Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO SÀN TẦNG 3

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO SÀN TẦNG 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)Việc sử dụng dầm bẹt do chiều cao dầm bị khống chế nên phải tăng kích thước dầm theo

phương ngang thì mới đủ chịu lực được. Khi tăng bề rộng dầm phải chú ý bd ≤ bc+1,5hd.

Để chọn sơ bộ tiết diện dầm bẹt, trước tiên ta chọn tiết diện dầm thường theo công thức

thơng thường sau đó tính momen qn tính I=b.h3/12 chọn tiết diện dầm bẹt sao cho có momen

qn tính xấp xỉ với momen qn tính của dầm thường.

Ta có sơ đồ bố trí hệ lưới dầm như sau:Hình 3.2 Sơ đồ bố trí hệ dầm tầng 3

3.2. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn

3.2.1. Xác định bản sàn và phân loại bản sàn

Nếu sàn liên kết với dầm giữa thì xem là ngàm, nếu dưới sàn khơng có dầm thì xem là tự do.

Nếu sàn liên kết với dầm biên thì xem là khớp, nhưng thiên về an tồn ta lấy cốt thép ở biên

ngàm để bố trí cho cả biên khớp. Khi dầm biên lớn ta có thể xem là ngàm.

-Khi -Bản chủ yếu làm việc theo phương cạnh bé: Bản loại dầm.

- Khi -Bản làm việc theo cả hai phương: Bản kê bốn cạnh.Trang 13Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)Trong đó: l1-kích thước theo phương cạnh ngắn.

l2-kích thước theo phương cạnh dài.

Căn cứ vào kích thước, cấu tạo, liên kết, tải trọng tác dụng ta chia làm các loại ô bản sau:Tên

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

S29

S30

S31

S32Bảng 3.1 Bảng phân loại ô sàn tầng 3

Liên Kết

L1

L2

L2/L1

Biên

8000

9700

1.21

2N 2K

8000

8600

1.08

3N 1K

8000

8000

1.00

3N 1K

8000

8400

1.05

4N

8000

8000

1.00

4N

8000

9700

1.21

3N 1K

8000

8600

1.08

4N

8000

8000

1.00

4N

8000

8400

1.05

4N

8000

8000

1.00

4N

8000

9700

1.21

2N 2K

8000

8600

1.08

4N

4400

4900

1.11

3N 1K

2650

4200

1.58

4N

3100

5700

1.84

3N 1K

4200

7500

1.79

3N 1K

8000

8000

1.00

4N

7400

8000

1.08

4N

3700

6300

1.70

4N

4200

8600

2.05

3N 1K

6800

1.62

4N

4200

8000

8600

1.08

4N

7700

8000

1.04

4N

8000

8600

1.08

4N

7700

8000

1.04

4N

1900

8000

4.21

3N 1K

3800

8000

2.11

3N 1K

7600

8700

1.14

4N

4000

7700

1.93

3N 1K

2300

8000

3.48

3N 1K

2300

8700

3.78

2N 2K

2000

5860

2.93

1N 3KLoại bản

sàn

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản dầm

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản kê

Bản dầm

Bản dầm

Bản kê

Bản kê

Bản dầm

Bản dầm

Bản dầm3.2.2. Chọn chiều dày bản sàn

Tính sơ bộ chiều dày bản sàn theo công thức: với b  h min = 6cm

Trong đó:

hb : chiều dày bản sàn

m: hệ số phụ thuộc vào loại bảnTrang 14Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)Bản dầm: m = (30 ÷ 35) chọn m = 35

Bản kê : m = (40 ÷ 45) chọn m = 45

Bản công sôn: m = (10 ÷ 18) chọn m = 15

D : Hệ số phụ thuộc vào tải trọng . D = (0,8 ÷ 1,4) chọn D = 1

l = L1 : Chiều dài cạnh ngắn của ô bản

h min : chiều dày tối thiểu của bản sàn:

