Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1. Phép biến hình – phép dời hình

Chương 1. Phép biến hình – phép dời hình

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

B. Phép vị tự tâm , tỷ số k = −1 biến tam giác

thành tam giác

O

CDB

ABDuuur

C. Phép tịnh tiến theo vectơ AD biến tam giác

D. Phép vị tự tâmO, tỷ số k = 1 biến tam giácABD

OBCthành tam giác

thành tam giácDCB

ODABài 2. Phép tịnh tiến

Câu 581: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Cho r

và điểm

.Biết

là ảnh của

qua

M

'

M

M ' ( 4; 2 )

v ( −1;5 )

phép tịnh tiến

A.M ( −4;10 )Tvr.Tìm.M.

B.M ( −3;5 ).C.M ( 3;7 ).D.M ( 5; −3).Câu 582: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Cho hai đường thẳng song song d và d ' .

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. Cả ba khẳng định trên đều đúng

B. Có đúng một phép tịnh tiến biến d thành d '

C. Có vô số phép tịnh tiến biến d thành d '

r

D. Phép tịnh tiến theo véc tơ v có giá vng góc với đường thẳng d biến d thành d '

Câu 583: [TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC. LẦN 1] Phép tịnh tiến theo vectơ r

biến

u ( 1; 2 )A ( 2;5 )

A.thành điểm?A ' ( 3; −7 ).B..A ' ( 3;7 )C.A ' ( −3;5 ).D.A ' ( −3; −7 )Câu 584: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo

vectơ rv = ( −3;2)điểm

A.A′( 1; 3) .biến điểmA ( 1;3)thànhcó tọa độ:

B.( −4;−1) .C.( −2; 5) .D.( −3; 5) .Câu 585:

Trang | 100TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 586: (THPT Lê Văn Thịnh- Bắc Ninh-Lần 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độOxycho véctơđiểm

. Tìm tọa độ của các điểm

là ảnh của

qua phép tịnh tiến theo r .

r

A

'

A

A ( 3;5 )

v = ( −1; 2 )

v

A.B.A ' ( 2;7 )C.A ' ( −2;7 )A ' ( 7; 2 )Câu 587: [Thử sức trước kì thi- Đề 07] Trong mặt phẳng tọa độA ( 3;1) .

A.Ảnh của điểmA.OxyA ' ( −2; −7 )cho véctơ r

và điểm

v = ( l ; −2 )qua phép tịnh tiến theo véctơ r là điểm

có tọa độ

v

A′B.A′ ( −2; −3)Câu 588: Cho điểmAD.C.A′ ( 2;3)D.A′ ( 4; −1)A′ ( −1; 4 ). Tìm tọa độ điểm

là ảnh của qua phép tịnh tiến r .

r

M

'

M

M ( 2; -3)   và v = ( 4;1)

vM ' ( −2; −4 ).B.M ' ( 6; −2 ).C.M ' ( 2; 4 ).D.M ' ( −2;6 ).Câu 589: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo

vecto r

biến điểm

thành điểm A’ có tọa độ

A ( 1;3)

v = ( −3; 2 )

A.( 1;3).B.( −4; −1).C.( −2;5 ).D.( −3;5).Câu 590: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Trong mặt phẳng với hệ tọa độhai đường thẳng

d1 thành d 2

A. Vô số( d1 ) : y = 2x − 3y + 1 = 0( d 2 ) : x + y− 2 = 0.B. 0A(3;5). Tìm tọa độ của các điểmA'là ảnh củaA, choCó bao nhiêu phép tịnh tiến biếnC. 1Câu 591: (THPT LÊ VĂN THỊNH) Trong mặt phẳng với hệ toạ độOxyD. 4

Oxycho véctơ r

, điểm

v = (- 1;2)qua phép tịnh tiến theo r .

vTrang | 101TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

.

B.

.

A '( 2;7)

A '( - 2;7)C.A '( 7;2).Câu 592: [THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3] Trong mặt phẳng tọa độcủa điểmA.D.Oxyqua phép tịnh tiến theo vectơ r

v.

