Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. Dãy số - Cấp số cộng – Cấp số nhân

Chương 3. Dãy số - Cấp số cộng – Cấp số nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

C.

D.

un = n2 + 2nun =(−1)n

3nCâu 309:

Câu 310: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số tăng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

2

n

n

n+3

u n = n + 2n

( −1)

un = n

un =

un = n

3

n +1

3

Câu 311: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số

tăng

n

un = n

3

A.n +3

un =

n +1

B.2

C. u n = n + 2nD.un( −1)

=n3nCâu 312: (TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

3

2

2n + 1

u

=

2

n

un = n − 1

un = n

n

un =

n −1

Câu 313: ( TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

n

n

n−3

2

(−1)

un =

un =

un = 2

un = n

2

n +1

n

3

Câu 314:

Câu 315: (TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số bị chặn?

A.

.

B.

. C.

.

D.

2

2n + 1

un = n

un = n 3 − 1

un = 2n + sin ( n )

un =

n +1

Câu 316: [THPT-Chuyên-Bắc-Ninh-Bắc-Ninh-Lần-2]Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

3

2

2n + 1

u

=

2

n

un = n − 1

un = n

n

un =

n −1

Câu 317: [THPT-Chuyên-Bắc-Ninh-Bắc-Ninh-Lần-2]Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số bị

chặn?

.

B.

. C.

.

D.

A.

2

2n + 1

u

=

n

un = n 3 − 1

un = 2n + sin ( n )

n

un =

n +1

Bài 3. Cấp số cộng

Câu 318: (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?

Trang | 53TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.

B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.

C. Một cấp số cộng có cơng sai dương là một dãy số tăng.

D. Một cấp số cộng có cơng sai dương là một dãy số dương.

Câu 319: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

n

n

u

=

2n

un = n2

u n = ( −1) n

n

un = n

3

Câu 320: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số

cộng

n

n

un = n

2

u

=1

n

(

)

u

=

n

3

A. n

B. n

C.

D. u n = 2n

Câu 321: (THPT SƠN TÂY) Cho cấp số cộngTìm số hạng

A.( un )u1 = −2và cơng said = 3.u10 .u10 = −2.39.B.u10 = 25.C.u10 = 28.D.u10 = −29.Câu 322: [THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1] Trong các phát biểu sau, phát

biểu nào là sai?

A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.

B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.

C. Một cấp số cộng có cơng sai dương là một dãy số tăng.

D. Một cấp số cộng có cơng sai dương là một dãy số dương

Câu 323: (CHUYÊN BẮC NINH) Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng?

A.

B.

un = n2C.n

un = n

3un = (−1)n nD.un = 2nCâu 324:

Câu 325: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Trong các dãy số sau, dãy số nào

không phải là cấp số cộng?

A.

B.

C.

D.

3,1, −1, −2, −4

−8, −6, −4, −2, 0

1,1,1,1,1

1 3 5 7 9

, , , ,

2 2 2 2 2

Câu 326: ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải là

cấp số cộng?

Trang | 54TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

1 3 5 7 9

, , , ,

B. 2 2 2 2 2

D. 1,1,1,1,1A. 3,1, −1, −2, −4

C. −8, −6, −4, −2, 0Câu 327: [MEGABOOK-ĐỀ 4] Cho dãy sốA. 2018B. 2017Câu 328: [MEGABOOK-ĐỀ 4]Chocot a.cot cu1 = 2018

n∈ ¥* ) .

(2

un −1 = n ( un −1 − un )

C. 1004

π

a+b+c =

2239D. 1009,

,

tạo thành cấp số cộng. Gía trị

cot a cot b cot cB. 2C. 3D. 4Câu 329: [THPT ĐỘI CẤN – VĨNH PHÚC 2018 - LẦN 1] ChoA.lim unbằngA. 1u2 = 5Tínhvà cơng said =3.. Khi đó

B.245.C.Câu 330: ( THPT QUẾ VÕ 2 ) Chu vi của một đa giácđa giác.

A. .

6B.4, dãy( un )là một cấp số cộng vớibằng:u81thành một cấp số cộng với cơng sain∈¥*d =3.n242cạnh làD.158C.9.C.D.( un )S16 = −25.248., số đo các cạnh của đa giác lập. Biết cạnh lớn nhất có độ dài làCâu 331: [THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3] Cho cấp số cộnghạng đầu tiên của cấp số cộng này.

A.

.

B.

.

S16 = −24

S16 = 26.445. Tính số cạnh của.u4 = −12, u14 = 18D.. Tính tổng 16 sốS16 = 24.Câu 332: [THPT Phạm Cơng Bình - Vĩnh Phúc - Lần 1] Cho cấp số cộng có tổng của n số hạng đầu tiên

được tính bởi công thứcSn = 4n − n 2. Gọi M là tổng của số hạng đầu tiên và công sai của cấp sốcộng đó. Khi đó:

Trang | 55TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

A.

