Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 1. Các vấn đề về tập xác định và đạo hàm

Bài 1. Các vấn đề về tập xác định và đạo hàm

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

Cho hàm số

Tính

của hàm số theo x và

∆x

∆y

y = 2x 2 − 2015.

∆x

A.∆y

2

= 2 ( 2x + ∆x )

∆xB.C.∆y

= 2 ( 2x + ∆x )

∆xD.∆y

= 2 ( 2x − ∆x )

∆x∆y

2

= 2 ( 2x − ∆x )

∆xCâu 473:

Câu 474: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho hàm sốlimf ( x) − f ( 3)

x− 3x→ 3A.y = f ( x)xác định trênthỏa mãn¡Kết quả đúng là:

= 2.f ′ ( 3) = 2.B.C.f ′ ( x) = 2.D.f ′ ( 2) = 3.f ′ ( x) = 3.Câu 475:

Câu 476: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Cho hàm sốkết quả nào sau đây?

A. .

1

4B.1

16.Câu 477: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Cho hàm sốA.−2.B.23 − 4 − x

khi x ≠ 0



4

f ( x) = 

.

1

khi x = 0

 4C.1

32.2C..

2 3f '( 0)D. Không tồn tại.y = cos x..Khi đóKhiπ

y ( 3)  ÷

3bằng:D.−2 3.Câu 478: (ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ)

Đạo hàm cấp hai của hàm số

x 2 − 3x + 5

y=

x −1Trang | 81TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

B.

x 2 − 2x − 2( x − 1)2C.6( x − 1)3D.6( x − 1)x2 − x − 23( x − 1)2Câu 479:

Câu 480: ( THPT QUẾ VÕ 2 ) Tính đạo hàm của hàm số

A.y = 2 cos 2 x + sin x. B.y = 2 cos x − sin xy = sin 2 x − cos x. C.y = 2sin x + cos 2 xCâu 481: (THPT Lê Văn Thịnh- Bắc Ninh-Lần 1) Hàm số

y=

A.y ' = −2 ( x − 2 )B.

y' =x2 + 2 x( 1− x)C.

y' =2.( x − 2)2. D.y = 2 cos x + sin x.có đạo hàm là:1− x

− x2 + 2 x( 1− x)y' =2Câu 482: (ĐỀ NHÓM TÀI LIỆU OFF) Mệnh đề nào sau đây sai?

A.

.

B.

. C.

.

1 u  u′v − v′u

( uv) = u′v + v′u

x =

 v÷ =

2 x

v

 ( )D.D.x2 − 2x( 1− x)2 1 ′

v′

 v÷ = − 2

v

 .f ( x ) = sin 2 3 x.

f '( x)

Câu 483: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Cho hàm số

Tính

?

f ' ( x ) = 2sin 6 x

f ' ( x ) = 3sin 6 x

f ' ( x ) = 6sin 6 x

f ' ( x ) = −3sin 6 x

A.

B.

C.

D.

Câu 484: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Tính đạo hàm của hàm sốf ( x ) = sin 2x − cos 2 3x

A.f ' ( x ) = 2 cos 2x + 3sin 6xB.f ' ( x ) = 2 cos 2x − 3sin 6xC.f ' ( x ) = 2cos 2x − 3sin 3xD.f ' ( x ) = cos 2x + 2sin 3xCâu 485: [TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG 3] Đạo hàm của hàm sốA.B.1

( 2x − 3) ( x 2 − 3x + 2 )

33 −11

( 2x − 3) ( x 2 − 3x + 2 )

31

3C.D.y = ( x 2 − 3x + 2 )

33 ( 2x − 3) ( x 2 − 3x + 2 )3 +13 ( 2x − 3) ( x 2 − 3x + 2 )3 −1Trang | 82TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 486: [THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3] Tính đạo hàm của hàm số

A.

C.y = − x6 + 2 x 4 + 3x 2. B.y = 7 x 6 − 10 x 4 − 6 x 2. D.y = −7 x 6 − 10 x 4 − 6 x 2.y = −7 x 6 + 10 x 4 + 9 x 2 ..f ( x ) = 2 − 3x 2Câu 487: (THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Đạo hàm của hàm số

sau đây?

−3 x

1

−6 x

A.2 − 3x .B. 2 2 − 3 x .2C.y' = 2cos2x + sinx

y' = 2sinx + cos2x. B.