hmin = 50mm : đối với sàn nhà ở và cơng trình cơng cộng

hmin = 40mm : đối với sàn mái

hmin = 60mm : đối với sàn giữa các tầng nhà sản xuất

lấy hmin = 60mm

Bảng 3.2 Bảng tính chiều dày ơ sàn tầng 3

Chiều

Tên

Loại bản

L1

m

D

dày

S1

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S2

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S3

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S4

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S5

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S6

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S7

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S8

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S9

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S10

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S11

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S12

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S13

Bản kê

4400

45

1.1

107.6

S14

Bản kê

2650

45

1.1

64.8

S15

Bản kê

3100

45

1.1

75.8

S16

Bản kê

4200

45

1.1

102.7

S17

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S18

Bản kê

7400

45

1.1

180.9

S19

Bản kê

3700

45

1.1

90.4

S20

Bản dầm 4200

35

1.1

132.0

S21

Bản kê

4200

45

1.1

102.7

S22

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S23

Bản kê

7700

45

1.1

188.2

S24

Bản kê

8000

45

1.1

195.6

S25

Bản kê

7700

45

1.1

188.2

S26

Bản dầm 1900

35

1.1

59.7

S27

Bản dầm 3800

35

1.1

119.4

S28

Bản kê

7600

45

1.1

185.8

S29

Bản kê

4000

45

1.1

97.8

S30

Bản dầm 2300

35

1.1

72.3

S31

Bản dầm 2300

35

1.1

72.3Trang 15Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà Nẵng- Gạch Ceramic 400x400x10

- Vữa XM M75 dày 20

Sàncấu

BTCT

dày 200

Phần II:- Kết

(60%)

- Vữa trát trần M75 dày 15S32

Bản dầm 2000

15

1.1

146.7

Kết luận: chọn hb = 200mm cho tất cả các ô sàn

3.2.3. Tĩnh tải tác dụng lên sàn

Tĩnh tải tác dụng lên sàn là tải trọng phân bố đều do trọng lượng bản thân các lớp cấu tạo

sàn. Căn cứ vào các lớp cấu tạo sàn ở mỗi ô sàn cụ thể, tra bảng tải trọng tính tốn của các vật liệu

thành phần dưới đây để tính :

3.2.3.1. Trọng lượng bản thân các lớp sàn

Cấu tạo các lớp sàn:

- Gạch Ceramic 400x400x10

- Vữa XM M75 dày 20

- Sàn BTCT dày 200

- Vữa trát trần M75 dày 15gtc = . ( kG/m2): tĩnh tải tiêu chuẩn.

gtt = n. gtc ( kG/m2): tĩnh tải tính tốn.

Trong đó: : trọng lượng riêng của vật liệu.

n: hệ số vượt tải.

Tải trọng sàn, sàn vệ sinh phân bố đều trên tồn bộ ơ sàn.

Ta có bảng tổng hợp tải trọng các lớp cấu tạo sàn:

Bảng 3.3 Tĩnh tải sàn

TT

Cấu tạo các lớp

g

d

qtc(KG/m2) n

qtt(KG/m2)

1 Gạch Ceramic 400x400x10

2200

10

22

1.1

24.2

2 Vữa liên kết mác 75 dày 20 mm

1800

20

36

1.3

46.8

3 Trát trần vữa XM mác 75 dày 15

1800

15

27

1.3

35.1

4 Trần treo

0.2

1.3

0.26

Tổng

85.00

106.36

Việc xác định nội lực dựa trên phần mềm ETABS Version 9.7.4 nên trọng lượng của bản sàn

BTCT dày 200mm được xác định trên phầm mềm với hệ số 1.1

3.2.3.2. Trọng lượng tường ngăn tác dụng lên sàn: (nếu có)

-Trọng lượng tường ngăn qui đổi thành tải trọng phân bố đều trên sàn theo cơng thức:

Trong đó :  lt - chiều dài tường (m)

 ht - chiều cao tường (m)

 gttc - trọng lượng đợn vị tiêu chuẩn của tường.

gttc = 330 KG/m2 với tường 20 gạch ống.

gttc = 252 KG/m2 với tường 14 gạch ống.

 ld ,lng - kích thước cạnh dài và cạnh ngắn của ơ sàn có tường.

Tại sàn tầng 3 ko có tường xây trên sàn nên khơng tính tải trọng tường phân bố đều lên sàn

3.2.3.3.

Hoạt tải tác dụng lên sàn:

+ ptc (kG/m2): hoạt tải tiêu chuẩn, tra theo TCVN 2737-1995.Trang 16Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)hoạt tải tiêu chuẩn tương ứng với nhà ở kiểu căn hộ

+ ptt= ptc.n (kG/m2): hoạt tải tính tốn.

Với n : hệ số vượt tải, tra theo TCVN 2737-1995.

- Đối với phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, buồng vệ sinh, bếp cho kiểu căn hộ thì ptc

= 150 daN/m2.

- Đối với phòng làm việc thì ptc = 200 daN/ m2.

- Phòng hội họp,khiêu vũ, phòng đợi, phòng khán giả, phòng hòa nhạc,phòng thể thao,

khán đài thì ptc = 400 daN/m2

- Đối với hành lang thì ptc = 300 daN/m2

- Đối với ban cơng thì ptc = 300 daN/m2.

