Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 3. Nhị thức newton

Bài 3. Nhị thức newton

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.( 1+ x)nnB.( 1+ x)=å C x

k=0C.nnk n- k

nD.( 1+ x)( 1+ x) = å C nkxknnn= å C nkxk

k=0= C n0 + C n1.x +C n2.x2 + ... + C nn .xnk=1Câu 198: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Số hạng không chứa x trong khai triển45là:

1

 x− 2 ÷

x 

A.B.15

−C45

.C.5

−C45

.D.15

C45

.30

C45

.Câu 199:

Câu 200: (CHUYÊN BẮC NINH) Tìm hệ số của

sA.C.3

83D.5C .2 .3x5trong khai triển thành đa thức của

B.−C85.25.33(2x + 3)8.C83.25.33C85.22.36Câu 201:

Câu 202: (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) Trong khai triển biểu thứcchứa( x + y)21hệ số của số hạng

,x13 y8A. 116280.B. 293930.C. 203490.D. 1287.Câu 203: [THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1] Trong khai triển biểu thức( x + y)21hệ số của số hạng chứa

,A. 116280.

Câu 204: Tìm hệ sốA.h = 560x13 y 8B. 293930.h.của số hạng chứaB.x5h = 84C. 203490.D. 1287trong khai triển7. 2 2

x + ÷

x.C.h = 672.D.h = 280.Trang | 36TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 205: (THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Tìm hệ số của

P ( x ) = ( x + 1) + ( x + 1) + ... + ( x + 1)

67A. 1715.12B. 1711.C. 1287.D. 1716.Câu 206: ( THPT Hàn Thuyên-Bắc Ninh-Lần 1) Tìm hệ số của số hạng chứa12(với x 3

 − ÷

3 x

A.55

9.x≠0B.B.( −2 ) C95 x5

9x4trong khai triển)?40095.C.1

81.Câu 207: [Thử sức trước kì thi- Đề 07] Hệ số của số hạng chứaA.trong khai triểnx5−4032C.D.x524 C94 x5trong khai triểnD.924.( x − 2)92016Câu 208: [THPT Phạm Cơng Bình - Vĩnh Phúc - Lần 1] Số hạng không chứa x trong khai triển Newton

của biểu thức7 2 2 

x − 3 ÷

xA.B.−84.−448.C. 84.D. 448.Câu 209: [SGD Vĩnh Phúc-Lần 1 2018]Số hạng không chứa x trong khai triển Newton của biểu thức

7 2 2 

x − 3 ÷

xA.B.−84.−448.Câu 210: (THPT CHUN BẮC NINH) Tìm hệ số củacủa( 2x + 3)C. 84.x5D. 448.trong triển khai thành đa thức8Trang | 37TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

.

B.

.

−C85 .25.33

C38 .25.33C.C38 .23.35.D.C58 .22.36.5

Câu 211: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Tìm hệ số của x trong triển khai thànhđa thức của (

5 5 3

A. −C8 .2 .32x + 3)83 5 3

B. C8 .2 .33 3 5

C. C8 .2 .35 2 6

D. C8 .2 .3Câu 212: [THPT PHAN CHU TRINH ĐAKLAK LẦN 2 - 2018] Số hạng khơng chứa2nvới3  2x − 3 ÷

xA.x≠0−C1612 .24.312, biếtB.là số nguyên dương thỏa mãnnC.C160 .216Cn3 + 2n = An2+1C1612 .24.312D.xtrong khai triểnC1616 .205

Câu 213: (THPT Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần 1 – 2018) Tìm hệ số h của số hạng chứa x trong khai7 2 2

x + ÷ ?

x

triển A. h = 84B. h = 672C. h = 560D. h = 2806

1 − 2x )

Câu 214: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Hệ số của x trong khai triển (

đa thức là:

A. −13440

B. −210

C. 210

D. 13440Câu 215: (THPT SƠN TÂY) Tìm hệ số của số hạng chứa

x3 ( 1 − x )A.−28x610thànhtrong khai triển8.Câu 216: Khai triển đa thứcB.70.P ( x ) = ( 5 x − 1)C.2017ta được:Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.

B.