. D.y' = 2cosx − sinx2.y' = 2cosx + sinxB. 1.f ( x) = x3 − 3x 2 + x + 1C. 2.Câu 490: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho hàm sốf ( x ) − f ( 3)

lim

=2

x →3

x −3

A.f ' ( 3) = 2.2 − 3x 2 .D.y = sin2x − cosxCâu 489: (TRƯỜNG THPT C PHỦ LÝ - HÀ NAM) Cho hàm sốbằng:

A. .

0. Giá trịf ′′ ( 1)D. 3.y = f ( x)xác định trên¡thỏa mãn. Kết quả đúng là:B.f '( x) = 2.C.f ' ( 2) = 3.D.f '( x ) = 3Câu 491: [THPT ĐỘI CẤN – VĨNH PHÚC 2018 - LẦN 1] Đạo hàm của hàm sốx0 = 1bằng biểu thức nào

3xC. 2 2 − 3 x .2Câu 488: (THPT QUẾ VÕ SỐ 2) Tính đạo hàm hàm số

A.y = − x7 + 2 x5 + 3x3 ..2 − x 2 + 3 x3

y=

3tạibằngTrang | 83TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

.

B. .

8

73

3C.8

3.D.8

3.Câu 492: (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) Phát biểu nào trong các phát biểu sau là đúng?

A. Nếu hàm số

có đạo hàm trái tại

thì nó liên tục tại điểm đó.

x0

y = f ( x)

B. Nếu hàm sốC. Nếu hàm sốD. Nếu hàm sốy = f ( x)

y = f ( x)

y = f ( x)có đạo hàm phải tạicó đạo hàm tạicó đạo hàm tạix0

x0x0thì nó liên tục tại điểm đó.thì nó liên tục tại điểmS = t 2 − 2t + 3,và S được tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm2m sB..thì nó liên tục tại điểm đó.Câu 493: (ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ)

Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình:A.−x0C.5m strong đó t được tính bằng giâyt = 2slà:D.1m s3m sCâu 494:

Câu 495: (THPT Việt Trì) Tính đạo hàm của hàm số

A.

C.y ' = 2cos3x − sin 2x

y ' = 6cos3x − 2sin 2xB.

D.y = 2sin3x + cos2xy ' = 2cos3x + sin 2x

y ' = −6cos3x + 2sin 2xCâu 496: ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Cho hàm số

A. 12

B. 5

C. 8f ( x ) = 8 + x.Câu 497: (THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Cho hàm sốTính

D. 3f ( 1) + 12f ' ( 1) . x 2 + 1, x ≥ 1

y = f ( x) = 

 2x, x < 1Mệnh đề saiTrang | 84TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

.

B. f khơng có đạo hàm tại

.

x0 = 1

f ' ( 1) = 2

C.f '( 0) = 2.D.f ' ( 2) = 4Câu 498: [THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1] Phát biểu nào trong các phát

biểu sau là đúng?

A. Nếu hàm số

có đạo hàm trái tại

thì nó liên tục tại điểm đó.

x0

y = f ( x)

B. Nếu hàm sốC. Nếu hàm sốD. Nếu hàm sốy = f ( x)

y = f ( x)

y = f ( x)có đạo hàm phải tạicó đạo hàm tạicó đạo hàm tạix0

x0x0thì nó liên tục tại điểmB. Hàm sốC. Hàm sốD. Hàm sốf ( x)

f ( x)

f ( x)

f ( x)liên tục tạix =1có đạo hàm tạiliên tục tại. 3 − x2

 2 khi x < 1

f ( x) = 

.

1

khi x ≥ 1

 xKhẳng định nào dưới.x =1x =1− x0thì nó liên tục tại điểm đóCâu 499: (TỐN HỌC TUỔI TRẺ 10/2017) Cho hàm sốđây là sai?

A. Hàm sốthì nó liên tục tại điểm đó..và hàm sốkhơng có đạo hàm tạif ( x)cũng có đạo hàm tạix =1.x =1Câu 500: (ĐỀ 6_TOÁN 3K_HỨA LÂM PHONG) Hàm sốy = ( x + 1) x + 1có đạo hàm là:2A.

y' =2x 2 + 3

x2 +1B.

y' =3x 2 + x + 3

x2 +1Trang | 85TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

C.

D.

2x 2 + x + 3

2x 2 + 3

y' =

y' =

x2 +1

2 x2 +1

Câu 501: [THPT Đoàn Thượng – Lần 1 2018] Tính đạo hàm cấp hai của hàm sốđiểm

A.B.

C.

D.tạix = 2.f '' ( 2 ) = 14..B.f '' ( 2 ) = 1..C.f '' ( 2 ) = 10.Câu 502: (CHUYÊN BẮC NINH) Tính đạo hàm của hàm số

A.f ( x ) = x3 + x2 + 1.D.f (x) = sin2x − cos 3x

2f '' ( 2 ) = 28.