B.

M =4

M =7C.Câu 333: (THI THỬ THPT XUÂN HỊA) Xác định số hạng đầu

A.u 9 = 5u 2D.M = −1u1và công sai.B.u1 = 3 và d = 5Câu 334: (Toan Luyen de THPTQG) Cấp số cộngA. 8B..( un )3

2C.u1 = 4 và d = 5A.

C.un = 5 + 4n.

un = 2 + 3n.S12 = 192.Tìm số hạng tổng quátB.

D.D.( un )D.(u )và gọiunSnu1 = 4 và d = 3.Khi đó, số hạng đầu tiên làC. 2n. u1 + u 3 = 8

. 2u 2 + 3u 4 = 32Câu 335: [THTT THÁNG 10/2017-LẦN 1] Cho cấp số cộngS7 = 77của cấp số cộngu13 = 2u 6 + 5.u1 = 3 và d = 4BiếtdM =122

3là tổngnsố đầu tiên của nó.của cấp số cộng đó.un = 3 + 2n.

un = 4 + 5n.Câu 336:

Câu 337: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho dãy số(u )

nn ≥ 1.Tổng của 125 số hạng đầu tiên của dãy sốA. 63375.(u )xác định bởiu1 = 321un+1 = un − 3với mọibằng:nB. 16687,5.C. 16875.D. 63562,5.Câu 338:Trang | 56TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 339: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Cho dãy số( un )xác định bởimọi n ≥ 1. Tổng của 125 số hạng đầu tiên của dãy số bằng:

A. 63375.

B. 16687, 5.

C. 16875.

Câu 340: (Toan Luyen de THPTQG) Cho cấp số cộng có

đầu tiên của cấp số cộng là

A.

B. 24

−24C.A.S7 = 77B.u n = 5 + 4nS12 = 192u 4 = −12, d = 3.Khi đó tổng của 16 số hạngD. 26−26đó

A.Sn = 4n − n2. GọiB.M =7Câu 343: Nếu1

1

1

;

;

b+c c+a a+bMun

D.u n = 2 + 3nCâu 342: [SGD Vĩnh Phúc-Lần 1 2018] Cho cấp số cộng có tổng của

cơng thức( un ). Tìm số hạng tổng qt

C.u n = 3 + 2nvớiD. 63562, 5.Câu 341: (TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ THÁNG 10/2017) Cho cấp số cộnghạng đầu tiên của nó. Biết u1 = 321 u n +1 = u n − 3nvà gọiSnlà tổng n sốcủa cấp số cộng đóu n = 4 + 5nsố hạng đầu tiên được tính bởilà tổng của số hạng đầu tiên và cơng sai của cấp số cộng đó. KhiC.M =4D.M = −1M =1lập thành một cấp số cộng (theo thứ tư đó) thì dãy số nào sau đây lậpthành một cấp số cộng?

A.

.

B.

.

b2 ; a 2 ; c 2

c2 ; a2 ; b2C.a 2 ; c2 ; b2.D.a 2 ; b2 ; c2Câu 344: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Tìm tất cả các số tự nhiên k sao cho

k

k +1

k+2

C14

, C14

, C14A.k = 4, k = 5theo thứ tự lập thành một cấp số cộng

.B.k = 3, k = 9.C.k = 7, k = 8.D.k = 4, k = 8.Trang | 57TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

Câu 345: [TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG – HẢI DƯƠNG] Cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác

lập thành một cấp số cộng và có một góc bằng 25o . Tìm 2 góc còn lại?

A. 65o; 90o.B. 75o; 80o.Câu 346: (THPT Việt Trì) Cho cấp số cộngA.32B.22C. 60o; 95o.( u n ) : 2, a, 6, b.TíchC.a.bD. 60o; 90o.

bằng:D.4012Bài 4. Cấp số nhân

Câu 347: ( THPT QUẾ VÕ 2 ) Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào không là cấp số nhân lùi vô

hạn?

A. Dãy số

B. Dãy số

n−1

1 1 1

1

1 1 1 1

 1

, , ,..., n ,...

1,,

,,

,...,

÷ ,...

3 9 27

3

2 4 8 16

 2

C. Dãy sốnD. Dãy số2 4 8

2

, , ,...,  ÷ ,...

3 9 27

3n3 9 27

3

, , ,...,  ÷ ,...

