Cho hàm số y =B. Hàm số đồng biến trên ¡ .

D. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác2x +1

( I ) , y = − x 4 + x 2 − 2( II ) , y = x3 + 3 x − 5 ( III ) những hàm số

x +1

nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó

A. ( I ) và ( II ) .

B. Chỉ ( I ) .

C. ( II ) và ( III ) .

D. ( I ) và ( III ) .Câu 48. Trong các hàm số y =Câu 49. Trong các hàm số sau , hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ( 1;3) ? Chọn 1 câu đúng

A. y =x −3

.

x −1B. y =x2 − 4x + 8

.

x−2Câu 50. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ¡

A. y = − x 3 + 3 x 2 − 3x − 2 .

C. y = x 3 − 3 x 2 + 3 x − 2 .C. y = 2 x 2 − x 4 .D. y = x 2 − 4 x + 5 .B. y = − x 3 + 3 x 2 + 3 x − 2 .

D. y = x 3 − 3 x 2 − 3 x − 2 .Trang 8Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017Dành cho HS lấy điểm 5, 6.NHÓM

TRƯỜNG THPT

Năm học 2016 – 2017ĐỀ KIỂM TRA ƠN TẬP THPT QG 2017

MƠN: TỐN

Thời gian: 45 phút (25 câu)Chủ đề kiểm tra: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

Câu 1.Tập xác định của hàm số y =

A.Câu 2.¡ \ { 1}x +1x −1B. ¡ \ { −1} ..C. ¡ \ { 1; −1} .D. ( 1; +∞ ) .Cho hàm số y = f ( x ) đồng biến trên ¡ . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng ?

A. Với mọi x1 , x2 ∈ ¡ ta ln có f ( x1 ) < f ( x2 ) .B. Với mọi x1 , x2 ∈ ¡ ta ln có x1 < x2 ⇒ f ( x1 ) < f ( x2 ) .

C.Với mọi x1 , x2 ∈ ¡ ta ln có x1 > x2 ⇒ f ( x1 ) < f ( x2 ) .

D. Với mọi x1 , x2 ∈ ¡ ta ln có f ( x1 ) > f ( x2 ) .

Câu 3.Hàm số y = − x 4 + 4 x 2 + 1 nghịch biến trên mỗi khoảng nào sau đây ?()(A. − 3;0 ;

Câu 4.Câu 6.Câu 8.)()()(2; +∞ .D. − 2;0 ;C. ( −∞; +∞ ) .D. ( −1; +∞ ) .C.B. ( −∞; 0 ) .Cho hàm số y = x 3 + 2 x + 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên tập ¡ . .

B. Hàm số đồng biến trên ( 0; +∞ ) , nghịch biến trên ( −∞;0 ) .

C. Hàm số nghịch biến trên tập ¡ .

D. Hàm số nghịch biến trên ( 0; +∞ ) , đồng biến trên ( −∞;0 ) .

1 3

2

Giá trị của m để hàm số y = x – 2mx + ( m + 3) x – 5 + m đồng biến trên ¡ là:

3A. m ≥ 1 .

Câu 7.(Tập xác định của hàm số y = x 4 − 4 x 2 − 1 là:

A. ( 0; +∞ ) .Câu 5.)2; +∞ . B. − 2; 2 .3

4B. m ≤ − .3

4C. − ≤ m ≤ 1 .1 3

2

Tập xác định của hàm số y = x − 2 x + 3 x + 1 là:

3

A. ¡ .

B. ¡ \ { −1} .

C. ¡ \ { ±1} .Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y =

A. Hàm số luôn nghịch biến trên ¡ \ { 1} .3

4D. − < m < 1 .D. ( 1; +∞ ) .2x +1

là đúng?

x −1B. Hàm số luôn nghịch biến trên ( −∞; 1) và ( 1; +∞ ) .

C. Hàm số luôn đồng biến trên ¡ \ { 1} .D. Hàm số luôn đồng biến trên ( −∞; 1) và ( 1; +∞ ) .

Câu 9.1 3

2

Hàm số y = x − 2 x + 3x + 1 đồng biến trên:

3Trang 9)2; +∞ .Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017

A. ( 2; +∞ ) .

.Dành cho HS lấy điểm 5, 6.B. ( 1; +∞ ) .C. ( 1; 3) .D. ( −∞; 1) và ( 3; +∞ )x +3

là:

x−2

B. D = ¡ \ { −2} .C. D = ¡ \ { 2} .D. D = ¡ \ { −3} .Câu 10. Tập xác định của hàm số y =

A. D = ¡ .Câu 11. Hàm số y = − x 3 + 3 x 2 − 1 đồng biến trên khoảng:

A. ( 0; 2 ) .C. ( −∞;1) .B. ¡ .D. ( 2; +∞ ) .Câu 12. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

00A. y = − x 3 + 3x 2 − 1 .B. y = − x 3 − 3x 2 − 1 .C. y = x 3 − 3x 2 − 1 .D. y = x 3 + 3x 2 − 1 .Câu 13. Hàm số y =

A. [ −1; 2 )4 + mx

nghịch biến trên khoảng ( 1; +∞ ) khi m thuộc:

x+mB. ( −2; 2 ) .C. [ −2; 2] .D. ( −1;1) .Câu 14. Hàm số nào sau đây đồng biến trên ¡ ?

A. y = 3x +1.2

B. y = log 0,4 ( x + 1) .1− x3

C. y =  ÷ .

5D. y = log 5 x .Câu 15. Tìm các khoảng đồng biến của hàm số y = 1 + 3 x 2 − 2 x 3 ?

A. ( −∞; +∞ ) .B. ( −1;0 ) .C. ( −∞;0 ) và ( 1; +∞ ) . D. ( 0;1) .Câu 16. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình:

xy′ ––yA. y =2x +1

.

x+2B. y =2x +1

.

x−2Câu 17. Khoảng đồng biến của hàm số y =

A. ( −∞; −3) và ( 1; +∞ ) .x2 + x + 2

là:

x −1C. ( 3; +∞ ) .C. y =2x − 7

.

x−2D. y =1− 2x

.

x−2B. ( −∞; −1) và ( 3; +∞ ) .

D. ( −1;3) .Câu 18. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên ¡

A. y = tan x .B. y = x 3 + x 2 + x .C. y =x+2

.

x+5D. y =1

.

2xTrang 10Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017Dành cho HS lấy điểm 5, 6.Câu 19. Hỏi hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 2017 nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

A. ( −∞; −1) .B. ( −1;1) .C. ( −1;0 ) .D. ( −∞;1) .Câu 20. Cho K là một khoảng hoặc nữa khoảng hoặc một đoạn. Mệnh đề nào sai?

A. Nếu hàm số y = f ( x ) đồng biến trên K thì f ′( x ) ≥ 0, ∀x ∈ K .

B. Nếu f ′( x ) ≥ 0, ∀x ∈ K thì hàm số y = f ( x ) đồng biến trên K .

C. Nếu hàm số y = f ( x ) là hàm số hằng trên K thì f ′( x ) = 0, ∀x ∈ K .

D. Nếu f ′( x ) = 0, ∀x ∈ K thì hàm số y = f ( x ) không đổi trên K .

Câu 21. Cho hàm số y = f ( x) = −2 x3 + 3x 2 + 12 x − 5 . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?

A. f ( x) tăng trên khoảng (−3; −1) .

B. f ( x) giảm trên khoảng (−1; 1) .

C. f ( x) giảm trên khoảng ( 5; 10 ) .D. f ( x) giảm trên khoảng (−1; 3) .1 4

2

Câu 22. Hàm số y = − x − 2 x + 3 nghịch biến trong khoảng nào sau đây?

4

A. ( −∞; 0 ) .

B. (−2;0) và (0; +∞ ) .C.D. ( 0; + ∞ ) .−2 x − 3

(C), chọn phát biểu đúng

x +1

A. Hàm số luôn nghịch biến trên các khoảng xác định.

B. Hàm số luôn đồng biến trên ¡ .

C. Hàm số có tập xác định ¡ \ { 1}Câu 23. Cho hàm số y =D. Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng xác định.

3

2

Câu 24. Tìm các khoảng nghịch biến cuẩ Hàm số y = − x + 6 x − 9 x

A. (−∞; +∞ ) .

B. ( −∞; −4) vµ (0; +∞ ) .C. ( 1; 3) .D. ( −∞;1) vµ (3; +∞ ) .Câu 25. Hàm số y = − x3 + 3 x 2 − 1 đồng biến trên các khoảng nào?

B. ( 0;2 ) .A. ( −∞;1) .C. ( 2; +∞ ) .D. ¡ .----------------------Hết----------------------1

A2

B3

D4

CĐÁP ÁN

5

6

A

C11

A12

A13

A14

C15

D21

C22

D23

D24

C25

B16

B7

A8

B9

D10

C17

B18

D19

A20

BTrang 11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×