.f '(x) = 2cos2x + 3sin6x

f '(x) = 2cos2x − 3sin6x

f '(x) = 2cos2x − 2sin3x

f '(x) = cos2x + 2sin3xCâu 503:

Câu 504: [THPT Đồn Thượng – Lần 1 2018] Tính đạo hàm của hàm sốA.y ' = 10 ( 3x + 4 x ) .

92C.. B.y ' = 10 ( 3 x + 2 x ) ( x + 2 x

2y ' = 10 ( 3 x + 4 x ) ( x + 2 x

23)2 93.D..)2 9(x3+ 2 x2 ) .

10.

.y ' = 10 ( 3x 2 + 2 x ) .

9Câu 505: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Đạo hàm của hàm sốlà:

y = 4− x2A.

y′ =B.−2x

4− x2.y′ =C.x

2 4− x2.y′ =D.1

2 4− x2.y′ =−x

4 − x2.Câu 506:

Trang | 86TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 507: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) ChoA.B.E = −1. 3 − 2x ′

ax − b

.÷=

 4x − 1  ( 4x − 1) 4x − 1C.E = −4.D.E = −16.Tínha

E= ?

bE = 4.Câu 508:

Câu 509: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Đạo hàm của hàm số3bằng:

1

y =  x2 − ÷

x

A.() ( 2x3 x −1

323).B.C.

1

3 x2 − ÷ .

x

+1x42()3 x +1

3D.2.x23

1

 2x + 2 ÷ .

x 

Câu 510:

Câu 511: [THPT Đồn Thượng – Lần 1 2018] Cho hàm sốf ' ( x ) + f '' ( x ) = 0

A.3

x= .

2.2x +1

y = f ( x) =

1− x. Phương trìnhcó nghiệm là:B.3

x=− .

2.C.Câu 512: (THPT LÊ VĂN THỊNH) Hàm số1

x=− .

2.D.1

x= .

2có đạo hàm là:

(x - 2)2

y=

1- xA.y ' = - 2(x - 2)Câu 513: Cho hàm sốA.{ −2 2} .B.C.y/ =2x + 2x

(1- x)21

f ( x ) = x3 − 2 2 x 2 + 8 x − 1.

3B.{ 2; 2} .D.y/ =2- x + 2x

(1- x)2y/ =Tập hợp những giá trị của x đểC.{ −4 2} .D.x2 - 2x

(1- x)2f '( x) = 0{ 2 2} .Trang | 87TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 514: (ĐỀ NHÓM TÀI LIỆU OFF) Đạo hàm của hàm sốA.

y′ =C.

y′ =x4 − 4x3 + 9x2 − 4x + 4()x3 − 23B.

y′ =2x4 − 4x3 − 9x2 + 4x − 4( x − 2)..D.2là:− x2 + 2x + 3

y=

x3 − 2− x4 − 4x3 + 9x2 − 4x + 4( x − 2)

3.2x4 − 4x3 − 9x2 + 4x − 4

y′ =

x3 − 2.Câu 515: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Tính đạo hàm của hàm sốf ( x ) = sin 2x − cos 2 3x

A.C.f ' ( x ) = 2 cos 2x + 3sin 6x

f ' ( x ) = 2 cos 2x − 3sin 3x.B..D.f ' ( x ) = 2 cos 2x − 3sin 6x

f ' ( x ) = cos 2x + 2sin 3x

f ( x) =Câu 516: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Cho hàm số

1

2

−2

f '( x) =

f '( x) =

f '( x) =

2

2

2

( x − 1)

( x − 1)

( x − 1)

A.

B.

C.

Câu 517: [THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3] Cho hàm sốA.

f( 30 )( x ) = −30!( 1 − x )f( 30)( x ) = 30!( 1 − x )C.−30−30.x2

f ( x) =

.

−x +1

B..Tìm.x−2

.

x − 1 Tính f ' ( x ) ?

−1

f '( x) =

2

( x − 1)

D.f ( 30 ) ( x ) .f( 30)( x ) = 30!( 1 − x )f( 30)( x ) = −30!( 1 − x )D..−31.−31.Câu 518: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Tính đạo hàm của hàm số

y = 2sin 2x − cosx.

A.

C.y ' = 2 cos 2x + s inx

y ' = 2 c 4 os 2x − s inxB.

D.y ' = 4 cos 2x + s inx

y ' = −4 cos 2x + s inxTrang | 88TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 519: ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Tính đạo hàm của hàm số y = 2sin 2x − cosx.

A. y ' = 2 cos 2x + s inx B. y ' = 4 cos 2x + s inx

C. y ' = 2 c 4 os 2x − s inx D. y ' = −4 cos 2x + s inx

Câu 520: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Cho hàm sốf ( x) = 8 + x.Tínhf ( 1) + 12 f ′ ( 1) .