2 4 8

2Câu 348: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Bốn số xen giữa các số 1 và – 234 để được một cấp

số nhân có 6 số hạng là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

. Lời Lời

−2; 4; −8;16

2;4;8;16

3;9; 27;81

−3;9; −17;81

giải

Câu 349: ( TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

2

n

n

n

un = n

un = (−1) n

un = 2

un = n

3

Câu 350:

Câu 351: (Toan Luyen de THPTQG) Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, hãy chọn dãy số là

cấp số nhân

A.

B.

C.

D.

 u 1 = −1

 u1 = 3

 u1 = 2

u1 = −3

2

n

u n +1 = u n

u n +1 = u n + 1

 u n +1 = 3u n

u n +1 = 2 .u n

Câu 352: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Cho cấp số nhân−1

( u n ) ; u1 = 3; q = .

2Hỏi sốTrang | 58TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

là số hạng thứ mấy?

3

256

A. 9.B. 10.C. 8.D. 11.Câu 353: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Cho cấp số nhân

3

số 256 là số hạng thứ mấy?

A.

B.

9

10C.( u n ) ; u1 = 3; q =D.8−1

.

2 Hỏi11Câu 354: [SGD Vĩnh Phúc-Lần 1 2018] Một cấp số nhân có số hạng đầu tiên là 2 và số hạng thứ tư là 54

thì số hạng thứ 6 là

A. 1458

B. 162

C. 243

D. 486

Câu 355: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhânu 4 − u 2 = 54 và u 5 − u 3 = 108

A.u1 = 3và q=2.B.( un ).u1 = 9 và q=2.C.u1 = 9 và q=-2.D.u1 = 3và q= -2.Câu 356: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Năm số xen giữa các số 1 và –243 để được một cấp

số nhân có 6 số hạng là:

A.

B. 2; 4; 8; 16.

C. 3; 9; 27; 81.

D.

−2; 4; −8;16.−3; 9; −27; 81.Câu 357:

Câu 358: Cho{ un }là cấp số cộng có cơng sai làd,{ vn }là cấp số nhân có cơng bội làqvà các khẳngđịnh:

I)un = d + un −1 , ∀n ≥ 2, n ∈ ¥ .III)II)vn = q n v1 , ∀n ≥ 2, n ∈ ¥ .u +u

un = n −1 n +1 , ∀n ≥ 2, n ∈ ¥ .

2V)

v1 + v2 + ... + vn =IV)vn −1.vn = vn2+1 , ∀n ≥ 2, n ∈ ¥ .n(v1 + vn )

, ∀n ≥ 2, n ∈ ¥ .

2Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định trên?

Trang | 59TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A. .

B. .

4

2C.5.D.Câu 359: ( THPT Hàn Thun-Bắc Ninh-Lần 1) Cho dãy hình vngngun dương n, gọiun , PnSn3.H1 ; H 2 ;....; H n ;....Với mỗi sốlần lượt là độ dài cạnh, chu vi và diện tích của hình vngHn.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Nếu

là cấp số cộng với công sai khác vng thì

cũng là cấp số cộng.

u

P

( n)

( n)

B. NếuC. NếuD. Nếu( un )

( un )

( un )là cấp số nhân với cơng bội dương thìlà cấp số cộng với cơng sai khác khơng thìlà cấp số nhân với cơng bội dương thìCâu 360: (THTT - Lần 2 – 2018) Vớicấp số nhân?

A.

un = 2017 n + 2018D.( Pn )∀n ∈ ¥ * ,B.dãy( un )n( Sn )cũng là cấp số nhân.( Sn )cũng là cấp số cộng.cũng là cấp số nhân.nào sau đây không phải là một cấp số cộng hayC.n  2017 

un = ( −1) 

÷

 2018 u1 = 1

un

un +1 = 2018u1 = 1un +1 = 2017un + 2018Câu 361: (THPT QUẾ VÕ SỐ 2) Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào không là cấp số nhân lùi vô hạn?

A. Dãy số

.

B.

.

n−1

1 1 1

1

 1

1 1 1 1

; ; ;..., n ;...

1; − ; ; − ; ;...; − ÷ ;...

3 9 27

3

2 4 8 16

 2

C. Dãy số2 2

3 4 8

; ; ;..., ÷ ;...

3 9 27  3 .D.n 3

3 9 29

; ; ;...; ÷ ;...

2 4 8

 2Câu 362: (MEGABOOK-SỐ 06) Cho tam giác ABC có các góc A, B, C tạo thành một cấp số nhân công

bội 2. Khẳng định nào sau đây đúng?

Trang | 60TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

B.