17

17

a2000 = −C2017

.517.

a2000 = C2017

.517.−56.D.56.P ( x ) = a2017 x 2017 + a2016 x 2016 + ... + a1 x + a0 .C.17

a2000 = −C2017

.52000.D.17

a2000 = C2017

.517.Trang | 38TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 217: (THPT Chuyên Thái Bình – Lần 2) Biếtsố củaA.x5trong khai triểnB.−3 C

5( 1 − 3x )5

10nlà số nguyên dương thỏa mãnC.5

125D.5

103CCâu 218: ( TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Tìm hệ số của

của

A.(2 − 3 x)10−C106 .24.36Hệbằng2n−3 C

5An3 + 2 An2 = 100.x665 C105trong khai triển thành đa thức.

.B.C106 .26.(−3) 4.C.−C104 .26.( −3) 4.D.C106 .24.(−3) 6.Câu 219:

Câu 220: (Toan Luyen de THPTQG) Tìm số hạng chứaA.B.55

9x4C.55 4

x

9trong khai triểnD.1

81Câu 221: (Toan Luyen de THPTQG) Số hạng chính giữa trong khai triểnA.36C 24 x 2 y 2B.4 ( 3x )2( 2y )2C.12x 3

 − ÷

3 x( 3x + 2y )6C 24 x 2 y 2D.41

81C 24 x 2 y 2Câu 222: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Số hạng không chứa x trong khai triển451 x− 2 ÷

x là:

A.−C15

45.B.−C545.C.Câu 223: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Tổng

A.42016.B.22016 + 1.C15

45.D.2016

C12016 + C22016 + C32016 + ... + C 2016C.42016 − 1.C30

45.bằng:

D.22016 − 1.

Trang | 39TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 224: (THPT Chuyên Thái Bình – Lần 2) Cho tổng

A.B.220181

2

2017

S = C2017

+ C2017

+ ... + C2017C.22017D.22017 − 1. Giá trị tổngSbằng22016Câu 225: (THPT Chuyên Thái Bình – Thái Bình, lần 1 – 2018) Tìm số hạng không chứaxtrong khaitriển nhị thức Newton

.212*

 x − 2 ữ , x 0, n Ơ

xA.B.7

27 C21

.Câu 226: (THPT Việt Trì) Tìm hệ số củaA.B.7 7 8

−C15

3 .2C.8

28 C21

.x7trong khai triển( 3 − 2x )C.7 8 7

−C15

3 .2D.8

−28 C21

.7

−27 C21

.15D.7 8 7

C15

3 .27 7 8

C15

3 .2Câu 227: (THPT Chuyên Thái Bình – Thái Bình, lần 1 – 2018)Biết rằng hệ số củanhị thức NewtonA.( 2 − x ) , (n ∈ N * )

nB.n = 5.bằng 60. TìmC.n = 6.2a + b )

Câu 228: Trong khai triển nhị thức (

A. 17 .

B. 10 .nn+6,( n ∈ ¥ )x4trong khai triển.D.n = 7.n = 8.có tất cả 17 số hạng. Vậy n bằng bao nhiêu?

C. 16 .

D. 11 .Câu 229: (THPT LÊ VĂN THỊNH) Trong các khai triển sau, khai triển nào sai?

A.

B.( 1+ x)nn( 1+ x)= å C nkxn- k

k=0C.

nn( 1+ x) = å C nkxkD.( 1+ x)nnn= å C nkxk

k=0= C n0 + C n1.x +C n2.x2 + ... + C nn .xnk=1Trang | 40TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 230: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Số hạng không chứa x trong khai triển45là:

1

 x− 2 ÷

x 

A.B.−C .

15

45C.−C .

5

45D.15

45C .30

C45

.Câu 231:

Câu 232: (CHUYÊN BẮC NINH) Tìm hệ số của

s

C.A.

D.C83.23.35x5trong khai triển thành đa thức của

B.−C85.25.33(2x + 3)8.C83.25.33C85.22.36Câu 233:

Câu 234: (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) Trong khai triển biểu thứcchứa( x + y)21hệ số của số hạng

,13 8x yA. 116280.B. 293930.C. 203490.D. 1287.Câu 235: [THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1] Trong khai triển biểu thức( x + y)21hệ số của số hạng chứa

,A. 116280.

