Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 2. Bài toán tiếp tuyến của đường cong

Bài 2. Bài toán tiếp tuyến của đường cong

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 543: (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm sốtại điểm có hồnh độ

A.2x − y = 0.Câu 544: Cho hàm sốđộ bằng

A.x =1B.2x − y − 4 = 0y = x 3 − 3x 2 + 10 ( C ) ..C.A.D.x − y −3 = 0Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị.B.y = 10; y = 9 x − 17. C.Câu 545: [SGD Vĩnh Phúc-Lần 1 2018] Cho đường cong( C).x − y −1 = 0( C).tại điểm có tung10.y = 10; y = 9 x − 7củay = x2 − x − 2tai điểm thuộc( C)

B.y = −9 x + 5và có hồnh độ( C) : y = xx0 = −1

C.y = −9 x − 5y = 19; y = 9 x − 83− 3x .

2. D.y = 1; y = 9 x − 1.Viết phương trình tiếp tuyến?D.y = 9x − 5y = 9x + 5Câu 546: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số

y=tại điểmA.1 

A  ;1÷

2 y = −x + 1.1

−1

xlà:B.3

y = 4x +

2.C.Câu 547: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm sốy = −4x + 32x +1

y=

x −1.D.y = x +1., biết tiếp tuyến song song với đường thẳngd : y = −3 x − 1A. y = −3 x + 11

 y = −3 x − 1

.B.y = −3 x + 11.C.y = −3x + 1.D. y = −3x + 101

 y = −3x − 1001

.Trang | 93TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 548: (THPT Việt Trì) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm sốA ( 0; 1)

A.y = 3x 3 − x 2 − 7x + 1B.y =1C.y = −7x + 1D.y=0y = x +1Câu 549: [THPT Đoàn Thượng – Lần 1 2018] Gọi d là tiếp tuyến với đồ thị hàm sốsong với trục hồnh. Tìm hồnh độ tiếp điểmA.x0 = 1.tại điểm.B.x0 = 2..x0của d vàC.1

( C) : y = 2

x −1song( C) .x0 = −1..D.x0 = 0.Câu 550: Phương trình tiếp tuyến của đường cong y = x 3 + 3 x 2 − 2 tại điểm có hồnh độ x0 = 1 là:

A. y = −9 x − 7 .B. y = 9 x − 7 .C. y = −9 x + 7 .D. y = 9 x + 7 .Câu 551: [THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1] Phương trình tiếp tuyến của

đồ thị hàm số

A.2x − y = 0y = x2 − x − 2

.B.tại điểm có hồnh độ2x − y − 4 = 0.C.Câu 552: [THTT THÁNG 10/2017-LẦN 1] Cho hàm sốnhiêu tiếp tuyến của đồ thị( C)x =1x − y −1 = 0.D.f ( x) = x − 6x + 9x + 1tại điểm thuộc đồ thị3( C)2x− y−3= 0có đồ thị( C) .Có baocó tung độ là nghiệm phương trình2 f ′ ( x) − x. f ′′ ( x) − 6 = 0?A. 1.B. 4.C. 2.D. 3.Câu 553:Trang | 94TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 554: (THPT ĐOÀN KẾT – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI – 2018) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị

hàm sốA.x −1

y=

2x + 1y = 3x + 5tại điểm có tung độ bằng 2 là.B.y = −x +1.C.1

5

y = x+

3

3Câu 555: [SGD Vĩnh Phúc-Lần 1 2018] Cho hàm số có đồ thịnhững điểm M sao cho tiếp tuyến củaA.B.M ( 0;8 )( C).D.1

19

y = − x+

9

9( C ) : y = 2 x 3 − 3x 2 + 1. Tìm trên( C)tại M cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 8C.M ( −1; −4 )D.M ( 1;0 )M ( −1;8 )Câu 556: [THPT CHUYÊN LAM SƠN-THANH HÓA LẦN 2-2018] Phương trình tiếp tuyến của đường

cong

A.y = x3 + 3x 2 - 2tại điểm có hồnh độ

B.y = 9x - 7x0 = 1

C.y = 9x +7là:

D.y =- 9 x - 7y =- 9 x + 7Câu 557: (THPT Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần 1 – 2018) Viết phương trình tiếp tuyến của

1 3

x + x2 − 2

3

tại điểm có hồnh độ là nghiệm của phương trình y '' = 0.

