Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1. Các hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 1. Các hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 2:

Điều kiện xác định của hàm sốA.Câu 3:C.C.πD = ¡ \  + k2π k ∈ ¢ 

4πD = ¡ \  + kπ k ∈ ¢ 

4

¡ \ { ( 2k + 1) π k ∈ ¢}.C..B..D.1

f ( x) =

1 − cos x.π

¡ \ ( 2k + 1) k ∈ ¢ 

2π

x ≠ + kπ

2π

x ≠ + kπ

2.D.x ≠ kπ.πD = ¡ \  + kπ k ∈ ¢ 

2

.B.D.π

x ≠ + kπ

4.B.y = cot 2x..y = tan 2x.. π kπD=¡ \ +

k ∈¢

4 2

là:B.(THI THỬ THPT XN HỊA) Tậpđây?

A.

.

y = cot x

Câu 7:π

x ≠ − + k 2π

2¡ \ { k π k ∈ ¢}.¡ \ { k 2π k ∈ ¢}.[TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG – HẢI DƯƠNG] Tập xác định của hàm số

A.Câu 6:B.Tập xác định của hàm sốA.Câu 5:.(THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Tìm tập xác định D của hàm số

A.Câu 4:π

x ≠ + k 2π

21 − s inx

y=

cos xC.π

π

x≠ +k

8

2y = tan xD.π

π

x≠ +k

4

2là:.là tập xác định của hàm số nào sau kπD=¡ \

k ∈¢

2C..y = tan 2 x.D.y = tan 2x.(THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Xét bốn mệnh đề sau:

( 1) : Hàm số y = s inx có tập xác định là R .

( 2 ) : Hàm số y = cosx có tập xác định là R .

Trang | 3TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

( 3) Hàm số y = tan x có tập xác định là R .

( 4 ) Hàm số y = cot x có tập xác định là R .

Tìm số phát biểu đúng.

A. 3 .

B. 2 .

Câu 8:C.πD = ¡ \  + kπ | k ∈ ¢ 

2

D = ¡ \ { 0}B..D.D = ¡ \ { kπ | k ∈ ¢}là:. kπD = ¡ \  | k ∈¢

 2

.y = sin xlà hàm số lẻ.D. Hàm sốy = tan xlà hàm số lẻ.[THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1] Khẳng định nào dưới đây là

sai?

A. Hàm số

là hàm số lẻ.

B. Hàm số

là hàm số lẻ.

y = cos x

y = cot x

C. Hàm sốCâu 11:.tan x − 1

y=

sin x(THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. Hàm số

là hàm số lẻ.

B. Hàm số

là hàm số lẻ.

y = cos x

y = cot x

C. Hàm sốCâu 10:D. 1 .( THPT Hàn Thuyên-Bắc Ninh-Lần 1) Tập xác định D của hàm sốA.Câu 9:C. 4 .y = sin xlà hàm số lẻ.D. Hàm sốy = tan xlà hàm số lẻ.(THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn.

A.

.

B.

.

y

=

2016

cos

x

+

2017

sin

x

y = sin 2016x + cos2017x

C.y = cot 2015x − 2016sin x.D.y = tan 2016x + cot 2017x.Câu 12:(THPT Lê Văn Thịnh- Bắc Ninh-Lần 1) Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A.

B.

C.

D.

y = sin x cos 3 x

y = cos 2 x

y = sin x

y = sin x + cos xCâu 13:(THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Chọn phát biểu đúng.

A. Các hàm số

đều là hàm số chẵn.

y = sinx, y = cosx, y = cotxTrang | 4TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

B. Các hàm số

đều là hàm số lẻ.

y = sinx, y = cosx, y = cotx

C. Các hàm số

D. Các hàm sốCâu 14:0.Hàm số

A.Câu 16:y = sinx, y = cot x, y = tan xđều là hàm số chẵn.

