Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 59:

Câu 60:[THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1] Nghiệm của phương trình2sin x + 1 = 0được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên lànhững điểm nào?

A. Điểm E, điểm

C. Điểm D, điểm

Câu 61:D.

C.B. Điểm C, điểm F.

D. Điểm E, điểm F(THPT SƠN TÂY) Giải phương trình

sinA.

C.Câu 62:x = π + k 4π , k ∈ ¢

x = π + k 2π , k ∈ ¢B..D.x = k 2π , k ∈ ¢.π

x = + k 2π , k ∈ ¢

2.(THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Nghiệm của phương trìnhπ

2cos  x + ÷ =

4 2A.C.Câu 63:.x

= 1.

2 x = k2π( k ∈¢)

 x = − π + kπ2. x = kπ( k ∈¢)

 x = − π + k2π2B..D. x = kπ( k ∈¢)

 x = − π + kπ2 x = k2π( k ∈¢)

 x = − π + k2π2[THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3] Phương trìnhC.Câu 64: π ± + kπ , k ∈ ¢ 

 6 π ± + kπ , k ∈ ¢ 

 3

.B..D. 5π+ k 2π , k ∈ ¢ 

±

 6 π± + k 2π , k ∈ ¢ 

 3

.có tập nghiệm là

cos x = −A..3

2..(THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Phương trình lượng giác: 2 cos x + 2 = 0 có nghiệm là:

Trang | 12TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

π x = 4 + k 2π x = −π + k 2π

4

A. 

.

B.

Câu 65:Phương trình

A.π

x = + kπ

3

x =x =

3.tan x − 3 = 0

.B.

+ k 2π

4

−3π

+ k 2π

4

.π x = 4 + k 2π x = 3π + k 2π

4

C. 

.

x =x =

D. C.D.

+ k 2π

4

−7π

+ k 2π

4

.có nghiệm là:π

x = + k 2π

3.π

x = − + k 2π

3.π

x = + kπ

6.Câu 66:(THPT Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần 1 – 2018) Nghiệm của phương trình 2sin x = 1 có dạng

nào sau đây?

π

π

 x = 3 + k 2π

 x = 6 + k 2π

( k ∈¡ )

( k ∈¡ )

 x = 2π + k 2π

 x = 5π + k 2π

3

3

A. 

B. 

π

π

 x = 6 + k 2π

 x = 6 + k 2π

( k ∈¢)

( k ∈¢)

 x = 5π + k 2π

 x = − π + k 2π

6

6

C. 

D. Câu 67:( THPT Hàn Thuyên-Bắc Ninh-Lần 1) Tập nghiệm của phương trìnhA.C.Câu 68:π

x = ± + kπ , ( k ∈ ¥ )

6.B..D.π

x = + kπ , ( k ∈ ¢ )

6π

x = − + k 2π

2.B.π

x = + kπ

2.C.π

x = ± + k 2π , ( k ∈ ¢ )

3x = kπ.là:..[TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG – HẢI DƯƠNG ] Nghiệm của phương trình

A.Câu 69:π

x = ± + kπ , ( k ∈ ¢ )

61

cos 2 x =

2D.sin x = 1π

x = + k 2π

2là:.(TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Trong các khẳng định sau khẳng định nào

đúng?

A. Phương trình cos x = a có nghiệm với mọi số thực a

B. Phương trình tan x = a và phương trình cot x = a có nghiệm với mọi số thực a

C. Phương trình sin x = a có nghiệm với mọi số thực a

Trang | 13TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

D. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 70:[TRƯỜNG THPT CHUN ĐẠI HỌC VINH]

Phương trình

có tất cả các nghiệm là

2 cos x + 2 = 0

A.C.Câu 71:π x = 4 + k 2π

,( k ∈ ¢) x = 3π + k 2π



4. x = 4 + k 2π

,( k ∈ ¢) x = − 3π + k 2π



4B..D.C.D.x

=

+ k2π4

,( k ∈¢) x = − 3π + k2π



4(THI THỬ THPT XN HỊA) Phương trìnhthuộc khoảngA.Câu 73:B.

2.( 0; π ).π x = 4 + k 2π

,( k ∈¢) x = − π + k 2π



4(THPT Chuyên Đại Học Vinh - Nghệ An - 2018) Phương trình

nghiệm là

A.