7

1

7

11

y = −3 x + .

y = −x − .

y = −x − .

y = −x + .

3

3

3

3

A.

B.

C.

D.( C) y =Câu 558: [Thử sức trước kì thi- Đề 07] GọiMlà giao điểm của đồ thị hàm sốPhương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số trên tại điểm

A.B.3y + x +1 = 0Câu 559: (THPT SƠN TÂY) Cho đồ thị hàm sốtiếp tuyến của đồ thị( C)C.3y + x −1 = 0Mtại giao điểm của( C)với trục hoành.3y − x +1 = 0−2 x + 3

.

( C) : y =

x −1x +1

y=

x−2D.3 y − x −1 = 0Viết phương trìnhvà đường thẳngy = x − 3.Trang | 95TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

.B.

.

y = − x + 3 , y = − x − 1

y = − x − 3 , y = − x + 1

C.y = x − 3 , y = x + 1.D.y = − x + 3 , y = − x + 1.Câu 560: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

y = x − 2 x + 3x + 1

3A.2tại điểm có hồnh độ

B.y = 7x − 7.x0 = 2có phương trình:C.y = 7x − 14.y = − x + 9.D.y = − x − 7.Câu 561: (TRƯỜNG THPT C PHỦ LÝ - HÀ NAM) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

y = x 3 − 3x 2 + 1

A.tại điểm có hồnh độ

B.y = −3 x + 3.x =1y = −3 x + 2là:

C.y = 3 x + 1.D.y = −3 x + 5.Câu 562: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Cho hai hàm số

f ( x) =x

g ( x) =

2Gọid1 , d 2lần lượt là tiếp tuyến của mỗi đồ thị hàm sốđiểm của chúng. Hỏi góc giữa hai tiếp tuyến trên bằng bao nhiêu

A. 60°

B. 45°

C. 30°f ( x ), g ( x)1x 2đã cho tại giaoD. 90°Câu 563: [TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH]

Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số

tại điểm có tung độy = −1

3 − 4x

y=

x−2

A.−10.B.9

5.C.59.D.5

9Câu 564: ( THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định – 2018 ) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm

sốy = x3 − 2x + 3 ( C )A.y = 3x − 1.M ( 1;2)

tại điểmy = 2x + 2.

B.C.y = 2− x .D.y = x + 1.Trang | 96TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 565: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số

y=tại điểm có tung độ

A.9

5y = −1.B.3 − 4x

x−2là:5

9.C.−10.D.59.Câu 566: (THPT ĐOÀN KẾT – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI – 2018) Tiếp tuyến song song với( d ) : y = x +1

A.y = x + 2

y = x +8

của đồ thị hàm số.B.3x − 1

y=

x +1y = x

y = x−2

có phương trình là:.C.y = x

y = x +8

.D.y = x−2

y = x+ 2

Câu 567: (ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ)

Cho hàm số

có đồ thị

Số tiếp tuyến của đồ thị

song

3

2

y = f ( x ) = x − 3x + 3

( C) .

( C)

song với đường thẳngA. 0∆ : y = −9x + 24 = 0B. 1C. 2D. 3Câu 568:

Câu 569: (TOÁN HỌC TUỔI TRẺ Lần 05) Trên đồ thịtuyến với(C )tạiA. 0.Msong song với đường thẳng

B. 1.A.2x + y − 3 = 0x + 2y +1 = 0.B.Mmà tiếpd : x + y = 1?C. 2.Câu 570: [ THPT Kim Liên-Hà Nội-Lần 1] Cho hàm sốđường thẳngcó bao nhiêu điểmx −1

(C ) : y =

x−2D. 4.y = x3 + 3 x 2 − 2 x − 1.Tiếp tuyến song song vớicủa đồ thị hàm số trên có phương trình là2x + y +1 = 0.C.2x + y − 2 = 0.D.y = 2x +1Trang | 97TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 571: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Có bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị( C ) : y = x3 − 3x 2 + 2

A. 2song song với đường thẳng ∆ : y = 9 x − 25 ?

B. 3

C. 1Câu 572: [TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG 3] Cho hàm sốx+b

y=

( ab ≠ −2 ) .

ax − 2tri thoả mãn tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểmd : 3x + y − 4 = 0.A.Khi đó giá trị của

B.2a+bD. 0M ( 1; −2 )Biết rằnga và blà các giásong song với đường thẳngbằng

C.0D.−1Câu 573: (ĐỀ 6_TOÁN 3K_HỨA LÂM PHONG) Cho hàm số

y=

bao nhiêu tiếp tuyến vng góc với trục tung?

