Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Thiết kế ván khuôn đài móng 179

5 Thiết kế ván khuôn đài móng 179

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà Nẵng

9.3.1 Ván khuôn dầm ngang 800x500mm.......................................................................................192

9.3.1.1 Tổ hợp ván khuôn................................................................................................................192

9.3.1.2 Xác định khoảng cách các cột chống ván khuôn đáy dầm..................................................192

9.3.1.3. Kiểm tra nẹp đứng đỡ ván khuôn thành dầm......................................................................193

TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................................195Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngDANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1 Bảng phân loại ô sàn tầng 3...................................................................................14

Bảng 3.2 Bảng tính chiều dày ơ sàn tầng 3...........................................................................15

Bảng 3.3 Tĩnh tải sàn............................................................................................................16

Bảng 3.4 Hoạt tải từng ơ sàn................................................................................................17

Bảng 3.5 Bảng tính cốt thép sàn tầng 3................................................................................24

Bảng 4.1 Tĩnh tải tác dụng lên bản thang.............................................................................34

Bảng 4.2 Tĩnh tải tác dụng lên bản chiếu nghỉ......................................................................34

Bảng 5.1 Sơ bộ chọn tiết diện cột.........................................................................................41

Bảng 5.2 : Bảng tĩnh tải cấu tạo trên sàn..............................................................................42

Bảng 5.3 : Bảng tính tải trọng tường....................................................................................43

Bảng 5.4: Bảng thống kê hoạt tải sàn...................................................................................44

Bảng 5.5: Bảng tính phần tĩnh của tải trọng gió theo phương X...........................................45

Bảng 5.6: Bảng tính phần tĩnh của tải trọng gió theo phương Y...........................................46

Bảng 5.7: Chu kỳ dao động..................................................................................................47

Bảng 5.8: Bảng chuyển vị của dao động đầu tiên.................................................................47

Bảng 5.9: Bảng khối lượng tập trung các tầng......................................................................48

Bảng 5.10: Bảng xác định WFj theo phương OX.................................................................50

Bảng 5.11: Bảng xác định 1 theo phương OX...................................................................51

Bảng 5.12: Bảng xác định WP,tc theo phương OX.................................................................51

Bảng 5.13: Bảng xác định WFj theo phương OY.................................................................52

Bảng 5.14: Bảng xác định 1 theo phương OY...................................................................53

Bảng 5.15: Bảng xác định WP,tc theo phương OY.................................................................53

Bảng 5.16: Bảng tổng hợp giá trị thành phần động của gió..................................................54

Bảng 5.17: Bảng chu kỳ dao động........................................................................................55

Bảng 5.18: Bảng chuyển vị của dao động đầu tiên khi xoay 45 độ.......................................55

Bảng 5.19: Bảng xác định WFj theo phương UX.................................................................56

Bảng 5.20: Bảng xác định 1 theo phương UX...................................................................56

Bảng 5.21: Bảng xác định WP,tc theo phương UX.................................................................57

Bảng 5.22: Bảng xác định WFj theo phương UY.................................................................58

Bảng 5.23: Bảng xác định 1 theo phương UY...................................................................58

Bảng 5.24: Bảng xác định WP,tc theo phương UY.................................................................59

Bảng 5.25: Bảng tổng hợp giá trị thành phần động của gió sau khi xoay.............................60Khách sạn Hồng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà Nẵng

Bảng 5.26: Bảng giá trị thành phần gió (gió tĩnh+gió động)................................................60

Bảng 5.27: Trọng lượng hữu hiệu của các MODE................................................................64

Bảng 5.28: Tổng hợp trọng lượng hữu hiệu của các MODE................................................64

Bảng 5.29: Lực cắt đáy tại chân cơng trình theo 2 phương...................................................66

Bảng 5.30: Bảng phân phối lực cắt đáy lên các tầng............................................................66

Bảng 5.31: Bảng tổng hợp phân phối lực động đất nằm ngang phương OX.........................68

Bảng 5.32: Bảng tổng hợp phân phối lực động đất nằm ngang phương OY.........................69