π x = 4 + k2π

,( k ∈¢) x = 3π + k2π



4Câu 72: x = 4 + k 2π

,( k ∈ ¢) x = − 7π + k 2π



42 cos x + 2 = 0có tất cả các x = 4 + k2π

,( k ∈¢) x = − 7 π + k2π



4

πx

=

+ k2π4

,( k ∈¢) x = − π + k2π



4π

3π 

sin  2x − ÷ = sin  x + ÷

4

4 có tổng các nghiệmbằng:B.π.C.

2.D.π

4.[THPT ĐỘI CẤN – VĨNH PHÚC 2018 - LẦN 1] Tất cả các giá trị của m để phương trình

cos x − m = 0 vơ nghiệm là

Trang | 14TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A. −1 ≤ m ≤ 1 .

Câu 74:Câu 75:B. m > 1 .(THPT Việt Trì) Phương trìnhA.B.π

− + kπ, k ∈ ¢

2Giải phương trìnhA.C.Câu 77:π

+ kπ, k ∈ ¢

3có nghiệm là:C.π

− + kπ, k ∈ ¢

3D.

B.π

x = + k 2π , k ∈ ¢

3. C.π

x = − + kπ , k ∈ ¢

3π

+ k2π, k ∈ ¢

3sin 2 x − 2 cos x = 0. D.

x=có họπ

+ kπ , k ∈ ¢

6π

1sin  2 x + ÷ = −

3

2

π x = − 4 + kπ

( k ∈¢) x = 5π + kπ



12

π x = 4 + kπ

( k ∈¢)π

 x = + kπ



12.. D.B.π

πx = − 4 + k 2

( k ∈¢)π

π

x = + k



12

2π x = 4 + kπ

( k ∈¢) x = 5π + kπ



12..(THPT Chuyên Thái Bình – Lần 2) Khẳng định nào sau đây đúng:

A.

B.

cos x = −1 ⇔ x = π + k 2π ; k ∈ ¢

π

cos x = 0 ⇔ x = + k 2π ; k Â

2

C.Cõu 78:tan x + ữ = 0

3

D. m < −1 .[TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC. LẦN 1] Phương trình

nghiệm là:

A.

.

π

x = + kπ , k ∈ ¢

2Câu 76: m < −1C.  m > 1 .D.sin x = 0 ⇔ x = k 2π ; k ∈ ¢tan x = 0 ⇔ x = k 2π ; k ∈ ¢( TRƯỜNG THPT CHUN BẮC NINH) Tính tổng S của các nghiệm của phương trình

1

sin x =

2trên đoạn π π

 − 2 ; 2 .Trang | 15TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

.

B.

.

π

π

S=

S=

2

6C.π

S=

3.D.

S=

6.Câu 79:

Câu 80:(THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) Phương trình

trong khoảngB. 1.C. 2.D. 3.2

(TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Phương trình 2 cos x = 1 có số nghiệm trên[ −2π ; 2π ]đoạn

A. 2

Câu 82:là:

C. 6B. 4D. 8(THPT LÊ VĂN THỊNH) Phương trìnhcó bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng

sin2x = -( 0;p)

A.

Câu 83:42

2?.B.3.C.2.D. .

1(THPT Lê Văn Thịnh- Bắc Ninh-Lần 1) Phương trìnhcó bao nhiêu nghiệm

sin 2 x = −thuộc khoảng( 0; π )2

2?A. 4

Câu 84:có bao nhiêu nghiệm( 0; π )A. 0.

Câu 81:sin 2x + 3cos x = 0B. 3C. 2D. 1[ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Nghiệm của phương trìnhlà:

cot ( 2x − 300 ) = −A.C.750 + k900 ( k ∈ ¢ )

450 + k900 ( k ∈ ¢ ). B.. D.−750 + k900 ( k ∈ ¢ )

300 + k900 ( k ∈ ¢ )3

2..Trang | 16TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

Câu 85: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Nghiệm của phương trình:

là:

A.π

− + k2π ( k∈ ¢ ) .

6B.C.π

+ kπ ( k∈¢ ) .

6cos x cos7x = cos3x cos5xD.π

k ( k∈ ¢ ) .

3kπ

( k∈ ¢ ) .

4Câu 86:

Câu 87:(THPT Chuyên Thái Bình – Lần 2) Cho phương trìnhdưới đây là đúng?