A ( 1; 2 )A′ ( 4; −3)( C ) : ( x + 1)C..B.A′ ( −2;3).C.2+ ( y − 3)2A′ ( −4;3).D.22OxyA′ ( −2;7 ).ảnh của đường trònqua phép tịnh tiến theo vectơ r

là đường tròn có phương trình

v = ( 3; 2 )

=4

B.( x + 2 ) + ( y + 5) = 4

( x − 1)., cho véctơ r

Tìm ảnh

v = ( −3;5 ) .Câu 593: [SGD Vĩnh Phúc-Lần 1 2018] Trong mặt phẳng tọa độA.A '( - 2;- 7)2+ ( y + 3) = 4

2D.( x + 4)2( x − 2)2+ ( y − 5) = 4

2+ ( y − 1) = 4

2Câu 594: ( TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường

thẳng( )d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0d2. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến( )d2 : x − y − 2 = 0d1thành.A. 0.B. Vô số.C. 1.D. 4.Câu 595:

Câu 596: Cho r

và đường tròn

Ảnh của (C) qua2

2

r

T

v ( 3;3)

( C ) : x + y − 2 x + 4 y − 4 = 0.

( C ') :

v

A.C.( x + 4)2+ ( y + 1) = 9

2B.x2 + y 2 + 8x + 2 y − 4 = 0( x − 4)2+ ( y − 1) = 4

2D.( x − 4)2+ ( y − 1) = 9

2Trang | 102TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 597: [THPT Phạm Cơng Bình - Vĩnh Phúc - Lần 1] Trong mặt phẳng tọa độtrònảnh của đườngqua phép tịnh tiến theo vectơ r

là đường tròn có phương

v = ( 3; 2 )

( C ) : ( x + 1) + ( y − 3) = 4

22trình:

A.

2

2

( x + 2 ) + ( y + 5) = 4

C.Oxy( x − 1)2+ ( y + 3) = 4

2B.D.( x + 4)2( x − 2)2+ ( y − 5) = 4

2+ ( y − 1) = 4

2Câu 598: (CHUYÊN BẮC NINH) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng( d ) :2x − 3y + 1= 0

1( d ) :x+ y− 2= 0A. Vơ số. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến2B. 0C. 1d1thànhd2.D. 4Câu 599:

Câu 600: [THTT THÁNG 10/2017-LẦN 1] Trong mặt phẳng tọa độ( C′) : x2 + y2 + 2( m− 2) y − 6x + 12 + m2 = 0

vectơ của phép tịnh tiến biếnA. rB. rC. rD. rv = ( 2;1) .( C)thành( C ) : ( x + m)2Oxy,+ ( y − 2) = 5.

2cho hai đường trònVectơ r nào dưới đây là

v( C′ ) ?v = ( −2;1) .v = ( −1; 2) .v = ( 2; − 1) .Câu 601:

Câu 602: [TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG – HẢI DƯƠNG] Trong mặt phẳng với hệ tọa độđường tròn( C ) : ( x − 1)2+ ( y + 2) = 9tiến theo véc tơ r biến đường trònv2( C)và đường trònthành đường tròn( C ') : ( x + 1)

( C ')2+ ( y − 3) = 9

2Oxy, cho. Phép tịnh. Khi đó véc tơ r có tọa độ là:vTrang | 103TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

A. r

B. rv ( 5;2 )C. rv ( 2; −5 )D. rv ( −2;5 )v ( 2;5 )Câu 603: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai

đường thẳngd1thành( d1 ) : y = 2x − 3y + 1 = 0( d 2 ) : x + y− 2 = 0.Có bao nhiêu phép tịnh tiến biếnd2A. Vô số.B. 0.C. 1.D. 4.Câu 604: (TOÁN HỌC TUỔI TRẺ 10/2017) Trong mặt phẳng tọa độ( C ′) : x 2 + y 2 + 2 ( m − 2 ) y − 6 x + 12 + m 2 = 0

đây là vectơ của phép tịnh tiến biếnA. r

.

v = ( 2;1)( C)B. r

.

v = ( −2;1)thànhcho hai đường trònOxy,( C ) : ( x + m ) + ( y − 2 ) = 5.

