Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 1. Giới hạn dãy số

Bài 1. Giới hạn dãy số

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 382: Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0?

A.

.

B.

.

1

n +1

;

;

n

nC.Câu 383: (THPT LÊ VĂN THỊNH) Tính giới hạn

I = lim

A.

I =1

2.B..I = +¥C.sin n

;

n.D.2n + 1

n +1

D.I =2Câu 384: (THPT Lê Văn Thịnh- Bắc Ninh-Lần 1) Tính giới hạn

I = limA.B.1

I=

2Câu 385: Cho hàm sốthẳng

A.2x +1

y=

x +1d : y = x + m −1m = 2± 3.có đồ thịcắt(C )B.C.I = +∞(C )1

;

nI =12n + 1

n +1D.I =2I =1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham sốtại hai điểm phân biệtm = 2 ± 10.C.A, Bthỏa mãnm = 4± 3.AB = 2 3

D.msao cho đường.m = 4 ± 10.Câu 386: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Trong các dãy số sau, dãy số nào

có giới hạn khác ?

0

A.u n = ( 0,1234 )nB.

un =( −1)nC.D.

4n − n + 1

n n + 3 +1

3un =nun =cos2n

nCâu 387: (THPT Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần 1 – 2018) Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

n 2

un =  − ÷

 3

A.n6

un =  ÷

5

B.C.un =n3 − 3n

n +1Câu 388: [THPT Đoàn Thượng – Lần 1 2018] Tính giới hạn

lim2

D. un = n − 4nn 3 − 2n

.

3n 2 + n − 2Trang | 64TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

.

B.

.

−∞

+∞C. 0.Câu 389: [THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3] Tìm

I = lim

A.I =2.B.I =8.D.1

.

38n5 − 2n 3 + 1

.

4n 5 + 2n 2 + 1

C.I =1.D.I =4.Câu 390: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào có giá trị

bằng 0?

A.

B.( 2n + 1) ( n − 3)

limlim2n + 3

.

1− 2nlim2 +1

.

3.2n − 3nC.n − 2n3D.nlim2.1− n3

.

n2 + 2nCâu 391:

Câu 392: ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Trong các dãy số sau, dãy số nào có giới hạn khác

0?

A.

C.u n = ( 0,1234 )un =n4n 3 − n + 1

n n + 3 +1B.

D.un( −1)

=un =nncos2n

nCâu 393: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào có giá trị

bằng 0?

A.

.

B.

.

2

2n + 3

( 2n + 1) ( n − 3)

lim

lim

1 − 2n

n − 2n 3

C.2n + 1

lim n n

3.2 − 3.D.1 − n3

lim 2

n + 2n.Câu 394: [THPT ĐỘI CẤN – VĨNH PHÚC 2018 - LẦN 1] Giá trị của lim(2n + 1) bằng:

B.

C.

D.

A.

−∞.

+∞.

0.

1.Trang | 65TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Bài 2. Giới hạn hàm số

Câu 395: (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) Cho hàm sốkiện cần và đủ để hàm số liên tục trên đoạnA.lim+ f ( x ) = f ( a )x →aC.lim+ f ( x ) = f ( a )lim− f ( x ) = f ( b )[ a; b].x →alim+ f ( x ) = f ( b )liên tục trên khoảngB.lim− f ( x ) = f ( a )x →a.( a; b ) .Điềulà?x →by = f ( x)D.x →blim− f ( x ) = f ( a )x →alim+ f ( x ) = f ( b ).x →blim− f ( x ) = f ( b ).x →bCâu 396: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng:

A.

. B.

.

4

4

x −x

x −x

lim

= +∞

lim

=1

x →−∞ 1 − 2x

x →−∞ 1 − 2x

C.. D.x −x

= −∞

1 − 2x.4limx →−∞x −x

=0

1 − 2x

4limx →−∞Câu 397: (Toan Luyen de THPTQG) Tính giới hạnA.M=0B.M = −1x3 + 1

M = lim

x →−1 x + 1

C.M =1D.M=3Câu 398: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng

A.−3x + 4

lim

.

x→−∞ x − 2B.−3x + 4

lim

.

x→+∞ x − 2C.−3x + 4

lim

.

x→ 2+ x − 2D.

limx→ 2−−∞?−3x + 4

.

x− 2Câu 399:

2x − 3

:

x →+∞ 1 − 3 xCâu 400: (THPT CHUYÊN LAM SƠN-THANH HÓA LẦN 1 NĂM 2018) Tìm giới hạn lim2

A. − .

3B.2

.

33

C. − .

2D. 2.Trang | 66TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 401: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho hàm sốsai?

A.B.lim+ f ( x) = +∞.C.lim f ( x) = +∞.x→+∞x→12x + 1

f ( x) =

.

x− 1Đẳng thức nào dưới đâyD.lim− f ( x) = −∞.lim f ( x) = 2.x→−∞x→1Câu 402:

Câu 403: [THPT CHUN LAM SƠN-THANH HĨA LẦN 2-2018] Tìm giới hạnA.B.2

3Câu 404: Kết quả giới hạn2x +1

lim

x →+∞ x − 1A. .

1B.C.23x →1B.:2là:−2.C.2.Câu 405: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho hàm sốđây sai?

A.

.

lim+ f ( x ) = +∞D.322x − 3

lim

x →+∞ 1 − 3 xlim f ( x ) = +∞x →+∞.C.D.2x + 1

f ( x) =

x −1lim f ( x ) = −∞x →1−.D.−1.. Đẳng thức nào dướilim f ( x ) = 2.x →−∞Câu 406: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho đồ thị hàm số y = f (x) như hình vẽ.Xét các mệnh đề sau

( I ) . lim f ( x ) = 2

x →+∞f ( x ) = −∞

( II ) . xlim

→−∞f ( x) = 2

( III ) . xlim

→1

Trang | 67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 1. Giới hạn dãy số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×