đều là hàm số lẻ.(THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Chu kỳ của hàm sốA.Câu 15:y = sinx, y = cot x, y = tan xπB.y = sin x..C.x

y = 3sin

2là số nào sau đây:.D.π.là hàm số tuần hoàn với chu kì bằng bao nhiêu?

B.π

2.C..D..( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Hàm số y = tan x tuần hoàn với chu kì:

A. π

B. 2π

C. 3π

D. 4πCâu 17:(TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Trong các hàm số sau hàm số nào tuần hoàn

với chu kỳ π ?

x

y = cot

y

=

sin

2

x

y

=

c

osx

y

=

tan

2

x

2

A.

B.

C.

D.Câu 18:(THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 1 - 2018) Cho bốn hàm số

π

?

có mấy hàm số tuần hồn với chu kì 2

D. 1( 1) y = sin 2x; ( 2 ) y = cos 4x; ( 3) y = tan 2x; ( 4 ) y = cot 3x

A. 0

Câu 19:Câu 20:B. 2C. 3[ME GA BOOK] Hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

A.

B.

C.

y = sin x

y = x +1

y = x2(TRƯỜNGTHPTCHUYÊNBẮCCâu 22:B. 2.y=NINH)(1) y = cos 2 x; (2) y = sin x; (3) y = tan 2 x; (4) y = cot 4 x?

A. 0.D.Trongx −1

x+2bốnhàmcó mấy hàm số tuần hoàn với chu kỳC. 3.số:πD. 1.(THPT CHUYÊN BẮC NINH) Phương trình nào sau đây vơ nghiệm?

Trang | 5TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

B.

tan x + 3 = 0

sin x + 3 = 0

C.Câu 23:Câu 24:π

πD = R \  + k , k ∈¢

6

3

D = R \ { π + kπ , k ∈ ¢}Cho hàm số

A.

C.∀xy = cos x..B..D.y = sin x + cosx.B.x ≠ −1π

 πx ∈  − + k 2π ; + k 2π 

2

 2

C.D = ¡ \ { kπ | k ∈ ¢}πD = R \  + kπ , k ∈ ¢ 

2. B.πD = ¡ \  + kπ | k ∈ ¢ 

4

 πD = ¡ \ k k ∈ ¢ 

 2

là:. 2πD = R \ k

, k ∈¢

 3

..D.

x≠±Dcủa hàm sốπD = ¡ \  + kπ | k ∈ ¢ 

2.D.B.π

21

y=

sin x − cos x..D = ¡ \ { k 2π | k ∈ ¢}[Thử sức trước kì thi- Đề 07] Tập xác định của hàm số

A.y = tan 3 x. Điều kiện xác định của hàm số là(THPT HOA LƯ A) Tìm tập xác địnhA.Câu 27:D.[TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC. LẦN 1] Tập xác định của hàm sốC.Câu 26:2 cos 2 x − cos x − 1 = 0(THPT LÊ VĂN THỊNH) Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A.

B.

.

C.

y = sin x cos3x.

y = cos2x

y = sin xA.Câu 25:D.3sin x − 2 = 0y = cotx.D = ¡ \ { kπ k ∈ ¢}Trang | 6TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

C.

D.

D = ¡ \ { k 2π k ∈ ¢}Câu 28:(THPT LÊ VĂN THỊNH) Tìm tập xác định của hàm số sauA.C.Câu 29:πD = ¡ \  + kπ k ∈ ¢ 

2

ïì

ïü

p

p

D = ¡ \ ïí kp, + k2p, - + k2p; k ẻ Â ùý

ùợù

ùỵ

6

6

ù.B.cot x

y=

2sin x - 1..ùỡù p

ù

5p

D = Ă \ ớ + k2p,

+ k2p; k ẻ Â ùý

ùợù 6

ùỵ

6

ù. D.

.