22Vectơ r nào dưới

v( C′) ?

C. r

.

v = ( −1; 2 )D. r

v = ( 2; − 1)Câu 605: (TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ THÁNG 10/2017) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường

tròn2

2

2

( C ') : x + y + 2 ( m − 1) y − 6x + 12 + m = 0 ( C ) : ( x + m ) 2 + ( y − 2 ) 2 = 5

dưới đây là vectơ của phép tịnh tiến biến (C) thành (C’)?

B. r

C. r

A. r

v = ( 2;1)

v = ( −2;1)

v = ( −1; 2 )D. r

v = ( 2; −1)Bài 3. Phép đối xứng tâm

Câu 606: Trong mặt phẳng với hệ tọa độxứng tâmA.I ( 3; −2 )M ′ ( −5; 4 ).Oxy. Tìm tọa độ điểmM′là ảnh của điểmM ( 2;1)qua phép đối.B.M ′ ( 4; −5 ).C.M ′ ( 1; −3)D.M ′ ( 1;5 ).Câu 607: (THPT Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần 1 – 2018) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ

điểm M’ là ảnh của điểm M(2; 1) qua phép đối xứng tâm I(3;-2).

Trang | 104TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A. M’(1;-3)

B. M’ (-5; 4)C. M’(4;-5)D. M’(1;5)Bài 4. Phép đối xứng trục

Câu 608: ( THPT QUẾ VÕ 2 ) Xét trong mặt phẳng, hình nào khơng có trục đối xứng trong các hình dưới

đây?

A. Hình chữ nhật.

B. Hình tam giác đều.

C. Hình thang cân.

D. Hình bình hành.

Câu 609: (THPT CHUYÊN LAM SƠN-THANH HÓA LẦN 1 NĂM 2018) Cho đường ( d ) có phương

trình 4 x + 3 y − 5 = 0 và đường thẳng ( ∆ ) có phương trình x + 2 y − 5 = 0 . Phương trình đường

thẳng ( d ') là ảnh của đường thẳng ( d ) qua phép đối xứng trục ( ∆ ) là:

B. x − 3 = 0 .A. 3 x + 2 y − 5 = 0 .C. y − 3 = 0 .D. x + y − 1 = 0 .Câu 610: ( THPT Hàn Thuyên-Bắc Ninh-Lần 1) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương

trình

A.2 x − y + 3 = 0.2x + y + 3 = 0Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xung trục Ox có phương trình là:.B.2x − y − 3 = 0.C.−2 x + y − 3 = 0.D.−2 x − y + 3 = 0Câu 611: [THPT CHUYÊN LAM SƠN-THANH HÓA LẦN 2-2018] Cho đường thẳngtrìnhthẳng4x + 3y − 5 = 0( d ′)và đường thẳnglà ảnh của đường thẳngA. x − 3 = 0B.( d)( ∆)có phương trìnhx + 2y −5 = 0qua phép đối xứng trục3x + y − 1 = 0C.( ∆)3x + 2 y − 5 = 0( d).có phương. Phương trình đườngD.y −3 = 0Bài 5. Phép quay

Câu 612: (THPT CHUYÊN LAM SƠN-THANH HÓA LẦN 1 NĂM 2018) Trong mặt phẳng tọa độ

Oxy cho điểm A ( 3; 4 ) .Gọi A' là ảnh của điểm A qua phép quay tâm O ( 0; 0 ) , góc quay 900 .Điểm A' có tọa độ là:

Trang | 105TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A. A ' ( 3; −4 ) .B. A ' ( −4;3) .C. A ' ( −3; 4 ) .D. A ' ( −4; −3 ) .Câu 613: [THPT CHUYÊN LAM SƠN-THANH HÓA LẦN 2-2018] Trong mặt phẳng tọa độ

điểmA(3;4). GọiA'là ảnh của điểmtọa độ là:

A.B.A '(−3;4)Aqua phép quay tâmC.A '( −4; −3)QBthành,Q'Q'là phép quay tâmbiếnC(tức là thưc hiện phép quayA. Phép quay tâmBgóc quay90°QD, góc quayD.A '(3; −4)Câu 614: ( THPT Hàn Thuyên-Bắc Ninh-Lần 1) Cho hình vngbiếnO(0;0)thànhBABCDGọi.B. Phép đối xứng tâmπ

2A '(−4;3)Qlà phép quay tâmBAbiến đường trònBC( O)Q'là:.

