Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 3. Cấp số cộng

Bài 3. Cấp số cộng

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.

B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.

C. Một cấp số cộng có cơng sai dương là một dãy số tăng.

D. Một cấp số cộng có cơng sai dương là một dãy số dương.

Câu 319: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

n

n

u

=

2n

un = n2

u n = ( −1) n

n

un = n

3

Câu 320: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số

cộng

n

n

un = n

2

u

=1

n

(

)

u

=

n

3

A. n

B. n

C.

D. u n = 2n

Câu 321: (THPT SƠN TÂY) Cho cấp số cộngTìm số hạng

A.( un )u1 = −2và cơng said = 3.u10 .u10 = −2.39.B.u10 = 25.C.u10 = 28.D.u10 = −29.Câu 322: [THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1] Trong các phát biểu sau, phát

biểu nào là sai?

A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.

B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.

C. Một cấp số cộng có cơng sai dương là một dãy số tăng.

D. Một cấp số cộng có cơng sai dương là một dãy số dương

Câu 323: (CHUYÊN BẮC NINH) Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng?

A.

B.

un = n2C.n

un = n

3un = (−1)n nD.un = 2nCâu 324:

Câu 325: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Trong các dãy số sau, dãy số nào

không phải là cấp số cộng?

A.

B.

C.

D.

3,1, −1, −2, −4

−8, −6, −4, −2, 0

1,1,1,1,1

1 3 5 7 9

, , , ,

2 2 2 2 2

Câu 326: ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải là

cấp số cộng?

Trang | 54TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

1 3 5 7 9

, , , ,

B. 2 2 2 2 2

D. 1,1,1,1,1A. 3,1, −1, −2, −4

C. −8, −6, −4, −2, 0Câu 327: [MEGABOOK-ĐỀ 4] Cho dãy sốA. 2018B. 2017Câu 328: [MEGABOOK-ĐỀ 4]Chocot a.cot cu1 = 2018

n∈ ¥* ) .

(2

un −1 = n ( un −1 − un )

C. 1004

π

a+b+c =

2239D. 1009,

,

tạo thành cấp số cộng. Gía trị

cot a cot b cot cB. 2C. 3D. 4Câu 329: [THPT ĐỘI CẤN – VĨNH PHÚC 2018 - LẦN 1] ChoA.lim unbằngA. 1u2 = 5Tínhvà cơng said =3.. Khi đó

B.245.C.Câu 330: ( THPT QUẾ VÕ 2 ) Chu vi của một đa giácđa giác.

A. .

6B.4, dãy( un )là một cấp số cộng vớibằng:u81thành một cấp số cộng với cơng sain∈¥*d =3.n242cạnh làD.158C.9.C.D.( un )S16 = −25.248., số đo các cạnh của đa giác lập. Biết cạnh lớn nhất có độ dài làCâu 331: [THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3] Cho cấp số cộnghạng đầu tiên của cấp số cộng này.

A.

.

B.

.

S16 = −24

S16 = 26.445. Tính số cạnh của.u4 = −12, u14 = 18D.. Tính tổng 16 sốS16 = 24.Câu 332: [THPT Phạm Cơng Bình - Vĩnh Phúc - Lần 1] Cho cấp số cộng có tổng của n số hạng đầu tiên

được tính bởi cơng thứcSn = 4n − n 2. Gọi M là tổng của số hạng đầu tiên và công sai của cấp sốcộng đó. Khi đó:

Trang | 55TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

A.

B.

M =4

M =7C.Câu 333: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Xác định số hạng đầu

A.u 9 = 5u 2D.M = −1u1và cơng sai.B.u1 = 3 và d = 5Câu 334: (Toan Luyen de THPTQG) Cấp số cộngA. 8B..( un )3

2C.u1 = 4 và d = 5A.

C.un = 5 + 4n.

un = 2 + 3n.S12 = 192.Tìm số hạng tổng quátB.

D.D.( un )D.(u )và gọiunSnu1 = 4 và d = 3.Khi đó, số hạng đầu tiên làC. 2n. u1 + u 3 = 8

. 2u 2 + 3u 4 = 32Câu 335: [THTT THÁNG 10/2017-LẦN 1] Cho cấp số cộngS7 = 77của cấp số cộngu13 = 2u 6 + 5.u1 = 3 và d = 4BiếtdM =122

3là tổngnsố đầu tiên của nó.của cấp số cộng đó.un = 3 + 2n.

un = 4 + 5n.Câu 336:

Câu 337: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho dãy số(u )

nn ≥ 1.Tổng của 125 số hạng đầu tiên của dãy sốA. 63375.(u )xác định bởiu1 = 321un+1 = un − 3với mọibằng:nB. 16687,5.C. 16875.D. 63562,5.Câu 338:Trang | 56TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 339: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho dãy số( un )xác định bởimọi n ≥ 1. Tổng của 125 số hạng đầu tiên của dãy số bằng:

A. 63375.

B. 16687, 5.

C. 16875.

Câu 340: (Toan Luyen de THPTQG) Cho cấp số cộng có

đầu tiên của cấp số cộng là

A.