A. Phương trình đã cho vơ nghiệm.

B. Nghiệm âm lớn nhất của phương trình làπ

x=−

2C. Phương trình tương đương với phương trìnhD. Điều kiện xác định của phương trình làCâu 88:3sin x − 2 = 0.( sin x − 1) ( 2sinx − 1) = 0.cos x(3 + 4 cos 2 x) ≠ 0..D.2 cos 2 x − cos x − 1 = 0.[ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Nghiệm lớn nhất của phương trình

sin 3x − cos x = 0A.Câu 90:Khẳng định nào(TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Phương trình nào sau đây vơ nghiệm?

A.

.

B.

.

tan x + 3 = 0

sin x + 3 = 0

C.Câu 89:cos x + sin 2 x

+ 1 = 0.

cos 3 x

4thuộc đoạn.B. π 3π 

 − 2 ; 2 

2.là:C.π.D.

3.[ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Nghiệm âm lớn nhất của phương trình

sin2x.sin4x + cos6x = 0A.π8.

B.π4.C.π12.D.π6.Trang | 17TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 91:

[ THPT Thuận Thành

cos x cos 7x = cos 3x cos 5xA.Câu 92:π

− + k2π ( k ∈ ¢ )

6B.BắcNinh2018]Nghiệmπ kπ

x = + ( k ∈¢)

4 2. B.củaphươngtrình:là:π

+ kπ ( k ∈ ¢ )

6.C.π

k ( k ∈¢)

3.D.[ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Nghiệm của phương trình

A.Câu 93:.π kπ

x= +

( k ∈¢)

3 2. C.π kπ

x = + ( k ∈¢)

6 2π

k ( k ∈¢)

4.sin 4 x − cos 4 x = 0. D.là:π kπ

x= +

( k ∈¢)

2 2.(THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Nghiệm của phương trìnhtan3x = tan x

A.π

x = k ,( k ∈ ¢)

2.B.x = kπ, ( k ∈ ¢ ).C.x = k2π, ( k ∈ ¢ ).D.π

x = k ,( k ∈¢)

6.Bài 3. Phương trình lượng giác thường gặp

Câu 94:(Toan Luyen de THPTQG) Phương trình

A.C.Câu 95:π

+ kπ

2B.có nghiệm làk2π

D.π

3

+ k2π; x = arcsin + k2π

2

2(THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Phương trình sin x + cos x = 1 có bao( 0; π )

nhiêu nghiệm trên khoảng

A. 1

B. 0

Câu 96:2 cos 2 x + cos x − 3 = 0C. 2D. 3(THPT HOA LƯ A) Tìm tất cả các giá trị của tham số thực3sin x + m cos x = 5

A.m>4.mđể phương trìnhvơ nghiệm.

B.m < −4.C.m ≥4.D.−4 < m < 4Trang | 18TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 97: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Tìm nghiệm của phương trình lượng giác

thỏa mãn điều kiện

A.Câu 98:C.x=0D.x =πx=2[THPT-Chun-Bắc-Ninh-Bắc-Ninh-Lần-2]Phương trình nào sau đây vơ nghiệm?

A.

.

B.

.

tan x + 3 = 0

sin x + 3 = 0

C.Câu 99:0< x <π

B.π

x=

2cos 2 x − cos x = 03sin x − 2 = 0.D.2 cos 2 x − cos x − 1 = 0.(THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho phương trình:

Xét các giá trị: (I)π

+ kπ ( k∈ ¢ ) ;

6(II)

+ kπ ( k∈ ¢ ) ;

12(III)4cos2 2x + 16sin x cos x − 7 = 0(1).π

+ kπ ( k∈ ¢ ) .

12Trong các giá trị trên, giá trị nào là nghiệm của phương trình (1)?

A. Chỉ (III).

B. (II) và (III).

C. Chỉ (II).D. Chỉ (I).Câu 100:

Câu 101: (THTT - Lần 2 – 2018) Để giải phương trình:tan x.tan 2 x = 1có ba bạn An, Lộc, Sơn giải tómtắt ba cách khác nhau như sau:

+An: Điều kiện

π x ≠ 2 + kπx ≠ π + k π , k ∈ ¢



4

2

Phương trìnhπ kπ

πtan x.tan 2 x = 1 ⇔ tan 2 x = cot x = tan  − x ÷⇒ x = +

6 3

2

Nên nghiệm phương trình là:

x=+ Lộc: Điều kiệnπ kπ

+

,k ∈¢

6 3tanx ≠ ±1.Trang | 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×