Bảng 5.33: Bảng tổng hợp lực động đất nằm ngang phương................................................70

Bảng 6.1: Nội lực dầm trục Y8.............................................................................................78

Bảng 6.2: Bảng tính tốn cốt thép dầm.................................................................................81

Bảng 6.3: Bảng tính tốn cốt đai dầm...................................................................................85

Bảng 6.4: Bảng tổ hợp nội lực cột (ĐVT: kN, m).................................................................90

Bảng 6.5: Bảng tính thép khung Y8 (ĐVT: kN, m)............................................................110

Bảng 7.1: Các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất.......................................................................129

Bảng 7.2: Kết quả thí nghiệm nén lún................................................................................129

Bảng 7.3 Bảng tính ứng suất móng M1..............................................................................138

Bảng 7.4 Bảng tính ứng suất móng M2..............................................................................147

Bảng 8.1: Thời gian thi cơng cọc khoan nhồi.....................................................................169

Bảng 8.2 Tính khối lượng đào đất bằng máy.....................................................................176

Bảng 8.3 Khối lượng đào đất thủ công..............................................................................177

Bảng 8.4 Khối lượng bê tơng móng....................................................................................177

Bảng 8.5 Khối lượng bê tơng lótmóng................................................................................183

Bảng 8.6 Thống kê khối lượng cốt thép..............................................................................183

Bảng 8.7 Thống kê khối lượng ván khn..........................................................................183

Bảng 8.8 Khối lượng bê tơng móng....................................................................................184

Bảng 8.9 Thống kê khối lượng công tác các phân đoạn......................................................184

Bảng 8.10: Biên chế nhân cơng thi cơng móng..................................................................184Khách sạn Hồng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngDANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ phân chia ơ sàn tầng 3..................................................................................12

Hình 3.2 Sơ đồ bố trí hệ dầm tầng 3.....................................................................................13

Hình 3.3 Chất tải TTCT........................................................................................................18

Hình 3.4 Chất tải HT1..........................................................................................................18

Hình 3.5 Chất tải HT2..........................................................................................................19

Hình 3.6 Momen M11-THBAO...........................................................................................20

Hình 3.7 Momen M22-THBAO...........................................................................................20

Hình 3.8 Các vị trí cần xuất momen.....................................................................................21

Hình 3.9 Cách đọc momen tại cái vị trí trên từng ơ sàn........................................................21

Hình 4.1: Mặt bằng kiến trúc cầu thang tầng KT2................................................................32

Hình 4.2: Mặt bằng bố trí kết cấu cầu thang tầng KT2.........................................................33

Hình 4.3 Sơ đồ tính và nội lực vế thang thứ nhất.................................................................35

Hình 4.3 Sơ đồ tính và nội lực vế thang thứ 2......................................................................36

Hình 4.5 Biểu đồ chất tải dầm chiếu nghỉ.............................................................................37

Hình 4.6 Biểu đồ chất tải dầm chiếu tới...............................................................................39

Hình 5.1: Mơ hình cơng trình trên phần mềm etabs..............................................................72

Hình 5.2. Biểu đồ bao Momen M3-3....................................................................................73

Hình 5.3. Biểu đồ bao Momen M2-2....................................................................................73

Hình 7.1: Trục địa chất.......................................................................................................129

Hình 7.2: Bố trí cọc khoan nhồi trong đài móng M1...........................................................134

Hình 7.3: Móng khối quy ước móng M1............................................................................136

Hình 7.4: Mặt cắt đài móng M1..........................................................................................139

Hình 7.6: Móng khối quy ước đài móng M2......................................................................144

Hình 7.7. Mặt cắt đài móng M2..........................................................................................148

Hình 8.1 Trục địa chất........................................................................................................150

Hình 8.2 Các quá trình thi cong cọc khoan nhồi.................................................................152

Hình 8.3 Quy trình tổng qt thi cơng cọc khoan nhồi bằng máy khoan gầu xoay.............153

