Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

B.( SAB) ⊥ ( SAC ) .C.( SAB) ⊥ ( ABC ) .D. VẽAH ⊥ BC ,H thuộcBC.Góc giữa( SBC )( ABC )là góc·

AHS

.Câu 738:

Câu 739: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Trong các khẳng định sau khẳng định nào là

đúng?

A. Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều các cạnh bên bằng nhau

B. Hình chóp đều là hình chóp có chân đường cao hạ từ đỉnh xuống mặt đáy trùng với tâm đường

tròn ngoại tiếp đa giác đáy

C. Hình chóp đều là tứ diện đều

D. Hình chóp đều là hình chóp có đáy là một đa giác đều

Câu 740: (THTT - Lần 2 – 2018) Trong không gian cho đường thẳnga và A, B, C , E , F , Glà các điểmphân biệt và khơng có ba điểm nào trong đó thẳng hàng. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

B.

a

/

/

BC

a ⊥ BC



⇒ a ⊥ mp ( ABC )

⇒ a / / ( EFG )

aAC

BCEF

G

(

)

C. AB / /EF

⇒ ( ABC ) / / ( EFG ) BC / / FGD. a ⊥ ( ABC )

⇒ ( ABC ) ⊥ ( EFG ) a ⊥ ( EFG )Câu 741: [TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC. LẦN 1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào

sai?

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vng góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B. Nếu một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng song song thì cũng vng góc

với đường thẳng còn lại.

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vng góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

D. Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng ( không chứa đường thẳng đó) cùng vng góc với

một đường thẳng thì song song với nhau.Trang | 131TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

Câu 742: (THPT CHUYÊN LAM SƠN-THANH HÓA LẦN 1 NĂM 2018) Cho hình chóp S . ABCD có

đáy ABCD là hình chữ nhật AB = a , cạnh bên SA vng góc với đáy và SA = a (hình vẽ). Góc

giữa hai mặt phẳng ( SBC ) và ( SAD ) bằng:

A. 300 .B. 600 .C. 900 .D. 450 .Câu 743: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho hình chóp S.ABCD cóhình chữ nhật cóAB = a, AD = 2a, SA = a 3.A.Khi đó tan của góc giữaB.

2 5

.

5C.SA ⊥ ( ABCD ) ,( SBD )( ABCD )ABCD làbằng:D.3 5

.

215

.

315

.

2Câu 744:

Câu 745: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang

vng tại A và B,AD = 2BC , SA ⊥ ( ABCD ) .hình chiếu của E trênA. gócSD.Góc giữaB. gócAMC.( SCD )Gọi E, M lần lượt là trung điểm của AD và( SAD )K làlà:C. gócEKC.SD.AKC.D. gócCSA.Câu 746:

Câu 747: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại

C,SA = SB, IA. Góc giữaC.là trung điểm( SAB)IC ⊥ ( SAB) .AB.( ABC )

D.Mệnh đề nào sau đây sai:là gócSIC.B.∆SAC = ∆SBC.SI ⊥ ( ABC ) .Câu 748:Trang | 132TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 749: Cho lăng trụ đứng có. Gọi I là trung điểm của

ABC. A ' B ' C '

AB = AC = BB ' = a, BAC = 120°

CC '. Tính cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳngA.B.

2

2(ABC )( AB ' I ).C.

3 5

12D.

30

103

2Câu 750: (THPT LỤC NGẠN 1-BẮC GIANG) Cho hình chóp S . ABC đáy ABC là tam giác vuông cân

với BA = BC = a, SA = a vng góc với đáy, cosin góc giữa hai mặt phẳng

bằng:2

B. 21

A. 2 .Câu 751:3

C. 2(THPT HOA LƯ A) Cho tứ diệnAB = OC = a 6, OA = aA.60°.30°Câu 752: (THTT - Lần 2 – 2018) Giả sửB..αC.45°OA,OB,OC( ABC )đơi một vng góc và( OBC ).D..90°.là góc của hai mặt của một tứ diện đều có cạnh bằngtan α = 3 2C.( SBC )2

D. 3. Tính góc giữa hai mặt phẳng

B.định đúng là:

A.

tan α = 8OABC( SAC )tan α = 2 3D.a.Khẳngtan α = 4 2Câu 753: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho hình chóp S.ABC cóSA ⊥ ( ABC ), đáyABC vng tại A. Mệnh đề nào sau đây sai:

A. góc giữa (SBC) và (SAC) là góc SCB.

B.

.