Câu 236: Tìm hệ sốA.h = 560x13 y 8B. 293930.hcủa số hạng chứa.B.x5h = 84C. 203490.D. 1287trong khai triển7. 2 2

x + ÷

x.C.h = 672.D.Câu 237: (THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Tìm hệ số của

P ( x ) = ( x + 1) + ( x + 1) + ... + ( x + 1)

6A. 1715.7B. 1711.h = 280

x5.trong khai triển12C. 1287.D. 1716.Trang | 41TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 238: ( THPT Hàn Thuyên-Bắc Ninh-Lần 1) Tìm hệ số của số hạng chứa12(với x 3

 − ÷

3 x

A.55

9x≠0.B.( −2 )9trong khai triển)?40095.C.1

81.Câu 239: [Thử sức trước kì thi- Đề 07] Hệ số của số hạng chứaA.x4B.

5 5

9C xC.−40324D.x5trong khai triểnD.4 5

92 C x924.( x − 2)92016Câu 240: [THPT Phạm Cơng Bình - Vĩnh Phúc - Lần 1] Số hạng không chứa x trong khai triển Newton

của biểu thức7 2 2 

x − 3 ÷

xA.B.−84.C. 84.−448.D. 448.Câu 241: [SGD Vĩnh Phúc-Lần 1 2018]Số hạng không chứa x trong khai triển Newton của biểu thức

7 2 2 

x − 3 ÷

xA.B.−84.C. 84.−448.Câu 242: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Tìm hệ số củacủaA.( 2x + 3)x5D. 448.trong triển khai thành đa thức8−C85 .25.33.B.C38 .25.33.C.C38 .23.35.D.C58 .22.36.5

Câu 243: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Tìm hệ số của x trong triển khai thànhđa thức của (2x + 3)8Trang | 42TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

5 5 3

3 5 3

A. −C8 .2 .3

B. C8 .2 .33 3 5

C. C8 .2 .35 2 6

D. C8 .2 .3Câu 244: [THPT PHAN CHU TRINH ĐAKLAK LẦN 2 - 2018] Số hạng khơng chứa2nvới3  2x − 3 ÷

xA.x≠0−C1612 .24.312, biếtB.là số nguyên dương thỏa mãnnC.C160 .216C + 2n = A

3

nC1612 .24.3122

n +1D.xtrong khai triểnC1616 .205

Câu 245: (THPT Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần 1 – 2018) Tìm hệ số h của số hạng chứa x trong khai7 2 2

x + ÷ ?

x

triển A. h = 84B. h = 672C. h = 560D. h = 2806

1 − 2x )

Câu 246: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Hệ số của x trong khai triển (

đa thức là:

A. −13440

B. −210

C. 210

D. 13440Câu 247: (THPT SƠN TÂY) Tìm hệ số của số hạng chứa

x3 ( 1 − x )A.−28.B.70.C.P ( x ) = ( 5 x − 1)2017ta được:Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.

B.

17

17

a2000 = −C2017

.517.

a2000 = C2017

.517.

Câu 249: (THPT Chuyên Thái Bình – Lần 2) BiếtA.xthànhtrong khai triển8Câu 248: Khai triển đa thứcsố củax6105−35 C105trong khai triển( 1 − 3x )B.2n−35 C125.D.56.P ( x ) = a2017 x 2017 + a2016 x 2016 + ... + a1 x + a0 .C.n−5617

a2000 = −C2017

.52000.D.17

a2000 = C2017

.517.là số nguyên dương thỏa mãnAn3 + 2 An2 = 100.HệbằngC.35 C105D.65 C105Trang | 43TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 250: ( TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Tìm hệ số của

của

A.(2 − 3 x)10−C106 .24.36x6trong khai triển thành đa thức.

.B.C106 .26.(−3) 4.C.−C104 .26.( −3) 4.D.C106 .24.(−3) 6.Câu 251:

Câu 252: (Toan Luyen de THPTQG) Tìm số hạng chứaA.B.55

9x4C.55 4

x

9trong khai triểnD.1

81Câu 253: (Toan Luyen de THPTQG) Số hạng chính giữa trong khai triểnA.36C 24 x 2 y 2B.4 ( 3x )2( 2y )C.212x 3

 − ÷

3 x( 3x + 2y )6C 24 x 2 y 2D.41

81C 24 x 2 y 2Câu 254: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Số hạng không chứa x trong khai triển451 x− 2 ÷

x là:

A.−C15

45.B.−C545.C.Câu 255: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Tổng

A.42016.B.22016 + 122018B.22017.D.2016

C12016 + C22016 + C32016 + ... + C 2016.Câu 256: (THPT Chuyên Thái Bình – Lần 2) Cho tổng

A.C15

45C.42016 − 1.22017 − 1.bằng:

D.1

2

2017

S = C2017

+ C2017

+ ... + C2017C.C30

45D.22016 − 1.. Giá trị tổngSbằng22016Câu 257: (THPT Chuyên Thái Bình – Thái Bình, lần 1 – 2018) Tìm số hạng khơng chứaxtrong khaitriển nhị thức Newton

Trang | 44TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

.212*

 x − 2 ÷ , x ≠ 0, n ∈ ¥

x A.B.7

27 C21

.Câu 258: (THPT Việt Trì) Tìm hệ số củaA.B.−C 3 .2

7 7

158C.8

28 C21

.x7trong khai triển−C 3 .2

7 8

15C.7D.8

−28 C21

.( 3 − 2x )

7 8

15C 3 .277

−27 C21

.15D.7 7 8

C15

3 .2Bài 4. Biến cố - Xác Suất

Câu 259: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. Không gian mẫu là tập tất cả các kết quả có thể xẩy ra của phép thử

P ( A)

0 < P ( A ) ≤ 1.

B. Gọi

là tập xác xuất của biến cố A ta ln có

C. Biến cố là tập con của khơng gian mẫu

D. Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta khơng biết được chính xác kết quả của nó nhưng ta có

thể biết được tập tất cả các kết quả có thể xẩy ra của phép thử

Câu 260: Gieo

là:

A.1

81con súc sắc cân đối và đồng chất.B.1

62lần. Xác suất để tổng số chấm của.C.1

10.D.1

92lần gieo bằng9.Câu 261: [TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH]

Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ một thùng gồm bi xanh, bi đỏ và bi vàng. Tính xác suất để

4

5

6

lấy được hai viên bi khác màu?

A.67, 6%.B.29, 5%.C.32, 4%Câu 262: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Cho đa giác đều

ngẫu nhiên3đỉnh của đa giác đó. Tính xác xuất để123.D.70, 5%đỉnh nội tiếp đường tròn tâmO. Chọnđỉnh được chọn tạo thành một tam giáckhơng có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho.Trang | 45TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

.

B.

.

8

12.8

C12

− 12.8

3

3

C12

C12C.3

C12

− 12 − 12.8

3

C12.D.12 + 12.8

3

C12.Câu 263: (CHUYÊN BẮC NINH) Gieo ngẫu nhiên 2 con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để tổng

số chấm xuất hiện trên 2 con súc sắc đó bằng 7.

A.

B.

C.

D. .

7

121

61

21

3Câu 264:

Câu 265: (CHUYÊN BẮC NINH) Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên

3 học sinh để làm trực nhật. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ.

A.

B.

C.

D.

3

824

259

113

4Câu 266:

Câu 267: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Trên giá sách có 4 quyển sách tốn, 3 quyển sách lý, 2

quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên quyển sách. Xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một

quyển là toán bằng:

A.

B.

C.

D.

37

.

422

.

75

.

421

.

21Câu 268:

Câu 269: (THPT CHUYÊN LAM SƠN-THANH HÓA LẦN 1 NĂM 2018) Một hộp đựng 9 viên bi

trong đó có 4 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp 3 viên bi. Tìm xác suất để 3

viên bi lấy ra có ít nhất 2 viên bi màu xanh.

A.10

.

21B.25

.

42C.5

.

42D.5

.

14Câu 270: (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên A có bốn chữ số. Gọi N

là số thỏa mãn

A.1

4500.3N = A.Xác suất để N là số tự nhiên bằng:

B. 0.C.1

2500.D.1

3000Câu 271: Một con thỏ di chuyển từ địa điểm A đến địa điểm B bằng cách đi qua các điểm nút (trong lưới

cho ở hình vẽ) thì chỉ di chuyển sang phải hoặc đi lên (mỗi cách di chuyển như vậy là một cách

đi). Biết nếu thỏ di chuyển đến nút C thì bị cáo ăn thịt. Tính xác suất để thỏ di chuyển được đến

B.

Trang | 46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 3. Nhị thức newton

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×