- Hệ số vượt tải n đối với tải trọng phân bố đều trên sàn lấy theo quy định trong tiêu

chuẩn như sau:

+ Lấy n = 1,3 khi ptc < 200 daN/m2.

+ Lấy n = 1,2 khi ptc ≥ 200 daN/m2.

Ta tiến hành xác định tĩnh tải, hoạt tải riêng cho từng loại ô sàn.

Bảng 3.4 Hoạt tải từng ơ sàn

Ơ sànHoạt tải tiêu

chuẩn(daN/m2)nHoạt tải tính

tốn((daN/m2)Ơ sànHoạt tải tiêu

chuẩn(daN/m2)nHoạt tải tính

tốn((daN/m2)S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16400

400

400

300

300

400

200

200

200

200

400

400

300

300

200

3001,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2480

480

480

360

360

480

240

240

240

240

480

480

360

360

240

360S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

S29

S30

S31

S32300

300

300

300

300

150

300

200

200

75

150

300

200

150

300

1501,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,2

1,2

1,3

1,2

1,3360

360

360

360

360

195

360

240

240

97,5

195

360

240

195

360

1953.3. Xác định nội lực và tính toán cốt thép sàn:

3.3.1. Xác định nội lực lên các ô sàn

3.3.1.1.

Tổ hợp tải trọng

Việc xác định nội lực dựa vào phần mềm ETABS Version 9.7.4

Tải trọng bao gồm

- TT: Tĩnh tải - lấy hệ số 1.1 do máy tự tính theo bê tơng cấp độ bền B25Trang 17Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)- TTCT: Tĩnh tải cấu tạo các lớp sàn đã tính ở bảng 3.2Hình 3.3 Chất tải TTCT

- HT1: Hoạt tải 1 – Chất HT1 cách nhịp theo 2 phương của từng ơ sàn tầng 3Hình 3.4 Chất tải HT1Trang 18Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)- HT2: Hoạt tải 2 – Chất tải HT2 cách nhịp theo 2 phương của từng ô sàn tầng 3 và

khơng trùng với HT1Hình 3.5 Chất tải HT2

3.3.1.2. Xác định nội lực

Để xác định các trường hợp nguy hiểm nhất cho các ô sàn ta tiến hành tổ hợp tải trọng

với các trường hợp như sau:

- TH1 = ADD(TT;TTCT;HT1)

- TH2 = ADD(TT;TTCT;HT2)

- THBAO = ENVE(TH1;TH2)

Nội lực nguy hiểm nhất được lấy là THBAO, ta lấy momen theo cả 2 phương M11 và

M22 trong đó

- M11 là momen uốn tác dụng lên bề mặt vng góc với trục 1, và quay quanh trục 2

- M22 là momen uốn tác dụng lên bề mặt vng góc với trục 2, và quay quanh trục 1Trang 19Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngHình 3.6 Momen M11-THBAOHình 3.7 Momen M22-THBAOTrang 20Phần II: Kết cấu (60%)Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)Ta đọc momen riêng cho từng ô sàn tại các vị trí sau (vị trí có momen lớn nhất và dùng

để tính tốn cốt thép)Hình 3.8 Các vị trí cần xuất momen

Riêng tại vị trí số 3 cần xuất momen theo 2 phương M11 và M22Hình 3.9 Cách đọc momen tại cái vị trí trên từng ơ sàn

3.3.2. Tính tốn bố trí cốt thép cho sàn :

3.3.2.1.

Tính tốn bố trí cốt thép sàn.

Sau khi có momen ta tính tốn cốt thép cho từng ơ sàn

Ta có:

h0=h-a0 : Chiều cao làm việc của tiết diện, bằng khoảng cách từ trọng tâm A s

đến mép vùng nén

a0: Chiều dày lớp đệm, bằng khoảng cách từ trọng tâm của As đến mép chịu kéo.

a0=c+0,5.

c: Chiều dày lớp bảo vệ lấy như sau: Với bê tông nặng c ≥  đồng thời c ≥ c0

Với bản có: h ≤ 100mm lấy c0 = 10mm

h > 100mm lấy c0 = 15mm

Giả thiết a0. Với bản thường chọn a0 = 15÷20mm. Khi h khá lớn (h > 150mm) có thể

chọn a0 = 25÷30mm. Tính h0 = h - a0.