( SAB ) ⊥ ( SAC )

C.( SAB) ⊥ ( ABC )D. VẽAH ⊥ BC., H thuộc BC. Góc giữa (SBC) và (ABC) là góc AHS.Trang | 133TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 754: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang

vng tại A và B,AD = 2BC, SA ⊥ ( ABCD ) .Gọi E, M lần lượt là trung điểm của AD và SD. Klà hình chiếu của E trên SD. Góc giữa (SCD) và (SAD) là:

A. góc AMC.

B. góc EKC.

C. góc AKC.D. góc CSA.Câu 755: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho hình chóp S.ABCD cóSA ⊥ ( ABCD ), ABCDlà hình chữ nhật tâm O. Gọi I là trung điểm SC. Mệnh đề nào sau đây sai:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

SD ⊥ DC

BC ⊥ SB

BD ⊥ ( SAC )

OI ⊥ ( ABCD )

Câu 756: ( THPT Hàn Thun-Bắc Ninh-Lần 1) Hình chóp( SAB )

giác

A.SAD( SAD ).Câu 757: Cho hình chópAB.A. GócB.S . ABCSA ⊥ ACcó đáyGóc giữa đường thẳng¼

SCI.B. Gócgóc giữa hai mp( AB 'C ').lần lượt là đường cao của tam giácvà mặt phẳngSC¼

SCAC.BC ⊥ AHlà tam giác cân tạiABCCâu 758: (THPT Việt Trì) Cho lăng trụ đềuA. π

6AH , AKcó đáy là hình vng, hai mặt bênSAB, tam. Mệnh đề nào sau đây là sai?HK ⊥ SCđiểmvng góc với mặt đáy.S . ABCD.ABC.A ' B 'C 'D..AK ⊥ BDC , ( SAB ) ⊥ ( ABC ) , SA = SB, I( ABC )C. Góc.là trunglà:¼

ISC.có cạnh đáy bằngD. Góc2a¼

SCB., cạnh bên bằnga.Tínhvà ( A ' B'C ' ) .B.C.

arc sin3

4π

3D.

arc cos3

4Trang | 134TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Bài 5. Khoảng cách

Câu 759: (THPT CHUN HÙNG VƯƠNG) Cho hình chópbên SA vng góc với đáy. Biết khoảng cách từ A đếnđến mặt phẳngA.12a

7S.ABCD( SBD )có đáy là hình bình hành, cạnhbằng6a

.

7Tính khoảng cách từ C( SBD ) ?.B.3a

7.C.4a

7.D.6a

7.Câu 760: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XN - VĨNH PHÚC] Cho hình chópABClà tam giác vuông cân tại( ABC )bằng°45 .A, AB a, SA = SB = SC.Tính khoảng cách từ điểmA.B.

a 3

3Sđến mặt phẳng( ABC ) .

D.

a 3a 2Câu 761: [THPT PHAN CHU TRINH ĐAKLAK LẦN 2 - 2018] Cho hình chóp tứ giác đều

có tất cả các cạnh bằnga.GọiMcó đáyGóc giữa đường thẳng SA và mặt phẳngC.

a 2

2S . ABClà điểm trên đoạnSDsao choS . ABCDSM = 2MDTrang | 135TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

Tính tan góc giữa đường thẳng

A.BMvà mặt phẳngB.1

.

3( ABCD ).C.5

.

5D.3

.

3Câu 762: (ĐỀ 6_TOÁN 3K_HỨA LÂM PHONG) Cho đường thẳng

mặt phẳng( P)tạiMd ( A, ( P ) )

d ( B, ( P ) )B.

=chứa hai điểmA, Bvà cắt mộtnhư sau:Biết rằng A’, B’ là hình chiếu của A, B trênA.d1

.

52

3d ( A, ( P ) )

d ( B, ( P ) )( P)C.

=1

3MA ' = 3, A 'B' = 1d ( B, ( P ) )d ( A, ( P ) )D.

3

4=d ( B, ( P ) )d ( A, ( P ) )=4

3Câu 763: (THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Cho hình chóp S . ABC trong đó SA, AB, BC vng góc với

nhau từng đơi một. Biết SA = 3a, AB = a 3 , BC = a 6. Khoảng cách từ B đến SC bằng:

A. 2a 3 .B. a 3 .C. a 2 .Câu 764: [THPT Đoàn Thượng – Lần 1 2018] Cho hình chóp

B,SA ⊥ ( ABC )S . ABCD. 2a .

có đáy ABC là tam giác vng tại. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vng góc của A lên SB, SC. Khoảng cách từ Ađến mặt phẳng (SBC) là đoạn thẳng nào sau đây?

A. AN.

B. AC.

C. AM.D. AB.Câu 765: (THPT ĐOÀN KẾT – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI – 2018) Cho hình chóp

cạnhSSA, SB, SCđơi một vng góc với nhau vàđến mặt phẳng( ABC )SA = a, SB = 2a, SC = 3aS . ABCcó các. Khoảng cách từ điểmlà:Trang | 136Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×