ỡùù

ù

ù

p

5p

p

2p

D = Ă \ ùớ kp, + k2p,

+ k2p; k ẻ Â ùý

D = Ă \ ùớ kp, + k2p,

+ k2p; k ẻ Âùý

ùợù

ùùỵ

ùợù

ùỵ

6

6

3

3

ù(THPT Lờ Vn Thnh- Bc Ninh-Lần 1) Tìm tập xác định của hàm số sau

y=A.C.Câu 30:π

π

D = ¡ \  kπ ; + k 2π ; − + k 2π ; k ∈ ¢ 

6

6

πD = ¡ \  kπ ; + k 2π ;

+ k 2π ; k ∈ ¢ 

6

6D.

πD = ¡ \  + k 2π ;

+ k 2π ; k ∈ ¢ 

6

6

πD = ¡ \  kπ ; + k 2π ;

+ k 2π ; k ∈ ¢ 

3

3[TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Tâp xác định của hàm sốy=

A.C.Câu 31:B.cot x

2sin x − 11 + sin x

1 − cos xD=¡D = ¡ \ { kπ, k ∈ ¢}B.D.πD = ¡ \  + kπ, k ∈ ¢ 

2

D = ¡ \ { k2 π, k ∈ ¢}( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Tâp xác định của hàm số

πD = ¡ \  + kπ, k ∈ ¢ 

2A. D = ¡

B.

C.D = ¡ \ { kπ, k ∈ ¢}D.y=1 + s inx

1 − cosx là:D = ¡ \ { k2π, k ∈ ¢}

Trang | 7TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

Câu 32: [THPT ĐỘI CẤN – VĨNH PHÚC 2018 - LẦN 1] Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số

nghịch biến trên khoảng

.

y = tan x

 π

 0; ÷

 2

B. Hàm sốy = sin xC. Hàm sốD. Hàm sốCâu 33:đồng biến trên khoảngy = cot x

y = cos x( 0; π )nghịch biến trên khoảngđồng biến trên khoảng.( 0; π )( 0; π )..(THTT - Lần 2 – 2018) Hãy nêu tất cả các hàm số trong các hàm số

y = sin x, y = cos x, y = tan x, y = cot xđể hàm số đó đồng biến và nhận giá trị âm trong khoảng π 

 − ;0 ÷?

 2 

A.Câu 34:y = tanxy = s inx, y = cot xC.y = s inx, y = tan xD.y = tan x, y = cosx(THPT Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần 1 – 2018) Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng

 5π

 0;

 6

÷?

A. y = sin x

Câu 35:B.B. y = cos xπy = sin  x − ÷

3C.πy = sin  x + ÷

3D.(TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến

 π π

− ; ÷

trên  2 2  ?

A. y = cot xB. y = −tanxC. y = cosxD. y = s inxCâu 36:[TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC. LẦN 1] Trong các hàm số sau, hàm số nào là

hàm chẵn?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

y = cos x

y = cot x

y = tan x

y = sin xCâu 37:( THPT QUẾ VÕ 2 ) Đồ thị hàm số nào dưới đây nhận trục tung làm trục đối xứng?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

y = sin x − cos x

y = 2sin x

y = −2 cos x

y = 2sin ( − x )Câu 38:(THPT SƠN TÂY) Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn?

Trang | 8TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

.

B.

.

y = 1 − sin x

y = sin xCâu 39:Câu 40:C.Kết luận nào sau đây sai?

y = cos x là hàm số chẵn.

A.

y = tan 2x là hàm số lẻ.

C.B..

πy = cos  x + ÷

3

D.y = sin x + cos x.y = sin2xlà hàm số lẻ.

y = x + sin x là hàm số chẵn.

D.(ĐỀ NHÓM TÀI LIỆU OFF) Cho hàm sốy = sin x.cos x. Trong các khẳng định sau, khẳngđịnh nào đúng?

A. Hàm số là hàm số lẻ. B. Hàm số khơng có tính chẵn, lẻ.

C. Hàm số là hàm số chẵn.

D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.