Hình 8.4: Chi tiết cần trục KH-125.....................................................................................156

Hình 8.5: Chi tiết cần trục XKG-30....................................................................................160

Hình 8.6: Chi tiết ống đổ bê tơng........................................................................................162

Hình 8.7: Q trình bơm thổi, rửa......................................................................................163

Hình 8.8: Mặt bằng thi cơng tường vây..............................................................................170Khách sạn Hồng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà Nẵng

Hình 8.9 Mặt bằng đào đất đợt 1........................................................................................175

Hình 8.10 Mặt bằng đào đất đợt 2......................................................................................175

Hình 8.11 Mặt cắt đào đất bằng thủ cơng móng M1........................................................................ 176

Hình 8.12 Mặt cắt đào đất bằng thủ cơng móng M2...........................................................176

Hình 8.13 Mặt cắt ván khn đài móng M1.......................................................................182

Hình 9.1: Ván khn cột.....................................................................................................187

Hình 9.2: Ván khn ô sàn điển hình.................................................................................188

Hình 9.3: Mặt cắt ván khuôn dầm.......................................................................................192Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngLỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay với xu hướng phát triển của thời đại thì nhà cao tầng được xây dựng rộng rãi ở các

thành phố và đô thị lớn. Trong đó, các cao ốc chung cư là khá phổ biến. Cùng với nó thì trình độ kĩ

thuật xây dựng ngày càng phát triển, đòi hỏi những người làm xây dựng phải khơng ngừng tìm hiểu

nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của công nghệ.

Đồ án tốt nghiệp lần này là một bước đi cần thiết cho sinh viên năm cuối nhằm hệ thống các

kiến thức đã được học ở nhà trường sau gần năm năm học. Đồng thời giúp cho sinh viên bắt đầu

làm quen với cơng việc thiết kế một cơng trình hồn chỉnh tạo tiền đề vững chắc cho công việc sau

này.

Với nhiệm vụ được giao thiết kế đề tài: “Khách sạn Hoàng Gia”, trong giới hạn đồ án thiết kế :

Phần I : Kiến trúc : 10%

Phần II : Kết cấu : 60%

Phần III :Thi công : 30%

Giáo viên hướng dẫn: T.S VŨ DUY THẮNG

Th.S PHẠM VIẾT HIẾU

Trong quá trình thiết kế, tính tốn, tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng do kiến thức còn hạn chế và

chưa có nhiều kinh nghiệm nên chắc chắn khơng tránh khỏi sai sót. Kính mong được sự góp ý, chỉ

bảo của các Thầy, Cơ để có thể hồn thiện hơn đề tài này!

Em xin chân thành cảm ơn tất cả các Thầy, Cô giáo trong khoa Xây Dựng , trường Đại học

Duy Tân , đặc biệt là thầy giáo TS. Vũ Duy Thắng và ThS. Phạm Viết Hiếu đã trực tiếp hướng dẫn

em để hoàn thành đề tài tốt nghiệp này!

Đà Nẵng, ngày …. tháng …. nămTrang 1Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần I: Kiến trúc (10%)PHẦN IKIẾN TRÚC

(10%)NHIỆM VỤ:Giáo viên hướng dẫn:Sinh viên thực hiện:TS.VŨ DUY THẮNG

TH.S PHẠM VIẾT HIẾU

PHẠM THANH NGỌC – 172217220Thiết kế mặt bằng tổng thể.

Thiết kế mặt bằng tầng hầm 1, tầng 3.

Thiết kế mặt bằng tầng 4 ; tầng 5-18.

Mặt cắt B-B,3-3

Mặt đứng trục Y1-Y3,X5'-X3'.

