Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Thiết kế ván khuôn đài móng

5 Thiết kế ván khuôn đài móng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPHẦN III: Thi cơng (30%)- Đài móng M1 dạng hình vng có

kích thước 5 x 5 x 2,5m.

- Cạnh dài 5m của đài sử dụng 20 tấm 500x1200x55, 2 tấm 200x1200x55, 1 tấm 200x100x55

- Cạnh ngắn 5m của đài sử dụng 20 tấm 500x1200x55, , 2 tấm 200x1200x55, chèn gỗ

200x100x55

Tổng số ván khn phẳng 500x1200x55 cho 1 móng M1: 2x(20+20) = 80 tấm.

Tổng số ván khuôn phẳng 200x1200x55 cho 1 móng M1: 4x2= 8 tấm.

Chèn gỗ 200x100x55 cho 1 móng M1: 4x1= 4 miếng.

- Đài móng M2 dạng hình chữ nhật có

kích thước 5 x 2 x 2,5m.

- Cạnh dài 5m của đài sử dụng 20 tấm 500x1200x55, , 2 tấm 200x1500x55, chèn gỗ 200x100x55

- Cạnh ngắn 2m của đài sử dụng 5 tấm 500x1200x55, và 5 tấm 500x600x55, 2 tấm

200x1200x55, chèn gỗ 200x100x55

Tổng số ván khuôn phẳng 500x1200x55 cho 1 móng M2: 2x(20+5)= 50 tấm.

Tổng số ván khn phẳng 500x600x55 cho 1 móng M2: 2x5= 10 tấm.

Tổng số ván khn phẳng 200x1200x55 cho 1 móng M2: 2x4= 8 tấm.

Chèn gỗ 200x100x55 cho 1 móng M2: 2x2= 4 miếng.

- Đài móng M3 dạng hình chữ nhật có

kích thước 7,4 x 5 x 2,5m.

- Cạnh dài 7,4m của đài sử dụng 30 tấm 500x1200x55, 2 tấm 200x1200x55, chèn gỗ

200x100x55SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220Trang 220Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPHẦN III: Thi công (30%)- Cạnh ngắn 5m của đài sử dụng 20 tấm 500x1200x55, , 2 tấm 200x1200x55, chèn gỗ

200x100x55

Tổng số ván khn phẳng 500x1200x55 cho 1 móng M3: 2x(30+20)= 100 tấm

Tổng số ván khuôn phẳng 200x1200x55 cho 1 móng M3: 2x4= 8 tấm.

Chèn gỗ 200x100x55 cho 1 móng M3: 2x2= 4 miếng.

- Đài móng của khu vực thang máy có 11 cạnh với chiều cao đài là 2,5 m

- Cạnh 14m của đài sử dụng 55 tấm 500x1200x55, 5 tấm 500x600x55, 2 tấm 200x1200x55, chèn

gỗ 200x100x55

- Cạnh 17m của đài sử dụng 70 tấm 500x1200x55, 2 tấm 200x1200x55, 1 tấm 200x300x55

- Cạnh 8,2m của đài sử dụng 30 tấm 500x1200x55, 5 tấm 500x900x55, 2 tấm 100x1200x55,

chèn gỗ 100x100x55

- Cạnh 7,6m của đài sử dụng 30 tấm 500x1200x55, 5 tấm 500x300x55, 2 tấm 100x1200x55,

chèn gỗ tấm 100x100x55

- Cạnh 4,6m của đài sử dụng 15 tấm 500x1200x55, 5 tấm 500x900x55,2 tấm 100x1200x55, chèn

gỗ 100x100

- 2 cạnh 5m của đài sử dụng 20 tấm 500x1200x55, , 2 tấm 200x1500x55, 1 tấm 200x100x55

- 2 cạnh 4,01m của đài sử dụng 15 tấm 500x1200x55, 5 tấm 500x300x55, 2 tấm 100x1200x55,

chèn gỗ 100x100x55

- Cạnh 3m của đài sử dụng 10 tấm 500x1200x55, 5 tấm 500x600x55

- Cạnh 2,72m của đài sử dụng 10 tấm 500x1200x55, 5 tấm 500x300x55, 2 tấm 100x1200x55,

chèn gỗ 100x100x55

Tổng số ván khn phẳng 500x1200x55 cho 1 móng M4: 300 tấm

Tổng số ván khn phẳng 500x900x55 cho 1 móng M4: 10 tấm.SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220Trang 221Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPHẦN III: Thi công (30%)Tổng số ván khuôn phẳng 500x600x55 cho 1 móng M4: 10 tấm.

Tổng số ván khn phẳng 500x300x55 cho 1 móng M4: 10 tấm.

Tổng số ván khn phẳng 200x300x55 cho 1 móng M4: 1 tấm.

Tổng số ván khn phẳng 200x1200x55 cho 1 móng M4: 4 tấm.

Tổng số ván khn phẳng 100x1200x55 cho 1 móng M4: 10 tấm.

Chèn gỗ 200x100x55 cho 1 móng M4: 1 tấm.

Chèn gỗ 100x100x55 cho 1 móng M4: 5 tấm.

8.5.2 Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn

Các lực ngang tác dụng vào ván khn:

- Ván khn thành đài móng chịu tải trọng tác động là áp lực ngang của hỗn hợp bê tông mới đổ

và tải trọng động khi đổ bê tông vào coffa bằng máy bơm bê tông.

Theo tiêu chuẩn thi cơng bê tơng cốt thép TCVN 4453-95 thì áp lực ngang của vữa bê tông mới

đổ xác định theo công thức (ứng với phương pháp đầm dùi).