.Câu 615: . (MEGABOOK-SỐ 06) Cho hai đường tròn bằng nhau có tâm lấn lượt làvà góc quayA'. Khi đó, hợp thành của hai phép biến hìnhD. Phép đối xứng trụcI. Điểmtrước sau đó tiếp tục thưc hiện phép quayC. Phép tịnh tiến theo uuu

r.

ABtiếp xúc ngoài, một phép quay tâm900choOxy,

, biết chúng

O O'thành đường tròn( O '). Khẳng định nào sau đây sai?

A. nằm trên đường tròn đường kính

.

I

OO '

B.

C.I

Inằm trên đường trung trực đoạnOO '.là giao điểm của đường tròn đường kínhD. Có hai tâmIOO 'và trung trực đoạnOO 'của phép quay thỏa mãn điều kiện đầu bài.Câu 616: Trong mặt phẳngOxyảnh của điểmM ( −6;1)qua phép quayQ ( O,90o)là:Trang | 106TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

.

B.

.

M ' ( 1;6 )

M ' ( −1; −6 )C.M ' ( −6; −1)Câu 617: (THPT HOA LƯ A) Trong mặt phẳng với hệ tọa độbiến đường thẳng180°

A.x− y+3= 0.d : x+ y−5 = 0

B.Oxythành đường thẳngx+ y +3= 0.C..D.M ' ( 6;1), phép quay tâmd′,, biến tam giác đều tâmA. 4B. 1Ogóc quayI ( 4; −3)có phương trìnhx+ y+5= 0.D.x + y −3= 0Câu 618: [TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG – HẢI DƯƠNG] Có bao nhiêu phép quay tâmα 0 ≤ α ≤ 2π.O., góc quaythành chính nó:

C. 2D. 3Bài 6. Khái niệm phép dời hình, hai hình bằng nhau

Câu 619: ( THPT Hàn Thuyên-Bắc Ninh-Lần 1) Có bao nhiêu phép dời hình trong số bốn phép biến

hình sau:

(I): Phép tịnh tiến. (II): Phép đối xứng trục

(III): Phép vị tự với tỉ số . (IV): Phép quay với góc quay

.

−1

90°

A.3.B.2.C.Câu 620: (CHUYÊN BẮC NINH) Cho hình thoiABCD4.D. .

1tâm O (như hình vẽ). Trong các mệnh đề sau,mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

BACODA. Phép quay tâmB. Phép vị tự tâmO,Ogóc, tỷ sốπ

2biến tam giáck = −1OBCbiến tam giácthành tam giácABDOCDthành tam giác.CDB.

Trang | 107TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

C. Phép tịnh tiến theo vec tơ uuuur biến tam giác

ADD. Phép vị tự tâmO,tỷ sốk= 1biến tam giácABDOBCthành tam giácthành tam giácDCBODA..Câu 621:

Câu 622: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Cho đường thẳngthành của phép đối xứng tâmA.x+ y−4 = 0.B.Odcó phương trìnhPhép hợpx + y − 2 = 0.và phép tịnh tiến theo uu

biến thành đường thẳng nào:

r

d

v = ( 3; 2 )3x + 3y − 2 = 0.C.2x + y + 2 = 0.D.x + y+3 = 0.Bài 7. Phép vị tự

Câu 623: (TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC)Cho phép vị tự tâm O biến điểm A thành điểm B sao choOA = 2OB.Khi đó tỉ số vị tự là:A. 2B.C.1

±

2D.−2Câu 624: ( THPT Hàn Thuyên-Bắc Ninh-Lần 1) Trong mặt phẳng Oxy cho điểmtâm

A.Otỉ số25D 1; − ÷

2

biếnM.±2, phép vị tựM ( −2;5 )thành điểm nào sau đây:

B.D ( −4;10 ).Câu 625: [MEGABOOK-ĐỀ 4]Với phép vị tự tâmC.OD ( 4; −10 )tỉ sốk = −1.D..

