Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 682: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Cho tứ diện

nhau biết

A.45°AB = AC = AD = 1.B.ABCD. Số đo góc giữa hai đường thẳng60°.C.30°đơi một vng góc vớiAB, AC, AD.ABCDbằng:D.90°.Câu 683: (THPT Chun Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Trong không gian, cho các mệnh đề sau,

mệnh đề nào là mệnh đề đúng

A. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng vng góc thì song song với

đường thẳng còn lại

B. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau

C. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng song song thì vng góc với

đường thẳng còn lại

D. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì vng góc với nhau

Câu 684: (THPT CHUN HÙNG VƯƠNG) Cho hình lập phương

đường thẳng

A.45°.BA 'CDABCD.A ' B'C 'D '.Góc giữa haibằngB.60°.C.30°.D.90°.Câu 685: ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Cho hình lập phương ABCD.A 'BCD ' có cạnh

bằng a. Tính góc giữa hai đường thẳng BD và AC

0

0

0

0

A. 60

B. 30

C. 45

D. 90

Câu 686: (CHUYÊN BẮC NINH) Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề

đúng?

A. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng vng góc thì song song với

đường thẳng còn lại

B. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

C. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng song song thì vng góc với

đường thẳng còn lại.

D. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì vng góc với nhau

Câu 687:

Câu 688: (THPT CHUN BẮC NINH) Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh

đề nào là mệnh đề đúng

A. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng vng góc thì song song với

đường thẳng còn lại.

B. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

C. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng song song thì vng góc với

đường thẳng còn lại.

Trang | 120TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

D. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì vng góc với nhau

Câu 689: [THPT CHUN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1] Cho hình lập phươngABCD. A ' B ' C ' D '

A.45°. Góc giữa hai đường thẳng.B.60°BA '.C.CD30°bằng.D.90°Câu 690: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Cho hình lập phươngABCD. A′BCD′

A.Câu 691:có cạnh bằng

B.600(TỐNHỌCa.Tính góc giữa hai đường thẳng

C.300TUỔITRẺSB = SC = AB = AC = 1, BC = 2.A.450.B.LầnC.45.B.o60SA.Câu 693: (CHUN BẮC NINH) Cho hình chóp

vng góc với đáy. GọiH ,Kđề nào là mệnh đề sai?

A.

B.

CH ⊥ SBC.AK ⊥ BCD.S . ABCTính số đo của góc giữa hai đường thẳngo05)1200.Chohìnhchóp·

·

AB = AC , SAC

= SABC.S.ABC.900S . ABCSA =AB, SC.300.BCAC ′

D.450Tính góc giữa hai đường thẳngCâu 692: (THPT SƠN TÂY) Cho hình chópA.BDD.600...30o.D.o90.đáy ABC là tam giác cân tại C, cạnh bên SAlần lượt là trung điểm của AB và SB. Trong các mệnh đề sau, mệnhCH ⊥ AK

HK ⊥ HCCâu 694:Trang | 121TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 695: ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XN) Cho hình chóp S.ABC có SA vng góc với mặt( ABC ) và đáy ABC là tam giác cân tại C . Gọi H và K lần lượt là trung điểm của

phẳng

AB và SB. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. CH ⊥ AK

B. CH ⊥ SB

C. CH ⊥ SA

D. AK ⊥ BC

Câu 696:(THPTCHUYÊNQUANGAB = AC = 2, DB = DC = 3.A.B.BC ⊥ AD.TRUNGLẦN1)ChotứSBCABCDKhẳng định nào sau đây đúng?AC ⊥ BD.C.AB ⊥ ( BCD ).D.Câu 697: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Cho hình chóp

tam giác cân tạidiện, cạnh bênSAvng góc với đáy. GọiH,KDC ⊥ ( ABC )S . ABCcó đáyABClần lượt là trung điểm củaAB

. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?A. CH ⊥ SBB. CH ⊥ AKC. AK ⊥ BCD. HK ⊥ HCBài 3. Đường thẳng vng góc với mặt phẳng

Câu 698: (ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ)

Cho hình chóp S.ABC có các cạnh bên bằng nhau. Biết rằng ABC là tam giác cân tại A cóR BAC = 120°.Khi đó hình chiếu vng góc của S lên mặt đáy ABC làA. Trung điểm cạnh BC B. Đỉnh A của

C. Đỉnh D của hình thoi ABDC∆ABC

D. Tâm đường tròn nội tiếp∆ABCCâu 699:

Câu 700: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Trong các khẳng định sau khẳng định nào

đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vng góc với một đường thẳng thì song song với nhau

B. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thì song song với nhau

C. Hai mặt phẳng cùng vng góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau

D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vng góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhauTrang | 122TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 701: (ĐỀ NHÓM TÀI LIỆU OFF) Cho tứ diện

giác cân có chung cạnh đáy

A.BD ⊥ ( ACD ).B.BC. GọiIABCDcó hai tam giáclà trung điểm của cạnhBC ⊥ ( ADI ).C.BCBC ⊥ ( ABD )ABCBCDlà hai tam. Khẳng định nào là đúng?.D.AB ⊥ CD.Câu 702: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Cắt hình chóp tứ giác bởi mặt phẳng vng góc

với đường cao của hình chóp thiết diện là hình gì?

A. Một hình bình hành B. Một ngũ giác

C. Một hình tứ giác

D. Một hình tam giác

Câu 703: ( TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề

nào là mệnh đề đúng?

A. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng vng góc thì vng góc với

đường thẳng còn lại.

B. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

C. Một đường thẳng vng góc với một trong hai đường thẳng song song thì vng góc với

đường thẳng còn lại.

D. Hai đường thẳng cùng vng góc với một đường thẳng thứ ba thì vng góc với nhau.

Câu 704:

Câu 705: [THPT ĐỘI CẤN – VĨNH PHÚC 2018 - LẦN 1] Cho hình chópS.ABCDhình vng cạnh a , SA = a 3 và vng góc với đáy. Góc giữa đường thẳng(ABCD)A.60oSDABCDvà mặt phẳngbằng.B.o45.C.30o.D.Câu 706: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho hình chóp S.ABCD cóhình chữ nhật tâm O. Gọi

A.có đáySD ⊥ DC.IB.là trung điểmBD ⊥ ( SAC ) .SC.acr sin3

5 .SA ⊥ ( ABCD ) ,ABCD làMệnh đề nào sau đây sai:

C.BD ⊥ SB.D.OI ⊥ ( ABCD ) .Câu 707:Trang | 123Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×