Mặt bằng tầng mái .Trang 2Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần I: Kiến trúc (10%)CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH

1.1. Sự cần thiết đầu tư xây dựng cơng trình

Việt Nam, từ một nước nơng nghiệp lạc hậu, trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, con người

Việt Nam đã cùng nhau chung tay phát triển đất nước. Những năm qua, với tốc độ phát triển kinh tế

mạnh mẽ, Việt Nam đã nổi lên như 1 nền kinh tế mới trong khu vực Đơng Nam Á nói riêng và tồn

thế giới nói chung, các nước phát triển hàng đầu trên thế giới đã ghi nhận điều đó và càng ngày có

càng nhiều sự hợp tác về mọi mặt với đất nước chúng ta. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ đó thì

việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật ở các thành phố trọng điểm (Hà Nội, Đà Nẵng,

Thành phố Hồ Chí Minh…) trở thành mục tiêu trung tâm hàng đầu.

Thành phố Đà Nẵng nằm ở miền trung với vai trò là một trong ba trung tâm kinh tế, khoa học,

kỹ thuật lớn nhất nước với nhiều cơ quan đầu ngành, sân bay, bến cảng... đang từng bước xây dựng

cơ sở hạ tầng. Đà Nẵng được vinh danh top đầu trong số 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới trong

năm 2015, theo kết quả bình chọn của trang web về du lịch TripAdvisor có trụ sở tại Mỹ. Đây thực

sự là cơ hội lớn để hình ảnh Đà Nẵng đến gần hơn với thế giới.Trong giai đoạn 2011 đến 2014, tổng

lượt khách đến tham quan Đà Nẵng đạt 12,5 triệu lượt, trung bình tăng 20%/năm. Tổng thu nhập

ước tính khoảng 28.100 tỷ đồng. Riêng trong năm 2014, mặc dù gặp những bất lợi nhưng du lịch

Đà Nẵng thu hút 3,8 triệu du khách, tổng doanh thu du lịch gần 9.800 tỷ đồng.Đà Nẵng đã xác lập

những thương hiệu thu hút sự quan tâm theo dõi và ngưỡng mộ của đông đảo du khách trong và

ngồi nước như: Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, chương trình Điểm hẹn mùa hè, các

cuộc thi marathon quốc tế, thi dù bay, lướt ván trên sông Hàn…

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về du lịch và dịch vụ đòi hỏi thành phố Đà Nẵng phải xây

dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống khách sạn, resort, nhà hàng cao cấp phục vụ cho nhu cầu đó.

Những năm trở lại đây tuy có rất nhiều khách sạn được xây dựng trên địa bàn thành phố theo xu

hướng đám đông nhưng chất lượng chưa tốt và quy mơ nhỏ đòi hỏi phải có những cơng trình lớn có

chất lượng, đa dạng cơng năng để tạo điểm nhấn riêng biệt, chất lượng phục vụ hồn hảo. Chính vì

những lẽ đó, cơng trình Khách Sạn Hoàng Gia được xây dựng tại bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng – một

trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh; đáp ứng nhu cầu du lịch, mua sắm, giải trí góp phần

phát triển nền kinh tế của Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

1.2. Vị trí, địa điểm và điều kiện khí hậu tự nhiên của khu đất xây dựng

1.2.1. Vị trí, địa điểm xây dựng cơng trình

Cơng trình được xây dựng tại quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng hướng chính ra đường

Đỗ Bí

Phía Đơng giáp:

- Đường Đỗ Bí

Phía Tây giáp:

- Đường Lê Lộ, cách cầu Trần Thị Lý 1km

Phía Nam giáp:

- Đường An Thượng 28

Phía Bắc giáp:

- Đường An Thượng 27

Ngồi ra dự án nằm cách bãi biển Mỹ Khê 500m, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 4km, cách Ga

Đà Nẵng khoảng 5km, cách bến xe thành phố 12km, cách trung tâm hành chính khoảng 3km.

1.2.2. Điều kiện tự nhiên

1.2.2.1.Điều kiện khí hậu

- Mùa nắng:

Từ tháng 1 đến tháng 7 có :

- Nhiệt độ cao nhất : 360C

- Nhiệt độ trung bình : 320C

- Nhiệt độ thấp nhất

: 230C

- Lượng mưa thấp nhất : 23mmTrang 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Thiết kế ván khuôn đài móng 179

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×