Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 682: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Cho tứ diện

nhau biết

A.



45°



AB = AC = AD = 1



.



B.



ABCD







. Số đo góc giữa hai đường thẳng



60°



.



C.



30°



đơi một vng góc với



AB, AC, AD



.



AB







CD



bằng:



D.



90°



.



Câu 683: (THPT Chun Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Trong không gian, cho các mệnh đề sau,

mệnh đề nào là mệnh đề đúng

A. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng vng góc thì song song với

đường thẳng còn lại

B. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau

C. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng song song thì vng góc với

đường thẳng còn lại

D. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì vng góc với nhau

Câu 684: (THPT CHUN HÙNG VƯƠNG) Cho hình lập phương

đường thẳng

A.



45°



.



BA '







CD



ABCD.A ' B'C 'D '.



Góc giữa hai



bằng



B.



60°



.



C.



30°



.



D.



90°



.



Câu 685: ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Cho hình lập phương ABCD.A 'BCD ' có cạnh

bằng a. Tính góc giữa hai đường thẳng BD và AC

0

0

0

0

A. 60

B. 30

C. 45

D. 90

Câu 686: (CHUYÊN BẮC NINH) Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề

đúng?

A. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng vng góc thì song song với

đường thẳng còn lại

B. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

C. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng song song thì vng góc với

đường thẳng còn lại.

D. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì vng góc với nhau

Câu 687:

Câu 688: (THPT CHUN BẮC NINH) Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh

đề nào là mệnh đề đúng

A. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng vng góc thì song song với

đường thẳng còn lại.

B. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

C. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng song song thì vng góc với

đường thẳng còn lại.

Trang | 120



TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

D. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì vng góc với nhau

Câu 689: [THPT CHUN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1] Cho hình lập phương



ABCD. A ' B ' C ' D '

A.



45°



. Góc giữa hai đường thẳng



.



B.



60°



BA '



.



C.







CD



30°



bằng



.



D.



90°



Câu 690: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Cho hình lập phương



ABCD. A′BCD′

A.



Câu 691:



có cạnh bằng

B.



600



(TỐN



HỌC



a.



Tính góc giữa hai đường thẳng

C.



300



TUỔI



TRẺ



SB = SC = AB = AC = 1, BC = 2.



A.



450.



B.



Lần



C.



45



.



B.



o



60



SA



.



Câu 693: (CHUN BẮC NINH) Cho hình chóp

vng góc với đáy. Gọi



H ,K



đề nào là mệnh đề sai?

A.

B.

CH ⊥ SB



C.



AK ⊥ BC



D.







S . ABC



Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng



o



05)



1200.











Cho



hình



chóp



·

·

AB = AC , SAC

= SAB



C.



S.ABC



.



900



S . ABC







SA =



AB, SC.



300.



BC



AC ′

D.



450



Tính góc giữa hai đường thẳng



Câu 692: (THPT SƠN TÂY) Cho hình chóp



A.



BD



D.



600.



.



.



30



o



.



D.



o



90



.



đáy ABC là tam giác cân tại C, cạnh bên SA



lần lượt là trung điểm của AB và SB. Trong các mệnh đề sau, mệnh



CH ⊥ AK

HK ⊥ HC



Câu 694:



Trang | 121



TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 695: ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XN) Cho hình chóp S.ABC có SA vng góc với mặt



( ABC ) và đáy ABC là tam giác cân tại C . Gọi H và K lần lượt là trung điểm của

phẳng

AB và SB. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. CH ⊥ AK

B. CH ⊥ SB

C. CH ⊥ SA

D. AK ⊥ BC

Câu 696:



(THPT



CHUYÊN



QUANG



AB = AC = 2, DB = DC = 3.



A.



B.



BC ⊥ AD.



TRUNG



LẦN



1)



Cho



tứ



SB



C



ABCD







Khẳng định nào sau đây đúng?



AC ⊥ BD



.



C.



AB ⊥ ( BCD )



.



D.



Câu 697: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Cho hình chóp

tam giác cân tại



diện



, cạnh bên



SA



vng góc với đáy. Gọi



H,K



DC ⊥ ( ABC )



S . ABC



có đáy



ABC



lần lượt là trung điểm của



AB









. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?



A. CH ⊥ SB



B. CH ⊥ AK



C. AK ⊥ BC



D. HK ⊥ HC



Bài 3. Đường thẳng vng góc với mặt phẳng

Câu 698: (ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ)

Cho hình chóp S.ABC có các cạnh bên bằng nhau. Biết rằng ABC là tam giác cân tại A có



R BAC = 120°.



Khi đó hình chiếu vng góc của S lên mặt đáy ABC là



A. Trung điểm cạnh BC B. Đỉnh A của

C. Đỉnh D của hình thoi ABDC



∆ABC

D. Tâm đường tròn nội tiếp



∆ABC



Câu 699:

Câu 700: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Trong các khẳng định sau khẳng định nào

đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vng góc với một đường thẳng thì song song với nhau

B. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thì song song với nhau

C. Hai mặt phẳng cùng vng góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau

D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vng góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau



Trang | 122



TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 701: (ĐỀ NHÓM TÀI LIỆU OFF) Cho tứ diện

giác cân có chung cạnh đáy

A.



BD ⊥ ( ACD )



.



B.



BC



. Gọi



I



ABCD



có hai tam giác



là trung điểm của cạnh



BC ⊥ ( ADI )



.



C.



BC



BC ⊥ ( ABD )



ABC







BCD



là hai tam



. Khẳng định nào là đúng?



.



D.



AB ⊥ CD



.



Câu 702: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Cắt hình chóp tứ giác bởi mặt phẳng vng góc

với đường cao của hình chóp thiết diện là hình gì?

A. Một hình bình hành B. Một ngũ giác

C. Một hình tứ giác

D. Một hình tam giác

Câu 703: ( TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề

nào là mệnh đề đúng?

A. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng vng góc thì vng góc với

đường thẳng còn lại.

B. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

C. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng song song thì vng góc với

đường thẳng còn lại.

D. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì vng góc với nhau.

Câu 704:

Câu 705: [THPT ĐỘI CẤN – VĨNH PHÚC 2018 - LẦN 1] Cho hình chóp



S.ABCD



hình vng cạnh a , SA = a 3 và vng góc với đáy. Góc giữa đường thẳng



(ABCD)



A.



60



o



SD



ABCD







và mặt phẳng



bằng



.



B.



o



45



.



C.



30



o



.



D.



Câu 706: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho hình chóp S.ABCD có



hình chữ nhật tâm O. Gọi

A.



có đáy



SD ⊥ DC.



I



B.



là trung điểm



BD ⊥ ( SAC ) .



SC.



acr sin



3

5 .



SA ⊥ ( ABCD ) ,



ABCD là



Mệnh đề nào sau đây sai:

C.



BD ⊥ SB.



D.



OI ⊥ ( ABCD ) .



Câu 707:



Trang | 123



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×