1 1 1

1 1 1

= +

= +

a b c

b a cC.Câu 363: (CHUYÊN BẮC NINH) Cho cấp số nhânA. 9−1

(un );u1 = 3,q =

2B. 10D.1 1 1

= +

c a b. Hỏi số3

256C. 81 1 1

+ = =1

a b clà số hạng thứ mấy?D. 11Câu 364:

Câu 365: ( THPT QUẾ VÕ 2 ) Cho a + b + c = 26

 2 2 2

 a + b + c = 364

A.b = −1. Tìm.bB., ,

là các số thực, theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Biết

a b c?b = 10.C.b=6.D.Câu 366: [TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG – HẢI DƯƠNG] Cho cấp số nhân có

A.u1b=4.;

. Tìm

q

1 u5 = 16

u2 =

4.

B.1

1

q = ; u1 = .

2

21

1

q = − ; u1 = − .

2

2C.Câu 367: [THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3] Cho cấp số nhân1

102017là số hạng thứ mấy củaA. Số hạng thứ2018.D.1

q = 4; u1 = .

16( un )q = −4; u1 = −u1 = −1, công bội1

.

16Hỏi1

q=− .

10( un ) ?B. Số hạng thứ2017. C. Số hạng thứCâu 368: (ĐỀ NHÓM TÀI LIỆU OFF) Cho cấp số nhân(u )

n2019. D. Số hạng thứu1 = 5,u2 = 8.Tìmu42016..Trang | 61TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

A.

.

B.

.

512

125

25

512C.625

512.Câu 369: ( TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Cho cấp số nhân

số hạng thứ mấy?

A. 11.B. 10.D.512

125.(un ); u1 = 1, q = 2C. 8.. Hỏi số1024D. 9.Câu 370:

Câu 371: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Cho các số

theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Khi đó

A.B.2019bằngx 3 + 2003C.2017x + 2, x + 14, x + 502017D.2020Câu 372: ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Cho các số x + 2, x + 14, x + 50 theo thứ tự lập

3

thành một cấp số nhân. Khi đó x + 2003 bằng:

A. 2019B. 2017C. 2017D. 2020Câu 373: Cho ba số a b c, theo thứ tự vừa lập thành cấp số cộng, vừa lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi

A.

với

cho trước.

B.

.

d ≠0

a = d , b = 2d , c = 3d

a = 1; b = 2, c = 3

C.a = q, b = q 2 , c = q 3vớiq≠0cho trước.D.a = b = c.Câu 374: (THPT Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần 1 – 2018) Cho

là cấp số nhân có cơng bội là q và các khẳng định

I ) un = d + un−1∀n ≥ 2, n ∈ N II ) vn = q n v1∀n ≥ 2, n ∈ N{ un } là cấp số cộng có cơng sai là d, { vn }un −1 + un+1

∀n ≥ 2, n ∈ N IV ) v v =v 2 ∀ ≥ 2, n ∈ N

n −1 n

n −1

2

Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định trên?

A. 4

B. 2

C. 3

III ) un =Câu 375: (THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Cho tam giác

độ dài cạnh đáyqBC, đường caoAHvà cạnh bênABD. 5

ABCcân tại đỉnhA. Biếttheo thứ tự lập thành cấp số nhân cơng bội2

. Gía trị của q bằngTrang | 62TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

2+ 2

2

A.2− 2

2

B.2 +1

2C.2 −1

2D.Chương 4. Giới hạn

Bài 1. Giới hạn dãy số

Câu 376: [TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG – HẢI DƯƠNG] Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Nếu

, thì

.

B. Nếu

, thì

.

lim un = +∞

lim un = −∞

lim un = +∞

lim un = +∞

C. Nếulim un = 0, thìlim un = 0.D. Nếulim un = − a, thìlim un = a.Câu 377: (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) Phát biểu nào sau đây là sai?

A.

là hằng số).

B.

lim u n = c (u n = c

lim q n = 0 ( q > 1)

C.1

lim = 0

n.D.1

lim k = 0 ( k > 1)

n.Câu 378: [THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1] Phát biểu nào sau đây là sai?

A.

là hằng số).

B.

.

n

lim un = c (un = c

lim q = 0 ( q > 1)

C.1

lim = 0

n.D.

lim1

= 0 ( k > 1)

nkCâu 379: (ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ)

Cho các kết quả tính giới hạn sau:( i ) .lim1

1

ii .lim q n = 0, q < 1.

= −∞. ( )

=∞

( iii ) .lim

x →0 x

nHỏi có bao nhiêu kết quả đúng trong các kết quả trên?

A. 1B. 2C. 3D. 0Câu 380:

Câu 381: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng

A.n − 4n

2.B.n 2

− ÷

 3.0?

C.n6

 ÷

5.D.n − 3n

n +1

3.Trang | 63Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. Dãy số - Cấp số cộng – Cấp số nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×