Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CỐT THÉP TRỤC Y8

CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CỐT THÉP TRỤC Y8

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)Bề rộng cánh b’f dùng để tính tốn lấy từ điều kiện:

-Bề rộng mỗi bên cánh Sf, tính từ mép bụng dầm khơng được lớn hơn 1/6 nhịp tính tốn cấu

kiện.

-Lấy Sf khơng lớn hơn 1/2 khoảng cách thông thuỷ giữa 2 cấu kiện và không lớn hơn 6hs.

Từ các điều kiện trên: với nhịp dầm 8,4 m thì ta chọn = 250cm.

Xác định vị trí trục trung hồ:

Mf = Rb.b’f.h’f.(h0 – 0,5.h’f)(6.3)Trong đó:

b’f: bề rộng cánh chữ T.

h’f: chiều cao cánh.

Mf: giá trị mơmen ứng với trường hợp trục trung hồ đi qua mép dưới của cánh.

Nếu M Mf thì trục trung hồ qua cánh, việc tính tốn như đối với tiết diện chữ nhật xh (Cơng

thức tính như cốt thép chịu momen âm)

Nếu M > Mf thì trục trung hồ qua sườn.

Tính :(6.4)+ Nếu : thì tính

Diện tích cốt thép u cầu:

(6.5)

+Nếu : thì ta tính với trường hợp tiết diện chữ T đặt cốt kép.

Kiểm tra hàm lượng cốt thép.Trang 76Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%).

= 0,15%.

Đối với nhà cao tầng = 5%.

Kết quả tính thép dọc dầm khung xem BẢNG 6.2

6.1.3. Tính cốt ngang

B1: Kiểm tra điều kiện tính tốn:Tính tốn cốt đai khi khơng đặt cốt xiên. Điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng như sau:

(6.6)Với :

C: Chiều dài hình chiếu của mặt cắt nghiêng trên trục cấu kiện.

q1: Tải trọng thường xuyên liên tục trên dầm, q1=g+p/2

b4: Hệ số phụ thuộc vào loại bê tong, b4=1,5

n: Hệ số ảnh hưởng lực dọc trục

Mb = b2.(1+f +n).Rbt.b.h02(6.7)b2=2

Khả năng chịu cắt của bê tông khi không đặt cốt đai:Trang 77QKhách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)Nếu thì lấy Qb,0=Qb,min và tính lại

Kiểm tra điều kiện . Nếu đạt thì đặt theo cấu tạo và ngược lại nếu khơng đạt thì đi tính tốn cốt

đai theo B2.

B2: Tính qsw: khả năng chịu cắt của cốt đai

Khi tính tốn người ta xác định qsw như sau:

+ Khi Qmax trong đó Qb1 = thì

+ Khi thì

Trong cả hai trường hợp trên, qsw khơng được lấy nhỏ hơn

+ Khi thì

+ Nếu tính được thì tính lại:B3: TínhTại gối: khi h ≤ 450 mm

khi h ≥450 mm

Tại nhịp:

stk=min(s, smax, sct)

B4: Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính của bụng dầm

Điều kiện: Q(6.6)Trang 78Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)Trong đó: : Hệ số xét đến ảnh hưởng của cốt đai đặt vng góc với trục cấu kiện. Ta có:

1+5=Với  = ;  =

b: Bề rộng dầm

s: Khoảng cách các cốt đai

: Hệ số xét đến khả năng phân phối lại nội lực của các loại bêtơng khác nhau. Ta có

:

=0,01 với bê tông nặng

Khi điều kiện trên không thoả mãn thì cần tăng kích thước tiết diện hoặc tăng cấp độ bền của

bêtơng.

(Kết quả tính cốt đai ở BẢNG 6.3)

6.1.4. Bố trí cốt thép dầm

-Cốt thép dầm sau khi tính ra được bố trí tuân theo các yêu cầu cấu tạo của cấu kiện chịu uốn.

-Việc cắt, uốn, neo cốt thép cũng tuân theo các yêu cầu cấu tạo như qui định.

-Khi hàm lượng cốt thép <. Lấy As =.b.ho

6.1.5. Tính tốn dầm D1 tầng hầm 1

6.1.5.1. Tính cốt thép dọc chịu lực dầm D1

B1: Tiết diện chịu mô men âm

Tại vị trí gối 0 (m), Mmin=-20361 (daN.m)

9,4 (m), Mmin= -20083 (daN.m)

+Tính cốt thép dọc tại gối 0 (m):

- Giả thiết trước chiều dày của lớp bêtông bảo vệ a =4 (cm)  ho= 45-4=41 (cm)Trang 79Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)- Tính+

Diện tích cốt thép yêu cầu:+Tương tự cho cốt thép dọc tại gối 9,4 (m), có:

As= 18,28 (cm2)

µt = 0,41%

B2: Tiết diện chịu momen dương

Mmax = 15336 (daN.m)

-Xác định vị trí trục trung hồ:

Mf = Rb.b’f.h’f.(h0 – 0,5.h’f) =14,5.10.413.20.(41-0,5.20)/100=371287 (daN.m)

Mmax
- Tính=0,015 < αR=0,418

+ =0,99Diện tích cốt thép yêu cầu:

=13,46 (cm2)Trang 80Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)6.1.5.2. Tính tóan cốt ngang dầm D1

Qmax= 16042 daN

q1= g+p/2 = 1850 (daN/m)

B1: Kiểm tra điều kiện tính tốn:Tính tốn cốt đai khi khơng đặt cốt xiên. Điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng như sau: Q

Với:Mb = b2.(1+f +n).Rbt.b.h02 =2.1.1,05.10.100.412 =3530100 (daN.cm)

=4,368(m)

=6061,3 (daN)

Khả năng chịu cắt của bê tông khi không đặt cốt đai:

=0,6.1.1,05.10.100.41=25830 (daN)

. Vậy khơng phải tính tốn cốt đai, lấy theo cấu tạo.