Câu 41:(Toan Luyen de THPTQG) Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn?

A.

B.

y = sin 2x + sin 4x

y = cos x − sin 4 x + 2017

C.y = tan x + cot xCâu 42:(CHUYÊND.y = x cos 2 x + x 2BẮCNINH)(2) y = cos4x; (3) y = tan2x; (4) y = cot3xA. 0Trongbốnhàmsố:có mấy hàm số tuần hồn với chu kỳB. 2C. 3(1) y = sin2x;π

2?D. 1Câu 43:

Câu 44:Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sauA.Câu 45:T0 = 2π.B.π

T0 =

2.f ( x ) = tan 2 x.

C.π

T0 =

3.D.T0 = π.( THPT Hàn Thuyên-Bắc Ninh-Lần 1) Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần

hoàn?

A.

.

B.

.

y = sin 2 x

y = 2 ( sin x cos x − x ) − x 2 − sin 2 x

C.x −1

y=

x +1.D.y = x 3 − 3 x + 2.Trang | 9TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 46: (MEGABOOK-SỐ 06) Tìm chu kì của hàm số

y=A.B.T =πC.T = 2πsin 3x

.

1 + sin xD.π

T=

2T=

π

y = sin x − ÷+ 2

3Câu 47: Giá trị nhỏ nhất của hàm số

là bao nhiêu?

A. -1.

B. 1.

C. 2.

Câu 48:(ĐỀ NHĨM TÀI LIỆU OFF) Tìm giá trị lớn nhấtA.Câu 49:B.1

M= .

3(THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Khigiá trị thuộc:

A.

.2

÷

 −1; −

2 ÷

Câu 50:B. 2 

;0 

−

 2 .xcủa hàm số

y=[ −1;1]B.C.1

2+ 4cos x + 5D.1

M= .

5thay đổi trong khoảngC.D. 3..D.thìy = s inx 2 

;1 2 y = tan xD..1

M= .

4 5π 7 π 

 ; ÷

 4 4 [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Hàm số

chu kì

A.

πCâu 51:C.M = 5.M

3lấy mọi.tuần hồn với(THPT CHUN BẮC NINH) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

y = 1 − 2 cos x − cos 2 x

A. 2.Câu 52:B. 3.C. 0.(THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Tập giá trị của hàm sốđoạn[ a; b] .Tính tổngD. 5.

y = sin2x + 3cos2x+1T = a + b?Trang | 10TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

A.

.

B.

.

T =1

T=2C.T=0.D.y=T = −1sin x + cos x − 1

sin x − cos x + 3 bằng?

1

D. 7Câu 53:(THPT LỤC NGẠN 1-BẮC GIANG) Giá trị lớn nhất của hàm số

1A. 3

B. -1

C. 7 .Câu 54:(THPT QUẾ VÕ SỐ 2) Đồ thị hàm số nào dưới đây nhận trục tung làm trục đối xứng?

B.

.

C.

.

D.

A. y = sinx − cosx .

y = 2sinx

y = −2cosx

y = 2sin( − x)Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Câu 55:( TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Tìm tất cả các giá trị thực của than số

phương trình

A.m≤0đểcó nghiệm?sin x − m = 1.mB.0 ≤ m ≤1.C.m ≥1.D.−2 ≤ m ≤ 0.Câu 56:

Câu 57:Nghiệm phương trình

A.C.Câu 58:2sin x = 1π x = 3 + k 2π( k ∈¡

 x = 2π + k 2π



3có dạng nào dưới đây?.B..D.)π x = 6 + k 2π( k ∈¢)

 x = 5π + k 2π



6π x = 6 + k 2π( k ∈¢)

 x = −π + k 2π



6π x = 6 + k 2π( k ∈¡

 x = 5π + k 2π



6..)(THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Nghiệm của phương trình:là:

3

cot ( 2x− 30° ) = −

3A.C.75° + k90° ( k∈ ¢ ) .