Bêtông được đổ trực tiếp từ máy bơm bêtông, sử dụng máy đầm chấn động kiểu chiều sâu trục

mềm mã hiệu C376 có các thông số kỹ thuật sau:

- Năng suất: 5 7 (m2/h);

- Bán kính tác dụng: 0,75m

- Áp lực ngang tối đa của vữa bê tông tươi:

P= n..H = 1,3x25x0,75 = 24,38 kN/m2.

(H = 0,75m là chiều cao lớp bê tông sinh ra áp lực khi dùng đầm dùi).

- Tải trọng khi bơm bê tông bằng máy vào ván khuôn:SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220Trang 222Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPHẦN III: Thi công (30%)P= n.qm =1,3x4000 = 5200 N/m2 = 5,2 kN/m2 .

( qm: tải trọng do chấn động khi đổ bê tông bằng máy bơm gây ra).

- Tải trọng ngang tổng cộng tác dụng vào ván khuôn là:

P= P= 25x0,75 + 4= 22,75 kN/m2.

P= P+ P = 24,38 + 5,2 = 29,58 kN/m2 .

Chọn tấm (500120055 có:J= 29,35 cm4 ; W = 6,57 cm3.

- Áp lực tác dụng trên tấm ván khuôn theo chiều rộng (50cm) là:

qtt = Pttx0,4 = 29,58 x 0,5= 14,79 kN/m.

qtc = Ptc.0,4= 22,75 x 0,5 = 11,375 kN/m.

* Thiết kế ván khn cho đài móng :

Tính cho ván khn nguy hiểm nhất( bề rộng lớn và chiều dài tính tốn lớn).

- Tính khoảng cách các sườn ngang:

* Sơ đồ tính:* Kiểm tra các điều kiện làm việc của tấm ván khn:

Ta có Ix=29,35 cm4, Wx=6,57c m3 Theo điều kiện cường độ:

Từ điều kiện bền:  = ta có:

Mmax =SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220Trang 223Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPHẦN III: Thi công (30%)

Từ điều kiện độ võng ta có:f 5 Pmax .l 4

l

.

�[ f ] 

384 E.J

400l  =94,06cm.

Vậy đặt các thanh sườn ngang với khoảng cách l=90cm

- Tính khoảng cách các sườn đứng đỡ sườn ngang:Chọn kích thước sườn ngang thép chữ C 6.5 có :I X  48.6 cm4, cm3.Sơ đồ tính là dầm liên tục gối lên các cột chống:

Tính theo điều kiện độ bền:

Momen lớn nhất trong nhịp dùng để tính tốn là:�W =15x21x103 = 315000 Ncm = 3,15 kNm

5000

250900900900900900250720002Tính theo điều kiện biến dạng:

3

62

2502502900900

90066

1c2501b1a2509003Chọn khoảng cách thanh đứng đỡ thanh ngang:l = 120cm.90039005000l  = 131cm5000900900900900462200037

SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV:

172217220250

2000900900900

5000900900Trang 224250

2000Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPHẦN III: Thi công (30%)SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220Trang 225Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPHẦN III: Thi cơng (30%)Hình 8.13 Mặt cắt ván khn đài móng M1

- Kiểm tra cột chống xà ngang:

Chọn loại cột chống K102 có [P] = 20 kN,chống tại vị trí giao giữa sườn đứng và sườn ngang.

Lực tập trung tác dụng lên cột chống là:

Ptt = qtt x l = 14,79 x 1,2 = 17,75 kN < 20 kN

 Cột chống đã chọn thỏa mãn yêu cầu.

Khoảng cách giữ các nẹp đứng và thanh chống của ván khuôn giằng móng cấu tạo tương tự

như phần đài.

8.6. Tổ chức thi công các công tác thi công phần ngầm

8.6.1 Công tác bê tơng lót móng

Theo định mức 1776 bê tơng lót AF.11120 :1,18 cơng/m3

8.6.2 Cơng tác bê tơng giằng móng.

a. Xác định cơ cấu q trình:

Q trình thi cơng bêtơng đài móng và giằng móng gồm các q trình thành phần sau:SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220Trang 226Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPHẦN III: Thi cơng (30%)- Đổ bêtơng lót đài móng.

- Lắp dựng ván khn đài móng và giằng móng.

- Lắp đặt cốt thép đài móng và giằng móng.

- Đổ bêtơng đài móng và giằng móng bằng bêtơng thương phẩm.

- Tháo dỡ ván khn đài móng và giằng móng.

Giả thiết hàm lượng cốt thép giằng là 1%

Vậy thể tích cốt thép giằng móng là : 44,976x1% = 0,4498m3.

Suy ra khối lượng thép trong giằng móng là : 0,4498x7,85 = 3,53 (Tấn)

Các q trình thi cơng này được tổ chức theo phương pháp dây chuyền. Trong đó q trình đổ

bêtơng lót đài móng do có khối lượng ít nên ta tổ chức riêng không đưa vào dây chuyền. Như vậy

dây chuyền chỉ còn lại 4 q trình thành phần: lắp dựng ván khuôn, lắp đặt cốt thép, đổ bêtông, tháo

dỡ ván khuôn.

b. Chia phân đoạn thi công:

Do đặc điểm kiến trúc và kết cấu, móng cơng trình là các móng riêng biệt, ít loại nên có thể

phân chia các phân đoạn có khối lượng gần bằng nhau.

BẢNG 8.5 KHỐI LƯỢNG BÊ TƠNG LĨTMĨNGTên cấu

kiệnSố

lượngKích thước hố móng

Thể tích

(m3)

a (m)b (m)H(m)M1125.25.20.132.4M2172.25.20.119.4M317.65.20.14.0M4123.3SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220Trang 227Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Thiết kế ván khuôn đài móng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×