5D  −1; ÷

2

biến đường tròn( C ) : x2 + y2 = 9thành đường tròn có phương trình nào sau đây?

A.

B.

2

2

2

2

( x + 1) + ( y + 1) = 9 ( x − 1) + ( y − 1) = 9

C.( x − 1)2+ ( y + 1) = 9

2D.x2 + y 2 = 9Trang | 108TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 626: (THPT VIỆT ĐỨC) Cho phép vị tự tâm

Khi đó tỉ số vị tự là:

A. .

2B.Obiến điểm.

.

1 −2

±

2D.±2Athành điểmBsao choOA = 2OB..Câu 627: Cho phép vị tự tỉ số k = 2 biến điểm A thành điểm B và biến điểm C thành điểm

đề nào sau đây đúng?D.Câu 628: [SGD Vĩnh Phúc-Lần 1 2018] Cho tam giáclần lượt làuuur

uuur

AB

=

2CD

A.

.uuur uuur

2A

B = CD .

B.trung điểm của các cạnh

tam giácABCBC , AC , ABuuur uuur

2A

C = BD .

C.ABCcủa tam giácC. Phép vị tự tâmG

G, tỉ số

, tỉ sốy = sin 3 x.trình đường congC.. GọiA ', B ', C '. Phép vị tự biến tam giácB. Phép vị tự tâmk = 2.D. Phép vị tự tâmk = −3.Câu 629: (TOÁN HỌC TUỔI TRẺ Lần 05) Trong mặt phẳngA.GA ' B 'C 'thànhA. Phép vị tự tâmcủa hàm sốuuur

uuur

AC

=

2BD

D.

.với trọng tâmABCMệnhPhép vị tự tâmI (2; −1).tỉ sốOxy,G

G, tỉ số

, tỉ sốcho điểm1

k=−

2biếnk = −2.

k = 3.I (2; −1).(C )thànhGọi(C ′).(C )là đồ thịViết phương(C ′).3 1

y = − sin ( 6 x + 18 ) .

2 2

3 1

y = − − sin ( 6 x − 18 ) .

2 2B.

y=D.3 1

+ sin ( 6 x + 18 ) .

2 23 1

y = − + sin ( 6 x − 18 ) .

2 2Câu 630: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Cho hình thoi ABCD có tâm O (như hình vẽ),

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây đúng?Trang | 109TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018A. Phép quay tâm O, gócπ

2B. Phép vị tự tâm O, tỷ sốbiến tam giác OBC thành tam giác OCD.k = −1biến tam giác ABD thành tam giác CDB.C. Phép tịnh tiến theo vectơ uuur biến tam giác ABD thành tam giác DCB.

AD

D. Phép vị tự tâm O, tỷ sốk =1biến tam giác OBC thành tam giác ODA.Câu 631: ( TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Cho hình thoiABCDtâm O (như hình vẽ). Trongcác mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

BACODA. Phép quay tâmB. Phép vị tự tâmO,Ogóc, tỷ sốπ2biến tam giáck =- 1OCDbiến tam giácthành tam giácCDBOBCthành tam giác.ABD.C. Phép tịnh tiến theo vec tơ uuu

thành tam giác

.

r biến tam giác

DCB

ABD

DA

D. Phép vị tự tâmO,tỷ sốk =1biến tam giácODAthành tam giácOBC.Câu 632:

Câu 633: (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường( C ) : x 2 + y 2 − 2x − 4 y + 4 = 0 và đường tròn ( C ') : x 2 + y 2 + 6 x + 4 y + 4 = 0. Tìm tâm vị trí

tròn

của hai đường tròn?

Trang | 110Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1. Phép biến hình – phép dời hình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×