45° + k90° ( k∈ ¢ ) .B.D.−75° + k90° ( k∈ ¢ ) .

30° + k90° ( k∈ ¢ ) .Trang | 11TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 59:

Câu 60:[THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ 2018 - LẦN 1] Nghiệm của phương trình2sin x + 1 = 0được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên lànhững điểm nào?

A. Điểm E, điểm

C. Điểm D, điểm

Câu 61:D.

C.B. Điểm C, điểm F.

D. Điểm E, điểm F(THPT SƠN TÂY) Giải phương trình

sinA.

C.Câu 62:x = π + k 4π , k ∈ ¢

x = π + k 2π , k ∈ ¢B..D.x = k 2π , k ∈ ¢.π

x = + k 2π , k ∈ ¢

2.(THPT CHUYÊN QUANG TRUNG LẦN 1) Nghiệm của phương trìnhπ

2cos  x + ÷ =

4 2A.C.Câu 63:.x

= 1.

2 x = k2π( k ∈¢)

 x = − π + kπ2. x = kπ( k ∈¢)

 x = − π + k2π2B..D. x = kπ( k ∈¢)

 x = − π + kπ2 x = k2π( k ∈¢)

 x = − π + k2π2[THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 3] Phương trìnhC.Câu 64: π ± + kπ , k ∈ ¢ 

 6 π ± + kπ , k ∈ ¢ 

 3

.B..D. 5π+ k 2π , k ∈ ¢ 

±

 6 π± + k 2π , k ∈ ¢ 

 3

.có tập nghiệm là

cos x = −A..3

2..(THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN) Phương trình lượng giác: 2 cos x + 2 = 0 có nghiệm là:

Trang | 12TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

π x = 4 + k 2π x = −π + k 2π

4

A. 

.

B.

Câu 65:Phương trình

A.π

x = + kπ

3

x =x =

3.tan x − 3 = 0

.B.

+ k 2π

4

−3π

+ k 2π

4

.π x = 4 + k 2π x = 3π + k 2π

4

C. 

.

x =x =

D. C.D.

+ k 2π

4

−7π

+ k 2π

4

.có nghiệm là:π

x = + k 2π

3.π

x = − + k 2π

3.π

x = + kπ

6.Câu 66:(THPT Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần 1 – 2018) Nghiệm của phương trình 2sin x = 1 có dạng

nào sau đây?

π

π

 x = 3 + k 2π

 x = 6 + k 2π

( k ∈¡ )

( k ∈¡ )

 x = 2π + k 2π

 x = 5π + k 2π

3

3

A. 

B. 

π

π

 x = 6 + k 2π

 x = 6 + k 2π

( k ∈¢)

( k ∈¢)

 x = 5π + k 2π

 x = − π + k 2π

6

6

C. 

D. Câu 67:( THPT Hàn Thuyên-Bắc Ninh-Lần 1) Tập nghiệm của phương trìnhA.C.Câu 68:π

x = ± + kπ , ( k ∈ ¥ )

6.B..D.π

x = + kπ , ( k ∈ ¢ )

6π

x = − + k 2π

2.B.π

x = + kπ

2.C.π

x = ± + k 2π , ( k ∈ ¢ )

3x = kπ.là:..[TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG – HẢI DƯƠNG ] Nghiệm của phương trình

A.Câu 69:π

x = ± + kπ , ( k ∈ ¢ )

61

cos 2 x =

2D.sin x = 1π

x = + k 2π

2là:.(TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – LẦN 1) Trong các khẳng định sau khẳng định nào

đúng?

A. Phương trình cos x = a có nghiệm với mọi số thực a

B. Phương trình tan x = a và phương trình cot x = a có nghiệm với mọi số thực a

C. Phương trình sin x = a có nghiệm với mọi số thực a

Trang | 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1. Các hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×