- Tính tốn:

M

m 

Rb .b.h02Trang 21Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%) R   R .(1  0,5. R )

Kiểm tra điều kiện hạn chế: αm ≤ αR

Khi điều kiện hạn chế được thỏa mãn, tínhTính diện tích cốt thép:

- Xử lý kết quả:As M

Rs . .h0 (2.4)As .100

b.h0 (2.5)

Tính tỷ lệ cốt thép :

Kiểm tra điều kiện  ≥ min = 0,1%. Khi xảy ra <min chứng tỏ h quá lớn so với yêu

cầu, nếu được thì rút bớt h để tính lại. Nếu khơng thể giảm h thì cần chọn A s theo yêu cầu tối

thiểu bằng min.b.h0

Sau khi chọn và bố trí cốt thép cần tính lại a 0 và h0. Khi h0 khơng nhỏ hơn giá trị đã

dùng để tính tốn thì kết quả là thiên về an toàn. Nếu h 0 nhỏ hơn giá trị đã dùng với mức độ

đáng kể thì cần tính tốn lại.  nằm trong khoảng 0,3%÷0,9% là hợp lý.

3.3.2.2. Cấu tạo cốt thép chịu lựcĐường kính  nên chọn  ≤ h/10. Để chọn khoảng cách a có thể tra bảng hoặc tính tốn như

sau:

Tính as là diện tích thanh thép, từ as và As tính a.

b.a

 . 2

as 

 0,785. 2 ; a  s

4

As

Chọn a khơng lớn hơn giá trị vừa tính được. Nên chọn a là bội số của 10mm để thuận tiện cho

thi cơng.

Khoảng cách cốt thép chịu lực còn cần tn theo các yêu cầu cấu tạo sau: a min ≤ a ≤ amax.

Thường lấy amin = 70mm.

Khi h ≤ 150mm thì lấy amax = 200mm

Khi h > 150mm lấy amax = min(1,5.h và 400)

Cốt thép phân bố khơng ít hơn 20% cốt chịu lực ( vì l2/l1<3), được bố trí ở thép mũ và các ơ sàn

loại bản dầm.

3.3.3 Tính tốn cốt thép cho ơ sàn S1.

3.3.3.1. Tính cốt thép tại nhịp

- Tính tốn cốt thép theo phương M1-1: M=1.785 Tm/m

Xác định: < αR =0,427. Đảm bảo điều kiện hạn chế.Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi bề rộng bản b = 1m:

-Kiểm tra : > .

Chọn thép Ø 8 có as=50,2 (mm2) , khoảng cách a giữa các thanh thép:

Bố trí cốt thép với khoảng cách ,tính lại diện tích cốt thép bố trí

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Thỏa mãn µtt ≤ (0,3% ± 0,9%)

- Tính tốn cốt thép theo phương M2-2: M=2,04 Tm/mTrang 22Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)Xác định: < αR =0,427. Đảm bảo điều kiện hạn chế.Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi bề rộng bản b = 1m:

-Kiểm tra : > .

Chọn thép Ø 8 có as=50,2 (mm2) , khoảng cách a giữa các thanh thép:

Bố trí cốt thép với khoảng cách ,tính lại diện tích cốt thép bố trí

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Thỏa mãn µtt ≤ (0,3% ± 0,9%)

3.3.3.2. Tính tốn cốt thép tại gối

- Tính tốn cốt thép theo phương M1-1: Mmax=-3.902T.m/m

Xác định: < αR =0,427. Đảm bảo điều kiện hạn chế.Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi bề rộng bản b = 1m:

-Kiểm tra : > .

Chọn thép Ø 10 có as=78,5 (mm2) , khoảng cách a giữa các thanh thép:

Bố trí cốt thép với khoảng cách ,tính lại diện tích cốt thép bố trí

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Thỏa mãn µtt ≤ (0,3% ± 0,9%)

- Tính tốn cốt thép theo phương M2-2: Mmax=-3.31 T.m/m

Xác định: < αR =0,427. Đảm bảo điều kiện hạn chế.Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi bề rộng bản b = 1m:

-Kiểm tra : > .

Chọn thép Ø 10 có as = 78,5 (mm2) , khoảng cách a giữa các thanh thép:

Bố trí cốt thép với khoảng cách ,tính lại diện tích cốt thép bố trí

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

Thỏa mãn µtt ≤ (0,3% ± 0,9%)

Kết quả tính tốn thể hiện ở bảng kèm theo.

Bảng 3.5 Bảng tính cốt thép sàn tầng 3

Ơ

sàn

S1Vị trí tính tốn1-M11Mho(Tm/m

)(cm)-2.51517.5α0.05

7ζ0.971Trang 23As_ycBố trí cốt

thépAs_tk(cm2/m)Фa(cm2/m

)5.29101405.61μ (%)0.32%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO SÀN TẦNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×