A.B.12C.5D.8Câu 521: ( TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Tính đạo hàm của hàm số

A.

C.f '( x) = 2sin 4 x + 3sin 3 x

f '( x) = 2sin 4 x − 3sin 3 x.B..D.3f ( x) = sin 2 2 x − cos 3 xf '( x) = sin 4 x + 3sin 3 x..f '( x) = 2sin 2 x + 3sin 3 x.Câu 522:

Câu 523: (ĐỀ 6_TOÁN 3K_HỨA LÂM PHONG) Hàm số

A.

C.B.y ''+ y = 2y

1 − y = ( y '')

2D.2y = cos xcó tính chất nào sau đây:y '− y = y − y ''

y + y '' = 0Câu 524: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Tính đạo hàm y’ của hàm số.

y = 4−xA.

y' =−2x.B.

y' =4 − x2x.C.y ' = cos x.esinx.B.y '.cos x − y.s inx-y''=0.y' =2 4 − x2Câu 525: [ THPT Kim Liên-Hà Nội-Lần 1] Cho hàm số

A.C.1

2 4 − x2y = esinx .y '.cos x − y.sinx-y''=1.D.

y' =2.−x

4 − x2Mệnh đề nào sau đây là sai?.D.2 y '.s inx=sin2x.esinxTrang | 89TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 526: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] ChoA.E = −1.B.E = −4.ax − b

 2 − 2x ÷' =

 4x − 1  ( 4x − 1) 4x − 1C.E = −16.D.. TínhE=4Câu 527: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Đạo hàm của hàm sốa

E=

b?.3bằng:1y =  x2 − ÷

xA.3 ( x − 1)23( 2x3+ 1). B.2Câu 528: (THTT - Lần 2 – 2018) Cho hàm sốC.y = sin 2 x.D.3 ( x + 1)

32.D.3.1  2x + 2 ÷

x 

x2Khẳng định nào sau đây đúng?

B.π2 y '+ y '' = 2cos  2 x − ÷

44 y − y '' = 2C.13 x2 − ÷

x

x4A..2 y '+ y '.tanx = 04 y − y '' = 2Câu 529: (THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Cho hàm sốNghiệm của phương

y = x − 1.

2trình

A.y '.y = 2x+1x=2.B.x =1.C. Vơ nghiệm.Câu 530: (CHUYÊN BẮC NINH) Cho chuyển động xác định bởi phương trình

được tính bằng giây và

A.

C.−12

−12SD.x = −1S = t3 − 3t2 − 9t, trong đó tđược tính bằng mét. Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc triệt tiêu.m/sB.m/s2D.−21

12m/sm/sCâu 531:

Câu 532: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Cho chuyển động xác định bởi phương trình

Trang | 90TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Tính vận tốc tại thời

S = t3 − 3t2 − 9t,

điểm gia tốc triệt tiêu.

A.

.

−12m sB.−21m s.C.−12m s2Câu 533: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho hàm số

A.C.2 ( cos x − y ') − x ( y ''+ y ) = 1

2 ( cos x − y ') + x ( y ''+ y ) = 1.B..D..y = x.cos xD.12m s.. Chọn khẳng định đúng?2 ( cos x − y ' ) + x ( y ''+ y ) = 0

2 ( cos x − y ' ) − x ( y ''+ y ) = 0..Câu 534: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Một chất điểm chuyển động theo quy luật

1

S = − t 3 + 4t 2 + 9t

3

với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S

(mét) là quãng đường vật chuyển động trong thời gian đó.Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kểtừ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của chất điểm là bao nhiêu?

88 ( m / s )

25 ( m / s )

100 ( m / s )

11( m / s )

A.

B.

C.

D.

Câu 535: Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình

và s tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi

A.B.24 m / s 2 .t =3C.17 m / s 2 .s = t 3 − 3t 2 + 5t + 2, trong đó t tính bằng giâylà:14 m / s 2 .D.12 m / s 2 .Câu 536: [TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG 3] Một chất điểm chuyển động theo phương trình

S = −2t 3 + 18t 2 + 2t + 1,trong đó t tínhbằng giâytốc chất điểm đạt giá trị lớn nhất.

A.

B.

t = 5s

t = 6s( s ) và SC.t = 3stính bằng mét( m) .D.Tính thời gian vậnt = 1sCâu 537: [THPT ĐỘI CẤN – VĨNH PHÚC 2018 - LẦN 1] Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương

trình

s=t= 41 4

t + 3t2 )

(

2,tđược tính bằng giây,sđược tính bằng m. Vận tốc của chuyển động tại(giây) bằng

Trang | 91Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 1. Các vấn đề về tập xác định và đạo hàm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×