Xét dầm D2Qmax= 51202 daN

q1= g+p/2 = 1850 (daN/m)

B1: Kiểm tra điều kiện tính tốn:Tính tốn cốt đai khi không đặt cốt xiên. Điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng như sau:Trang 81QKhách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)Với:Mb = b2.(1+f +n).Rbt.b.h02=2.1.1,05.10.100.412=3530100 (daN.cm)

=4,368(m)

=6061,3 (daN)

Khả năng chịu cắt của bê tông khi không đặt cốt đai:

=0,6.1.1,05.10.100.41=25830 (daN)

25830 (daN)

. Vậy phải tính tốn cốt đai.

B2: Tính qsw: khả năng chịu cắt của cốt đai

Khi tính tốn người ta xác định qsw như sau:

Qb1 = ==16162,5 (daN)

Thuộc trường hợp

=347,8 (daN/m)

=42731,1 (daN/m)

Vậy qsw= 42731,1 (daN/m)B3: TínhChọn thép đai Ø8, 4 nhánh:Trang 82Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)Asw= 4.0,502 =2,008 (cm2)

=10.6 (cm)=150 (mm)

stk=min(s, smax, sct)

=10.6(cm), chọn s=100mm

BẢNG 6.1: Nội lực dầm trục Y8

( dầm D1, D2... xét từ trái qua của khung)

Tần

g

Tần

g

hầmDầmD1Tiết

diệnMmax

(kN.m)Mmin

(kN.m)0-117.97-203.614.7153.3689.399.4-117.46-200.83Tầng DầmD1Tiết

diệnMmax

(kN.m)Mmin

(kN.m)0115.17-485.934140.71106.128140.63-380.740193.68-366.754.2148.0396.548.444.33-487.510108.63-500.894144.73106.148146.81-380.180199.97-359.10Tầng

6D2D3D40-153.67-256.124.3167.97100.388.6-116.49-210.580-100.14-157.97 Tầng

74121.7272.818-90.37-148.740-174.86-299.40Trang 83D2D1D2Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngD1Phần II: Kết cấu (60%)4.2188.68112.484.2146.6096.558.4-144.16-261.448.434.18-497.610-79.75-182.80098.40-491.674.7120.0476.144139.56106.469.4-13.08-171.228143.77-366.200199.95-345.814.2146.8397.24D1Tầng

8D2Tần

g1D30-111.03-270.614.3153.51103.128.6-69.46-222.328.421.91-500.710-81.33-190.53084.04-491.734113.6180.094146.76106.988-66.08-164.868136.99-359.250195.29-329.074.2145.7697.928.46.04-499.03067.05-475.274141.12107.538126.94-339.200187.04-310.03D2D1Tầng

9D4D5TầnD10-106.86-242.384.2144.5688.238.4-105.05-212.12025.11443.6724.718-33.97-121.540-71.94-367.37D2-47.01 Tầng

10Trang 84D1D2Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngD2Phần II: Kết cấu (60%)4.7198.85137.834.2145.2787.619.4-79.74-375.388.4-11.66-495.340-47.76-385.80048.14-469.294.3157.59107.444146.65108.078.620.10-285.908114.52-329.720176.00-289.494.2143.8988.76D1g2

Tầng

11D3Tần

g3

D106.28-290.144123.8780.26839.94-235.948.4-30.64-487.810-99.99-453.32027.97-448.434.7240.72179.894140.87108.619.4-109.90-436.258100.33-307.330162.82-268.084.2143.1390.018.4-50.33-479.5707.02-439.204146.29109.14884.90-296.420147.99-246.29D2D1Tầng

12D2D3D40-74.53-453.484.3190.25140.108.622.52-349.390-20.914149.91115.5386.40-307.420-49.45-392.15D2-355.94 Tầng

13Trang 85D1D2Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngD5Phần II: Kết cấu (60%)4.2221.24169.674.2141.5891.338-81.99-451.348.4-70.27-468.42093.04-288.040-14.18-416.094173.94142.904140.42109.668-101.46-459.08868.67-273.360131.97-224.634.2140.7292.68D1Tầng

14

D1D2

Tần

g4036.56-335.724113.1682.38874.37-269.368.4-90.00-457.35041.31-320.760-35.36-405.874.2160.39110.674145.84109.998.41.61-393.31852.33-262.540115.45-203.594.2139.0794.008.4-109.27-444.410-54.88-382.004140.51110.45835.83-240.49097.95-184.25D2D1Tầng

15D3Tần

g

BBD1D20225.10-202.134130.5874.858-19.27-497.900110.72-538.25 Tầng

164.7316.97128.899.454.87-677.730106.71-683.97Trang 86D2D1D2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CỐT THÉP TRỤC Y8

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×