B. 24

−24C.A.S7 = 77B.u n = 5 + 4nS12 = 192u 4 = −12, d = 3.Khi đó tổng của 16 số hạngD. 26−26đó

A.Sn = 4n − n2. GọiB.M =7Câu 343: Nếu1

1

1

;

;

b+c c+a a+bMun

D.u n = 2 + 3nCâu 342: [SGD Vĩnh Phúc-Lần 1 2018] Cho cấp số cộng có tổng của

cơng thức( un ). Tìm số hạng tổng quát

C.u n = 3 + 2nvớiD. 63562, 5.Câu 341: (TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ THÁNG 10/2017) Cho cấp số cộnghạng đầu tiên của nó. Biết u1 = 321 u n +1 = u n − 3nvà gọiSnlà tổng n sốcủa cấp số cộng đóu n = 4 + 5nsố hạng đầu tiên được tính bởilà tổng của số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng đó. KhiC.M =4D.M = −1M =1lập thành một cấp số cộng (theo thứ tư đó) thì dãy số nào sau đây lậpthành một cấp số cộng?

A.

.

B.

.

b2 ; a 2 ; c 2

c2 ; a2 ; b2C.a 2 ; c2 ; b2.D.a 2 ; b2 ; c2Câu 344: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Tìm tất cả các số tự nhiên k sao cho

k

k +1

k+2

C14

, C14

, C14A.k = 4, k = 5theo thứ tự lập thành một cấp số cộng

.B.k = 3, k = 9.C.k = 7, k = 8.D.k = 4, k = 8.Trang | 57TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 345: [TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG – HẢI DƯƠNG] Cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác

lập thành một cấp số cộng và có một góc bằng 25o . Tìm 2 góc còn lại?

A. 65o; 90o.B. 75o; 80o.Câu 346: (THPT Việt Trì) Cho cấp số cộngA.32B.22C. 60o; 95o.( u n ) : 2, a, 6, b.TíchC.a.bD. 60o; 90o.

bằng:D.4012Bài 4. Cấp số nhân

Câu 347: ( THPT QUẾ VÕ 2 ) Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào không là cấp số nhân lùi vô

hạn?

A. Dãy số

B. Dãy số

n−1

1 1 1

1

1 1 1 1

 1

, , ,..., n ,...

1,,

,,

,...,

÷ ,...

3 9 27

3

2 4 8 16

 2

C. Dãy sốnD. Dãy số2 4 8

2

, , ,...,  ÷ ,...

3 9 27

3n3 9 27

3

, , ,...,  ÷ ,...

2 4 8

2Câu 348: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Bốn số xen giữa các số 1 và – 234 để được một cấp

số nhân có 6 số hạng là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

. Lời Lời

−2; 4; −8;16

2;4;8;16

3;9; 27;81

−3;9; −17;81

giải

Câu 349: ( TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

2

n

n

n

un = n

un = (−1) n

un = 2

un = n

3

Câu 350:

Câu 351: (Toan Luyen de THPTQG) Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, hãy chọn dãy số là

cấp số nhân

A.

B.

C.

D.

 u 1 = −1

 u1 = 3

 u1 = 2

u1 = −3

2

n

u n +1 = u n

u n +1 = u n + 1

 u n +1 = 3u n

u n +1 = 2 .u n

Câu 352: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Cho cấp số nhân−1

( u n ) ; u1 = 3; q = .

2Hỏi sốTrang | 58TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

là số hạng thứ mấy?

3

256

A. 9.B. 10.C. 8.D. 11.Câu 353: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Cho cấp số nhân

3

số 256 là số hạng thứ mấy?

A.

B.

9

10C.( u n ) ; u1 = 3; q =D.8−1

.

2 Hỏi11Câu 354: [SGD Vĩnh Phúc-Lần 1 2018] Một cấp số nhân có số hạng đầu tiên là 2 và số hạng thứ tư là 54

thì số hạng thứ 6 là

A. 1458

B. 162

C. 243

D. 486

Câu 355: (THI THỬ THPT XN HỊA) Xác định số hạng đầu và cơng bội của cấp số nhânu 4 − u 2 = 54 và u 5 − u 3 = 108

A.u1 = 3và q=2.B.( un ).u1 = 9 và q=2.C.u1 = 9 và q=-2.D.u1 = 3và q= -2.Câu 356: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Năm số xen giữa các số 1 và –243 để được một cấp

số nhân có 6 số hạng là:

A.

B. 2; 4; 8; 16.

C. 3; 9; 27; 81.

D.

−2; 4; −8;16.−3; 9; −27; 81.Câu 357:

Câu 358: Cho{ un }là cấp số cộng có cơng sai làd,{ vn }là cấp số nhân có cơng bội làqvà các khẳngđịnh:

I)un = d + un −1 , ∀n ≥ 2, n ∈ ¥ .III)II)vn = q n v1 , ∀n ≥ 2, n ∈ ¥ .u +u

un = n −1 n +1 , ∀n ≥ 2, n ∈ ¥ .

2V)

v1 + v2 + ... + vn =IV)vn −1.vn = vn2+1 , ∀n ≥ 2, n ∈ ¥ .n(v1 + vn )

, ∀n ≥ 2, n ∈ ¥ .

2Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định trên?

Trang | 59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 3. Cấp số cộng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×