Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính toán cốt đai chịu cắt:

Tính toán cốt đai chịu cắt:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH- KhiGVHD: TH.S NGUYỄN PHÚ HOÀNGQb1

M

< Qmax < b + Qb1

0,6

ho

Qmax ≥Mb

+ Qb1

hothìqsw =(Qmax − Qb1 ) 2 Qmax − Qb1

qsw = max(

;

)

Mb

2.ho

Qmax − Qb1

ho- Khi

thì

• Sau khi tính được qsw từ 1 trong 3 trường hợp trên, để tránh xảy ra phá

hoại dòn nếu

ϕ (1 + ϕ f + ϕn ) × Rbt × b 0,6(1 + ϕ f + ϕ n ) × Rbt × b

Q

qsw < b min = b 3

=

2ho

2

2

thì tính lại

22Q

 Q 

Q

ϕ

ϕ

qsw = max + b 2 q1 −  max + b 2 q1 ữ max ữ

2 ì ho ϕb3

 2 × ho ϕb 3   2 × ho 

Xác định lại khoảng cách cốt đai:

R × Asw

stt = sw

qsw

+ Khoảng cách tính tốn:

smax

+ Khoảng cách lớn nhất giữa hai thanh cốt đai:

+ Khoảng cách cấu tạo: -Đoạn gần gối tựa:1

( l)

4ϕb 4 × (1 + ϕn ) × Rbt × b × ho2

=

Qmax

h

Sct = min( ;150)

2

3

Sct = min( h;500)

4-Đoạn giữa nhịp:

Kiểm tra s đã chọn nếu thỏa mãn thì không cần chọn lại s và kiểm tra.

Kết quả tính tốn cốt thép dầm D1 được lập ở các bảngPage 41ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNHGVHD: TH.S NGUYỄN PHÚ HỒNGBẢNG TÍNH THÉP DỌC DẦM D1

Cấp bền BT:

Tiết

diện

N8a

G9

N9

G10

N10

G11

N11Cốt

thép

Trên

Dưới

Trên

Dưới

Trên

Dưới

Trên

Dưới

Trên

Dưới

Trên

Dưới

Trên3

MttốnRb = 11,5 C.thép:

bha220AsTThoαm

(kN.m

(cm

(cm)

(cm) (cm)

)

)

0,00Rs=Rsc= 280

ζ327 0,18 0,90 5,23 0,82%327 0,22 0,87 6,01 1,03%327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%327 0,16 0,91 4,17 0,73%20327 0,17 0,91 4,94 0,77%0,00 20327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%327 0,12 0,94 3,37 0,53%20327 0,18 0,90 5,27 0,82%0,00 20327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%-51,87200,00 20

0,002037,96 20

-40,10

0,002028,25 20

-42,46

0,002030

303030Page 42Chọn thép(cm2) (%)27 0,00 c.tạo 0,64 0,10%42,22 20μmin= 0,10%μTT330ξR= 0,623 αR= 0,4292Ø14

2Ø16 + 1Ø14

3Ø16

2Ø14

2Ø14

2Ø14 + 1Ø12

2Ø16 + 1Ø14

2Ø14

2Ø14

2Ø14 + 1Ø12

2Ø16 + 1Ø14

2Ø14

2Ø14AschμBT(cm2)(%)3,080,35%5,560,87%6,030,93%3,080,35%3,080,35%4,210,51%5,560,87%3,080,35%3,080,35%4,210,51%5,560,87%3,080,35%3,080,35%ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNHDưới

G12

N12

G13

N13

G14Trên

Dưới

Trên

Dưới

Trên

Dưới

Trên

Dưới

Trên

Dưới

TrênN14G15

N15

G15'Dưới

Trên

Dưới

Trên

Dưới

TrênGVHD: TH.S NGUYỄN PHÚ HOÀNG31,29 20327 0,13 0,93 3,76 0,59%20327 0,19 0,89 5,52 0,89%0,00 20327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%327 0,15 0,92 4,20 0,66%20327 0,19 0,90 5,50 0,86%0,00 20327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%327 0,14 0,92 3,94 0,62%20327 0,16 0,91 4,50 0,70%0,00 20327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%327 0,09 0,95 2,55 0,40%20327 0,06 0,97 1,57 0,25%0,00 20327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%327 0,02 0,99 0,64 0,10%327 0,00 c.tạo 0,64 0,10%-45,66

0,002034,62 20

-44,13

0,002032,69 20

-36,86

0,000,00204,34 20

1,97302021,76 20

-13,6730203030

30Page 432Ø14 + 1Ø12

2Ø16 + 1Ø14

2Ø14

2Ø14

2Ø14 + 1Ø12

2Ø16 + 1Ø14

2Ø14

2Ø14

2Ø14 + 1Ø12

3Ø14

2Ø14

2Ø14

2

Ø14

2Ø14

2Ø14

2Ø14

2Ø14

2Ø144,210,51%5,560,87%3,080,35%3,080,35%4,210,51%5,560,87%3,080,35%3,080,35%4,210,51%4,620,76%3,080,35%3,080,35%3,080,59%3,080,35%3,080,35%3,080,35%3,080,35%3,080,35%ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNHDưới0,00 20GVHD: TH.S NGUYỄN PHÚ HOÀNG3Page 4427 0,00 c.tạo 0,64 0,10%2Ø143,080,35%ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HẠ TẦNGLÊ VĂN QUÝ MSV: 121250642234Page 45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán cốt đai chịu cắt:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×