A. 0

B. 1C. 2x + 2x + 1

x+2

21có đồ thị( C) .Hỏi( C)D. 33

Câu 574: (THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x − 3 x + 2 vng góc với1

y=− x

9 là

đường thẳng

1

1

y = − x + 18; y = − x + 5

9

9

A.

.B.C. y = 9 x + 18; y = 9 x − 14 .D. y = 9 x + 18; y = 9 x + 5 .y=1

1

x + 18; y = x − 14

9

9

.Câu 575: (THPT ĐOÀN KẾT – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI – 2018) Số tiếp tuyến kẻ từ diểmtới đồ thị hàm số

A. 2.y = − x3 + 6 xB. 0.C. 3.Câu 576: [THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3] Cho đồ thị hàm số 19 

A ; 4 ÷

 12 A ( 1;5 )kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến tới( C)D. 1( C ) : y = f ( x) = 2x3− 3 x + 5.

2Từ điểm.Trang | 98TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A. .

B. .

1

2C.3.D.4.Câu 577: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Điểm M có hồnh độ âm trên đồ thị

1

2

( C) : y = x3 − x +

3

3A.−16 M  −3;

÷

3 

sao cho tiếp tuyến tại M vng góc với đường thẳng.B.4M  −1; ÷

3

.C..

1

9

M− ; ÷

 2 81

2

y=− x+

3

3D.M ( −2;0 )là:.1

y = x3 + x 2 - 2

3

Câu 578: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

tại điểm có hồnh độ là

nghiệm của phương trình y '' = 0

A.y = −3 x +7

3.B.y = −x −7

3.C.y = −x +11

3Câu 579: (THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Cho hàm sốphương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc

A.y + 16 = −9 ( x + 3).B.y − 16 = −9 ( x − 3). C.D.y = −x −x3

y = + 3x 2 − 2

31

3.có đồ thị (C). Viếtk = −9y = −9 ( x + 3).D.y − 16 = −9 ( x + 3).Phần 2. Hình học 11

Chương 1. Phép biến hình – phép dời hình

Bài 1. Phép biến hình

Câu 580: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Cho hình thoiABCDcó tâmO(nhưhình vẽ), Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây đúng?A. Phép quay tâmOπ

, góc 2 biến tam giácOBCthành tam giácOCDTrang | 99TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

B. Phép vị tự tâm , tỷ số k = −1 biến tam giác

thành tam giác

O

CDB

ABDuuur

C. Phép tịnh tiến theo vectơ AD biến tam giác

D. Phép vị tự tâmO, tỷ số k = 1 biến tam giácABD

OBCthành tam giác

thành tam giácDCB

ODABài 2. Phép tịnh tiến

Câu 581: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Cho r

và điểm

.Biết

là ảnh của

qua

M

'

M

M ' ( 4; 2 )

v ( −1;5 )

phép tịnh tiến

A.M ( −4;10 )Tvr.Tìm.M.

B.M ( −3;5 ).C.M ( 3;7 ).D.M ( 5; −3).Câu 582: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Cho hai đường thẳng song song d và d ' .

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. Cả ba khẳng định trên đều đúng

B. Có đúng một phép tịnh tiến biến d thành d '

C. Có vơ số phép tịnh tiến biến d thành d '

r

D. Phép tịnh tiến theo véc tơ v có giá vng góc với đường thẳng d biến d thành d '

Câu 583: [TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC. LẦN 1] Phép tịnh tiến theo vectơ r

biến

u ( 1; 2 )A ( 2;5 )

A.thành điểm?A ' ( 3; −7 ).B..A ' ( 3;7 )C.A ' ( −3;5 ).D.A ' ( −3; −7 )Câu 584: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo

vectơ rv = ( −3;2)điểm

A.A′( 1; 3) .biến điểmA ( 1;3)thànhcó tọa độ:

B.( −4;−1) .C.( −2; 5) .D.( −3; 5) .Câu 585:

Trang | 100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 2. Bài toán tiếp tuyến của đường cong

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×